Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt (FÖRV-L)

Kursbeskrivning


Välkommen

Välkommen till kursen Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt, som läses under B-perioden av termin 6. Kursen omfattar 21 högskolepoäng. Nedan finner du kort information om kursen. Ta för vana att regelbundet titta under ”Aktuellt” där nyheter och ändringar kommer att anslås under kursens gång.


Kursbeskrivning
Ladda ned kursens kursbeskrivning HÄR. I kursbeskrivningen finns kursens innehåll, upplägg och pedagogik närmare beskrivet. Studenterna förutsätts ha läst denna.


Registrering
Registreringen äger rum under registreringsveckan 21/8-25/8 för förstagångsregistrerade. Om du inte är registrerad, var god och kontakta Utbildningskansliet i C-huset plan 4. Studenter som läser om kursen omregistrerar sig via FastReg på sedvanligt sätt. Ytterligare information för studenter som antagits enligt gamla studieordningen finns nedan.


Sista datum för tidigt avbrott beräknas från måndagen i den vecka som kursen startar och tre veckor framåt. Sista dag är alltid en söndag.


Gruppindelning och gruppval
För att kunna anmäla dig till en grupp i FastReg måste du vara registrerad på kursen som förstagångsregistrerad. För denna omgång av kursen i Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt finns det 7 grupper för seminarier, gruppundervisning (lektionsundervisning), uppsatshandledning och case-övning. Vidare finns en särskild gruppindelning för rättegångsspelet. Du måste alltså göra två gruppval: ett som avser grupp till seminarier, case-övning och gruppundervisning samt uppsatshandledning; ett som avser rättegångsspelet.


Två gruppval:
1) Gruppval som avser seminarier, case-övning och gruppundervisning samt uppsatshandledning


Detta val ska göras från och med den 28 sep 2017 kl. 08:00 till och med den 4 okt 2017 kl. 23:59 i FastReg (gäller förstagångsregistrerade).


De studenter som omregistrerat sig på kursen gör gruppval i mån av plats. Information finns på hemsidan under Aktuellt.


2) Gruppval som avser rättegångsspelet


Detta val ska göras från och med den 6 okt 2017 kl. 09:00 till och med den 13 okt 2017 kl. 23:59 i FastReg.


Det finns fem datum för rättegångsspel: 27 nov, 28 nov, 29 nov, 30 nov och 1 dec 2017. Välj ett datum som passar Dig och Din undervisning (dvs. i förhållande till Din seminarie- och gruppundervisning). OBS! Välj en roll i ett spel som börjar antingen kl. 09.00 eller kl. 12.00 OCH antingen i LPT-målet eller i KörkL-målet. Rättegångsspelet och studiebesöket på Förvaltningsrätten i Stockholm pågår mellan kl. 09.00 och 15.00, se vidare information på hemsidan under Kursmaterial/Rättegångsspel).


I varje mål finns tre grupper av roller, Enskild part (i FastReg E.P.), Offentlig part (i FastReg O.P.) och Ledamot av rätten (i FastReg Rätten). Du väljer En av dessa grupper. Rollfördelningen sker vid förberedelseseminariet, se vidare informationen på hemsidan under Kursmaterial/Rättegångsspel.


OBS! När gruppvalet till rättegångsspelet stängts går det inte att göra ändringar.


Studenter som tidigare varit registrerade på kursen men som inte fått betyg än får omregistrera sig på kursen i FastReg. Om det finns lediga platser efter att alla förstagångsregistrerade har valt grupp kommer dessa att finnas tillgängliga i FastReg efter att rollerna i rättegångsspelet har fördelats. Datum för gruppvalet för omregistrerade meddelas senare under Aktuellt. Först till kvarn principen gäller.


Kurslitteratur och kursmaterial
Kurslitteraturen framgår av särskild förteckning som finns på hemsidan under fliken Litteratur. Observera att kompletterande material, t.ex. olika artiklar, kan tillkomma och finns då tillgängligt på hemsidan alternativt att köpa i Juristernas bokhandel. Även detta material utgör kursfordran.


