Rättsinformatik (RI-H)

Kursbeskrivning


Välkommen
Rättsinformatik (6 hp) läses i början av termin 7.

Kursen Rättsinformatik är en obligatorisk grundkurs på avancerad nivå som ges inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen är inriktad på komplexa rättsliga problemställningar som utveckling och användning av modern informations- och kommunikationsteknik ger upphov till. Ett centralt inslag i kursen är att stärka studenternas metodologiska förmåga att hantera IT-rättsliga frågeställningar. Detta omfattar de samhälleliga konsekvenserna av digitaliseringens inverkan på rättsordningen och tvärtom.


Lärandemål
Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- visa fördjupad kunskap i och förståelse av de komplexa juridiska frågeställningar som gör sig gällande på rättsinformatikens område, det gäller särskilt i fråga om hur olika regelverk samspelar.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- visa fördjupad förmåga att med hjälp av relevanta juridiska metoder tillämpa och tolka olika regler samt bedöma komplexa juridiska problem på rättsinformatikens område,

- visa fördjupad förmåga att med hjälpa av juridisk metod systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera komplexa juridiska frågeställningar på rättsinformatikens område, och
- visa förmåga att klart redogöra för och diskutera slutsatserna i dialog med andra på såväl svenska som engelska.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- självständigt och kritiskt bedöma och värdera juridiska frågeställningar på rättsinformatikens område med hänsyn till relevanta samhälleliga frågor, inbegripet etiska frågor som demokrati- och integritetsfrågor.Kursupplägg

För fullständig kursbeskrivning, klicka HÄR

Byt termin  

Namn:
Rättsinformatik
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 6,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
ri@juridicum.su.se
Koordinator:
Johan Rosell
Kursföreståndare:
Cecilia Magnusson Sjöberg

Lärare:


Colonna Liane
Edenroth Mårten
Fast Lappalainen Katarina
Greenstein Stanley
Magnusson Sjöberg Cecilia
Rosell Johan
Sandberg Fredrik
Vries de Katja
Dan Svantesson
Liane Colonna
Martin Brinnen
Nils Fjelkegård
Staffan Malmgren
Tobias Edvardsson