Skatterätt (SKATT-L)

Kursbeskrivning


Välkommen

Vi som arbetar med grundkursen i skatterätt önskar dig varmt välkommen och hoppas att du ska tycka att skatterätt är lika roligt som vi gör.


Kursbeskrivning Ladda ned kursens kursbeskrivning HÄR 


Obligatorierna är samtliga seminarier (1-5, du måste gå på minst 4) och duggan. Lagtext Vi rekommenderar att du använder den lagtextsamling som rekommenderas i litteraturlistan. Examinator utgår ifrån den då hen upprättar och rättar tentamen. Väljer du att använda en annan lagtextsamling eller äldre upplagor av den rekommenderade lagtextsamlingen så gör du det på egenrisk. I det fall du väljer att använda äldre upplagor bör du vara medveten om att skatterätt är ett rättsområde som förändras snabbt och därmed blir litteraturen snabbt föråldrad.


Gruppval Se till att vara ute i god tid eftersom platserna i vissa grupper tar slut fort efter anmälans start. Observera att önsekemål om grupp beaktas enbart om särskilda skäl föreligger. Semester, arbete eller dubbelstudier anses inte vara särskilda skäl. Omregistrerade studenter får anmäla sig i grupp i mån av plats. För att du ska kunna välja grupp måste du vara registrerad på kursen. För mer information om registrering se nästa avsnitt.


Registrering och omregistrering Registrering görs i Ladok. Kan du inte registrera dig ska du kontakta studievägledarna.


Förväntade studieresultat - visa fördjupade insikter i juridisk metod på den offentliga rättens område, särskilt skatterättslig metod och terminologi, - redogöra för gällande rättsregler och rättsprinciper inom skatterätten, - redogöra för förhållandet till internationell rätt samt vissa viktigare utländska rättsordningar, - identifiera och analysera fråge- och problemställningar inom skatterrätten, - tillämpa rättsregler och rättsprinciper på fråge- och problemställningar inom skatterätten samt bedöma lösningarnas samhälleliga konsekvenser, - genomföra en juridisk analys samt redovisa resultaten såväl skriftligt som muntligt, - visa förståelse för betydelsen av metoder hämtade ur hjälpvetenskaper, särskilt national, - och företagsekonomi, samt - visa grundläggande förståelse för och kunskaper i redovisning Närmare information om vilka bestämmelser som är centrala för kursen ges i kursbeskrivningen. Se också kursplanen om "Förväntade studieresultat".Förkunskapskrav

Information om förkunskapskraven hittar du HÄR


Dispens Du bör försöka planera dina studier så att du kan läsa ämnena i den ordning som är avsedd enligt utbildningsplanen. Kontakta studievägledare om du behöver råd. Om du inte uppfyller förkunskapskraven för att bli registrerad på en kurs måste du ansöka om dispens. Detta gör du genom att besöka studievägledningen på Utbildningskansliet.


Krav för deltagande i undervisningen Din plats får du behålla under förutsättning att du uppfyllt behörighetskraven alternativt har medgivits dispens. Det är upp till dig själv att se till att kraven är uppfyllda. Registrering ska också ha skett på studentexpeditionen alternativt i fastreg veckan före terminsstart. I annat fall förlorar du din plats. Du är endast berättigad att delta i undervisningen under en kursomgång. Om du av någon anledning inte kan läsa kursen måste du avregistrera dig på studentexpeditionen inom en vecka från kursstart. I annat fall kan du endast beredas ny plats vid senare kurstillfälle om ditt avbrott förorsakats av sjukdom eller annat särskilt skäl. Sista datum för tidigt avbrott beräknas från måndagen i den vecka som kursen startar och tre veckor framåt. Sista dag är alltid en söndag.Kursupplägg

Ämnet skatterätt omfattar 15 högskolepoäng och ska enligt den lokala utbildningsplanen för juristprogrammet läsas i början av den 4:e terminen. Normal studietid är beräknad till 10 veckor.