Material till föreläsningarna – normalt ppt-bilder – finns på hemsidan under fliken Kursmaterial. Till vissa föreläsningar finns inget material.


Material till seminarierna – normalt instruktioner och ett antal domar/beslut – finns på hemsidan under fliken Kursmaterial.


Material till rättegångsspelet finns på hemsidan under fliken Kursmaterial. Observera att rättegångsspelet omfattar flera moment.


Material till gruppundervisningen – instruktioner och övningsfrågor – finns på hemsidan under fliken Kursmaterial.


Material till case-övningen delas ut vid undervisningstillfället.


Instruktioner för uppsatshandledningen och uppsatsförfattandet finns i dokumentet Uppsatsanvisningar på hemsidan under fliken Kursmaterial.


Övningstentor finns på hemsidan under fliken Kursmaterial.Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:


* Visa kunskap i och förståelse av centrala förvaltnings- och kommunalrättsliga samt förvaltningsprocessrättsliga frågeställningar, inbegripet systematiken och terminologin på området.
* Visa förmåga att med hjälp av relevanta juridiska metoder tillämpa och tolka förvaltnings- och kommunal- samt förvaltningsprocessrättsliga regler och bedöma förvaltnings- och kommunal- samt förvaltningsprocessrättsliga problem.
* Visa förmåga att med hjälpa av juridisk metod systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera förvaltnings-, kommunal- samt förvaltningsprocessrättsliga frågeställningar,
* Inom givna tidsramar författa en längre uppsats.
* Inom givna tidsramar i grupp genomföra en fallövning och ett rättegångsspel samt redovisa och förklara resultatet.
* Visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt.
* Kritiskt bedöma och värdera förvaltnings-, kommunal- samt förvaltningsprocessrättsliga frågeställningar med hänsyn till relevanta samhälleliga frågor.


Samtliga förväntade studieresultat examineras.Förkunskapskrav

För tillträde till undervisning och examination krävs godkända tentamina i de kurser som ingår i första, andra, tredje och fjärde terminerna samt Processrätt.Kursupplägg

Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen omfattar förvaltningsrätt, vilket inbegriper allmän och speciell förvaltningsrätt samt allmänna handlingar och sekretess, och kommunalrätt, ämnen som sammantaget utgör en central del av den offentliga rätten. I kursen behandlas även förvaltningsprocessrätten. I första hand bygger kursen vidare på kursen Statsrätt där de högsta statsorganen och den juridik som berör dessa studerades, men den anknyter även till kurserna Skatterätt, Straffrätt och Processrätt i Juristprogrammet. Under kursen förmedlas kunskaper om rättsregler och rättsprinciper inom centrala delar av förvaltnings-, kommunal- och förvaltningsprocessrätten. Vidare avser kursen att ge studenten förmåga att tillämpa och tolka rättsregler och rättsprinciper samt att analysera juridiska fråge- och problemställningar på det förvaltnings- och förvaltningsprocessrättsliga området, liksom inom kommunalrätten.


Den allmänna förvaltningsrätten handlar främst om myndigheternas handläggning av olika ärenden, medan den speciella gäller olika sakområden, miljörätt, socialrätt osv. De beslut myndigheterna härvid fattar kan normalt överklagas till förvaltningsdomstol. Förvaltningsprocessrätten avser reglerna i dessa domstolar. Den allmänna kommunalrätten omfattar dels kommunernas kompetens, dvs. vad en kommun får besluta om och göra, dels hur kommunerna är organiserade och vilka organ som svara för vad. Vid sidan av dessa moment studeras offentlighetsprincipen, dvs. när handlingar hos myndigheter och andra organ blir allmänna och i vilken utsträckning de då kan sekretessbeläggas.


Organisatoriskt är kursen är uppdelad i två delmoment. Det första delmomentet innefattar studier i förvaltningsrätt, kommunalrätt och förvaltningsprocessrätt. Under delmomentet genomför studenterna även ett rättegångsspel. Delmomentet motsvarar sammanlagt 15 högskolepoäng och löper under hela kursen.


