Allmän rättslära (AR-H)

Kursbeskrivning


Lärandemål
Allmän rättslära bygger på kunskaper tidigare förvärvade under juristutbildningen och efter genomgången kurs förväntas studenten tillägnat sig:
 • kunskap om det rättsliga tänkandets utveckling och praktiska betydelse i en föränderlig värld,
 • fördjupade insikter om rättsordningen och dess roll i samhället,
 • fördjupad förståelse för gränsdragningsproblem och relationer mellan rätt, politik och moral samt om förhållandet mellan individ och stat,
 • utvecklad praktisk kunskap om juridisk argumentation och om metoder för lagtolkning respektive lagstiftning.


Kursupplägg
Kursen är indelad i block som var för sig presenterar ett centralt delämne. Perspektivet är nutidsorienterat. Aktuella tendenser och modern metodutveckling studeras från flera utgångspunkter. Följande block ingår från HT11: Moderna teorier i en föränderlig värld, Lag och politik och Juridisk metod.

Blocken är utformade för att fungera självständigt och de utvärderas och utvecklas allteftersom. Kursen är stabil i sin utformning, men detta utesluter inte att ett eller flera av blocken från en termin till en annan ersätts med likvärdiga alternativ.

Undervisning ges i form av föreläsningar, gruppundervisning och seminarier. Deltagande i grupp-undervisningen och seminarierna förutsätter aktivt arbete, såväl under som mellan undervisningstillfällena.


-------------------------------------------------------------------------
Kursens mål examineras genom en skriftlig tentamen som delas upp i flera moment och ges olika utförande. Aktivt deltagande i undervisningen och goda resultat vid lösande av uppgifter kan vid examinationen beaktas på ett för den studerande gynnsamt sätt. För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga mål för kursen är uppfyllda.

Examinationen består av en flervalstentamen som skrivs i datorsal och en hemtentamen. Flervalstentamen och hemtentamen skall skrivas vid ett och samma tillfälle. Tentamensresultat på flervalstentamen meddelas senare samma kväll via kurswebben. Hemtentamens uppgifter kommer att finnas tillgängliga på kurswebben direkt efter att flervalstentamen ägt rum. Hemtentamen ska lämnas in ca 48 timmar efter flervalstentamen. Hemtentamen inlämnad senare än den utsatta tiden beaktas inte. Hemtentamen ska inlämnas digitalt. OBS! Obligatorisk anmälan till tentamen! Plats bereds endast för de som anmält sig via FastReg. Denna regel kommer att tillämpas strikt. Tentamensanmälan stängs ca 1 veckor före tentamensdagen.

Poängfördelning: Fullgjord gruppundervisning (kräver att två gruppuppgifter lämnas in och att uppgifterna redovisas vid tre tillfällen) kan ge maximalt 12 (6+6) poäng. Flervalstentamen kan ge maximalt 10 poäng (för godkänd kurs krävs att minst 5 poäng uppnås på denna del). Hemtentamen kan ge maximalt 20 poäng (för godkänd kurs krävs att minst 10 poäng uppnås på denna del). För godkänd kurs skall sammanlagt minst 20 poäng uppnås varav minst 5 poäng skall härröra från flervalstentamen och minst 10 poäng från hemtentamen.

Studerande som blivit underkänd vid ordinarie tentamen bereds tillfälle till omtentamen. Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), icke utan beröm godkänd (BA), Godkänd (B) eller Underkänd (U).

Fusk: plagiat och otillåtet samarbete
Vid skriftliga uppgifter, inklusive tentamina, ska du följa instruktionerna för textens utformning och för hur källor ska användas. Skriftliga uppgifter ska vara självständigt och individuellt formulerade vid hemtenta. Om plagiat eller otillåtet samarbete upptäcks blir din inlämning underkänd och du kan bli avstängd under viss tid från studier vid Stockholms universitet.
Se även Regelboken om examination vid Stockholms universitet:
Regelboken/bok-2/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva


Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier

Studenter med funktionshinder har möjlighet till s.k. särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier. Som exempel kan nämnas alternativa examinationsformer, såsom förlängd tentamenstid eller enskild tentamen vid dator m.m. Student som önskar erhålla alternativ examinationsform eller särskilt stöd ska ansöka om detta genom att e-posta kursadministratören i god tid innan tentan och därvid ange vilken eller vilka alternativa examinationsformer som önskas. Görs ansökan senare än tre veckor före tentan kan vi inte garantera att den sökta hjälpen kan ges. Genom ett skriftligt intyg från Service för studenter med funktionsnedsättning ska studenten styrka att han eller hon har ett funktionshinder samt på vilket sätt detta funktionshinder kan antas motivera ett beslut om alternativa examinationsformer. Se vidare på Studeramedfunktionshinder.nu. Observera att studenten även skall anmäla sig till tentamen i Fastreg.

Vid examinationstillfälle som anordnas efter den 20 juli 2008 har student som begär det rätt att få betyg enligt målrelaterad sjugradig betygskala. Begäran skall framställas av studenten minst fem arbetsdagar före examinationstillfället på sätt som fastställes av Juridiska institutionen. Betyget enligt den sjugradiga skalan gäller i sådant fall i stället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg enligt den sjugradiga skalan används någon av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.

För en beskrivning av de på kursen gällande betygskriterierna och tillämpning av dessa se under kursmaterial.


Särskilt
Introduktionsföreläsningen äger rum fredagen den 10 februari, kl 09:00. Föreläsningen innehåller viktig information och närvaro är rekommenderad.

