Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet (INAR-F)

Kursbeskrivning


Välkommen

Kursen Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet, 15hp läses i termin 4 och ingår i PAO-programmet. I kursen behandlas regler, begrepp och principer inom ämnesdelarna. I kursen ingår också träning i att lösa problem inom de rättsområden som behandlas.


Kursen omfattar två moment:
• Moment 1 (Rättskunskap 3 hp) rör rättssystemet generellt och ämnar ge de grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs som förberedelse inför kommande studier i moment 2 (Arbetsrätt). Momentet syftar till att ge en enklare systematisk överblick över den svenska rätten/rättssystemet, grundläggande insikter i den juridiska metoden och träning i juridisk problemlösning. Studenten ska även få insikt om rättens förhållande till det omgivande samhället.
• Moment 2 (Arbetsrätt 12 hp) behandlar kollektiv arbetsrätt och anställningsavtalets regelverk samt vissa aspekter av arbetsrättslig skyddslagstiftning av offentligrättslig natur.Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa grundläggande förståelse för svensk juridisk metod, systematik och terminologi, i allmänhet och för arbetsrätt i synnerhet.
- visa grundläggande insikter i juridisk informationssökning


Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– identifiera och analysera grundläggande juridiska fråge- och problemställningar i allmänhet och
arbetsrättsliga fråge- och problemställningar i synnerhet,
- visa förmåga att tillämpa arbetsrättsliga rättsregler, avtal och rättsprinciper samt visa förståelse för rättens samhälleliga funktion samt arbetsmarknadens parters ställning inom systemet,
- enskilt och i grupp kunna värdera och ge arbetsrättsliga argument inom ramen för en förhandling, och
– inom givna tidsramar planera och författa en promemoria i samverkan med andra, samt presentera denna skriftligt och muntligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– visa förståelse för rättens samhälleliga funktion.Kursupplägg

Under moment 1, rättskunskap sker undervisningen i form av föreläsningar och seminarieövningar.
-Aktivt deltagande vid seminarier är att föredra. Med aktivt deltagande avses att studenten ska förbereda uppgifter inför seminarierna samt delta i analyser och diskussionen kring uppgifterna under seminarierna.


Under moment 2, arbetsrätt sker undervisningen i form av föreläsningar och seminarier, undervisningen kan även förläggas till domstol, annan myndighet eller facklig organisation där även uppföljande seminarium kan ingå.
-Utöver seminarierna är det obligatoriskt att i samverkan med andra författa en promemoria. Promemorian utgör ett poänggivande moment och resultatet beaktas vid examinationen. -Endast aktivt deltagande i den grupp, i vilken studenten är registrerad, räknas som giltig närvaro.
-Dispens kan ges från två tillfällen om ersättningspromemoria författas eller att studenten kan visa på att motsvarande kunskap förligger. Det är kursföreståndaren som avgör vad som kan ses som motsvarande kunskap.


Aktivt deltagande vid 80 % av seminarierna (Rättskunskap och arbetsrätt sammanlagt) är obligatoriskt. Med aktivt deltagande avses att studenten ska förbereda uppgifter inför seminarierna samt delta i analyser och diskussionen kring uppgifterna under seminarierna.Examination

aKursen examineras genom skriftliga och muntliga övningar samt hemtentamen på moment 2, arbetsrätt. Aktivt deltagande vid samtliga seminarier är obligatoriskt. Tänk även på att förebereda inför föreläsningen (se nedan under rubriken Särskilt, för ytterligare information om hur man förebereder sig inför föreläsningen). Betygsgraderingen görs på grundval av den skriftliga tentamen. För övriga examinationsmoment används endast betyget Godkänd (G) respektive Underkänd (U).