Inom ramen för det andra delmomentet författar studenten en längre uppsats. Ett väsentligt syfte med uppsatsen är – i linje med uppsatsarbetet under kursen Civilrätt C – att träna studenten inför det avslutande examensarbetet i att författa längre akademiska texter. Momentet motsvarar 6 högskolepoäng.


Undervisningen i ämnet är probleminriktad och ges i form av föreläsningar, seminarieövningar och gruppövningar. Till detta kommer dels en case-övning, dels ett rättegångsspel. Vidare tränas skriftlig framställning genom författandet av en uppsats.


Det ämne som behandlas under en föreläsning utgör temat även för efterföljande seminarieövningar. Under seminarierna, då cirka 30 studenter deltar, diskuteras olika rättsliga frågor som aktualiserats främst i rättspraxis och JO:s praxis. Seminarie- och gruppundervisningen avser att ge den studerande färdigheter i juridisk problemlösning och muntlig framställning. Rättegångsspelet och case-övningen har i princip samma syfte. Deltagande i föreläsningar och gruppövningar är frivilligt. Det är obligatoriskt att delta i flertalet seminarier samt i case-övningen och rättegångsspelet (se nedan under Obligatorium).


Alla föreläsningar är frivilliga. Föreläsningarna är till hjälp vid inläsningen och för förståelsen av kurslitteraturen. Under "Kursmaterial" finns material, främst ppt-bilder, till föreläsningarna.


Seminarierna bedrivs i pass om två lektionstimmar åt gången. Under "Kursmaterial" finns material till seminarierna, publicerat i alfabetisk ordning. Studenterna förväntas komma väl förberedda. Visst förberedelsematerial kan komma att läggas ut på hemsidan efter kursstart – enligt lärarnas uppdateringar och önskemål – och publiceras då på hemsidan under "Aktuellt". Det är obligatoriskt att närvara vid minst nio av seminarierna (se nedan under Obligatorium).


Rättegångsspelet, som består av tre delmoment, är obligatoriskt (se nedan under Obligatorium). Under ”Kursmaterial” på hemsidan finns en omfattande information med tillhörande material om rättegångsspelet.


Gruppundervisningen är frivillig och bedrivs i pass om två lektionstimmar åt gången vid sammanlagt 2 tillfällen. Gruppundervisningsmaterialet består av 10 frågor. Dessa frågor ska förberedas väl inför varje lektionstillfälle, eftersom undervisningen bygger på ett aktivt studentdeltagande. Mer information om detta finns i dokumentet Instruktioner till lektionsundervisningen under ”Kursmaterial”, se fliken Gruppövningar.


Case-övningen utgör ett obligatoriskt inslag i kursen. Kursmomentets innebär att studenterna gruppvis ska arbeta med ett fiktivt fall och sedan redovisa uppgiften. Case-övningen behöver inte förberedas, men studenterna förutsätts ligga i fas med inläsningen av kursen. Material till case-övningen delas ut vid undervisningstillfället och i detta sammanhang delas studenterna in i grupper. Till case-övningen ska författningssamlingen medtas och även kurslitteraturen får tas med.


Uppsatsen är obligatorisk och ett betygsmoment, vilket innebär att dispens inte kan ges. Instruktioner om uppsatsskrivandet och handledningen av denna finns i dokumentet Uppsatsanvisningar på hemsidan under Kursmaterial.


Lärarna på kursen svarar på frågor i samband med undervisningen och på frågestunden inför tentamen.


I kursbeskrivningen finns ytterligare information om kursens syfte, det pedagogiska upplägget och formerna för undervisning samt vilka förberedelser som krävs inför olika moment.


Obligatorium
På kursen finns fyra obligatorium. Den som inte har uppfyllt de obligatoriska momenteten vid tentamen får inte tillgodoräkna sig sitt betyg i kursen förrän alla obligatoriska moment är genomförda och godkända. För studenter antagna enligt gamla studieordningen gäller särskilda regler (se nedan under särskild rubrik).


Fullgjort obligatorium är giltigt i två år, eller alltså i fyra terminer exklusive innevarande termin. Om du exempelvis fullgjort obligatoriet HT16 är det giltigt t.o.m. omtentan HT18.


