Allmän rättslära (AR-H)

Kursbeskrivning


Lärandemål
Allmän rättslära bygger på kunskaper tidigare förvärvade under juristutbildningen och efter genomgången kurs förväntas studenten tillägnat sig:
  • kunskap om det rättsliga tänkandets utveckling och praktiska betydelse i en föränderlig värld,
  • fördjupade insikter om rättsordningen och dess roll i samhället,
  • fördjupad förståelse för gränsdragningsproblem och relationer mellan rätt, politik och moral samt om förhållandet mellan individ och stat,
  • utvecklad praktisk kunskap om juridisk argumentation och om metoder för lagtolkning respektive lagstiftning.


Kursupplägg

Kursen är indelad i block som var för sig presenterar ett centralt delämne. Perspektivet är nutidsorienterat. Aktuella tendenser och modern metodutveckling studeras från flera utgångspunkter. Följande block ingår från HT11: Moderna teorier i en föränderlig värld, Lag och politik och Juridisk metod.

Blocken är utformade för att fungera självständigt och de utvärderas och utvecklas allteftersom. Kursen är stabil i sin utformning, men detta utesluter inte att ett eller flera av blocken från en termin till en annan ersätts med likvärdiga alternativ.

Undervisning ges i form av föreläsningar, gruppundervisning och seminarier. Deltagande i grupparbetena är obligatorisk för studenter som läser enligt nya studieordningen och utgör en del av examinationen.


Endast aktivt deltagande i den grupp, i vilken studenten är registrerad, räknas som giltig närvaro om inte laga förfall föreligger. Viktigt


Då kursen omfattar flera grupparbeten är det viktigt att du är anmäld till en grupp före kursstart. Första grupparbetet starta första kursdagen. Gruppanmälan öppnas  2 veckor före kursstart för förstagångsregistrerade och 1 vecka före kursstart för omregistrerade. Principen "först till kvarn" tillämpas för omregistrerade. Gruppanmälan stänger 23:59 dagen före kursstart. 


När gruppvalen har stängts i FastReg kommer varje grupp att delas in i smågrupper om fyra-fem personer (undantagsvis tre personer). Studenten kan inte välja gruppmedlemmar – fördelningen är slumpad automatiskt. Studenter bör kontrollera att deras mailadress i FastReg är synlig för andra studenter.


Studenten kommer att ingå i 2 olika smågrupper - en för grupparbete med Moderna Rättsteorier (Del I & II) och en annan för grupparbete inom Lagstiftning. Smågruppsindelningen samt Gruppuppgiften publiceras samtidigt under ”Kursmaterial -> Grupparbete” vid respektive starttillfälle för uppgiften. 


För studenter som läser enligt gamla studieordningen är grupparbetena frivilliga men deltagande är starkt rekommenderat. Om student inte deltar vid något av grupparbetena kan ej betyget AB  på kursen uppnås, och högre krav ställs vid tentamensskrivningen(Läs vidare under examination och ”särskilt”).
 


Block 1: Moderna Rättsteorier


- 9 digitala föreläsningar (tillgängliga under hela kursens gång under schema-vyn i FastReg).


- Grupparbete i Moderna Rättsteorier. Grupparbetet består av 2 delar och du får arbeta med olika perspektiv inom modern rättsteori. Start: 22 september (smågruppsindelning publiceras). Inlämning: 2 oktober, senast 12:00


Del I – Muntlig redovisning. Ett tolkningsperspektiv per grupp (Critical race theory/ modern naturrättslära/ modern rättspositivism)


Obligatorisk närvaro.


Poäng: 0(Underkänt)-2


Då student examineras endast muntligt i denna del innebär en icke-godkänd frånvaro att gruppuppgiften måste göras om i sin helhet (del I & II) vid ett annat kurstillfälle för att slutbetyg ska erhållas. 


Del II – Skriftlig + muntlig redovisning. Ett perspektiv per grupp (Dworkins


Teori/ ekonomisk rättsteori/ kritisk rättsteori)


Obligatorisk närvaro.


Poäng: 0(Underkänt)-4


Frånvaro vid muntliga redovisningstillfället i denna del, förutsatt aktivt deltagande under skriftliga delen, innebär individuellt poängavdrag från gruppen erhållna poäng. 