Kursens mål och omfattning Vår utgångspunkt är att du ska tillägna dig de kunskaper om skatterätten som du behöver som blivande jurist oavsett om du kommer att arbeta med skattefrågor eller inte. Du ska dessutom tillägna dig grundläggande förståelse och kunskaper i redovisning, särskilt det du behöver kunna för att förstå företagsbeskattningen. Vi har också som ambition att du ska få en mycket god grund om du avser att läsa en specialkurs i skatterätt och/eller i ett senare skede kommer att arbeta med skattefrågor.


Pedagogik Föreberedelse till gruppövningstillfällerna sker i förberedelsegrupper (s.k. basgrupper).


Kursens avslutning Kursen avslutas med en skriftlig tentamen om maximalt 24 poäng. Det finns även poänggivande moment. De poänggivande momenten är duggan samt seminarieserien. Duggan kan ge fem poäng och seminarieserien ett poäng. Poängen på tentamen sammanläggs med erhållna poäng för deltagande i seminarieserien och duggan. Maximalt kan 30 poäng erhållas. Mer information om de poänggivande momenten finns nedan samt i kursbeskrivningen. Observera att dina extrapoäng från duggan och seminarieserien tillgodoräknas dig oavsett vilket resultat du får på tentamen. Det innebär att en underkänd tentamen kan komma att godkännas med hjälp av extrapoängen. Angående tillgodoräkning av de fullgjorda frivilliga poänggivande momenten från terminer före VT 15 är dessa giltiga under fyra terminer. Om ändringar har skett beslutar kursföreståndaren om och i vad mån tillgodoräknande kan ske av prestationer som utförts tidigare terminer. Kursföreståndaren kan också i undantagsfall ge dispens om du fullgjort dina prestationer längre tillbaka än fyra terminer. Vid deltagande på samtliga seminarier erhålls 1 poäng som räknas samman med poängen på tentamen. För att anses som "deltagande" ska du i vissa fall ha fullgjort en inlämningsuppgift samt vara väl påläst och beredd att medverka aktivt i diskussionen på seminariet. Se närmare instruktioner i kursmaterialet. Inlämningsuppgiften ska vara kortfattad och skrivs på det seminariekort som du får under första undervisningstillfället. Svaret ska lämnas in individuellt vid seminariets början, men det är naturligtvis inget som hindrar att din förberedelsegrupp samarbetar när uppgiften ska lösas. Du ska också vara beredd att redogöra för ditt ställningstagande muntligt vid seminariet. Instruktioner för inlämning av seminariekortet finns på seminariekortet.


Obligatoriska moment Flervalsduggan är obligatorisk och avser att med ett antal flervalsfrågor ge dig en möjlighet till kunskapskontroll när cirka hälften av kursen har gått. På duggan får enbart radergummi och penna medtas, dvs. varken lagtext eller miniräknare är tillåtet. Maximalt kan du få fem poäng på duggan. Anmälan till flervalsduggan sker på samma sätt som anmälan till tentamen, dvs i FastReg. Datum när tentaanmälan öppnar publiceras under "aktuellt" i god tid. Har du gjort duggan tidigare och de extra poäng som du fick på duggan då fortfarande är giltiga så får du inte göra duggan igen. Blankar du duggan så får du skriva den igen. En inlämnad dugga där inga poäng erhållits trots att svar givits anses fullgjord och ingen ytterligare möjlighet till att skriva duggan ges. En ”blankad” dugga innebär att ingen dugga anses gjord. Inget betyg sätts förrän alla poänggivande moment har gjorts. Omdugga ges i samband med omtentamen. Det är dock möjligt att skriva ordinarie tentamenn först och sedan vid omtentatillfället skriva omduggan. Det rekommenderas starkt att gå upp på ordinarie tillfällen. De fem seminarierna är också obligatoriska. Enligt gällande riktlinjer skall 80 % av närvarokravet vara uppfyllt, vilket betyder att du kan vara borta från ett av dessa. Vid laga förfall kan istället en extrauppgift utföras. Laga förfall är bland annat inte arbete, sport, resor eller sedvanliga familjeaktiviteter.Examination