Dispens kan i vissa fall medges, se nedan, dock inte avseende uppsatsen och rättegångsspelet.


Deltagandet i de obligatoriska momenten dokumenteras genom att läraren stämplar studentens närvarokort. Närvarokort erhålls i samband med introduktionen. Vid rättegångsspelet tas närvaron upp på särskilda listor av lärarna. Annan typ av närvarokontroll kan förekomma efter beslut av kursföreståndaren.


Seminarier
Under kursen ges ca tolv seminarier – viss variation mellan olika terminer kan förekomma – i skilda ämnen. Seminarierna syftar till att ge fördjupade insikter i olika rättsliga frågor och det rekommenderas att studenten deltar i samtliga seminarier. Det är obligatoriskt att närvara och aktivt delta i nio seminarier. Studenten väljer själv vilka seminarier. Observera att rättegångsspelet och case-övningen inte kan räknas in som ett av dessa nio obligatoriska seminarier.


Rättegångsspel
På kursen finns ett obligatoriskt inslag i form av ett rättegångsspel (muntlig förhandling vid Förvaltningsrätten i Stockholm). Obligatoriet innehåller följande delmoment:


1. deltagande i ”Förberedelseseminarium inför rättegångsspelet”,


2. aktivt deltagande i gruppsamarbete och


3. aktivt deltagande i rättegångsspelet.


Observera att samtliga delmoment är obligatoriska, dvs. studenten måste ha fullgjort samtliga delmoment för att få tillgodoräkna sig sitt betyg på kursen. Dispens från närvarokravet vid rättegångsspelet medges överhuvudtaget inte.


En omfattande information om detta moment i dess helhet med tillhörande material finns på kursens hemsida under ”Kursmaterial”.


Case-övning
Deltagande i anordnad case-övning är obligatorisk.


Uppsats
Författandet av en individuell uppsats är obligatoriskt. Dispens från detta moment kan inte ges. Instruktioner om uppsatsskrivandet och handledningen av denna finns i dokumentet Uppsatsanvisningar på hemsidan under Kursmaterial.


Dispens
I undantagsfall kan dispens ges från obligatoriet på kursen. Dispens ges ytterst restriktivt och för detta krävs synnerliga skäl, exempelvis allvarlig sjukdom. Observera att förvärvsarbete samt resor etc. inte utgör grund för att bevilja dispens.


Dispens från obligatoriet att närvara vid nio seminarier söks hos kursföreståndaren Åsa Örnberg (ansökan ska alltså inte skickas till kursadministratören). Ansökan ska normalt göras i förväg.


Dispens från rättegångsspelet kan inte ges.


Dispens från case-övningen söks hos kursföreståndaren Åsa Örnberg (ansökan ska alltså inte skickas till kursadministratören). Ansökan ska normalt göras i förväg.


Dispens från författandet av en uppsats kan inte ges.


Dispens ska sökas på därför avsedd blankett.


Om dispensansökan bifalles tar kursföreståndaren ställning till vad studenten ska göra för kompletteringsuppgift. Normalt beslutas att sådan ska bestå i en längre pm-uppgift. Denna pm-uppgift ska vara inlämnad före tentan. Pm:en lämnas in till kursföreståndaren, Åsa Örnberg, som bedömer om denna är godkänd.


Om dispensansökan avslås ska studenten ges möjlighet att uppfylla obligatoriet kommande termin. Studenten får inte ut sitt slutbetyg förrän obligatoriet är uppfyllt.Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen (salsskrivning), aktivt deltagande i obligatoriska moment – seminarier, case-övning samt rättegångsspelet – och författande av en uppsats.


Som framgått ovan är kursen organisatoriskt uppdelad i två delmoment. Det första delmomentet innefattar studier i förvaltningsrätt, kommunalrätt och förvaltningsprocessrätt. Under delmomentet genomför studenterna även ett rättegångsspel. Delmomentet motsvarar sammanlagt 15 högskolepoäng och löper under hela kursen. Inom ramen för det andra delmomentet författar studenten en längre uppsats. Momentet motsvarar 6 högskolepoäng.


Betyg på kursen sätts efter en sammanvägning av uppsatsen och den skriftliga tentamen. För att bli godkänd på kursen fordras dessutom att samtliga förväntade studieresultat för kursen är uppfyllda.


Uppsatsmomentet består av en individuellt författad uppsats, vilken kan ge maximalt 10 p. För godkänt resultat och slutbetyg på kursen krävs minst 5 poäng för uppsatsen. Vilka krav som ställs avseende uppsatsen och hur inlämning ska ske framgår av dokumentet Uppsatsanvisningar som finns på hemsidan under ”Kursmaterial”.


Salstentan vid kursens slut består av ett antal frågor, i regel av mer essäkaraktär. Skrivtiden är fyra timmar. För godkänt resultat och slutbetyg på kursen krävs minst 50% av maxpoängen på salstenta.


Datumen för inlämning av uppsats samt tidpunkt för salstenta och omtentamen finns i FastReg och i schemat.


Anmälan till tentamen gör studenten själv i FastReg (se nedan).


Observera att det är obligatoriskt att ha deltagit i visst antal seminarier, case-övningen och samtliga moment av rättegångsspelet, liksom att författa en uppsats.


För studenter antagna enligt gamla studieordningen gäller särskilda regler (se nedan under särskild rubrik).


Anmälan till tentamen
Anmälan sker i FastReg senast tre arbetsdagar före tentamens datum. Anmälan till tentamen förutsätter registrering på kursen (och registrering på kursen görs under registreringsveckan i augusti, på Studentexpeditionen). Studenter som inte anmält sig till tentamen bereds inte plats. Även omregistrerade studenter (som tenterar kursen vid ett annat tillfälle än den terminen de läste kursen) och studenter med särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier anmäler sig till tentamen på sedvanligt sätt.


Tas med till tentamen
Till salstentan ska godkänd legitimation tas med. Som godkänd legitimation räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd legitimation räknas även högst tre månader gammal polisanmälan som anger att tentandens id-handling är stulen eller förlorad. Även utländska identitetshandlingar godkänns, företrädesvis pass och id-kort.


Tillåtna hjälpmedel vid tentamen
Vid salstentan tillämpas examinationsalternativ 2 i de av Juridiska institutionen fastställda reglerna för examination. Information om de olika examinationsalternativen samt de ordningsregler som gäller vid tentamen finns på Juridiska fakultetens hemsida. Förekomsten av otillåtna hjälpmedel, anteckningar och liknande samt brott mot ordningsreglerna kan föranleda en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Disciplinnämnden, som leds av rektor, kan besluta om varning eller avstängning från studierna.


Det nyss sagda innebär att tillåtna hjälpmedel vid tentamen är:


* Ribbing, Michaela; Sandström, Lena; Örnberg, Åsa - Författningar i förvaltningsrätt, Norstedts juridik,
* Lagtextkompendium i förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt HT 2017, Medicinsk rätt & EU-rätt och
* ett exemplar av lagboken


Observera att Författningar i förvaltningsrätt och Lagtextkompendiet med medicinsk rätt och EU-rätt utgör kurslitteratur. Tentafrågorna utgår från de författningar som ingår i dessa. Den student som väljer att i stället använda sig av lagboken gör detta på egen risk.


Observera att endast över- och understrykningar får förekomma i tillåtet hjälpmedel.


Ordböcker får inte medtas. Kommunikationsutrustning (mobiler etc.) eller datorer är inte tillåtna. Inga egna utskrifter eller lösa blad får tas med på tentamen.


Studenter antagna enligt gamla studieordningen
Från och med vårterminen 2015 har kursen utökats från 15 hp till 21 hp. Som en följd av detta har kursens upplägg delvis förändrats, främst har antalet föreläsningar ökats, och framför allt har examinationsformerna lagts om, främst genom att det blivit obligatoriskt att författa en uppsats. Under en övergångsperiod är emellertid kurslitteraturen i stort densamma och den obligatoriska undervisningen likaså. För studenter antagna enligt gamla studieordningen gäller följande.


* Studenter antagna enligt gamla studieordningen ska följa undervisningen såsom den nu ges. Det är alltså ingen skillnad i detta avseende i förhållande till studenter antagna enligt den nya studieordningen.


