Barnrätt (BARN-P)

Kursbeskrivning


Lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenterna kunna:
- tillämpa rättsregler inom barnrätten
- analysera principen om barnets bästa som rättsligt verktyg
- i grupp utreda och muntligen föredra barnrättsliga problem
- individuellet utreda och skriftligt redovisa barnrättsliga problem
Sammanfattningsvis ska studenterna efter kursens gång ha fördjupade kunskaper om barnrätten som ett självständigt rättsområde.


Förkunskapskrav
Godkända resultat i obligatoriska kurser om minst 150 poäng, bland vilka skall ingå civilrätt C/ civilrätt 1 samt förvaltningsrätt, alternativt betydande praktisk erfarenhet från någon del av ämnesområdet.


Kursupplägg

Kursen är problemorienterad och syftar till att förmedla djupgående teoretisk såväl som praktiskt användbar kunskap om rättsregler och rättsprinciper inom området barnrätt. I kursen behandlas barnets rättsliga ställning och relationer. Kursen tar sin utgångspunkt i folkrätten och barnkonventionens artiklar 3 och 12 om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals. I kursen läggs särskild fokus på barnets ställning i myndighetsutredningar och domstolsprocesser. Därmed har kursen beröring med flera traditionella rättsområden. Några centrala barnrättsliga områden avser civilrättsliga frågeställningar rörande faderskap, vårdnad, boende och umgänge samt offentligrättsliga frågeställningar om religion, undervisning, social barnavård och utlänningsrätt. Straff- och processrättsliga aspekter på frågan om barn som brottsoffer och barn som lagöverträdare ges också stort utrymme i kursen. Kursen består av seminarier samt studiebesök. Varje seminarium har olika höga krav på förberedelse och aktivitet från studenterna. Hur mycket som krävs för respektive undervisningstillfälle kommer att framgå av läsanvisningar och annat förberedelsematerial. Dessa instruktioner kommer att läggas ut löpande under kursmaterial på kurshemsidan. Om något nytt läggs ut eller om något ändras meddelas detta via kurshemsidan under fliken Aktuellt. Närvaro kommer att tas vid samtliga tillfällen, vilket kommer att kunna vägas in i studenternas slutliga betyg. (Se examination)Examination
I specialkursen barnrätt ingår två obligatoriska examinationsmoment. Att författa en hemtentamen samt att skriva en PM där närvaro vid ett PM-seminarium och opponering på ett annat PM även är obligatoriskt. Hemtentamen samt PM kommer att väga lika tungt vid betygssättingen. Det finns inga andra obligatoriska moment och ingen närvaro, förutom vid PM-seminariet, krävs för att få ett betyg i kursen. Däremot kommer närvaro att tas vid samtliga utbildningstillfällen. Vid betygssättningen beaktas inte enbart de två obligatorierna utan även närvaro och aktivitet under samtliga tillfällen.

Hemtentamen är den första obligatoriska delen och innefattar att svara på angivna frågeställningar samt att i tid skicka in tentamen. Alla formkrav kommer att anges på själva hemtentamen när denna publiceras.

Den andra obligatoriska delen är att författa en PM. Studenterna ska själva välja ett ämne som de vill behandla. Ämnet måste godkännas av kursföreståndarna Anna Kaldal eller Malou Andersson (studenterna kommer vid introduktionen att få reda på vem av dem de ska fråga). När ämnet är godkänt ska det meddelas till amanuensen som i sin tur registrerar ämnet. Som student har man alltså ansvar för att dels få sitt ämne godkänt samt att maila amanuensen som registrerar detta. För att uppfylla obligatoriet krävs även att man närvarar vid ett PM-seminarium. Under PM-seminariet kommer ni både att opponera på en annan student och försvara ert eget. Datum för PM-seminarium finns på schemat. Varje student kommer endast att behöva närvara vid ett av tillfällena, d.v.s. opponering och redovisning sker vid samma tillfälle. Vid vilket tillfälle varje student kommer att behöva närvara meddelas via kurshemsidan.

Byt termin  

Namn:
Barnrätt
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
BARN@juridicum.su.se
Koordinator:
Kursföreståndare:
Anna Kaldal
Malou Andersson
malou.andersson@jur.uu.se

Lärare:


Dane Louise
Holappa Tim
Johansson Köves Amanda
Kaldal Anna
Kankaanpää Thell Emelie
Lainpelto Katrin
Leviner Pernilla
Refors Legge Maria
Ann-Christin Cederborg
Anna Singer
Gunilla Olsson
Johanna Schiratzki
Malou Andersson
Susanna Johansson