Tentamensanmälan Tentamensanmälan ska ske senast en vecka före tentamen, anmälan görs i Ladok. Har du rätt att skriva tentamen i enskilt rum så måste du meddela kursadministratören det senast tre veckor innan tentamen. Har du inte gjort det är du inte garanterad att skriva tentamen i enskilt rum. Tentamen är skriftlig, om inte kursföreståndaren i undantagsfall förordnar annat. Omprövning Information om hur man går tillväga vid omprövningsbegäran hittar man här


Studenter med rätt till extra pedagogiskt stöd Om du har en funktionsvariation som i något avseende påverkar dina förutsättningar att delta i examinationen kan du ansöka om en alternativ examinationsform. Det ska ske skriftligt under första kursveckan; se närmare den bilagda informationen om examination.


Tentamen Tentamen består av 2-6 frågor om tillsammans 24 poäng. Skrivtiden är fem timmar. Flervalsduggan består av ca 10 frågor om tillsammans 5 poäng. Maximalt kan 30 poäng erhållas medräknat poängen för deltagande i seminarierna (1 poäng) och flervalsduggan ( 5 poäng). Eftersom frågorna varierar från tentamen till tentamen är det ofrånkomligt att också svårighetsgraden, helt oavsiktligt, varierar något. Betygsgränserna på tentamen anpassas därför efter svårighetsgraden. Fråga kursadministratören om vilka gränser som gällt vid de senaste tentamenstillfällena. Som redan framgått läggs poängen på flervalsduggan och seminarierna samman med erhållna poäng på de frågor som ingår i tentamen.


Tillåtna hjälpmedel på tentamen Vid tentamen tillämpas alternativ 2 i de riktlinjer som fastställts av institutionen (se Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen). Endast källmaterial får alltså medtas vid tentamen. Kurslitteraturen får däremot inte medtas. Med källmaterial avses Rabes Skattelagstiftning, FAR/SRS Skattevolymen, Skatteförfattningar utgivna av Skatteverket eller de publikationer av okommenterad lagtext som anges i institutionens riktlinjer. Egna utskrifter från Riksdagens hemsida eller liknande, av nytillkomna SFS får också användas men en ovillkorlig förutsättning är att de är dubbelsidigt tryckta, samt försetts med institutionens logotyp av kursadministratören. Miniräknare är tillåtet hjälpmedel, dock inte grafräknar. Under- och överstrykningar i materialet är tillåtet, dock inte egna anteckningar. Ord i texten får även ringas in (inte med streckad linje) och streck dras i marginalen men det är förbjudet att ringa in enstaka bokstäver eller siffror då detta är att jämställa med korshänvisningar eller anteckningar. Korshänvisningar i form av streck och pilar är också att likställa med anteckningar och är därför inte tillåtna. Observera att det inte är tillåtet att använda tomma flärpar i lagtexten. Det är dock tillåtet att använda flärpar med lagens namn eller dess vedertagna förkortning för att markera vart lagen börjar. Observera att användning av annan lagtextsamling än den som rekommenderas i litteraturlistan sker på egen risk.


Betygskriterier På kursen tillämpas följande betygskriterier:


AB - Har mycket god insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas under kursen. - Identifierar och formulerar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett mycket bra sätt. - Ställningstaganden är väl motiverade med en stringent och rättsligt relevant argumentation. - Kan på ett tydligt sätt belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med hjälp av skatteberäkningar.


BA - Har i huvudsak god insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas under kursen. - Identifierar och formulerar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett bra sätt. Ställningstaganden är i huvudsak väl motiverade med en rättsligt relevant argumentation. - Kan på ett i huvudsak tydligt sätt belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med hjälp av skatteberäkningar.


