Arbetslivets Juridik II (ARJUR2-F)

Kursbeskrivning


Välkommen
Arbetslivets juridik II är en fristående kvällskurs som går på halvfart under höstterminen.
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng.

Ta för vana att under terminens gång regelbundet titta under rubriken "Aktuellt" (se vänster sida). Där kommer den senaste informationen om kursen och ändringar att anslås.


Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten genomgått Arbetslivets juridik eller kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, motsvarande personalutbildning inom arbetsrätt eller motsvarande. Kursen ingår i PAO-masterprogrammet. Programmet erbjuds i samverkan mellan Institutionen med pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen, Sociologiska institutionen samt Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

Antagningen sköts av studievägledningen, ej av kursadministratören. Har du frågor beträffande reservplats kan du kontakta studievägledare.
För information om antagning till kursen se: här, alternativt www.su.se (under antagning).


Examination
Examination sker i form av hemtentamen där betygen A,B,C,D eller E kan erhållas. Underkända betyg är Fx och F.

På tentamen tillämpas Juridiska Institutionens tentamensregler alternativ 4. Det innebär att det är tillåtet att använda sig av sig kurslitteratur, källmaterial, anteckningar, utlagt material och lagtext. Lagtexten får innehålla under- och överstrykningar den får också innehålla "flärpar". Med källmaterial förstås svensk lagbok - vilken som helst - och i kursplan fastställt källmaterial.


Särskilt
REGISTRERING:
När antagningen är klar kommer antagna studenter att få ett informationsmail av studievägledaren. Studenterna registrerar sig på kursen genom mina studier på http://mitt.su.se vid terminens början. Registreringen sker mellan 10/8 - 21/8. Reservantagning öppnar 22/8. Om du saknar registrering ta kontakt med Promi Hoque på Studentexpeditionen vid Juridiska institutionen på plan 4 i C-huset under registreringsveckan. Mer information om registrering finner ni HÄR.

AVREGISTRERING:
Studenter som av olika anledningar inte avser att läsa kursen måste avregistrera sig på Studentexpeditionen inom tre veckor från kursstart. Endast förstagångsregistrerade är garanterade en plats i gruppundervisningen. (Om du inte vill läsa kursen och har glömt att avregistrera dig, räknas du inte som förstagångregistrerad vid ett senare tillfälle).
Obs! Avregistreringar kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN för mer information!

TENTAMENSANMÄLAN:
Anmälan till hemtentan skall göras senast 3 arbetsdagar innan tentatillfället. Tentaanmälan öppnas 2 veckor för tentamenstillfället. Utebliven anmälan innebär att du inte kan tentera. Anmälan görs via Fastreg. Tentamensresultat anslås normalt i FastReg och LADOK efter 3 veckor.
OBS! Tänk på att tentan inte rättas om du inte uppfyllt närvarokraven trots att du anmält dig till tentamen och skrivit den.

FastReg:
I FastReg kan studenten bl.a. ta del av skyddat kursmaterial, anmäla sig till tentamen, se i vilken skrivsal studenten ska tentera, se sitt betyg och göra adressändringar. För att kunna använda systemet måste studenten vara registrerad på kursen. Logga in genom att ange personnummer med 10 siffror (ÅÅMMDD-XXXX) och PIN-kod.

Obligatorier
Deltagande i undervisningen vid minst 80 % av undervisningstillfällena är obligatorisk, dvs frånvaro på max 3 föreläsningar. Föreläsningen "Inför tentamen" är frivillig och räknas INTE in som en av föreläsningar med 80% obligatorisk närvarokrav. Om särskilda skäl finnes kan examinator ge dispens från obligatoriet.
OBS! Tänk på att tentan inte rättas om du inte uppfyllt närvarokraven trots att du anmält dig till tentamen och skrivit den.
Den största tonvikten i hela momentet läggs på den individuella arbetsrätten, dvs de rättsregler som gäller i förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare.
Övriga delar av arbetsrätten gås igenom översiktligt då och då under kursens gång.

Pedagogik
Mycket stor vikt läggs vid att de studerande ska få övning i att självständigt handlägga enklare arbetsrättliga problem som de kan ställas inför i sitt yrkesliv.
Undervisning och examination är probleminriktad, vid varje undervisningstillfälle ska lärare och studenter föra en diskussion om de rättsfall och övningsexempel som är aktuella för respektive tillfälle.
Därför ska kurslitteraturen inte "pluggas in", utan den ska i första hand ses som ett hjälpmedel för att lösa olika tillämpningsuppgifter.

Studieanvisningar
Inläsningen bör ske med inriktning på förståelse och med tanke på att du ska kunna tillämpa kunskaperna.

På tentamen ges kunskapsfrågor och frågor som testar studentens förmågan att självständigt analysera och lösa en juridisk problemställning. Du ska visa att du med hjälp av lagtext och rättsfall kan lösa rättsliga problem. Dylik problemlösning kräver träning. En sådan träning får man inte genom att på "traditionellt" sätt läsa igenom litteraturen flera gånger från pärm till pärm. Det bästa sättet att verkligen få den träning som behövs inför examinationen är att delta på ett aktivt sätt i undervisningen. Kursen är upplagd på ett sådant sätt att det i princip ska vara omöjligt att passivt "sitta av" undervisningen och sedan "stormplugga" inför tentamen. Varje undervisningstillfälle måste planeras i god tid. Beräkna att det går åt ca två arbetsdagar för att förbereda. Litteraturstudier bör i huvudsak ske i direkt anslutning till de olika undervisningstillfällena.

En undervisning kan lämpligen förberedas på följande sätt:
* Börja med att läsa igenom studiematerialet till det aktuella tillfället.
* Studera litteraturen på det sätt som framgår av läsanvisningarna till varje undervisningstillfälle.
* Försök lösa de frågor som ges i anslutning till materialet individuellt eller gruppvis

Varje kursdeltagare ska vara beredd att redovisa sin lösning under den ifrågavarande lektionen.

Observera att det på tentamen kan finnas frågeställningar som inte har berörts i undervisningen, men att det är just i sådana situationer som man verkligen har nytta av den träning i metodfrågor och juridisk problemlösning som undervisningen syftar till att ge.

Byt termin  

Namn:
Arbetslivets Juridik II
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 50%
Nivå: AN
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
arjur2@juridicum.su.se
Koordinator:
Ann Melin
Kursföreståndare:
Annika Blekemo

Lärare:


Ahlberg Kerstin
Blekemo Annika
Carlson Laura
Herzfeld Olsson Petra
Sinander Erik
Catharina Calleman
Christina Wainikka
Dan Holke
Erik Danhard
Stefan Flemström
Susanne Fransson