Avancerad immaterialrätt (AVIR-P)

Kursbeskrivning


Välkommen
Avancerad immaterialrätt ges A-perioden under vårterminen. Kursen omfattar 15 högskolepoäng.

Nedan finner du kort information om kursen.

Ändringar i schemat liksom alla andra nyheter och ändringar som rör kursen anslås på kursens hemsida under "Aktuellt". Det åligger varje kursdeltagare att själv hålla sig underrättad om den information som ges ut på detta sätt. Ta därför för vana att regelbundet besöka hemsidan för att hålla er uppdaterade.

STUDENTER SOM AV OLIKA ANLEDNINGAR INTE AVSER ATT LÄSA KURSEN MÅSTE AVREGISTRERA SIG HOS KURSADMINISTRATÖREN ALT. STUDIEVÄGLEDAREN INOM EN VECKA FRÅN KURSSTART!

Specialkursen i Avancerad immaterialrätt är en valbar kurs inom ramen för juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen syftar till att förmedla fördjupade insikter i och kunskaper om europeiska och svenska rättsregler och rättsprinciper för skydd av kreativa prestationer och kännetecken samt aktuell rättspraxis, inklusive hanteringen av sådana immateriella skyddsobjekt över gränserna (lagval och jurisdiktion).

Lärandemål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - identifiera relevanta immaterialrättsliga problemställningar samt på ett metodologiskt korrekt sätt bedöma och analysera dessa problem med hjälp av relevanta europeiska och nationella rättsregler och principer, - bedöma och värdera de samhälleliga konsekvenserna av det immaterialrättsliga skyddet i ljuset av den europeiska och nationella rättsutvecklingen, särskilt i fråga om samspelet mellan immaterialrätt, konkurrensrätt och marknadsrätt, - bedöma och värdera hur den juridiska forskningen påverkar immaterialrätten och tolkningen av denna, samt - inom givna tidsramar planera och författa övningsuppgifter som behandlar ur forskningssynpunkt aktuella rättsliga frågeställningar på immaterialrättens område samt muntligen redovisa och diskutera dessa.

Förkunskapskrav
Förutom det generella kravet för specialkurser på 150 obligatoriska högskolepoäng på juristprogrammet, ska de obligatoriska kurserna Europarätt, Statsrätt, Civilrätt 1-2 (alt. Civilrätt A och B), Straffrätt, Processrätt, Folkrätt, Internationell privaträtt och Förvaltningsrätt (alt. Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt) ha fullgjorts med godkänt resultat.

Kursupplägg
Undervisningen omfattar tio veckors heltidsstudier och ges på svenska. Till vart och ett av seminarierna ska studenten författa och muntligt redovisa en övningsuppgift. Vissa undervisningsmoment innefattar gruppsamverkan och gruppövningar, exempelvis genom att tematiskt sammanhängande frågor ges till en grupp på fyra-fem personer som sedan samarbetar inför exempelvis en muntlig redovisning. All seminarieundervisning, inklusive samtliga övningar som är förbundna med denna undervisning, är obligatorisk och förutsätter ett aktivt deltagande. Med aktivt deltagande avses att studenten ska ha förberett sig samt vara beredd att redovisa och diskutera förelagda uppgifter. Dispens från närvarokravet kan ges vid två tillfällen, studenten kan då föreläggas en pedagogiskt likvärdig tilläggsuppgift för att kompensera frånvaron.

Examination
Kursens examineras genom en hemtentamen samt genom de obligatoriska seminarieuppgifterna. Betyg sätts efter en sammanvägning av de individuella prestationerna i de olika examinationsmomenten. För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål är uppfyllda. För tillträde till hemtentamen ska samtliga obligatorier, inklusive eventuella tilläggsuppgifter (som kompensation för frånvaro på obligatorier) vara uppfyllda. Det finns inga begränsningar rörande tillåtna hjälpmedel vid hemtentamen. Hemtentamen görs individuellt.

Betygskriterier Avancerad immaterialrätt
AB (Med beröm godkänd)Ha mycket god förståelse för internationell, europeisk och svensk immaterialrätt.Ha mycket goda kunskaper i immaterialrättslig metod, kunna använda dem för att identifiera relevanta immaterialrättsliga frågor samt muntligt och skriftligt kunna redogöra för sina slutsatser.Ha mycket god förmåga att integrera kunskap och analysera frågor om svensk och europeisk immaterialrätt med det anslutande samspelet mellan immaterialrätt, konkurrensrätt och marknadsrätt.Ha mycket goda kunskaper om den europeiska och svenska immaterialrättens samhälleliga kontext inklusive den debatt som förs i doktrinen.BA (Icke utan beröm godkänd)Ha goda kunskaper i och förståelse för internationell, europeisk och svensk immaterialrätt.Ha goda kunskaper i immaterialrättslig metod, kunna använda dem för att identifiera relevanta immaterialrättsliga frågor samt muntligt och skriftligt kunna redogöra för sina slutsatser.Ha god förmåga att integrera kunskap och analysera frågor om svensk och europeisk immaterialrätt med det anslutande samspelet mellan immaterialrätt, konkurrensrätt och marknadsrätt.Ha goda kunskaper om den europeiska och svenska immaterialrättens samhälleliga kontext inklusive den debatt som förs i doktrinen.B (Godkänd)Ha kunskaper i och förståelse för internationell, europeisk svensk immaterialrätt.Ha kunskaper om immaterialrättslig metod, kunna använda dem för att identifiera relevanta immaterialrättsliga frågor samt muntligt och skriftligt kunna redogöra för sina slutsatser.Ha förmåga att integrera kunskap och analysera frågor rörande svensk och europeisk immaterialrätt med det anslutande samspelet mellan immaterialrätt, konkurrensrätt och marknadsrätt,Ha kunskaper om den europeiska och svenska immaterialrättens samhälleliga kontext, inklusive den debatt som förs i doktrinen.U (Underkänd)Ett eller flera tillkortakommanden finns som innebär att studenten inte når upp till de krav som anges för betyget B.
Byt termin  

Namn:
Avancerad immaterialrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
AVIR@juridicum.su.se
Koordinator:
Ida Boström
Amanuens:
Omid Dares
Kursföreståndare:
Marianne Levin
Per Jonas Nordell

Lärare:


Horn Anna
Lundstedt Lydia
Nordell Per Jonas
Rosati Eleonora
Henrik Bengtsson
Marianne Levin
Richard Wessman
Stefan Johansson