Associationsrätt (ASS-L)

Kursbeskrivning


Välkommen

Välkommen till grundkursen i associationsrätt! Kursen läses i slutet av termin 3 och omfattar 7,5 högskolepoäng.


 


Undervisningsplan
Ladda ned kursens undervisningsplan HÄR.Lärandemål

Kunskap och förståelse


Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: visa kunskap i och förståelse för associationsrättsliga frågeställningar, visa kunskap om associationsrättens vetenskapliga grund, visa sådana kunskaper i företagsekonomi som är av betydelse för bedömningen av aktiebolagsrättsliga problem, och ha kännedom om associationsrättens roll nationellt och internationellt samt grundläggande insikter i hur associationsrättsliga frågeställningar bedöms i vissa utländska rättsordningar. 


Färdighet och förmåga


Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: visa förmåga att med hjälp av relevanta juridiska metoder tillämpa och tolka associationsrättsliga regler samt bedöma associationsrättsliga problem, visa förmåga att med hjälpa av juridisk metod systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera associationsrättsliga frågeställningar, och såväl individuellt som i grupp och i dialog med andra muntligen redovisa och kommunicera resultatet av olika bedömningar och analyser av associationsrättsliga frågeställningar.


Värderingsförmåga och förhållningssätt


Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: bedöma och värdera associationsrättsliga frågeställningar med hänsyn till relevanta ekonomiska och andra samhälleliga frågor.Förkunskapskrav

Förkunskapskrav för kursen finns

HÄR


Kursupplägg

Innehållet i kursen omfattar associationsrätt, vari ingår aktiebolagsrätt, handelsbolagsrätt och föreningsrätt samt företagsekonomi. Studierna är i första hand inriktade på de centrala delarna av aktiebolagsrätten.


Undervisning


Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Den syftar i första hand till att ge studenten grundläggande kunskaper om och förmåga att tillämpa den associationsrättsliga metoden och använda rättskällorna på området, däri inbegripet internationella källor på det redovisningsrättsliga området. Studierna är organiserade enligt en tvåstegsmodell där studenten i ett första steg inhämtar grundläggande kunskaper inom associationsrätt respektive företagsekonomi. I ett andra steg får studenterna sedan tillämpa dessa kunskaper i en rad praktiska situationer.


Steg 1 i den ovan beskrivna modellen representeras av föreläsningar. Dessa är primärt avsedda att ge en ram och en struktur till viktiga delområden inom ramen för kursen. Ett genomgående drag med föreläsningarna är också att ett kritiskt perspektiv anläggs på rätten i vissa delar. Studenterna rekommenderas starkt att följa föreläsningarna då detta underlättar arbetet i basgrupperna, vilket ökar möjligheten att få högre individuella poäng på seminarierna, samt för att förbättra förståelsen och förmågan till kritisk analys av rätten. 


Steg 2 representeras primärt av basgruppsarbetet och därefter seminarierna. Syftet med seminarierna är att genom tillämpningsuppgifter öva studenternas förmåga att tillämpa associationsrättens metod och använda rättskällor på specifika situationer, anlägga ett kritiskt perspektiv på rätten samt utveckla en förmåga att förstå grundläggande företagsekonomi, däribland resultat- och balansräkning samt nyckeltal och deras användning. Basgrupperna består av mellan ca. 4-6 studenter, där varje basgrupp före seminarierna gemensamt förväntas förbereda seminarieuppgifterna. Varje enskild student i basgruppen förväntas sedan på seminariet kunna svara för basgruppens arbete inför seminariet. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.


Notera att kursens mål examineras genom dels muntliga prestationer vid seminarierna, omfattande en 1/6 av examinationen, dels en skriftlig tentamen vid kursens slut, omfattande 5/6 av examinationen.


 Examination


Examinationsmoment


Kursen examineras genom dels muntliga prestationer vid seminarierna, omfattande en 1/6 av examinationen, dels en skriftlig tentamen vid kursens slut, omfattande 5/6 av examinationen.


a)  Delexamination (s.k. case-poäng)


 Ett deltagande på seminarierna kan ge 0-5 poäng att ta med till tentamen. Ett uppfyllt obligatorium samt dess poäng äger giltighet under två år från den termin då obligatoriet fullgjordes. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig poängen i slutbetyget är att man erhållit godkänt resultat på själva tentamen. Det är inte möjligt att använda poängen för att nå upp till godkäntgränsen på tentamen. Riktlinjer för poängsättning:


5 p: Påfallande aktivt deltagande på samtliga seminarier inom ramen för och med respekt för basgruppen, visat god juridisk förståelse samt visat självständig analytisk förmåga.


3 p: Måttligt till aktivt deltagande på flertalet seminarier inom ramen för och med respekt för basgruppen samt visat överlag juridisk förståelse.


1 p: Lågt till måttligt aktivt deltagande på flertalet seminarier, eventuellt bristande deltagande i basgrupparbetet eller visat bristande respekt gentemot basgruppens övriga medlemmar. Mindre god juridisk förståelse.


0 p Ointresserad, icke aktiv och mera fysiskt än mentalt närvarande. 0 poäng eller åtminstone poängavdrag kan även ges den som ägnat seminarietid åt exempelvis mobiltelefoni, SMS eller liknande, oberoende av om samma person genom sina prestationer egentligen förtjänar högre poäng.


Icke närvarande räknas den som antingen inte fysiskt närvarar vid seminarierna eller som inte deltagit i basgruppsarbetet eller eljest misskött sina förberedelser inför eller deltagande på seminarierna.


Skriftlig tentamen (salstenta)


 Kursen avslutas med en skriftlig tentamen (salstenta) omfattande 5/6 av examinationen. Betyg: På den skriftliga tentamen kan följande betyg erhållas: AB (Med beröm godkänd), BA (Icke utan beröm godkänd), B (Godkänd), U (Underkänd).


