Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt (FÖRV-L)

Kursbeskrivning


Välkommen

HT2020: I dagsläget är det svårt att med säkerhet säga hur undervisningen kommer att bedrivas under höstterminens kurs. Mycket talar dock för att det blir online undervisning. Även om så blir fallet kommer schemat att gälla, likaså kraven på närvaro och aktivt deltagande.


Varmt välkommen till kursen Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt, som läses under B-perioden av termin 6. Kursen omfattar 21 högskolepoäng. Syftet med kursen är att du ska få en sådan förståelse av det förvaltnings- och förvaltningsprocessrättsliga området, materiellt och systematiskt, att det möjliggör förmåga att tillämpa och självständigt analysera juridiska fråge- och problemställningar inom rättsområdet.


Ta för vana att regelbundet titta under ”Aktuellt” där nyheter och ändringar kommer att anslås under kursens gång.


Kursbeskrivning


Kursbeskrivning finns här 


Tillgodoräknande och komplettering


Har du fått tillgodoräkna dig studier från annan ort eller dyl. och ska komplettera för att komma upp till 21 hp i Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt får du göra det inom ramen för när kursen ges. Vi har således inte möjlighet att examinera löpande. Nästa kurs börjar den 28 februari 2020 och i samband med kursstart tar du kontakt med Milica Vavan och meddelar henne att du ska komplettera. Förutsättningen för komplettering är således att studierektor Charlotta Lindström (alternativt Jenny Nyman Hök) har beviljat din ansökan om tillgodoräknande, läs vidare här


Du som ska komplettera med 6 hp skriver en uppsats enligt de uppsatsanvisningar som gäller för kursen. Vi har inte möjlighet att tillgodose önskemål om grupphandledning eller återkoppling. Du ska således inte anmäla dig till återkoppling. Du lämnar in din uppsats samtidigt som de övriga studenter som läser kursen. Datum framgår av schemat och hur du lämnar in framgår av uppsatsanvisningarna för VT 2020. Om din uppsats blir underkänd har du möjlighet att omarbeta uppsatsen och lämna in den för förnyad bedömning. För VT 2020 gäller att den omarbetade uppsatsen lämnas in i augusti, senast det datum när omtentan skrivs. För HT 2020 gäller att den omarbetade uppsatsen lämnas in i februari, senast det datum när omtentamen skrivs. Om du inte har möjlighet att lämna in uppsatsen den termin du är förstagångsregistrerad får du anmäla dig till Milica Vavan på nytt och omregistrera dig nästa gång kursen ges.


Du, som behöver komplettera med fler poäng än 6 hp, skriver även en kompletteringstentamen tillsammans med de övriga tentanderna. Vanligast är att den tentan omfattar 3 hp. Du anmäler dig till tentan i Fastreg i sedvanlig ordning, men du måste även maila och meddela Milica Vavan att du tänker skriva. Om din tentamen blir underkänd får du möjlighet att skriva omtenta enligt schemat för kursen.


 


Registrering


Webbregistrering
Registrering på en obligatorisk kurs kan senast göras den andra dagen efter kursens start. Student på termin 2-7 på juristprogrammet och som har blivit antagen till obligatoriska kurser genom Antagningen kan under registreringsveckan webbregistrera sig.


Denna webbregistrering kommer enbart att kunna göras av studenter som följer studieordningen och uppfyller respektive förkunskapskrav (och inte har tillgodoräknade obligatoriska kurser - kontakta i så fall bitr. studierektor Charlotta Lindström via mail för hjälp med registrering).


För att kunna läsa kursen ska du göra följande:
1) Aktivera ditt universitetskonto www.su.se/aktivera ( om du inte tidigare har läst vid Stockholms universitet)


2) Registrera dig på kursen genom att logga in på www.mitt.su.se och ”Mina studier”


Om du av någon av anledning inte kan självregistrera dig (t.ex. inte uppfyller förkunskapskraven eller har tillgodoräknat kurser) var god besök studievägledningen på Utbildningskansliet för registrering. Observera att registreringar inte tas emot på annat sätt.


