Uppdragsutbildning: Förundersökningsledare (NFU-U)

Kursbeskrivning


Välkommen

Kursen Nationell förundersökningsledare är en professionsinriktad universitetsutbildning som ges på uppdrag av Polismyndigheten. Kursen riktar sig till Polismyndighetens förundersökningsledare och blivande förundersökningsledare. Kursen innebär 12 veckors heltidsstudier, exklusive en veckas uppehåll för ordinarie tjänstgöring. Kursen pågår från och med den 16 september till och med den 14 december, 2019. Undervisningen är uppdelad i närstudier och hemstudier. Närstudierna är förlagda till Polishögskolans lokaler i Sörentorp, Solna.


Kursen är en universitetsutbildning och ställer krav på kursdeltagarna att utveckla akademisk kvalitet förhållningssätt i studierna med inriktning på juridisk metod. Avsikten med kursen är således dels att förmedla specifik teoretisk och praktisk ämneskunskap med anknytning till den polisiära förundersökningsledarpraktiken, dels att stärka kursdeltagarens akademiska förhållningssätt och förmåga att tillämpa juridisk metod och terminologi. I kursen ingår bl.a. ämnena, juridisk metodlära, straffrätt, processrätt, förvaltningsrätt samt bevis- och förhörsteori. I undervisningen varvas teori och praktik löpande.Lärandemål

Kursens syfte


Kursen är problemorienterad och syftar till att förmedla djupgående teoretisk såväl som praktiskt användbar kunskap om rättsregler och rättsprinciper inom området förundersökning.


I kursen behandlas rättegångsbalken och brottsbalken samt annan relevant lagstiftning för förundersökningsledning. Kursen tar avstamp i de rättsområden som reglerar förundersökningsförfarandet och den straffrättsliga regleringen. Kursen behandlar även grundläggande juridisk metod och juridisk informationssökning. En central del av kursen utgörs av förundersökningens regler, tvångsmedel och den misstänktes rättigheter. I ytterligare en central del av kursen behandlas straffrättens allmänna del samt speciella delar av straffrätten av särskild betydelse för de fall där poliser är förundersökningsledare. I kursen behandlas även den polisiära verksamhetens roll i samhället och relation till civilsamhället och till andra samverkansmyndigheter.


Förväntade studieresultat


Efter momentet förväntas kursdeltagaren:


-Utveckla sådana teoretiska och praktiska kunskaper att kursdeltagare kan fullgöra funktionen som förundersökningsledare vid alla typer av brottsutredningar där polisen leder förundersökningen eller annan utredning.


-Kunna tillämpa grundläggande juridisk metod och terminologi genom att identifiera och lösa juridiska problem inom kursens sakområde samt presentera lösningar skriftligen och muntligen.


-Tillämpa kunskaper om fri- och rättigheter som aktualiseras under straffprocessen.


-Tillämpa kunskaper om straffprocess, särskilt reglerna om förundersökning och tvångsmedel


-Tillämpa straffrättens allmänna och speciella delar för att på så sätt kunna brottsidentifiera händelser.


-Analysera straffprocessuella utredningsåtgärder utifrån de (rätts)områden som behandlas i kursen.


-Visa förmåga till ett självständigt och analytiskt förhållningssätt gentemot rättssystemet. Förkunskapskrav

För tillträde till undervisning och examination krävs att studenten har polisexamen och som innehar en tjänst eller kommer att inneha en tjänst som förundersökningsledare.Kursupplägg

Uppstart sker måndagen den 16 september kl. 10.00 i Polismyndighetens lokaler i Sörentorp, Stockholm. Vi ses i Aulan i byggnad 16. På områdeskartan står det reception/hörsal, Polisvägen. Vid introduktionen sker en presentation av utbildningen, de lärare som undervisar på kursen samt vissa examinations- och undervisningsmoment. Juridiska institutionens hemsida för kursen förevisas och kurslitteratur delas ut samt information om kurslokaler ges.


Undervisningstillfällena i Stockholm är obligatoriska och under hemstudieveckorna ska du dels göra två webbaserade tentor och arbeta med en individuell skrivuppgift som löper under kursens gång, dels förbereda kommande undervisningstillfällen och lämna in olika inlämningsuppgifter. Som kursdeltagare kan det vara bra att vara medveten om att ämnena läggs upp lite olika, även om det övergripande arbetssättet är gemensamt för alla moment. Läsinstruktioner inför närstudierna och övningsuppgifter för hemstudier ges löpande under kursens gång.Examination

Examinationen på kursen sker genom aktivt deltagande i kursen och i form av skriftlig tentamen i straffrätt och processrätt samt upprättande av den individuella skrivuppgiften Rättslig bedömning (PM). För att tentamen ska vara godkänd förutsätts att den är inlämnad inom ramen för de tidsangivelser som angetts. Som betyg på hela kursen används en tvågradig kunskapsrelaterad betygsskala, godkänd eller underkänd.


Det är viktigt att uppgifterna lämnas in i tid enligt vad som anges i respektive uppgift. Svar som inkommer efter ovan angivna datum eller vid icke godkänt resultat godkänt resultat kan medföra att kursdeltagaren får lösa en ny uppgift vid nästa kurstillfälle.Byt termin  

Namn:
Uppdragsutbildning: Förundersökningsledare
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 19,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
nfu@juridicum.su.se
Koordinator:
Kursföreståndare:
Anna Kaldal
Mikael Thoudal
Examinator:
Anna Kaldal

Lärare:


Dahlqvist Julia
Kaldal Anna
Lainpelto Katrin
Ågren Jack
Anna-Karin Andersson
Anna-Lena Bergkvist
Daniel Severinsson
Emilia Carlsten
Gabriella Ballago
Gunilla Olsson
Helga Hullman
Henrik Rasmusson
Johan Sarvik
Lars Gustavsson
Lotta Karlsson
Lydia Fjällhed
Malou Andersson
Maria Kronkvist
Mikael Thoudal
Peter Wittboldt
Petra Råsten Almqvist
Simon Andersson
Solveig Forss
Ulrika Rosén