Juridik med arbetsrätt (JUARB-FF)

Kursbeskrivning


Välkommen

Rättskunskap och Arbetsrätt läses termin 4. Från och med VT 2015 omfattar Rättskunskap 4,5 högskolepoäng och Arbetsrätt 10,5 högskolepoäng.


Information inför VT16
Rättskunskap 4.5 hp startar måndag den 18 januari 2016 kl. 13-14 i hörsal 5 med "Information om kursen samt introduktion". Ordinarie tentamen i Rättskunskap äger rum fredag 5 februari 2016 kl. 9-12 i Brunnsviksalen. Anmälan till tentamen sker via FastReg.


Arbetsrätt 10.5 hp startar måndag 2 februari 2016 kl. 13-15 i hörsal 3 med introduktion. Ordinarie tentamen i Arbetsrätt äger rum torsdag 17 mars kl. 09-14 i D416. Anmälan till tentamen sker via FastReg.


Registrering: Studenterna registrerar sig på Juridik med Arbetsrätt 15 hp (Rättskunskap 4.5 hp och Arbetsrätt 10.5 hp) vid juridiska institutionens studentexpedition på plan 4 i C-huset.


Öppettider registreringsveckan VT 2016:
Måndag den 11 januari – torsdag den 14 januari kl. 10.00-14.00
Fredag den 15 januari kl. 10.00-12.00


Gruppanmälan: För att kunna välja grupp till gruppundervisningen, vilket görs i FastReg, måste studenten vara registrerad på kursen. Gruppanmälan för Rättskunskap kommer att öppnas i FastReg fredag 15 januari kl. 13. Gruppbyte medges endast i mån av plats och sker genom kursadministratören. Studenter byter grupp för Arbetsrätt.

Information om FastReg: I FastReg kan studenten bl.a. ta del av skyddat kursmaterial, anmäla sig till tentamen, se i vilken skrivsal studenten ska tentera, se sitt betyg och göra adressändringar. För att kunna använda systemet måste studenten vara registrerad på kursen. Logga in genom att ange personnummer med 10 siffror (ÅÅMMDD-XXXX) och PIN-kod. Övrig information: För övrig information om kurserna, schema, litteratur etc. hänvisas till kurshemsidorna.Lärandemål

Rättskunskap
Kursens syfte och innehåll
Avsikten med momentet är att höja allmänbildningen inom det juridiska fältet. Särskild uppmärksamhet kommer därvid att ägnas den allmänna avtalsrätten. Detta för att ge baskunskaper för de kommande studierna i arbetsrätt. Dessutom ges en inblick i förvaltningsrättens grunder, främst avseende allmänna handlingar och sekretess.


Arbetsrätt
Kursens mål
Kursens huvudsyfte är att förmedla grundläggande kunskaper om det arbetsrättsliga systemet, såväl på den privata som den offentliga sektorn samt detta systems funktion sett ur ett samhälleligt perspektiv.Kursupplägg

Rättskunskap
Undervisningen kommer att bestå av föreläsningar och seminarier. Av schemat och läsanvisningar framgår vad som förutsätts vara förberett inför lektionstillfället. Undervisningen är tänkt att framför allt inriktas på problemanalys och något om juridisk metod.


Arbetsrätt 
Mycket stor vikt läggs vid att de studerande ska få övning i att självständigt handlägga enklare arbetsrättliga problem som de kan ställas inför i sitt yrkesliv. Undervisning och examination är probleminriktad, vid varje undervisningstillfälle ska lärare och studenter föra en diskussion om de rättsfall och övningsexempel som är aktuella för respektive tillfälle. Därför ska kurslitteraturen inte "pluggas in", utan den ska i första hand ses som ett hjälpmedel för att lösa olika tillämpningsuppgifter.Examination

Kurserna avslutas med en skriftlig tentamen.

Byt termin  

Namn:
Juridik med arbetsrätt
Termin: V16
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: G
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
Koordinator:
Gia Le Truong
Kursföreståndare:
Annika Blekemo

Lärare:


Blekemo Annika
Carlsson Mia
Kankaanpää Thell Emelie
Nääv Maria
Wickbom Johannes
Bo Ericson
Linda Marklund
Martha Gurmu
Martin Wästfelt
Martina Slorach
Per Axell
Stefan Flemström