Hemtentamen För att få tentera måste man vara registrerad på kursen aktuell termin samt vara anmäld till tentamen. Tentamenanmälan görs av studenten själv via FastReg senast 3 arbetsdagar före aktuellt tentamenstillfälle. Tentaanmälan öppnas 2 veckor före tentamentillfälle. Utebliven tentamenanmälan innebär att du inte kan tentera. Om hemtentamen inte lämnas in i korrekt tid eller inte följer givna anvisningar kommer den inte att examineras. Observera att samtliga studenter som vill läsa och/eller tentera kursen ska vara registrerade på kursen aktuell termin. Se under rubriken Särskilt för information om omprövning. OBS! Tänk på att tentan inte rättas om du inte uppfyllt närvarokraven innan tentan trots att du anmält dig till tentamen och skrivit den. Tänk även på att skriva på intyget som skickas via mail. Se till att ange korrekt och aktuell mailadress i Fastreg.


Obligatorier Aktivt deltagande vid 80 % av seminarierna rättskunskap och arbetsrätt sammanlagt är obligatoriskt. Utöver seminarierna är det obligatoriskt att i samverkan med andra författa en promemoria. Promemorian utgör ett poänggivande moment och resultatet beaktas vid examinationen. Studenterna rekommenderas dock starkt att närvara även vid övrig undervisning. Fullgjorda obligatorier gäller i två år. Efter två år ska obligatoriekravet enligt den senast reviderade kursplanen gälla.
FAQ Kursstart Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet 15hp


Registrering Studenterna registrerar sig på Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet 15hp genom mina studier på http://mitt.su.se vid terminens början. Om du saknar registrering ta kontakt med Promi Hoque på Studentexpeditionen vid Juridiska institutionen på plan 4 i C-huset under registreringsveckan. Mer information om registrering finner ni här: http://www.jurinst.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/frist%C3%A5ende-kurser/registrering.


Gruppanmälan För att kunna välja grupp till gruppundervisningen, vilket görs i FastReg via hemsidan: jurinst.su.se, måste studenten vara registrerad på kursen. • Gruppanmälan för kursen öppnas i FastReg 30/8 kl. 10.00. Gruppanmälan är öppen fram till 3/9 kl. 10:00. När man väl har valt en grupp måste man fortsätta att gå i den gruppen.


Tentamenanmälan Anmälan till tentan skall göras inom 3 arbetsdagar innan tentatillfället. Tentaanmälan öppnas 2 veckor före tentatillfället. Utebliven anmälan innebär att du inte kan tentera. Anmälan görs via Fastreg. Tentamen är anonym och Du kommer att få ett mail om hur man går tillväga efter tentaanmälningen är stängd. Tentamensresultat anslås normalt i FastReg och LADOK efter 3 veckor. OBS! Tänk på att tentan inte rättas om du inte uppfyllt närvarokraven trots att du anmält dig till tentamen och skrivit den.


Kurslitteratur Rättskunskap: Se litterturlistan för information om kurslitteratur samt kursmaterial. Arbetsrätt: All kurslitteratur läses i senaste version. Vi kan aldrig rekommendera dig huruvida du kan använda tidigare upplaga, det sker i så fall på egen risk. Inom juridik ingår alltid relevant lag och direktivtext, denna kan lättast köpas genom det ”Studiematerial” för arbetsrätt som säljs i Akademibokhandeln Frescati.


Läsanvisningar Arbetsrätt: Vi arbetar inte med läsanvisningar eftersom en viktig uppgift inom kursen är att lära sig hitta i materialet. Böckerna handlar om olika delar av arbetsrätten, det är därför viktigt att förstå vilken bok som berör vad. Varje bok har sedan omfattande innehållsregister som används för att hitta de sidor som rör relevant fråga.


Vad är obligatoriskt? Aktivt deltagande vid 80 % av seminarierna i rättskunskap och arbetsrätt sammanlagt är obligatoriskt. Utöver seminarierna är det obligatoriskt att i samverkan med andra författa en promemoria. Studenterna rekommenderas dock starkt att närvara även vid övrig undervisning. Fullgjorda obligatorier gäller i två år. Efter två år ska obligatoriekravet enligt den senast reviderade kursplanen gälla.


