Svenska och internationell skiljemannarätt (SVINS-P)

Kursbeskrivning


Välkommen
Svensk och internationell skiljemannarätt går A-perioden på höstterminen. Kursen omfattar 15 högskolepoäng.Lärandemål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- ha kunskap om svenska och internationella principer, begrepp och intressekonflikter inom
skiljemannarätten;
- identifiera, analysera och lösa skiljemannarättsliga problem;
- finna och underbygga argument för olika ståndpunkter i skiljemannarättsliga frågor;
- ha förståelse för skiljemannarättens förhållande till anknytande rättsområden;
- visa förmåga till ett självständigt och kritiskt förhållningssätt i skiljemannarättsliga frågor;
- känna till och kunna hantera för ämnet relevanta rättskällor; samt
- använda juridisk metod och argumentation inom skiljemannarätten.


Förkunskapskrav
Tillträde till undervisning och examination har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till
specialkurser genom godkända tentamina på obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom
juristprogrammet, bland vilka godkända tentamina på de obligatoriska kurserna Civilrätt 2/Civilrätt A och
Processrätt ska ingå.
Tillträde kan även beredas utbytesstudenter som är antagna vid Juridiska institutionen, Stockholms
universitet.


Kursupplägg
Kursen behandlar skiljemannarätten ur såväl ett svenskt som ett internationellt perspektiv med utgångspunkt
i den svenska lagen om skiljeförfarande, UNCITRAL:s modellag, New York-konventionen och olika
skiljedomsregler. Bland annat behandlas ingående och tolkning av skiljeavtalet samt dess subjektiva och
objektiva omfattning, separabilitet, förhållandet till domstolsprocessen samt domstols behörighet,
skiljemannauppdraget, genomförande av skiljeförfaranden, klander- och ogiltighetsregler, institutionella
förfaranden samt verkställighetsfrågor.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.
Deltagande i seminarier och praktiska övningar är obligatoriskt om inte annat särskilt anges.


Examination
Examination sker genom en skriftlig tentamen (salskrivning).

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen och betygskriterier specificeras i kursinformationen.

För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda.

Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination. Studerande som fått
godkänt betyg har inte rätt att genomgå ny examination för högre betyg. Student som underkänts två
gånger av samma examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök. Det gäller dock
inte om särskilda skäl talar emot att en annan examinator ska utses.

Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (BA),
Godkänd (B) eller Underkänd (U).

Student som begär det har rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran skall
framställas av studenten före examinationstillfället på så sätt som fastställes av Juridiska institutionen.
Betyget enligt den sjugradiga betygsskalan gäller i sådant fall istället för det ordinarie betyget. Som
godkänt betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra),
C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt
otillräckligt).


-------------------------------------------------------------------------
Källmaterial, anteckningar tillåtna. Tillåtet källmaterial är lagbok samt kompendiet Kompletterande lagtext och källmaterial med Juridicums original-logotype. Under- och överstrykningar och andra för hand införda anteckningar - vilka som helst - får göras.
Anteckningar på lösblad är inte tillåtet.

Byt termin  

Namn:
Svenska och internationell skiljemannarätt
Termin: H15
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
Koordinator:
Amanuens:
Julia Dahlqvist
Kursföreståndare:
Mattias Nilsson email: mattias.nilsson@whitecase.com tel: 08 - 506 32 312

Lärare:


Bergman Linn
Fortese Fabricio
Shaughnessy Patricia
Anders Reldén
Caroline Gulliksson Dock
Charlotta Falkman
Claes Zettermarck
Daniel McKiernan
Henrik Fieber
Jakob Ragnwaldh
Jesper Tiberg
Johan Munck
Johan Strömbäck
Lars Heuman
Lars Ulrichs
Marigó Oulis
Mattias Bexelius
Mattias Nilsson
Niclas Widjeskog
Niklas Elofsson
Ola Nilsson
Patrik Schöldström
Richard Wessman
Rita Gustafsson
Sara Rastner
Simon Arvmyren
Therese Isaksson
Tuuli Timonen