Juridik och etik i skolans värld (JES-F3D)

Kursbeskrivning


Välkommen
Juridik och etik i skolans värld
2.5 Högskolepoäng

Law and Ethics in Schools
2.5 ECTS credits


Varmt välkommen till kursen!

Delkursen ingår i lärarprogrammens utbildningsvetenskapliga kärna (UVK I) och i helkursen Skolan i samhället 15 hp. Delkursen Juridik och etik i skolans värld är obligatorisk och ges till studenterna som läser Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3, antagning HT2018.

En obligatorisk del i den nya lärarutbildningen är den utbildningsvetenskapliga kärnan. Det innebär att alla lärarstudenter oavsett inriktning får en gemensam kunskapsbas inom sju centrala områden.

Inom varje lärarprogram finns olika utbildningsvetenskapliga kurser om totalt 60 hp som ska ge dig som blivande lärare en kompetens inom följande områden:
•Bedömning och betygsättning
•Läroplansteori och didaktik
•Skolväsendets historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder
•Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
•Utveckling, lärande och specialpedagogik
•Utvärdering och utvecklingsarbete
•Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Mer information om detta hittar du här
Lärandemål
Studenten skall efter genomgången kurs ha grundläggande kunskap om:

• förvaltningslagen och skollagen etc. och dessa lagars inbördes relation
• barnets bästa i ett rättighetsperspektiv
• yrkesetiska aspekter på hur en lärare förhåller sig till elever och föräldrar.

Studenterna skall också kunna
• identifiera juridiska frågeställningar i praktiskt förekommande situationer i sin yrkesroll


Förkunskapskrav
Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom grundlärarprogrammen med inriktning mot åk 1-3.


Kursupplägg
Från och med den 18 mars 2020 ges undervsiningen på SU på distans enligt rektorsbeslut.

https://fastreg.juridicum.su.se/KursWeb/Description.aspx?MomentID=2611&termin=V20&Kursbeskrivning=1

Undervisningen ges i plattformen Athena i form av inspelade föreläsningar, lärsekvens och avslutar med en obligatorsik individuell inlämningsuppgift i Athena.

Introduktionsföreläsningen, etikföreläsningen och föreläsningen om diskriminering finns på kurssajten i Athena under fliken planeringar/föreläsningar.

Detaljer om examination finns i plattformen Athena under fliken planeringar/examination. Där finns också kursföreståndarens anvisningar och handledning inför uppgiftskrivning.

Studenterna som läser med särskilt stöd hittar detaljer på kurssajten i Athena under fliken planeringar/studera med funktionsnedsättning eller på denna webbsida denna flik nedan.


Examination
Kursen avslutar med en skriftlig individuell uppgift (betygsgrundande) som publiceras och lämnas in via Athena.

Datum för publicering av uppgiften finns i schemat (se fliken"Schema, vänster om webbsidan) samt i Athena under planeringar/allmänt om kursen/schema.

Skrivtiden är 3 timmar. Detaljerade anvisningar finner ni i Athena under fliken planeringar/examination/resurser & aktiviteter. Inlämning av uppgiften sker i Athena. Lärarbedömning synliggörs i Athena när samtliga uppgifter är rättade. Betyg på de kurs publiceras i Ladok inom tre veckor från inlämningsdatum för den skriftliga uppgiften i Athena.

Studenterna som inte tenterar vid ordinarie tillfälle/missar lämna in den skriftliga uppgiften i tid har rätt till omexamination. Mejla anmälan till omexamination till kursens e-postadress: jes@juridicum.su.se och ange kortfattat ärendet i ämnesfältet (Anmälan omtentamen GRUND F-3 VT2020, namn & efternamn)

Betyg på delkurs publiceras inom tre veckor från examinationstillfället.

Betyg på helkurs publiceras av programinstitutionen när sista delkursen är avslutad och betygssatt.

Om betyget inte syns i Ladok när tre veckor från inom examinationstillfället på delkursen i juridik passerats, ställ frågan till: jes@juridicum.su.seLycka till med kursen och varmt välkomna!

Senaste uppdatering: 200324 / CFSärskilt

Studera med funktionsnedsättning
Senast uppdaterad:1 november 2018

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror på den enskildes situation och är till för att underlätta studierna. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan. Detta gör du genom att logga in i systemet Nais via länk på studentavdelningens hemsida och fylla i webbformuläret. För att fullfölja ansökan måste du bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning. Du hittar hemsidan via Stockholms universitet > Utbildning > Studera med funktionsnedsättning > Ansök om stöd och anpassningar

När ansökan är mottagen kontaktas du av studentavdelningen för att boka ett personligt möte.

Du som har beviljats stöd ska sedan ta kontakt med din institutions kontaktperson och lämna in det intyg som studentavdelningen utfärdat. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är studierektor Viktoria Pettersson, tfn: 08-16 13 04 eller e-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se.

Viktigt: senast 3 veckor före varje examinationstillfälle måste du meddela kursadministratör/amanuens att examination med stöd ska genomföras så att eventuella extra åtgärder kan vidtas. Om anmälan inkommer senare kan institutionen inte garantera att examinationen kan genomföras såsom önskas. Observera också att tentamensanmälan måste ske på sedvanligt sätt senast tre arbetsdagar före tentamen. Notera också att för stödåtgärder som löper över hel kurs (t.ex. anteckningshjälp) eller mer ingripande åtgärder (t.ex. dela upp tentamen) måste du i god tid men senast vid kursstart kontakta aktuell kursadministratör/amanuens och meddela att du önskar dessa stödåtgärder.


Observera att Juridiska institutionen endast förmedlar särskilt pedagogiskt stöd (till exempel förlängd tid, tentamen i mindre grupp och så vidare) till studenter med varaktig funktionsnedsättning som har intyg från Studentavdelningen vid SU.

Byt termin  

Namn:
Juridik och etik i skolans värld
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 2,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jes@juridicum.su.se
Koordinator:
Catrinel Florea
Kursföreståndare:
Lena Sandström

Lärare:


Bernitz Hedvig
Dahlqvist Julia
Fisher David
Knutsson Andreas
Refors Legge Maria
Henrik Ahlenius, forskare, Filosofiska institutionen