Juridik och etik i skolans värld (JES-LD)

Kursbeskrivning


Välkommen
Juridik och etik i skolans värld
2.5 Högskolepoäng

Law and Ethics in Schools
2.5 ECTS credits


Varmt välkommen till kursen!

Delkursen ingår i lärarprogrammens utbildningsvetenskapliga kärna (UVK I) och i helkursen Skolan i samhället 15 hp. Delkursen Juridik och etik i skolans värld är obligatorisk och ges till studenterna som läser Grundlärarprogrammet årskurs 4-6, antagning HT19, kursplan UCG32K och till studenterna som läser Grundlärarprogrammet årskurs 4-6, profilen teckenspråkig tvåspråkig undervisning, kursplan UCG31K .

En obligatorisk del i den nya lärarutbildningen är den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Det innebär att alla lärarstudenter oavsett inriktning får en gemensam kunskapsbas inom sju centrala områden.

Mer information om detta hittar du här


Lärandemål
Förväntade studieresultat - delkurs 3 (ur kursplanen UCG32K/UCG30K, delkurs 3)

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

- identifiera och redogöra för relevanta regler i regeringsformen kap. 1-2, förvaltningslagen, skollagen,
diskrimineringslagen, europarätten och dessas inbördes sammanhang,
- redogöra för och tillämpa principen om barnets bästa ur ett rättighetsperspektiv,
- redogöra för och reflektera över yrkesetiska aspekter rörande lärarens förhållningssätt till elever och
föräldrar samt
- identifiera juridiska frågeställningar i praktiken förekommande situationer i sin yrkesroll och därvid kunna
värdera olika handlingsalternativ ur ett rättsligt och yrkesetiskt perspektiv.


Kursupplägg
Undervisningen ges i form av föreläsningar och avslutas med ett obligatoriskt examinationsseminarium. Varje student förväntas aktivt delta i ETT tillfäle examinationsseminarium och få godkönt resultat på skriftliga uppgiften (under samma examinationstillfälle).

Observera att föreläsningen "Kränkande behandlig och diskriminering" finns som videoföreläsning under fliken "kursmaterial/studiematerial/föreläsningar"Den kan med fördel ses efter genomförd introduktionsföreläsning.


-------------------------------------------------------------------------
Examination

Examinationen genomförs genom en skriftlig uppgift som omfattar sex flervalsfrågor och aktivt deltagande i ett examinationsseminarium med gruppdiskussioner omfattande tre timmar. Seminariet inleds med en introduktion och information om syftet med tillfället samt upplägget med gruppdiskussion och en skriftlig examinationsuppgift. Studenterna delas därefter in i tre grupper. Varje grupp tilldelas ett varsitt diskussionstema.

Inför seminariet förväntas studenterna läsa, förbereda och ta med kurslitteraturen och övrigt kursmaterial. Kursboken och kursmaterialet får dock inte användas vid den skriftliga uppgiften. Detaljer finns under fliken "litteratur" och i Athena (Kursinformation/kursmaterial).

Betygsättning på delkursen sker enligt en två gradig betygsskala: G (godkänt) eller U (underkänt). Studerande som ej godkänns vid ordinarie examination, d.v.s. de som inte har besvarat minst hälften av flervalsfrågorna korrekt och/eller inte fått godkänt vid deltagande i gruppdiskussionen får skriva en skriftlig uppgift av essäkaraktär. För anmälan till omexamination: mejla till jes@juridicum.su.se

Betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.

För godkänt betyg på kursen krävs G.Särskilt

Studera med funktionsnedsättning
Senast uppdaterad:1 november 2018


Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror på den enskildes situation och är till för att underlätta studierna. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan. Detta gör du genom att logga in i systemet Nais via länk på studentavdelningens hemsida och fylla i webbformuläret. För att fullfölja ansökan måste du bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning. Du hittar hemsidan via Stockholms universitet > Utbildning > Studera med funktionsnedsättning > Ansök om stöd och anpassningar

När ansökan är mottagen kontaktas du av studentavdelningen för att boka ett personligt möte.

Du som har beviljats stöd ska sedan ta kontakt med din institutions kontaktperson och lämna in det intyg som studentavdelningen utfärdat. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är studierektor Viktoria Pettersson, tfn: 08-16 13 04 eller e-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se.

Viktigt: senast 3 veckor före varje examinationstillfälle måste du meddela kursadministratör/amanuens att examination med stöd ska genomföras så att eventuella extra åtgärder kan vidtas. Om anmälan inkommer senare kan institutionen inte garantera att examinationen kan genomföras såsom önskas. Observera också att tentamensanmälan måste ske på sedvanligt sätt senast tre arbetsdagar före tentamen. Notera också att för stödåtgärder som löper över hel kurs (t.ex. anteckningshjälp) eller mer ingripande åtgärder (t.ex. dela upp tentamen) måste du i god tid men senast vid kursstart kontakta aktuell kursadministratör/amanuens och meddela att du önskar dessa stödåtgärder.Observera att Juridiska institutionen endast förmedlar särskilt pedagogiskt stöd (till exempel förlängd tid, tentamen i mindre grupp och så vidare) till studenter med varaktig funktionsnedsättning som har intyg från Studentavdelningen vid SU.

Byt termin  

Namn:
Juridik och etik i skolans värld
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 2,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jes@juridicum.su.se
Koordinator:
Catrinel Florea
Kursföreståndare:
Lena Sandström

Lärare:


Dahlqvist Julia
Fisher David
Hjorth Warlenius Lina
Sandström Lena
Henrik Ahlenius, forskare, Filosofiska institutionen