B - Har godtagbar insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas under kursen, även om en del brister och missförstånd finns. - Identifierar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett godtagbart bra sätt. Lösningarna på problemen är i huvudsak korrekt. Ställningstaganden är dock ofta mindre väl motiverade. - Kan på ett godtagbart sätt belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med hjälp av skatteberäkningar.


U - Ett eller flera tillkortakommande finns som innebär att studenten inte når upp till de krav som anges för betyget B.


Kommentarer till betygskriterierna Betygskriterierna bygger på de tre lärandemålen för kursen (se avsnitt 2). Kriterierna ska läsas som typprestationer där enstaka styrkor och svaghet kan kompensera varandra. En sammanvägning av prestationerna sker genom en helhetsbedömning. Till stöd för bedömningen poängsätts studenternas prestationer. Poängsättningen svarar så långt det är möjligt mot ovanstående betygskriterier. Den skriftliga tentamen innehåller i huvudsak problembaserade frågor. Vid sidan om rena faktakunskaper och insikter om regelsystem beaktar examinator hur väl rättsliga problemställningar kan utskiljas och formuleras utifrån angivna faktiska omständigheter i frågorna, i vilken utsträckning rättsligt relevanta argument respektive irrelevanta argument åberopas och i vilken utsträckning motiveringen är fullständig respektive ofullständig. Dessutom beaktas förmågan att göra skatteberäkningar och jämföra skattekonsekvenserna av olika handlingsalternativ. Vid den samlade bedömningen av prestationerna i förhållande till betygskriterierna och lärandemålen tas även hänsyn poängsättningen på grupparbetet och seminarierna. Normalt skall 24 poäng uppnås för betyget AB (80%).


Betygskriterier enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan Du har rätt att istället för ordinarie betyg få betyg enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan. I så fall måste du anmäla detta till kursadministratören minst fem arbetsdagar före den skriftliga tentamen. Enligt den sjugradiga skalan tillämpas följande betygskriterier. A - Har utmärkt insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas under kursen. - Identifierar och formulerar samtliga rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett utmärkt sätt. Ställningstaganden väl motiverade med en stringent och rättsligt relevant argumentation. - Kan på ett tydligt sätt belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med hjälp av skatteberäkningar. B - Har mycket god insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas under kursen. - Identifierar och formulerar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett mycket bra sätt. - Ställningstaganden är väl motiverade med en stringent och rättsligt relevant argumentation. - Kan på ett tydligt sätt belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med hjälp av skatteberäkningar. C - Har god insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas under kursen. - Identifierar och formulerar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett bra sätt. - Ställningstaganden är väl motiverade med en rättsligt relevant argumentation. - Kan på ett tydligt sätt belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med hjälp av skatteberäkningar. D - Har i huvudsak god insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas under kursen. - Identifierar och formulerar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett bra sätt. Ställningstaganden är i huvudsak väl motiverade med en rättsligt relevant argumentation. - Kan på ett i huvudsak tydligt sätt belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med hjälp av skatteberäkningar. E - Har godtagbar insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas under kursen, även om en del brister och missförstånd finns. - Identifierar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett godtagbart bra sätt. Lösningarna på problemen är i huvudsak korrekt. Ställningstaganden är dock ofta mindre väl motiverade. - Kan på ett godtagbart sätt belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med hjälp av skatteberäkningar. Fx - Mindre brister föreligger innebärande att studenten inte uppnår samtliga de krav som anges för betyget E. F - Större brister föreligger innebärande att studenten inte uppnår samtliga de krav som anges för betyget E. Poängsättning och sammanvägning av prestationerna sker på samma sätt när den sjugradiga betygsskalan används som när den ordinarie betygsskalan används.

Byt termin  

Namn:
Skatterätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
skatt@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Anna Wolme
Kursföreståndare:
Mattias Appelberg