Bedömningen baseras dels på det skriftliga arbetet, dels på gruppens muntliga prestationer (redovisning och opposition) vid redovisningstillfällena.


Student/Grupp som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination under kursens sista vecka.


Block 2: Rätt och Politik


- 5 föreläsningar


- Grupparbete 2 : Lagstiftningsteknik. Start: 9 oktober (andra smågruppsindelning publiceras). Inlämning: 16 oktober, senast 10:00


Obligatorisk närvaro.


Poäng: 0-6


Icke-godkänd frånvaro, förutsatt aktivt deltagande i det skriftliga arbetet, innebär individuellt poängavdrag från gruppen erhållna poäng. 


Student/Grupp som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination under kursens sista vecka.


Dispens från obligatoriska momenten : Frånvaro kan medges endast av särskilda skäl, t.ex. sjukdom eller vård av sjukt barn och berättigar en kompletteringsmöjlighet under kursens sista vecka. Ansökan om dispens görs via ett formulär som finns under Kursmaterial → Blanketter. Ansökan ska mailas till rattslara@juridicum.su.se 


Block 3: Juridisk Metod


- 4 föreläsningar


- Skatterättslig workshop


- Lagtolkningsseminarium


Seminarierna bygger på individuella uppgifter, smågruppsindelning sker ej och alla deltar då storgruppen har undervisning.


Närvaro: Under seminarierna behandlas frågor som är relevanta för och kan komma upp vid examinationen och som inte finns i litteraturen, närvaro är därför starkt rekommenderat men inte ett krav. Seminarierna har varit genomgående mycket uppskattade. 


Examination:


Flervalstentamen (Laduvikssalen): 0-10 poäng . Gräns för godkänt - minst 5 p. vilket också är ett krav för att gå vidare till examinationens andra del. Resultat på flervalstentamen meddelas inom ett par timmar från att sista student lämnat in sin tenta och publiceras under Aktiviteter i FastReg.


E-hemtentamen: 0-20 p. Gräns för godkänt  - minst 10 p. Hemtentamens uppgifter kommer att finnas tillgängliga i Exia direkt efter att flervalstentamen ägt rum. Hemtentamen inlämnad senare än den utsatta tiden beaktas inte.


För instruktioner om digital tentamensskrivning läs i mappen ”Tentamen” under Kursmaterial. 


OBS: Flervals- och hemtentamen är delar av en och samma examination. Det betyder att delarna ska skrivas vid ett och samma tillfälle och att om student får underkänt på en av delarna måste båda delarna göras om vid nästa tentamenstillfälle. 


Tentamensanmälan är obligatorisk och stängs ca 1 vecka före tentamensdagen. 


Kursen omfattar 42 poäng totalt. Gruppuppgifterna ger maximalt 12 poäng, som räknas in till slutbetyget. Gränsen för godkänd (B) är 20 poäng, icke utan beröm godkänd (BA) 27 poäng samt med beröm godkänd (AB) 33 poäng. Studenten måste dock få åtminstone 5 poäng på flervalstentamen och 10 poäng på hemtentamen. 


För en beskrivning av de på kursen gällande betygskriterierna och tillämpning av dessa samt för allmänna regler se undervisningsplan


Särskilt
Erhållna poäng från grupparbetena kan tillgodoräknas tentamensresultat i fyra terminer exklusive den termin när poängen togs. Poäng erhållna exempelvis HT 2017 är giltiga t.o.m. HT 2019.


Till studenter som läser enligt GSO: Eftersom BA gränsen vanligtvis är 27 poäng är det svårt att uppnå det betyget utan poäng från grupparbete. AB gränsen som normalt är 33 poäng går inte att nå utan poäng från grupparbete.-------------------------------------------------------------------------

Byt termin  

Namn:
Allmän rättslära
Termin: V18
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 9,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
rattslara@juridicum.su.se
Koordinator:
Meri Mirsoyan
Kursföreståndare:
Mauro Zamboni

Lärare:


Fast Katarina
Mirsoyan Meri
Munukka Jori
Nääv Maria
Schelin Johan
Simon Almendal Teresa
Sluijs Jessika van der
Spaak Torben
Storr Christine
Wahlgren Peter
Zamboni Mauro
Adam Green
Jane Reichel
Karl Dahlstrand
Lena Sundström
Pauline Westerman
Vladimir Bastidas
Åke Frändberg