Intro till förvaltningsrätt, arbetsrätt off anst (IFAOA-F)

Lärare


Namn:Jane Reichel
Titel:
Professor

Telefon:08-16 26 14
Fax:08-612 41 09
Rum:C 910
Mobil: 
Funktion:
st. Prefekt
Enhet:
Ledning
institutionsstyrelse
Medlem:
Förvaltningsrätt
Institutionsstyrelsen, ledamot

Presentation:
  Jane Reichels forskning fokuserar på vad globalisering i allmänhet och europeiseringen i synnerhet betyder för förvaltningen, dess roll inom staten och i relation till EU och andra organisationer. Frågor av intresse rör hur nätverk av myndigheter som agerar bortom staten styrs och kontrolleras, hur förvaltningsrättsliga ideal om effektiva, transparanta och rättssäkra beslutsprocesser uppnås bortom nationalstaten och hur skydd för personuppgifter kan garanteras. Under senare år har frågorna i stor utsträckning studerats inom ramen för medicinsk forskning och biobanker.

Jane Reichel är associerad till Center for Research Ethics & Bioethics, Uppsala univeristet

Undervisning
Undervisningen bedrivs i första hand på grundkursen i förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt, på specialkurserna förvaltningsprocess och migrationsrätt samt på mastern i EU-rätt

Interna uppdrag
Ställföreträdande prefekt

Externa uppdrag
Redaktör för Förvaltningsrättslig tidskrift
Medlem av Karolinska institutets etiska råd
Medlem av Ethics Help Desk, Center for Research Ethics & Bioethics


Byt termin  

Namn:
Intro till förvaltningsrätt, arbetsrätt off anst
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
ifaoa@juridicum.su.se
Koordinator:
Milica Vavan
Kursföreståndare:
Christine Storr