* Alla föreläsningar frivilliga. Enda skillnaden gentemot tidigare är att det nu ges några fler föreläsningar.


* Det är obligatoriskt att närvara och aktivt delta i nio seminarier. Det är inga avgörande skillnader innehållsmässigt i seminarierna. Tidigare genomfört obligatorium är giltigt i två år.


* Det är obligatoriskt att närvara och aktivt delta i case-övningen. Kravet är detsamma som tidigare och det är inga avgörande skillnader innehållsmässigt. Tidigare genomfört obligatorium är giltigt i två år.


* Det är obligatoriskt att närvara och aktivt delta i rättegångsspelets samtliga delar. Kravet är detsamma som tidigare och det är inga avgörande skillnader innehållsmässigt. Tidigare genomfört obligatorium är giltigt i två år.


* Lektionsundervisningen är frivillig.


* Studenter antagna enligt gamla studieordningen ska läsa samma kurslitteratur som studenter antagna enligt nya studieordningen. Litteraturen är i princip densamma som tidigare.


* Studenter antagna enligt gamla studieordningen behöver inte skriva en uppsats. Från detta moment kan alltså bortses.


* Studenter antagna enligt gamla studieordningen ska skriva samma salstenta som övriga studenter. Tentan är i stora drag upplagd och har i princip samma omfattning som tidigare. En skillnad är dock att en annan betygsskala kommer att användas vid rättningen, eftersom resultatet inte ska vägas samman med resultatet på uppsatsen.


Betygskriterier
AB
o Visar mycket god förtrogenhet med grundläggande förvaltningsrättsliga regler och principer.
o Identifierar flertalet juridiska frågeställningar i förekommande situationer.
o Tillämpar relevanta rättsregler och principer på ett mycket bra sätt och löser flertalet aktuella frågeställningar.
o Motiverar sina ställningstaganden väl och för en tydlig och rättsligt relevant argumentation.


BA
o Visar god förtrogenhet med grundläggande förvaltningsrättsliga regler och principer.
o Identifierar flertalet juridiska frågeställningar i förekommande situationer.
o Tillämpar relevanta rättsregler och principer på ett bra sätt och löser flertalet aktuella frågeställningar.
o Motiverar de flesta av sina ställningstaganden väl och för en till viss del tydlig och rättsligt relevant argumentation.


B
o Visar godtagbar förtrogenhet med grundläggande förvaltningsrättsliga regler och principer.
o Identifierar de tydligast framträdande juridiska frågeställningarna i förekommande situationer.
o Tillämpar relevanta rättsregler och principer på ett godtagbart sätt och löser de mest centrala frågeställningarna.
o Motiverar sina ställningstaganden på ett godtagbart sätt. Den rättsliga argumentationen är delvis relevant.


U
o Uppnår inte samtliga de krav som ställs för betyget B.


Betygskriterier enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan
A
o Visar mycket god förtrogenhet med grundläggande förvaltningsrättsliga regler och principer.
o Identifierar juridiska frågeställningar i förekommande situationer.
o Tillämpar relevanta rättsregler och principer på ett utmärkt sätt och löser aktuella frågeställningar.
o Motiverar sina ställningstaganden väl och för en tydlig och rättsligt relevant argumentation.


B
o Visar mycket god förtrogenhet med grundläggande förvaltningsrättsliga regler och principer.
o Identifierar flertalet juridiska frågeställningar i förekommande situationer.
o Tillämpar relevanta rättsregler och principer på ett mycket bra sätt och löser flertalet aktuella frågeställningar.
o Motiverar sina ställningstaganden väl och för en tydlig och rättsligt relevant argumentation.


C
o Visar god förtrogenhet med grundläggande förvaltningsrättsliga regler och principer.
o Identifierar flertalet juridiska frågeställningar i förekommande situationer.
o Tillämpar relevanta rättsregler och principer på ett bra sätt och löser flertalet aktuella frågeställningar.
o Motiverar de flesta av sina ställningstaganden väl och för en till stor del tydlig och rättsligt relevant argumentation.