Information om FastReg I FastReg kan studenten bl.a. ta del av skyddat kursmaterial, anmäla sig till tentamen, se i vilken skrivsal studenten ska tentera, se sitt betyg och göra mail- och adressändringar. För att kunna använda systemet måste studenten vara registrerad på kursen. Studenten kan inte logga in på Fastreg förrän veckan efter registreringsveckan. Logga in genom att ange personnummer med 10 siffror (ÅÅMMDD-XXXX) och PIN-kod via denna länk: https://fastreg.juridicum.su.se/StartStudentweb2.aspx . OBS! Se till att du angett korrekt och aktuell mailadress i Fastreg så att du får information om kursen såsom tentaanvisningar med mera då det ibland skickas via mail.


Övrig information För övrig information om kurserna, schema, litteratur etc. hänvisas till kurshemsidorna.

Särskilt
Förberedelser inför undervisningen:
En undervisning kan lämpligen förberedas på följande sätt:
* Börja med att läsa igenom studiematerialet till det aktuella tillfället studiematerialet skall normalt läggas ut på hemsidan en vecka före undervisningstillfället.
* Försök lösa de frågor som ges i anslutning till materialet individuellt eller gruppvis
Varje kursdeltagare ska vara beredd att redovisa sin lösning under den ifrågavarande lektionen.
Observera att det på tentamen kan finnas frågeställningar som inte har berörts i undervisningen, men att det är just i sådana situationer som man verkligen har nytta av den träning i metodfrågor och juridisk problemlösning som undervisningen syftar till att ge.
Läsanvisningar, PAO – Rättskunskap, 3 hp, fr.om HT16”, som finns tillgänglig på kurshemsidan som PDF

Omfattning och formalia för moment 1, Rättskunskap:
Promemorian ska omfatta 2-4 sidor. Använd sidhuvud (där studenternas namn återges, försättblad behövs således inte). Använd teckensnitt Times New Roman (eller liknande), fontstorlek 11 punkter och 1,5 radavstånd. Marginalen ska vara 2,5 cm runtom med rak marginaljustering.
Kriterier för bedömning av innehåll:
- Språk, inga betydande språkfel får förekomma, meningsbyggnaden ska vara godtagbar, dvs. promemorian ska vara skriven på god svenska.
- Formalia, inlämnad promemoria ska vara utformad i enlighet med anvisningarna.
- Innehåll, författarna bör föra en självständig och problembaserad diskussion med utgångspunkt i sitt eget förslag.
- Struktur, en tydlig och sammanhängande struktur, med konsekvent och stringent argumentation, framställningen bör framstå som genomtänkt, logisk och lätt att följa.

Vad får medtagas till tentamen:
Följande får medtagas till tentamen i moment 2, Arbetsrätt:
-All kurslitteratur, det är även fritt att göra alla typer av anteckningar i böckerna.
-Alla handouts
-Alla anteckningsblad/block etc.
-Lagbok, alternativt lagsamlingar eller utskrivna lagar och direktiv
-Rättsfall
-Ordböcker
-Miniräknare

Omprövning:
Begäran om omprövning lämnas till kursadministratören i blankettt via mail (se länk: https://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/ompr%C3%B6vning-av-betyg). Begäran om omprövning skall vara väl motiverad och skall innehålla en kopia på tentamen (observera att originaltentan måste finnas kvar hos kursadministrator för att omprövning/rättelse ska kunna ske). Ange även namn, personnummer, tentamendatum eller inlämningsdatum. Omprövningar av tentor som har åsatts F har företräde, beslut meddelas via mail och Fastreg så snart som möjligt. Beslut gällande övriga omprövningar sker skyndsamt och meddelas under terminen via mail och Fastreg.

Byt termin  

Namn:
Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: G
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
INAR@juridicum.su.se
Koordinator:
Ann Melin
Kursföreståndare:
Annika Blekemo

Lärare:


Aagaard Marianne
Blekemo Annika
Storr Christine
Andreas Knutsson
Camilla Brown
Karl Pfeifer
Martha Gurmu
Martin Wästfelt
Martina Slorach
Per Axell
Stefan Flemström