Folkrätt (FO-L)

Kursbeskrivning


Välkommen

Den övergripande målsättningen med kursen är att studenterna skall kunna lösa och analysera folkrättsliga frågor samt att de ska kunna förstå och kritiskt bedöma folkrättens procedurer och materiella regler liksom folkrätten som ett system. Kursen omfattar fyra veckors studietid. Undervisningen omfattar både föreläsningar och seminarium. Kursen innehåller följande kursmoment: Kursen inleds med folkrättens allmänna del (rättskällor, subjekt, jurisdiktion och immunitet, statsansvar, förhållandet till nationell rätt, tvistlösning). Den fortsätter med vissa speciella delar (skyddet av individen inklusive mänskliga rättigheter, våldsanvändning, gemensamma nyttigheter [havet, miljön], ekonomi). Kursen innehåller även ett obligatoriskt praktikseminarium som omfattar en fallstudie och en förhandling. För mer information se undervisningsplanen/kursbeskrivningen.

 

Omprövning av betyg
För mer information om hur man omprövar betygsbeslut.

Kursbeskrivning
här-------------------------------------------------------------------------
EXAMINATION

Examination sker genom aktivt deltagande vid de obligatoriska seminarierna samt en skriftlig tentamen (salsskrivning).

Tentamen utgörs av en skriftlig salstentamen. Skrivtiden är fyra timmar. På övningen kan totalt 20 poäng erhållas.

Tentamen utgörs av två delar: en A-del (20 min) bestående av fem flervalsfrågor (sammanlagt 5 p) utan tillgång till läroböcker och en B-del bestående av två problemorienterade frågor med essäinslag, varvid all kurslitteratur – inklusive bedvidläsningsböcker -- får medtas.

Samtliga obligatorier, inklusive eventuella tilläggsuppgifter, ska vara uppfyllda för att erhålla betyg på kursen. Man har dock tillträde till den skriftliga tentamen (salskrivningen).


Särskilt
Kursen läses ej längre parallellt med IP-rätten utan folkrätt läses först och tenteras av sedan börjar IP-rätten.

Byt termin  

Namn:
Folkrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 6,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
fo@juridicum.su.se
Koordinator:
Sara Freeman
Kursföreståndare:
Mark Klamberg