Rättsliga och yrkesetiska aspekter på skolan (RYA-LH)

Kursbeskrivning


Välkommen

Rättsliga och yrkesetiska aspekter på skolan 2.5 Högskolepoäng Law and Ethics in Schools 2.5 ECTS credits Varmt välkommen till kursen Rättsliga och yrkesetiska aspekter på skolan! För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Yrkeslärarprogrammet allmän inriktning eller till Yrkeslärarprogrammet med inriktning vård- och omsorg GAMLA studieordningen HELTID Kursföreståndare: Vid frågor om betygskriterier och kursinnehåll: Lena Sandström Kursadministratör: Vid frågor om registrering, schema, kursmaterial, gruppindelning, publicering av betyg i Ladok: Catrinel Florea, tfn 08-16 2504, tis och tors 13-15 från vecka 3 Kursens e-postadress: rya@juridicum.su.se


 


Kursinformation HT2020 finns i utbildningskatalogen:


 


https://www.su.se/sok-kurser-och-program/jul201-1.503454Lärandemål
Studenten skall efter genomgången kurs ha grundläggande kunskap om
• förvaltningslagen och skollagen etc. och dessa lagars inbördes relation
• barnets bästa i ett rättighetsperspektiv
• yrkesetiska aspekter på hur en lärare förhåller sig till elever och föräldrar.
Studenterna skall också kunna
• identifiera juridiska frågeställningar i praktiskt förekommande situationer i sin yrkesroll


-------------------------------------------------------------------------
Examination

Examinationen genomförs genom aktivt deltagande i ett examinationsseminarium med gruppdiskussioner omfattande tre timmar. Seminariet inleds med 15 min introduktion och information om syftet med tillfället samt upplägget med gruppdiskussion och examinationsuppgift. Studenterna delas in i tre grupper. Varje grupp tilldelas ett varsitt tema.

Inför seminariet förväntas studenterna läsa, förbereda och ta med kurslitteraturen. Detaljer finns under fliken "literatur" och fliken "examination" (vänster).

Betygsättning sker enligt en tvågradig betygsskala: G (godkänt) eller U (underkänt). Studerande som ej godkänns vid ordinarie examination bereds plats i ett examinationsseminarium för efterföljande studentgrupp inom sex veckor. För anmälan till omexamination, mejla till: rya@juridicum.su.se

Betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Eventuella frågor om det ställs till läraren som håller introduktionsföreläsningen.

För godkänt betyg på kursen krävs G.

Student som fått betyget U på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilt talar mot det. Framställan om detta ska föras till Institutionsstyrelsen.

Inför seminariet förväntas studenterna läsa och förstå all kurslitteratur.


Särskilt

Studera med funktionsnedsättning

Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror på den enskildes situation och är till för att underlätta studierna. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan. Detta gör du genom att logga in i systemet Nais via länk på studentavdelningens hemsida och fylla i webbformuläret. För att fullfölja ansökan måste du bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning. Du hittar hemsidan via Stockholms universitet > Utbildning > Studera med funktionsnedsättning > Ansök om stöd och anpassningar

När ansökan är mottagen kontaktas du av studentavdelningen för att boka ett personligt möte.

Du som har beviljats stöd ska sedan ta kontakt med din institutions kontaktperson och lämna in det intyg som studentavdelningen utfärdat. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är studierektor Viktoria Pettersson, tfn: 08-16 13 04 eller e-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se.

VIKTIGT: senast 3 veckor före varje examinationstillfälle måste du meddela kursadministratör/amanuens att examination med stöd ska genomföras så att eventuella extra åtgärder kan vidtas. Om anmälan inkommer senare kan institutionen inte garantera att examinationen kan genomföras såsom önskas. Observera också att tentamensanmälan måste ske på sedvanligt sätt senast tre arbetsdagar före tentamen. Notera också att för stödåtgärder som löper över hel kurs (t.ex. anteckningshjälp) eller mer ingripande åtgärder (t.ex. dela upp tentamen) måste du i god tid men senast vid kursstart kontakta aktuell kursadministratör/amanuens och meddela att du önskar dessa stödåtgärder.

Observera att Juridiska institutionen endast förmedlar särskilt pedagogiskt stöd (till exempel förlängd tid, tentamen i mindre grupp och så vidare) till studenter med varaktig funktionsnedsättning som har intyg från Studentavdelningen vid SU.

Byt termin  

Namn:
Rättsliga och yrkesetiska aspekter på skolan
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 2,5
Språk: Svenska

Kontakt:


Kurskontakt:
rya@juridicum.su.se
Koordinator:
Catrinel Florea
Kursföreståndare:
Lena Sandström

Lärare: