Juridik och etik i skolans värld (JES-FR)

Kursbeskrivning


Välkommen
Juridik och etik i skolans värld
2.5 Högskolepoäng

Law and Ethics in Schools
2.5 ECTS credits


Varmt välkommen till kursen!

Kursen Juridik och etik i skolans värld är obligatorisk, ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och ges till studenterna som läser Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.


En obligatorisk del i den nya lärarutbildningen är den utbildningsvetenskapliga kärnan. Det innebär att alla lärarstudenter oavsett inriktning får en gemensam kunskapsbas inom sju centrala områden.

Inom varje lärarprogram finns olika utbildningsvetenskapliga kurser om totalt 60 hp som ska ge dig som blivande lärare en kompetens inom följande områden:
•Bedömning och betygsättning
•Läroplansteori och didaktik
•Skolväsendets historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder
•Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
•Utveckling, lärande och specialpedagogik
•Utvärdering och utvecklingsarbete
•Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Mer information om detta hittar du här
Lärandemål
Studenten skall efter genomgången kurs ha grundläggande kunskap om:

• förvaltningslagen och skollagen etc. och dessa lagars inbördes relation
• barnets bästa i ett rättighetsperspektiv
• yrkesetiska aspekter på hur en lärare förhåller sig till elever och föräldrar.

Studenterna skall också kunna
• identifiera juridiska frågeställningar i praktiskt förekommande situationer i sin yrkesroll


Förkunskapskrav
Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom grundlärarprogrammen med inriktning mot fritidshem.


Kursupplägg
Från och med den 18 mars 2020 ges undervsiningen på SU på distans enligt rektorsbeslut.

https://fastreg.juridicum.su.se/KursWeb/Description.aspx?MomentID=2611&termin=V20&Kursbeskrivning=1

Undervisningen ges i plattformen Athena i form av inspelade föreläsningar, lärsekvens och avslutar med en obligatorsik individuell inlämningsuppgift i Athena.

Introduktionsföreläsningen, etikföreläsningen och föreläsningen om diskriminering finns på kurssajten i Athena under fliken planeringar/föreläsningar.

Detaljer om examination finns i plattformen Athena under fliken planeringar/examination. Där finns också kursföreståndarens anvisningar och handledning inför uppgiftskrivning.

Studenterna som läser med särskilt stöd hittar detaljer på kurssajten i Athena under fliken planeringar/studera med funktionsnedsättning eller på denna webbsida denna flik nedan.


Examination
Kursen avslutar med en skriftlig individuell uppgift (betygsgrundande) som publiceras och lämnas in via Athena.

Datum för publicering av uppgiften finns i schemat (se fliken"Schema, vänster om webbsidan) samt i Athena under planeringar/allmänt om kursen/schema.

Skrivtiden är 3 timmar. Detaljerade anvisningar finner ni i Athena under fliken planeringar/examination/resurser & aktiviteter. Inlämning av uppgiften sker i Athena. Lärarbedömning synliggörs i Athena när samtliga uppgifter är rättade. Betyg på de kurs publiceras i Ladok inom tre veckor från inlämningsdatum för den skriftliga uppgiften i Athena.

Studenterna som inte tenterar vid ordinarie tillfälle/missar lämna in den skriftliga uppgiften i tid har rätt till omexamination. Mejla anmälan till omexamination till kursens e-postadress: jes@juridicum.su.se och ange kortfattat ärendet i ämnesfältet (Anmälan omtentamen GRUND F-3 VT2020, namn & efternamn)

Betyg på delkurs publiceras inom tre veckor från examinationstillfället.

Betyg på helkurs publiceras av programinstitutionen när sista delkursen är avslutad och betygssatt.

Om betyget inte syns i Ladok när tre veckor från inom examinationstillfället på delkursen i juridik passerats, ställ frågan till: jes@juridicum.su.seLycka till med kursen och varmt välkomna!

Senaste uppdatering: 200324 / CFSärskilt
Särskilt pedagogiskt stöd

Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. På den här sidan kan du läsa mer om vanliga stödåtgärder, hur du ansöker om stöd och bläddra i vår onlineguide för studenter med funktionsnedsättning.

https://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning

Juridiska institutionens riktlinjer för bemötande av studenter med funktionsnedsättning
Utbildningskansliet, 2013-10-23

1.Funktionsnedsättning
Alla studenter vid Stockholms universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning. Detta följer av Diskrimineringslagen (2008:567). För mer detaljerad information se Stockholms universitets skrift "Plan för lika rättigheter och möjligheter". Vägledning finns också i Stockholms universitets skrift ”Plan för tillgänglighet”.

2. Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier
Studenter med funktionsnedsättning har möjlighet till särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier, såsom alternativa examinationsformer genom bland annat förlängd tentamenstid eller enskild tentamen vid dator.
En student som vill ha särskilt pedagogiskt stöd måste genom ett skriftligt intyg styrka att han eller hon har en funktionsnedsättning. Sådant intyg utfärdas av Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet. I intyget redovisas vilka stödåtgärder den enskilde studenten rekommenderas att få tillgång till. En student som säger sig ha en funktionsnedsättning och inte har haft kontakt med Studentavdelningen ska därför i första hand hänvisas dit. Information och kontaktuppgifter finns på Juridiska institutionens hemsida under rubriken ”Funktionsnedsättning”, se:
http://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning

3. Institutionens ansvar
Juridiska institutionen ska informerar samtliga nya studenter vid uppropet till juristprogrammet att studenter med funktionsnedsättning har möjlighet att få ett intyg utfärdat av studentavdelningen och var man kan hitta ytterligare information.
Intyget om funktionsnedsättning ska visas upp i original för institutionens kontaktperson för funktionshindrade studenter som tar en kopia för förvaring och lämnar kompletterande information. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är för närvarande Viktoria Pettersson, tfn: 08-16 13 04 eller e-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se.
En student med intyg benämns vid Juridiska institutionen såsom ”resursstudent”. Studenten ska inte behöva visa upp sitt intyg för varje kursadministratör/kursföreståndare, utan det ska räcka att studenten meddelar dessa sin status som resursstudent. Berörd kurs får sedan kontrollera med institutionens kontaktperson vad studentens intyg innehåller.
I intyget redovisas inte vilken funktionsnedsättning studenten har utan endast vilka stödåtgärder som är aktuella. Endast kontaktpersonen, som genom sin studievägledande uppgift omfattas av den särskilda regleringen i Sekretesslagen 7 kap 9 § 4 st. avseende studievägledares tystnadsplikt, får vid behov eftersöka mer information om studentens situation och då endast i syfte att bättre kunna
anpassa studiesituationen för den enskilde studenten. Behöver kursadministratörer eller
kursföreståndare information ska de vända sig till institutionens kontaktperson.
Institutionens tillämpning av en enskild students intyg är bindande och ska fortsätta under
studentens resterande studietid om intyget inte ändras.

4. Studentens ansvar
Det ankommer på varje berörd student att, i den mån han eller hon vill ta del av de särskilda åtgärder
som rekommenderas i intyget, att se till att intyget är aktuellt inför varje kursstart. Har ytterligare
stödåtgärder tillkommit måste ett nytt intyg lämnas in. För stödåtgärder som löper över hel kurs
(t.ex. anteckningshjälp) skall studenten i god tid innan kursstart kontakta aktuell kursadministratör
och meddela att han/hon är resursstudent. Detta gäller också vid, för kursen, mer komplicerade
åtgärder såsom uppdelad eller muntlig tentamen. För studenter som har stödåtgärden att tentera
enskilt gäller att de i första hand skall boka rum själva via studentavdelningens system.
http://www.su.se/utbildning/studentservice/studera-med-funktionsnedsattning/regler-for-anvandande-av-resursrum-1.6054
Studenten måste senast tre veckor före tentamenstillfället meddela kursadministratören att
studenten önskar examineras som resursstudent så att eventuella extra åtgärder kan vidtas. Om
anmälan inkommer senare kan institutionen inte garantera att examinationen kan genomföras på
önskat sätt. Studenten ska även anmäla sig till tentamen på sedvanligt sätt i Fastreg senast tre
arbetsdagar före dag för tentamen.
Det är kursföreståndaren för aktuell kurs som fattar beslut om hur och när examinationen ska
genomföras, samt vem som genomför examinationen. Beslutet skall kommuniceras med berörd
student.

Byt termin  

Namn:
Juridik och etik i skolans värld
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 2,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
jes@juridicum.su.se
Koordinator:
Catrinel Florea
Kursföreståndare:
Lena Sandström

Lärare:


Fisher David
Refors Legge Maria
Sandström Lena
Henrik Ahlenius, forskare, Filosofiska institutionen