Medie- och marknadsjuridik (HAMEMA-F)

Litteratur


UPPDATERAD LISTA FÖR VT17
(Med reservation för ändringar)

Obligatorisk litteratur:
Litteratur
Maunsbach & Wennersten, Grundläggande immaterialrätt, Gleerups, 3 uppl., 2015
Nordell, Marknadsrätten - en introduktion, Norstedts Juridik, 7 uppl., 2017 (finns att köpa från v.3)

Lagtext
Tryckfrihetsförordning (1949:105)
Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)
Marknadsföringslag (2008:486)
Bilaga I Den svarta listan Tillkännagivande (2008:487) med anledning av marknadsföringslagen (2008:486)
Prisinformationslag (2004:347)
Alkohollag (2010:1622)
Tobakslag (1993:581)
Radio- och tv-lag (2010:696)
Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
Lag (1978:800) om namn och bild i reklam
Personuppgiftslag (1998:204)
Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
Varumärkeslag (2010:1877)
Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Mönsterskyddslag (1970:485)
Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning
Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter
Lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar

Rättsfall

1 NJA 1999 s. 749 (Björnes Magasin)
2 MD 2015:18 (Svensk Mjölk mot Oatly AB)
3 MD 2015:11 (Fredagsmys)
4 Datainspektionens beslut mot Svenska Spel, 16 oktober 2015, Diarienr 1382-2014
5 NJA 2014 s. 580 (Mon.Zon Sverige AB mot Layher AB)
6 NJA 2015 s. 1097 (Tv-utsändning av idrottsmatch)
7 NJA 2008 s. 309 (Reklamavbrott)
8 NJA 1998 s. 633 (Företagshemligheter)

Rekommenderad litteratur
Kapital 1-3 ur Lundberg et al, Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt, 3 uppl., 2015 eller annan bok om grundläggande juridik
Olsson, Yttrandefriheten på nätet: En guide om gränserna för det tillåtna på nätet 2008-2009, https://www.iis.se/guide/yttrandefrihet-pa-natet/
ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation, 2011 International Chamber of Commerce och ICC Sweden, http://www.icc.se/reklam/svenska/marknadsforingskoden_swe_2011.pdf


Kapital 1-3 ur Lundberg et al, Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 2 uppl. 2013
Funke, Yttrandefrihet på nätet IIS internetguide, nr 2. Version 2.1 2016, https://www.iis.se/fakta/yttrandefrihet-pa-natet/
ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation, 2011 International Chamber of Commerce och ICC Sweden, http://www.icc.se/reklam/svenska/marknadsforingskoden_swe_2011.pdf


Personuppgiftslagen, Information från Datainspektionen på http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/
Personuppgifter i sociala medier, Myndigheter, företag och andra organisationers ansvar, Datainspektionen, http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/sociala-medier/

Annat material kan utdelas under kursens gång för att komplettera den obligatoriska kurslitteraturen.

Byt termin  

Namn:
Medie- och marknadsjuridik
Termin: V17
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: G
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
hamema@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Ängla Eklund
Kursföreståndare:
Lydia Lundstedt