Processrätt (PRO-L)

Kursbeskrivning


Välkommen

Välkommen till kursen i Processrätt. Kursen läses i början av termin 5 och omfattar 18 högskolepoäng.


Kursbeskrivningen
Ladda ned kursbeskrivning HÄR.


Närmare information om kursen och hur den är upplagd finns i kursplanen och kursbeskrivningen. Kursplanen finns tillgänglig på hemsidan (se länk ovan). Kursbeskrivningen innehåller information om kursens pedagogiska upplägg, nödvändig praktisk information samt information om obligatoriska moment. Alla studenter uppmanas att noggrant läsa kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen kan även laddas ned under rubriken kursmaterial i menyn ovan. Ta även för vana att regelbundet titta under rubriken Aktuellt! där nyheter och ändringar kommer att anslås under kursens gång.

Läs gärna igenom vår FAQ med vanliga frågor och svar som finns under kursmaterial.
Studenter som av olika anledningar inte avser att läsa kursen måste avregistrera sig inom tre veckor efter kursstart. Detta är av stor vikt då ni på så sätt räknas som förstagångsregistrerade när ni registrerar er nästa gång och därmed är garanterade en plats i gruppundervisningen. Sista datum för tidigt avbrott beräknas från måndagen i den vecka som kursen startar och tre veckor framåt. Sista dag är alltid en söndag. Obs! Avregistreringar kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN för mer information!


Vid seminarierna gäller obligatorisk närvaro i den tilldelade seminariegruppen.Deltagande vid andra gruppers seminarium är inte tillåtet. För frånvaro från ett seminarium föreligger generell dispens från obligatoriet utan krav på att studenten redovisar laga förfall eller fullgör någon form av PM-uppgift som kompensation för frånvaron. Dispens från närvarokravet vid ett ytterligare seminarietillfälle kan ges vid laga förfall mot att studenten fullgör en skriftlig PM om 5 sidor för att kompensera frånvaron (PM-uppgiften baseras på seminarieuppgiften och erhålls i anslutning till beslut om dispens). Dispens för att komplettera frånvaro vid ytterligare seminarietillfällen genom skriftlig PM kan inte påräknas utan att synnerliga skäl föreligger. Som laga förfall räknas avbrott i de allmänna kommunikationerna, sjukdom eller annan omständighet som ej bort förutses och som utgör giltig ursäkt. Laga förfall ska kunna styrkas med intyg eller motsvarande. Deltagande i annan seminariegrupps seminarium tillgodoräknas inte studenten, utan studenten betraktas då som frånvarande.


Förkunskapskrav
För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i juristprogrammets första, andra och tredje termin samt fullgjorda obligatorier i Straffrätt. Studenter som inte uppfyller dessa förkunskapskrav måste söka dispens hos studievägledare för grundkurser före kursstart. Vi avråder från sådan dispens, och utgår i undervisningen från att samtliga studenter har godtagbara materiella kunskaper i straffrätt och civilrätt.

Information om förkunskapskraven hittar du HÄR.


Examination

Vid skriftlig flervalstentamen (duggan) tillämpas examinationsalternativ 1. Vid tentamen tillämpas examinationsalternativ 4. Tentamensresultat anslås i FastReg senast tre veckor (15 arbetsdagar) efter tentamensdagen. I anslutning härtill äger tentamensgenomgång rum. Tid och plats meddelas på tentamen eller på hemsidan. S.k. snabbrättning av tentamen förekommer inte och några förhandsbesked ang. resultatet kan inte erhållas.

Omprövning av betyg
För mer information om hur man omprövar betygsbeslut.

Byt termin  

Namn:
Processrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 18,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
pro@juridicum.su.se
Koordinator:
Susanne Larsson
Kursföreståndare:
Katrin Lainpelto

Lärare:


Bellander Henrik
Hellner Agnes
Kaldal Anna
Kozlowska Rautiainen Daria
Lainpelto Katrin
Wallin Niclas
Adam Croon
Johan Eriksson
Karin Hallsten
Magnus Gulliksson
Simon Andersson
Södertörns tingsrätt