Omregistrering


Studenter som läser om kursen måste omregistrera sig hos kursadministratören. Det går INTE att omregistrera sig via webben mitt.su.se.


Registrering vid tillgodoräknande


Du, som har ett tillgodoräknandebeslut och bara ska komplettera kursen med ett mindre antal högskolepoäng, ska registreras på Utbildningskansliet.


Viktiga datum för gruppval och anmälan


För att kunna anmäla dig till en grupp i FastReg måste du vara registrerad på kursen. De studenter som inte har läst kursen tidigare har förtur till undervisningen och får välja en plats i en grupp först. Tiden för registrering anges på kurshemsidan. För omregistrerade finns det möjlighet att delta i gruppundervisning; seminarier, case och rättegångsspel endast i mån av plats samt efter principen "först till kvarn". Omregistrerade har inte möjlighet att få grupphandledning.


Kursen har tre gruppval och två anmälningar:  • val till seminarier och case

  • val till grupphandledning,

  • val till rättegångsspelet,

  • anmälan till återkoppling för uppsatsen,

  • anmälan till tentamen.


Obligatorium
På kursen finns tre obligatorier och två examinationsmoment. Obligatorierna innefattar nio seminarier, rättegångsspel och caseövningen. Examinationsmomenten består av uppsatsen och en skriftlig tentamen. Den som inte har uppfyllt de obligatoriska momenteten eller inte har skrivit en godkänd uppsats vid tentamen får inte tillgodoräkna sig sitt slutbetyg på kursen. För slutbetyg krävs att alla obligatoriska moment och examinationsmoment är genomförda och godkända.


Fullgjort obligatorium är giltigt i två år, eller alltså i fyra terminer exklusive innevarande termin. Om du exempelvis fullgjort obligatoriet HT16 är det giltigt t.o.m. omtentan HT18.


Seminarier
Det är obligatoriskt att närvara och aktivt delta i nio seminarier. Studenten väljer själv vilka seminarier. Observera att rättegångsspelet och case-övningen inte kan räknas in som ett av dessa nio obligatoriska seminarier.


Rättegångsspel
På kursen finns ett obligatoriskt inslag i form av ett rättegångsspel (muntlig förhandling vid Förvaltningsrätten i Stockholm). Obligatoriet innehåller följande tre delmoment:


1. deltagande i ”Förberedelseseminarium inför rättegångsspelet”,


2. aktivt deltagande i gruppsamarbete och


3. aktivt deltagande i rättegångsspelet.


Observera att samtliga tre delmoment är obligatoriska, dvs. studenten måste ha fullgjort samtliga delmoment för att få tillgodoräkna sig sitt betyg på kursen. Dispens kan inte ges.


Case-övning
Deltagande i anordnad case-övning är obligatorisk.


Examination


Tentamen


Examination sker genom skriftlig tentamen (salsskrivning), aktivt deltagande i obligatoriska moment – seminarier, case-övning samt rättegångsspel – och författande av en uppsats.


Uppsats
Författandet av en individuell uppsats är ett examinationsmoment och således obligatoriskt. Dispens från detta moment kan inte ges. Notera att för återkoppling krävs anmälan i förväg. Det finns ingen möjlighet med efteranmälan när anmälan har stängt.


Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier
Juridicum har sammanställt gemensamma regler angående särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning, regler som gäller för alla kurser. Studenter som har rätt till alternativa examinationsformer hittar information om detta HÄR


Särskilt
Viktig och mer utförlig information om kursen finns i dokumentet Kursbeskrivning och i dokumentet Uppsatsanvisningar under Kursmaterial.

Byt termin  

Namn:
Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 21,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
forv@juridicum.su.se
Koordinator:
Milica Vavan
Kursföreståndare:
Åsa Örnberg
Lina Hjorth Warlenius