Aktiemarknadsrätt (AKT-P)

Kursbeskrivning


Välkommen
Välkommen till specialkursen i Aktiemarknadsrätt! Kursen läses under höstterminens B-period och omfattar 15 hp.


Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– visa fördjupad kunskap i och förståelse för aktiemarknadsrättsliga frågeställningar och
– visa fördjupad kunskap om aktiemarknadsrättens funktion, struktur och regelverk.


Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– visa fördjupad förmåga att med hjälp av relevanta juridiska metoder tillämpa och tolka aktiemarknads-rättsliga regler samt bedöma aktiemarknadsrättsliga problem, och
– visa fördjupad förmåga att med hjälpa av juridisk metod systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera aktiemarknadsrättsliga frågeställningar.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– bedöma och värdera aktiemarknadsrättsliga frågeställningar med hänsyn till relevanta ekonomiska och andra samhälleliga frågor.


Förkunskapskrav
Tillträde till undervisning och examination har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser genom godkända resultat i obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom juristprogrammet, bland vilka godkänt resultat i den obligatoriska kursen Associationsrätt ska ingå.


Kursupplägg
Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Undervisningen bedrivs delvis i form av besök hos olika företag och organisationer.
Utöver detta ska studenten självständigt planera och författa en promemoria.


Examination
Examinationen består av två delar, dels författandet av en promemoria om max 6 poäng (20 % av betyget) och del en salstenta om max 24 poäng. (80 % av betyget). Totalt kan max 30 poäng erhållas.

Betyg på kursen sätts efter en sammanvägning av resultatet på promemorian och resultatet av salstentan.

Anmälan till tentamen
Studenter anmäler sig själva till tentamen i Fastreg senast 3 dagar innan tentatillfället. Anmälan till tentamen är obligatorisk! Det är INTE möjligt att efteranmäla sig på plats i salen utan det är således endast de studenter som har anmält sig i fastreg inom utsatt tid som kommer att få tentera. Studenter från andra fakulteter kan kontakta amanuensen för information om och pinkod till Fastreg.

Tillåtna hjälpmedel vid tentan
Allt utom sådant som medger extern kommunikation (t. ex. mobiltelefon och dator) och sådant som kan vara störande för andra studenter. Egna anteckningar, vilka som helst, samt lösblad är även tillåtet.


Särskilt
Avregistrering:
Studenter som är antagna till kursen men av olika anledningar inte avser att läsa den ombeds kontakta amanuensen snarast, så att någon annan kan erbjudas platsen.

Tidigt avbrott:
Sista datum för tidigt avbrott beräknas från måndagen i den vecka som kursen startar och tre veckor framåt. Sista dag är alltid en söndag.

Obligatoriska moment

Promemoria
Promemorian kan ge upp till 6 poäng av totalt 30 poäng och motsvarar alltså 20 procent av kursbetyget. Vid betygsättningen fästs särskilt vikt vid att de frågeställningar som är relevanta behandlas, att sakuppgifterna är korrekta, att dispositionen är logisk samt att språket är bra.

PM-uppgifterna kommer att publiceras på kurshemsidan en vecka innan inlämning, dvs. den 13 december kl. 16:00. Varje student får välja en uppgift av fyra att skriva om.

Formalia: Promemorian skall omfatta ca 5-7 sidor (men inte mer än 7 sidor, exkl. försättsblad, innehållsförteckning och källförteckning) samt vara försedd med fotnoter och källförteckning. På försättsbladet ska uppgiftens nummer och titel anges. I det översta högra hörnet ska namn, personnummer, kursens namn och termin finnas.

Promemorian laddas upp i PDF-format i fastreg senast 20 december kl. 16:00. I ämnesraden ska ni skriva AKTIEMARKNADSRÄTT PM, Glöm inte att bifoga filen, den ska döpas till PM + nummer samt efternamn, tex. PM1 – Andersson.

Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier

Juridicum har sammanställt gemensamma regler angående särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder, regler som gäller för alla kurser. Studenter som har rätt till alternativa examinationsformer kan hitta information om detta på denna länk.

De studenter som har rätt till förlängd skrivtid eller särskild examinationsform ombeds kontakta amanuensen senast 3 veckor innan tentamen.

Omprövning av betyg
För mer information om hur man omprövar betygsbeslut.

Byt termin  

Namn:
Aktiemarknadsrätt
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
akt@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Anna Wolme
Kursföreståndare:
Svante Johansson

Lärare:


Andersson Jan
Johansson Svante
Verständig Aron
Björn Svensson
Carl Svernlöv
Carl Westerberg
Dennis Westermark
Elif Härkönen
Emil Boström
Eva Hägg
Hans de Geer
Lars Afrell
Marcus Tipner
Mats Gunnarsson
Mattias Anjou
Rolf Skog
Sofia Timoudas
Urban Båvestam