Internationell privaträtt (IP-L)

Kursbeskrivning


Välkommen

Denna text är endast ett utdrag av kursbeskrivningen, för att se en fullständig version av kursbeskrivningen följ länk nedan under stycket särskilt.


Den övergripande målsättningen med kursen är att utveckla studentens färdighet och förmåga att självständigt lösa internationellt privaträttsliga frågeställningar genom att tillämpa ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt.


Kursen behandlar internationellt privaträttsliga frågeställningar och omfattar huvudsakligen tre delområden: domsrätten vid internationella tvister, lagvalet och förutsättningarna för erkännande och verkställighet av utländska domar. Kursen består därför av såväl internationell privaträtt (främst lagvalsfrågor) som internationell processrätt (domsrätt, erkännande och verkställighet). Exempel frågor som behandlas inom ämnet är: Vilket lands domstol som är behörig att avgöra en tvist och enligt vilket lands lag? I vilka situationer kan utländsk dom eller statusbeslut (t.ex. ingåendet av ett äktenskap) erkännas och verkställas i Sverige respektive en svensk dom eller statusbeslut erkännas och verkställas i ett annat land?


En förutsättning för att lösa internationellt privaträttsliga frågeställningar är kunskap i och förståelse av själva ämnet och dess särskilda natur, ämnets syften och dess metoder. Av central betydelse för förståelsen av den internationella privaträtten är kännedom om samspelet mellan europarätten, konventionsgrundad lagstiftning och av den nationellt autonoma lagstiftningen.


Registrering och gruppindelning


Förstagångsregistrerade anmäler sig själva till gruppundervisningen via FastReg. Gruppanmälan förutsätter att man är registrerad på kursen.


Studenter som vill omregistrera sig på kursen gör detta genom att kontakta kursadministratören.


Studenter som tidigare varit registrerade på kursen och som önskar följa seminarieundervisningen får göra det i mån av plats. Det är inte möjligt för omregistrerade studenter att själva anmäla sig till gruppundervisningen via FastReg utan detta sker genom att man kontaktar kursadministratören.


Obligatorier


Det är obligatorisk närvaro på seminarierna.


Tillgodoräknande och komplettering
Har du fått tillgodoräkna dig studier från annan ort eller dyl. och ska komplettera för att komma upp till 6 hp i IP-rätt får du göra det inom ramen för när kursen ges. Vi har således inte möjlighet att examinera löpande. Nästa kurs börjar den 10 maj och senast i samband med kursstart tar du kontakt med Sara Freeman och meddelar henne att du ska komplettera. Förutsättningen för komplettering är således att studierektor Charlotta Lindström (alternativt Jenny Nyman Hök) har beviljat din ansökan om tillgodoräknande, läs vidare här


Meddelanden och schemaändringar


Ta för vana att regelbundet hålla dig informerad om eventuella nyheter och schemaändringar under ”Aktuellt”.


Omprövning av betyg
För mer information om hur man omprövar betygsbeslut.


Särskilt


Observera att kursen inte längre läses parallellt med Folkrätten.


Viktig information om kursen finns samlad i kursbeskrivningen.

här


Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:


- visa kunskap i och förståelse av den internationella privaträttens allmänna läror samt centrala internationellt privaträttsliga frågeställningar, och


- visa kännedom om sambandet mellan internationell rätt och nationell rätt.


- visa förmåga att med hjälp av relevanta juridiska metoder tillämpa och tolka internationellt privaträttsliga regler samt bedöma internationellt privaträttsliga problem, och


- visa förmåga att med hjälpa av juridisk metod systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera internationellt privaträttsliga frågeställningar samt att såväl individuellt som i grupp i dialog med andra klart redogöra för slutsatserna av en sådan analys.


- självständigt och kritiskt bedöma och värdera internationellt privaträttsliga frågeställningar med hänsyn till relevanta etiska och samhälleliga frågor samt i förhållande till andra rättsordningar.Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande vid de obligatoriska seminarierna samt en skriftlig tentamen (salsskrivning).


Det är examinationsalternativ 4 som gäller på den skriftliga tentamen.

Byt termin  

Namn:
Internationell privaträtt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 6,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
ip@juridicum.su.se
Koordinator:
Sara Freeman
Kursföreståndare:
Erik Sinander