Juridik och etik i skolans värld (JES-KPU)

Kursbeskrivning


Välkommen
Law and Ethics in Schools
2.5 ECTS credits


Varmt välkommen till kursen!

Delkursen Juridik och etik i skolans värld är obligatorisk, ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK I) och ges till studenterna som läser Kompletterande pedagogisk utbildning - matematik, naturvetenskap och teknik, eller KPU - ett och två språk, eller KPU ett språk samt humaniora och samhällsvetenskap, eller KPU för ämneslärarexamen, eller Kombinationsprogrammet för lärare i grundskolans senare år eller gymnasiet, eller Ämneslärarprogrammet med inriktning mot åk 7-9 300 hp och med inriktning mot gymnasieskola 330 hp MA/NO/TK antagning HT16.

Juridik läses som delkurs inom kursen "Skolan i samhället"

Inom varje lärarprogram finns olika utbildningsvetenskapliga kurser som ska ge dig som blivande lärare en kompetens inom följande områden:

•Bedömning och betygsättning
•Läroplansteori och didaktik
•Skolväsendets historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder
•Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
•Utveckling, lärande och specialpedagogik
•Utvärdering och utvecklingsarbete
•Vetenskapsteori och forskningsmetodik


Lärandemål
Studenten skall efter genomgången kurs ha grundläggande kunskap om:

• förvaltningslagen och skollagen etc. och dessa lagars inbördes relation
• barnets bästa i ett rättighetsperspektiv
• yrkesetiska aspekter på hur en lärare förhåller sig till elever och föräldrar.

Studenterna skall också kunna
• identifiera juridiska frågeställningar i praktiskt förekommande situationer i sin yrkesroll


Kursupplägg
Undervisningen ges i form av föreläsningar och avslutas med ett obligatoriskt examinationsseminarium.

Det finns även en videoföreläsning om ”Kränkande behandling och diskriminering i skolan”. Den kan med fördel ses efter genomförd introduktionsföreläsning. Länk till videoföreläsningen finns på hemsidan under "kursmaterial/studiematerial/föreläsningar."


Examination

Examinationsseminariet är ett lärandetillfälle, men examinationen sker genom deltagande i gruppdiskussion samt skriftlig uppgift. Inför seminariet förväntas studenterna läsa, förbereda och ta med kurslitteraturen (se fliken "litteratur").

Seminariet som omfattar 3 timmar inleds med 15 min introduktion och information om syftet med tillfället samt upplägget med gruppdiskussion och examinationsuppgift. Examinatorn börjar med att dela in studenterna i små diskussionsgrupper. Varje grupp tilldelas ett varsitt tema.Inför seminariet förväntas studenterna läsa, förbereda och ta med kurslitteraturen. Detaljer finns under fliken "literatur" och fliken "examination" (vänster).

Betygsättning sker enligt en tvågradig betygsskala: G (godkänt) eller U (underkänt). Studerande som ej godkänns vid ordinarie examination bereds plats i ett examinationsseminarium för efterföljande studentgrupp inom sex veckor. För anmälan till omexamination, mejla till: jes@juridicum.su.se

För godkänt betyg på kursen krävs G.

Inför seminariet förväntas studenterna läsa och förstå all kurslitteratur.


Särskilt
Särskilt pedagogiskt stöd

Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. På den här sidan kan du läsa mer om vanliga stödåtgärder, hur du ansöker om stöd och bläddra i vår onlineguide för studenter med funktionsnedsättning.

https://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning

Juridiska institutionens riktlinjer för bemötande av studenter med funktionsnedsättning
Utbildningskansliet, 2013-10-23

1.Funktionsnedsättning
Alla studenter vid Stockholms universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning. Detta följer av Diskrimineringslagen (2008:567). För mer detaljerad information se Stockholms universitets skrift "Plan för lika rättigheter och möjligheter". Vägledning finns också i Stockholms universitets skrift ”Plan för tillgänglighet”.

2. Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier
Studenter med funktionsnedsättning har möjlighet till särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier, såsom alternativa examinationsformer genom bland annat förlängd tentamenstid eller enskild tentamen vid dator.
En student som vill ha särskilt pedagogiskt stöd måste genom ett skriftligt intyg styrka att han eller hon har en funktionsnedsättning. Sådant intyg utfärdas av Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet. I intyget redovisas vilka stödåtgärder den enskilde studenten rekommenderas att få tillgång till. En student som säger sig ha en funktionsnedsättning och inte har haft kontakt med Studentavdelningen ska därför i första hand hänvisas dit. Information och kontaktuppgifter finns på Juridiska institutionens hemsida under rubriken ”Funktionsnedsättning”, se:
http://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning

3. Institutionens ansvar
Juridiska institutionen ska informerar samtliga nya studenter vid uppropet till juristprogrammet att studenter med funktionsnedsättning har möjlighet att få ett intyg utfärdat av studentavdelningen och var man kan hitta ytterligare information.
Intyget om funktionsnedsättning ska visas upp i original för institutionens kontaktperson för funktionshindrade studenter som tar en kopia för förvaring och lämnar kompletterande information. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är för närvarande Viktoria Pettersson, tfn: 08-16 13 04 eller e-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se.
En student med intyg benämns vid Juridiska institutionen såsom ”resursstudent”. Studenten ska inte behöva visa upp sitt intyg för varje kursadministratör/kursföreståndare, utan det ska räcka att studenten meddelar dessa sin status som resursstudent. Berörd kurs får sedan kontrollera med institutionens kontaktperson vad studentens intyg innehåller.
I intyget redovisas inte vilken funktionsnedsättning studenten har utan endast vilka stödåtgärder som är aktuella. Endast kontaktpersonen, som genom sin studievägledande uppgift omfattas av den särskilda regleringen i Sekretesslagen 7 kap 9 § 4 st. avseende studievägledares tystnadsplikt, får vid behov eftersöka mer information om studentens situation och då endast i syfte att bättre kunna
anpassa studiesituationen för den enskilde studenten. Behöver kursadministratörer eller
kursföreståndare information ska de vända sig till institutionens kontaktperson.
Institutionens tillämpning av en enskild students intyg är bindande och ska fortsätta under
studentens resterande studietid om intyget inte ändras.

4. Studentens ansvar
Det ankommer på varje berörd student att, i den mån han eller hon vill ta del av de särskilda åtgärder
som rekommenderas i intyget, att se till att intyget är aktuellt inför varje kursstart. Har ytterligare
stödåtgärder tillkommit måste ett nytt intyg lämnas in. För stödåtgärder som löper över hel kurs
(t.ex. anteckningshjälp) skall studenten i god tid innan kursstart kontakta aktuell kursadministratör
och meddela att han/hon är resursstudent. Detta gäller också vid, för kursen, mer komplicerade
åtgärder såsom uppdelad eller muntlig tentamen. För studenter som har stödåtgärden att tentera
enskilt gäller att de i första hand skall boka rum själva via studentavdelningens system.
http://www.su.se/utbildning/studentservice/studera-med-funktionsnedsattning/regler-for-anvandande-av-resursrum-1.6054
Studenten måste senast tre veckor före tentamenstillfället meddela kursadministratören att
studenten önskar examineras som resursstudent så att eventuella extra åtgärder kan vidtas. Om
anmälan inkommer senare kan institutionen inte garantera att examinationen kan genomföras på
önskat sätt. Studenten ska även anmäla sig till tentamen på sedvanligt sätt i Fastreg senast tre
arbetsdagar före dag för tentamen.
Det är kursföreståndaren för aktuell kurs som fattar beslut om hur och när examinationen ska
genomföras, samt vem som genomför examinationen. Beslutet skall kommuniceras med berörd
student.

Byt termin  

Namn:
Juridik och etik i skolans värld
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 2,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jes@juridicum.su.se
Koordinator:
Catrinel Florea
Kursföreståndare:
Lena Sandström
Examinator:
Lena Sandström

Lärare:


Dahlqvist Julia
Sandström Lena
Henrik Ahlenius, forskare, Filosofiska institutionen