D
o Visar tillfredsställande förtrogenhet med förvaltningsrättsliga regler och principer.
o Identifierar de mest framträdande juridiska frågeställningarna i förekommande situationer.
o Tillämpar relevanta rättsregler och principer på ett tämligen bra sätt och löser de mest centrala frågeställningarna.
o Motiverar flertalet av sina ställningstaganden på ett tillfredsställande sätt och för en delvis tydlig och rättsligt relevant argumentation.


E
o Visar godtagbar förtrogenhet med förvaltningsrättsliga regler och principer.
o Identifierar de mest framträdande juridiska frågeställningarna i förekommande situationer.
o Tillämpar relevanta rättsregler och principer på ett godtagbart sätt och löser de mest centrala frågeställningarna.
o Motiverar sina ställningstaganden på ett godtagbart sätt och för en delvis relevant rättslig argumentation.


Fx
o Uppnår inte samtliga de krav som anges för betyget E.


F
o Presterar betydligt under de krav som anges för betyget E.


Kommentar till betygskriterierna
Betygskriterierna bygger på de förväntade studieresultaten (lärandemålen) för kursen och ska läsas som typprestationer, där enstaka styrkor och svaghet kan kompensera varandra. De enskilda examinationsuppgifterna poängsätts.


Poängsättningen utgör ett stöd för den samlade bedömning av studenternas prestationer som görs i förhållande till betygskriterierna och lärandemålen. Poängsättningen svarar så långt det är möjligt mot ovanstående betygskriterier.


Frågorna på salstentan är i huvudsak problembaserade och anknyter till de förväntade studieresultaten. Vid sidan om rena faktakunskaper och insikter om regelsystem beaktas hur väl rättsliga problemställningar kan urskiljas och formuleras utifrån angivna faktiska omständigheter i frågorna, i vilken utsträckning rättsligt relevanta argument respektive irrelevanta argument åberopas och i vilken utsträckning motiveringen är fullständig respektive ofullständig.


Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier
Juridicum har sammanställt gemensamma regler angående särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder, regler som gäller för alla kurser. Studenter som har rätt till alternativa examinationsformer kan hitta information om detta på:


http://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/funktionsneds%C3%A4ttning


Efter att du har tagit kontakt med studierektorn Viktoria Pettersson och lämnat intyget på Studentexpeditionen, kan du boka resursrum i hus A (hos samordnaren för studenter med funktionshinder på Handikappservice, hus A, plan 3) och meddela kursadministratören vid kursstart att du avser att skriva tentamen i resursrum vid ett visst tillfälle. Kontrollera med ansvariga från Handikappservice att det finns dator i resursrummet, om du skriver tentamen på dator. Meddela sedan kursadministratören per e-post rumsnumret. Du får instruktioner och detaljer kring skrivning av tentamen i resursrum.


Ytterligare information finns i Undervisningsplanen.Särskilt
Viktig information om kursen (obligatorier, betygssättning m.m.) finns i kursbeskrivning under "Kursbeskrivning - dokument kursbeskrivning" samt i dokumentet Uppsatsanvisningar under Kursmaterial.

Byt termin  

Namn:
Förvaltningsrätt m förvaltningsprocessrätt
Termin: H17
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 21,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
forvratt@juridicum.su.se
Koordinator:
Milica Vavan
Kursföreståndare:
Åsa Örnberg

Lärare:


Ahlin Per
Besher Alexander
Bohman Brita
Dane Louise
Ebbesson Jonas
Leviner Pernilla
Magnusson Sjöberg Cecilia
Paju Jaan
Refors Legge Maria
Sandström Lena
Sundstrand Andrea
Zillén Kavot
Åhman Karin
Örnberg Åsa
Alexander Dettner
Dan Hanqvist
Erla Björg Thorisdottir
Frida Niklasson
Jessica Öhlund Andersson
Jonas Ljungberg
Kristina Simion
Lina Hjorth
Linnea Munkhammar
Malen Wallén
Michaela Ribbing
Moa Kindström Dahlin
Peter Romare
Rune Lavin
Sören Akselson