Internationell förmögenhetsrätt (IFR-P)

Kursbeskrivning


Välkommen
Internationell förmögenhetsrätt går B-perioden på vårterminen. Kursen omfattar 15 hp. Ta för vana att regelbundet titta under rubriken Aktuellt där nyheter och ändringar kommer att anslås under kursperioden.


Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa fördjupad kunskap om och förståelse för den internationella förmögenhetsrättens systematiska
uppbyggnad samt de ofta komplicerade normkonflikter som präglar rättsområdet,
- ha kännedom om den internationella förmögenhetsrättens roll för gränsöverskridande affärsverksamhet.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa förmåga att med hjälp av juridisk metod systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, och bedöma
komplexa internationellt förmögenhetsrättsliga frågeställningar,
- inom givna tidsramar enskild författa samt muntligen redovisa en promemoria.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- bedöma komplexa internationelltförmögenhetsrättsliga frågeställningar med hänsyn till anknytande
samhälleliga frågor.


Förkunskapskrav
Tillträde till undervisning och examination har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser genom godkända resultat i obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom juristprogrammet, bland vilka godkänd tentamen på de obligatoriska kurserna Civilrätt A - D, Processrätt och Internationell privaträtt ska ingå.

Kursen är även öppen för utbytesstudenter.


Kursupplägg
Kursen är problemorienterad och syftar till att förmedla djupgående och praktiskt användbar kunskap om rättsregler och rättsprinciper inom den förmögenhetsrättsliga delen av den internationella privaträtten.

Särskilt kommer kursen att behandla vissa av ämnets allmänna frågor, viss svensk och internationell lag och praxis av relevans samt de tre grundläggande EU-förordningarna inom rättsområdet, nämligen de s.k. Bryssel I-, Rom I-, och Rom II-förordningarna.

Kursen syftar inte enbart till att studenterna ska lära sig gällande rätt utan också att de ska anlägga ett kritiskt perspektiv på reglerna samt tillägna sig det slags strategiska tänkande de kommer att behöva kunna som praktiskt verksamma jurister.

Undervisning
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och PM-genomgångar där studenternas promemorior presenteras och diskuteras. Studenterna förväntas förbereda seminarierna i form av förseminarium i studiegrupp och kan på vissa seminarier också ha i uppgift att redovisa i studiegrupp. PM-genomgångarna sker i form av handledning (tutorials) i studiegrupper.


Examination

Examination sker genom aktivt och förberett deltagande i seminarier, författande och presentation av PM samt deltagande i genomgång av dessa samt genom en skriftlig tentamen (salskrivning).


Vid samtliga seminarier råder ett krav på aktiv närvaro. Med aktiv närvaro avses att studenten ska ha förberett uppgifterna samt vara beredd att delta i diskussionerna av dessa. Kursföreståndaren kan dock meddela en generell dispens från närvarokravet enligt de av Juridiska fakultetens utbildningsutskott beslutade föreskrifterna för examination. Den generella dispensen omfattar inte de tillfällen då egna gruppuppgifter redovisas eller vid opposition på andra studenters gruppuppgifter. Närvarokravet anges i undervisningsplanen. Utöver detta kan dispens meddelas vid laga förfall. Studenten ska då fullgöra en pedagogiskt likvärdig uppgift som kompensation för frånvaron. Beträffande närvarokravet vid försvar av egna gruppuppgifter, opposition på andras gruppuppgifter samt processpelet saknas rätt till dispens även vid laga förfall.


Bedömningskriterier vid betygsättning av PM:


– problemformulering,
– disposition
– argumentation och analys,
– slutsatser,
– språk och övrig formalia, samt
– muntlig presentation.


Betygsgraderingen görs på grundval av PM och salsskrivningen. De närmare principerna för sammanvägningen anges i kursens undervisningsplan. För övriga examinationsmoment gäller endast betyget Godkänd (G) respektive Underkänd (U).


Betyg på kursen sätts efter en sammanvägning av de individuella prestationerna i de olika examinationsmomenten. För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda.


Vid tentamen får alla slags hjälpmedel utom kommunikationsutrustning (ex. dator & mobil) medtas.


Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination. Studerande som fått godkänt betyg har inte rätt att genomgå ny examination för högre betyg. Student som underkänts två gånger av samma examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök. Det gäller dock inte om särskilda skäl talar emot att en annan examinator ska utses.


Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (BA), Godkänd(B) eller Underkänd (U).

Student som begär det har rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran skall framställas av studenten före examinationstillfället på så sätt som fastställes av Juridiska institutionen. Betyget enligt den sjugradiga betygsskalan gäller i sådant fall istället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).

Byt termin  

Namn:
Internationell förmögenhetsrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
ifr@juridicum.su.se
Koordinator:
Oskar Klingborn
Kursföreståndare:
Michael Hellner