Fr.o.m. HT 2015 är grupparbeten obligatoriska moment. Söker du och beviljas dispens från något av dessa gäller dispensen på obestämd tid. Med andra ord kommer det inte att vara möjligt att komplettera dessa moment vid senare tillfälle. Utförda grupparbeten och genomförd muntlig redovisning kan ge maximalt 12 poäng att tillgodoräkna vid tentamen. Erhållna poäng kan tillgodoräknas tentamensresultat i fyra terminer exklusive den termin när poängen togs. Poäng erhållna exempelvis HT 2016 är giltiga t.o.m. HT 2018. Det finns maximalt 42 poäng att tillgodogöra sig under kursen, flervalstentamen 10 poäng, hemtentamen 20 poäng, och grupparbetspoäng 12 poäng. Eftersom BA gränsen vanligtvis är 27 poäng är det svårt att uppnå det betyget utan poäng från grupparbete. AB gränsen som normalt är 33 poäng går inte att nå utan poäng från grupparbete.

Seminarie- och gruppundervisningen är endast öppen för studerande som anmält sig till en grupp i FastReg. Det går inte sedan att hoppa mellan grupperna utan var och en måste följa den gruppundervisning han/hon själv anmält sig till. Skälet till detta är att redovisningen måste ske gruppvis och endast kan administreras på detta vis.

Anmälan till gruppundervisning sker via FastReg och kan göras från och med den 27 januari kl. 12.00 till den 9 februari 23.59. Ni väljer då den storgrupp som ni vill vara med i, sedan delas ni in slumpmässigt i arbetsgrupper.
Studenter som tidigare varit registrerade på kursen har möjlighet att i mån av plats delta i undervisningen och gruppvalet för dem kommer att öppnas den 3 februari kl 12:00. Principen "först till kvarn" tillämpas för omregistrerade.

När gruppvalet har stängts i FastReg kommer varje grupp att delas in i smågrupper om fyra-fem personer (undantagsvis tre personer).

Observera att var och en som anmält sig till gruppundervisningen kommer att ingå i två smågrupper under kursens gång, dock är det bara ett gruppval i FastReg - Att tänka på vid val av grupp:

  Grupparbete 1:
 • Grupparbete 1 består av två delar: Uppgift A1 och A2. Alla grupper arbetar med samma uppgift fast med olika perspektiv. Uppgiften A1 ska redovisas enbart muntligt och närvaro är obligatorisk. Uppgift A2 redovisas muntligt och ett skriftligt grupparbete lämnas in.

 • Redovisning sker vid två tillfällen.Studenten måste delta i båda för att tillgodogöra sig poäng från detta grupparbete. Missar du ett av dessa två pga ogiltiga skäl bli det 0p totalt på detta grupparbete.
  Smågrupperna redovisar två gånger två timmar per grupp i enlighet med detaljerat schema. (Totalt fyra timmar redovisning per smågrupp - med andra ord deltar ingen under hela storgruppens schemalagda tid.)
  Maximalt 6 poäng.

  Grupparbete 2:
 • Alla grupper arbetar med samma uppgift, lagstiftningsteknik, men med olika perspektiv.
  Smågrupperna redovisar två timmar per grupp.
  Maximalt 6 poäng.

  Val av grupp bör göras utifrån möjlighet att närvara på samtliga av storgruppens redovisningstillfällen (se schema) då exakt tillfälle inte bestäms före smågruppsindelningen är publicerad. Se vidare nedan.

 • Seminarierna bygger på individuella uppgifter, smågruppsindelning sker ej och alla deltar då storgruppen har undervisning.


Indelning i smågrupper inför det första grupparbetet sker senast kl.15.00 fredagen den 10 februari. Indelningen inför andra grupparbetet sker senast kl.13.00 måndagen den 20 februari.

Smågruppsindelningen görs via FastReg och studerande kan inte lämna in önskemål om fördelningen. Väljer student att aktivt delta i båda grupparbetena kommer hon/han att ingå i två olika smågrupper - en för grupparbete med uppgifter A1 och A2 och en annan för grupparbete inom Lagstiftning. Smågruppen ska gemensamt prestera inlämningsuppgiften. De olika uppgifterna fördelas mellan smågrupperna i FastReg av kursadministratören. När gruppvalet i FastReg är stängt och de studerande valt storgrupp kan således varje studerande i FastReg se vilken smågrupp han/hon tillhör och vilka de övriga smågruppsmedlemmarna är. Grupparbetsuppgiften publiceras under kursmaterial på kursens hemsida, och kommer att annonseras under "Aktuellt" vid publicering. I schemat kan smågruppen se vilka smågrupper som redovisar vid samma tillfälle och dessa ska smågruppen opponera på. Under kursmaterial kommer alla gruppers arbeten redovisas några timmar efter det att inlämningstidpunkten passerats. I FastReg finns mailadresser till de studenter som uppgett sin adress, vilket underlättar för var och en att hitta sina gruppkamrater. Studenter bör kontrollera att deras mailadress i FastReg är synlig för andra studenter.

Bedömningen baseras dels på det skriftliga arbetet, dels på gruppens muntliga prestationer (redovisning och opposition) vid redovisningstillfället.

Observera att anmälan till flervalstentamen är obligatorisk.

Byt termin  

Namn:
Allmän rättslära
Termin: V17
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 9,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
rattslara@juridicum.su.se
Koordinator:
Meri Mirsoyan
Kursföreståndare:
Mauro Zamboni

Lärare: