Straffrättens allmänna del (STRALL-P)

Kursbeskrivning


Välkommen

Kursens innehåll
Kursen Straffrättens allmänna del m.m. är en specialkurs på avancerad nivå inom ramen för juristprogrammet. På kursen behandlas reglerna för tillskrivande av ansvar i straffrättens allmänna del, bland annat uppsåt och oaktsamhet, rättfärdigande och ursäktande omständigheter (däribland nödvärn, nöd, samtycke, excess, tillbakaträdande), förstadier (försök, förberedelse, stämpling), medverkansfrågor och psykisk störning (otillräknelighet m.m.). Undervisningen är obligatorisk och varvar föreläsningsmoment med bl a rättsfalls- eller casebaserade moment (all undervisning upptas i schemat som "seminarier").

Ett mindre moment på kursen (en tredjedel) behandlar valda frågor som aktualiseras av straffrättens umgänge med strukturella (klass-, genus-, ”kulturella”-) och brottsofferrelaterade perspektiv, inte minst av den kritik av olika slag som riktats mot straffrättens utformning och tillämpning från företrädare för sådana perspektiv. De frågor som här behandlas relateras till kursens huvudspår på ett sådant sätt att interaktionen bidrar till fördjupade kunskaper om vad som i olika sammanhang, i fråga om utformning såväl som tillämpning, kan förväntas av straffrätten.

Undervisning
Undervisningen ges i första hand i form av föreläsningsmoment och diskussionsmoment. Varje undervisningstillfälle innehåller moment av både föreläsning och seminarium, och därmed är aktiv närvaro obligatoriskt. Med aktiv närvaro avses att studenten ska ha förberett sig samt vara beredd att redovisa och diskutera förelagda uppgifter. Det är även obligatoriskt att varje student författar ett större skriftligt arbete och presenterar det muntligt. Dessa moment är poänggivande. Högst två tillfällen får missas och dispens ges inte annat än vid laga förfall. De inledande undervisningstillfällena ”Två världar”, ”…och en till…” och ”…möts” är däremot strikt obligatoriska och vid frånvaro krävs att studenter kompletterar med en skriftlig inlämningsuppgift. Beträffande den muntliga presentationen av det skriftliga arbetet, föreligger överhuvudtaget inte rätt till dispens.Lärandemål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna visa:

- Fördjupad kunskap om straffrättens allmänna del och -läror samt interaktionen mellan å ena sidan dem, å andra sidan straffrättens speciella del (de särskilda brottstyperna).
- Förmåga att identifiera och analysera komplexa straffrättsliga problem samt med hjälp av straffrättslig metod kunna argumentera för lösningar på dessa problem.
- Förmåga att självständigt och kritiskt utvärdera det straffrättsliga regelverket i ljuset av politiken och samhället i övrigt samt föreslå möjliga förändringar av regelverket.
- Förmåga att självständigt planera och genomföra ett större skriftligt arbete samt presentera slutsatserna av detta arbete muntligt.


Förkunskapskrav
Tillträde till undervisning och examination har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser genom godkända resultat i obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom juristprogrammet, bland vilka godkända resultat i de obligatoriska kurserna straffrätt och processrätt ska ingå.


Kursupplägg
Kursen innehåller två moment, som pågår parallellt: (1) Straffrättens allmänna del (två tredjedelar av kursen) och (2) m.m. (en tredjedel av kursen).
På momentet straffrättens allmänna del behandlas främst regelverket för tillskrivande av straffrättsligt ansvar enligt brottsbegreppet. Föreläsnings- och seminariemoment varvas. På de senare behandlas främst rättsfall och case-frågor. Momentet examineras genom en skriftlig tentamen.

Momentet m.m. behandlar straffrättens umgänge med strukturella (klass-, genus-, ”kulturella”-) och brottsofferrelaterade perspektiv, inte minst den kritik som riktats mot straffrättens utformning och tillämpning från företrädare för sådana perspektiv. Efter ett par inledande seminarier examineras momentet genom författande och presentation av en promemoria.


Examination
Examination sker genom aktiv närvaro vid seminarierna, författande av ett skriftligt arbete, muntlig presentation av detta arbete samt skriftlig tentamen (salsskrivning). Betyg på kursen sätts efter en sammanvägning av dessa moment. För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda.
Vid tentamen tillämpas examinationsalternativ 2. S.k. snabbrättning av tentamen förekommer inte och några förhandsbesked ang. resultatet kan inte erhållas.

Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination. Studerande som fått godkänt betyg har inte rätt att genomgå ny examination för högre betyg. Student som underkänts två gånger av samma examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök. Det gäller dock inte om särskilda skäl talar emot att en annan examinator ska utses.

Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (BA), Godkänd (B) eller Underkänd (U).

Student som begär det har rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran skall framställas av studenten före examinationstillfället på så sätt som fastställs av Juridiska institutionen. Betyget enligt den sjugradiga betygsskalan gäller i sådant fall istället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).

Byt termin  

Namn:
Straffrättens allmänna del
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
strall@juridicum.su.se
Koordinator:
David Assadkhan
Kursföreståndare:
Claes Lernestedt

Lärare:


Lernestedt Claes
Erik Svensson