Entreprenadrätt (ENTR-P)

Kursbeskrivning


LärandemålEfter genomgången kurs förväntas studenten kunna:


Kunskap och förståelse:


– visa fördjupad kunskap i och förståelse av entreprenadrätten samt kunskap i andra ämnen som är av betydelse för tillämpningen av entreprenadrättsliga problem,


– visa kännedom om entreprenadrättens roll nationellt, särskilt dess förhållande till den allmänna kontraktsrätten, anbudsrätten och upphandlingsrätten,


– visa kännedom om entreprenadrättens roll internationellt,


– visa förmåga att arbeta såväl individuellt som i grupp.


Färdighet och förmåga:


– visa fördjupad förmåga att med hjälp av juridisk metod tillämpa entreprenadrättsliga regler samt göra kvalificerade bedömningar av entreprenadrättsliga problemställningar,


– visa förmåga att systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera entreprenadrättsliga frågeställningar,


– inom ramen för ett rättegångsspel muntligt och skriftlig klart redogöra för entreprenadrättsliga frågeställningar samt diskutera lösningen av dessa i dialog med olika grupper.


Värderingsförmåga och förhållningssätt:


– kritiskt bedöma och värdera komplexa entreprenadrättsliga frågeställningar med hänsyn till relevanta ekonomiska och andra samhälleliga frågor.FörkunskapskravFörkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen:


Tillträde till undervisning och examination har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser genom godkända resultat i obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom juristprogrammet. Civilrätt A ska ingå bland dessa kurser.KursuppläggAllmänt


Kursen är primärt case-baserad med ett partsperspektiv. Ett verklighetstroget fall utgör basen för inlärningen. Kursdeltagarna delas in i lag. Kursen förutsätter grupparbete. Seminarier som syftar till kunskap i centrala entreprenadrättsliga ämnen hålls löpande under kursen. Som avslutning på processpelet och kursen hålls en muntlig förhandling mellan lagen, med en domarpanel som bedömargrupp. Undervisningen på kursen är obligatorisk. Utöver caset sker även kunskapskontroll genom två diagnostiska övningar ("duggor") och en skriftlig tentamen. 


Processpel


Kursdeltagarna kommer att knytas samman i lag. Sammansättningen meddelas vid introduktionen. Kärnan i kursen bygger på ett fiktivt men sannolikt händelseförlopp, som delas ut på introduktionen. Kring detta byggs ett processpel som övar och prövar kursdeltagarnas förmågor. Nya omständigheter, som förändrar förutsättningarna i händelseförloppet, meddelas under kursen. I den första fasen ska varje lag utforma en gemensam stämningsansökan (inlämning efter ca 6 v.). I den andra fasen ska varje lag utforma ett gemensamt svaromål på en annan grupps stämningsansökan (inlämning efter ca 7,5 v.). Inlagorna kommer att tillmätas störst vikt i den slutliga betygsättningen. En sidbegränsning om ca 15 s. uppställs på inlagorna. Såväl presentation som innehåll beaktas, men med tyngdpunkt på innehåll. Den tredje fasen av processpelet består av förhandlingen, kursens avslutande moment. Halva laget kommer att företräda käranden i en förhandling. Halva laget kommer att företräda svaranden i en annan förhandling. Samtliga deltagare ska medverka aktivt i förhandlingen. Domarna är etablerade jurister. De kan komma att ställa frågor i syfte att utreda målet. Domarna bedömer insatserna. Såväl presentation som innehåll beaktas, men med tyngdpunkt på innehåll.


Seminarier


Under kursens gång kommer seminarier i entreprenadrätt hållas. Närvaron är obligatorisk. Seminarierna är innehållsmässigt inte direkt anpassade till caset, utan syftar till tillgodogörande av allmängiltiga kunskaper i entreprenadrätt. Seminarierna kommer att hållas ca två gånger per vecka och kommer vanligen att omfatta två lektionstimmar.ExaminationKunskapskontroll och examination


Examination sker genom


– obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna,


– obligatorisk och aktiv närvaro vid rättegångsspelet inklusive inlämning av inlagor,


– diagnostiska övningar (duggor), och


– salsskrivning (tentamen).


Vid samtliga seminarier och rättegångsspelet råder ett krav på aktiv närvaro. Med aktiv närvaro avses att studenten ska ha förberett uppgifterna samt vara beredd att delta i diskussionerna av dessa.


Kursföreståndaren kan dock meddela en generell dispens från närvarokravet enligt de av Juridiska fakultetens utbildningsutskott beslutade föreskrifterna för examination. Närvarokravet anges i undervisningsplanen. Utöver detta kan dispens meddelas vid laga förfall. Studenten ska då fullgöra en pedagogiskt likvärdig uppgift som kompensation för frånvaron. Dispens avseende deltagande i rättegångsspelet ges överhuvudtaget inte.


Betygsgraderingen görs på grundval av inlagorna till rättegångsspelet, genomförande av rättegångsspelet samt den skriftliga tentamen. De närmare principerna för sammanvägningen anges i kursbeskrivningen. För övriga examinationsmoment används endast betyget Godkänd (G) respektive Underkänd (U).


För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda.


Tillåtna hjälpmedel vid examinationsmomenten och betygskriterier specificeras i kursbeskrivningen.


Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination. Studerande som fått godkänt betyg har inte rätt att genomgå ny examination för högre betyg. Student som underkänts två gånger av samma examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök. Det gäller dock inte om särskilda skäl talar emot att en annan examinator ska utses.


Som betyg på kursen används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (BA), Godkänd (B) eller Underkänd (U).


Student som begär det har rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran skall framställas av studenten före examinationstillfället på så sätt som fastställes av Juridiska institutionen. Betyget enligt den sjugradiga betygsskalan gäller i sådant fall istället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).

Byt termin  

Namn:
Entreprenadrätt
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
entr@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Malin Atran
Kursföreståndare:
Jori Munukka

Lärare:


Munukka Jori
Anders Skägg
Bo Samuelsson
Erik Wassén
Erika Finn
Isak Willborg
Mattias Nilsson
Mattias Wittgren
Niclas Lindblom
Olof Johnson
Per Mildner
Per Samuelsson