Juridik och etik i skolans värld (JESUHSYD)

Kursbeskrivning


Välkommen
Juridik och etik i skolans värld
2.5 Högskolepoäng

Law and Ethics in Schools
2.5 ECTS credits


Varmt välkommen till kursen!

Kursen Juridik och etik i skolans värld är obligatorisk, ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och ges till studenterna som läser Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskola, 300 hp program LUHSY antagna VT2019

Inom varje lärarprogram finns olika utbildningsvetenskapliga kurser som ska ge dig som blivande lärare en kompetens inom följande områden:

•Bedömning och betygsättning
•Läroplansteori och didaktik
•Skolväsendets historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder
•Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
•Utveckling, lärande och specialpedagogik
•Utvärdering och utvecklingsarbete


Lärandemål
Studenten skall efter genomgången kurs ha grundläggande kunskap om:

• förvaltningslagen och skollagen etc. och dessa lagars inbördes relation
• barnets bästa i ett rättighetsperspektiv
• yrkesetiska aspekter på hur en lärare förhåller sig till elever och föräldrar.

Studenterna skall också kunna
• identifiera juridiska frågeställningar i praktiskt förekommande situationer i sin yrkesroll


Examination
Examinationsseminariet är ett lärandetillfälle, men examinationen sker genom deltagande i gruppdiskussion samt skriftlig uppgift. Inför seminariet förväntas studenterna läsa, förbereda och ta med kurslitteraturen. Detaljer finns under fliken "litteratur"

Seminariet som omfattar 3 timmar inleds med 15 min introduktion och information om syftet med tillfället samt upplägget med gruppdiskussion och examinationsuppgift. Examinatorn börjar med att dela in studenterna i små diskussionsgrupper. Varje grupp tilldelas ett varsitt tema.-------------------------------------------------------------------------
Examination

Examinationen genomförs genom en skriftlig uppgift som omfattar sex flervalsfrågor och aktivt deltagande i ett examinationsseminarium med gruppdiskussioner omfattande tre timmar. Seminariet inleds med en introduktion och information om syftet med tillfället samt upplägget med gruppdiskussion och en skriftlig examinationsuppgift. Studenterna delas därefter in i tre grupper. Varje grupp tilldelas ett varsitt diskussionstema.

Inför seminariet förväntas studenterna läsa, förbereda och ta med kurslitteraturen och övrigt kursmaterial. Kursboken och kursmaterialet får dock inte användas vid den skriftliga uppgiften. Detaljer finns under fliken "litteratur".

Betygsättning på delkursen sker enligt en två gradig betygsskala: G (godkänt) eller U (underkänt). Studerande som ej godkänns vid ordinarie examination, d.v.s. de som inte har besvarat minst hälften av flervalsfrågorna korrekt och/eller inte fått godkänt vid deltagande i gruppdiskussionen får skriva en skriftlig uppgift av essäkaraktär. För anmälan till omexamination: mejla till jes@juridicum.su.se

Betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.

För godkänt betyg på kursen krävs G.


Särskilt


Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror på den enskildes situation och är till för att underlätta studierna. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan. Detta gör du genom att logga in i systemet Nais via länk på studentavdelningens hemsida och fylla i webbformuläret. För att fullfölja ansökan måste du bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning. Du hittar hemsidan via Stockholms universitet > Utbildning > Studera med funktionsnedsättning > Ansök om stöd och anpassningar

När ansökan är mottagen kontaktas du av studentavdelningen för att boka ett personligt möte.

Du som har beviljats stöd ska sedan ta kontakt med din institutions kontaktperson och lämna in det intyg som studentavdelningen utfärdat. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är studierektor Viktoria Pettersson, tfn: 08-16 13 04 eller e-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se.

Viktigt: senast 3 veckor före varje examinationstillfälle måste du meddela kursadministratör/amanuens att examination med stöd ska genomföras så att eventuella extra åtgärder kan vidtas. Om anmälan inkommer senare kan institutionen inte garantera att examinationen kan genomföras såsom önskas. Observera också att tentamensanmälan måste ske på sedvanligt sätt senast tre arbetsdagar före tentamen. Notera också att för stödåtgärder som löper över hel kurs (t.ex. anteckningshjälp) eller mer ingripande åtgärder (t.ex. dela upp tentamen) måste du i god tid men senast vid kursstart kontakta aktuell kursadministratör/amanuens och meddela att du önskar dessa stödåtgärder.Observera att Juridiska institutionen endast förmedlar särskilt pedagogiskt stöd (till exempel förlängd tid, tentamen i mindre grupp och så vidare) till studenter med varaktig funktionsnedsättning som har intyg från Studentavdelningen vid SU.

Senast uppdaterad:1 november 2018

Byt termin  

Namn:
Juridik och etik i skolans värld
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 2,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jes@juridicum.su.se
Koordinator:
Kursföreståndare:

Lärare:


Dahlqvist Julia
Fisher David
Sandström Lena
Henrik Ahlenius, forskare, Filosofiska institutionen