För betygskriterier, se nedan under Betygskriterier. Ang. den målrelaterade sjugradiga betygsskalan, se nedan under Anmälan till tentamen.


 Tillträde till examination


För tillträde till examinationen krävs att studenten är registrerad på juristprogrammet eller filosofie kandidatutbildningen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen.


 


Anmälan till tentamen


Tentamensanmälan ska göras i FastReg senast tre arbetsdagar före dag för tentamen. Anmälan till tentamen förutsätter registrering på kursen. Studenter som inte anmält sig till tentamen i FastReg inom utsatt tid får inte tentera. Alla studenter har rätt att istället för ordinarie betyg få betyg enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan. Student som önskar betyg enligt denna skala måste dock anmäla detta till kursadministratören minst fem arbetsdagar före den skriftliga tentamen.


Studenter med rätt till extra pedagogiskt stöd i samband med tentamen ska anmäla detta till kursadministratören senast 3 veckor innan tentan.


 


Handlingar som ska medtas vid tentamen


Till tentamen ska godkänd legitimation medtas. Som godkänd legitimation räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd legitimation räknas även högst tre månader gammal polisanmälan som anger att tentandens id-handling är stulen eller förlorad. Även utländska identitetshandlingar godkänns, företrädesvis pass och id-kort.


 


Tillåtna hjälpmedel och ordningsregler


Vid tentamen tillämpas examinationsalternativ 3. Fullständig information om de olika examinationsalternativen samt de ordningsregler som gäller vid tentamen finns på Juridiska institutionens hemsida.


Examinationsalternativ 3 innebär i korthet följande: Endast kurslitteratur och källmaterial får medtas. OBS! Inga anteckningar. Med källmaterial avses svensk lagbok och i kursplanen angivet källmaterial (exv. författningssamlingar, rättsfallsamlingar, fördragstexter, formulärsamlingar, standardavtal). 


Kurslitteraturen anges på kurshemsidan. Endast ett exemplar av kurslitteraturen, lagboken och övrigt källmaterial får medtas till tentamen. Tillåtet kompendium måste vara försett med Juridiska institutionens originallogotyp.


Över- och understrykningar får förekomma i tillåtet hjälpmedel. Ord i texten får även ringas in och streck dras i marginalen. Korshänvisningar i form av streck och pilar är att likställa med anteckningar och är därför inte tillåtna. En lagbok eller författningssamling får förses med flärpar för att markera var vissa författningar återfinns. På respektive flärp får endast författningens namn anges. Miniräknare får medtas, men inte programmerbar räknare exempelvis grafräknare!


Äldre upplagor av tillåtna hjälpmedel används på studentens egen risk.


Ordböcker får inte medtas. Kommunikationsutrustning (mobiler etc.) eller datorer är inte tillåtna.


Förekomsten av otillåtna hjälpmedel och liknande samt brott mot ordningsreglerna kan föranleda en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Disciplinnämnden, som leds av rektor, kan besluta om varning eller avstängning från studierna. Särskilt
Tidigt avbrott:
Sista datum för tidigt avbrott beräknas från måndagen i den vecka som kursen startar och tre veckor framåt. Sista dag är alltid en söndag.

Nedan följer särskilt viktig information om kursen. Vi rekommenderar även att ni tar del av kursens undervisningsplan enligt länken ovan.

Gruppindelning
Gruppanmälan kan enbart göras i FastReg och ombesörjs av studenterna själva. För att kunna välja grupp måste man vara registrerad på den aktuella terminen.

Observera att deltagande i kursens seminarieundervisning förutsätter att studenten anmält sig till en grupp inom den anvisade tiden. Denna meddelas via fliken "Aktuellt".

Obligatoriska moment

Kursens obligatorium består i närvaro vid minst 5 av kursens 6 seminarium. Ett uppfyllt obligatorium och seminariepoäng (se nedan) äger giltighet under två år från den termin då obligatoriet fullgjordes, dvs. fullgjordes obligatoriet HT17 är det således giltigt t.o.m. omtentamen HT19. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig seminariepoängen i slutbetyget är att man erhållit minst godkänt på tentamen.

Det är inte tillåtet att byta grupp vid enstaka tillfällen, närvaron kommer i sådana fall inte att kunna tillgodoräknas.

Dispens:
Dispens kan i undantagsfall meddelas om en student missar fler än ett seminarium eller behöver byta grupp vid något tillfälle, observera att det i dessa fall krävs laga förfall såsom vid sjukdom (läkarintyg fordras). Dispens söks hos amanuensen och fordrar, vid andra fall än sjukdom, en utförlig motivering till varför dispens ska meddelas. Observera att även gruppbyten måste föregås av en dispensansökan och kräver laga förfall. Resor är inte laga förfall.

Seminarium och seminariepoäng

Under kursens seminarium kommer studenterna att arbeta i s.k. basgrupper om ca. 4-6 studenter. Gruppundervisningen bygger helt och hållet på basgruppens/studentens diskussion och analys. All förberedelse sker gemensamt i basgruppen och alla i respektive basgrupp svarar för deras gemensamma förberedelse vid seminariet (skiljaktiga meningar är dock välkomna). Basgruppen/studenten ska noga ha läst allt material (angivna rättsfall och artiklar, angivna avsnitt i kurslitteraturen, etc.) och försökt lösa de tillämpningsuppgifter som behandlas vid respektive tillfälle.

Alla basgrupper förväntas ha förberett sig till samtliga seminarium. Vad som ska förberedas till respektive seminarium kommer att framgå av kursens case-material.

Indelning i basgrupper:
Amanuensen kommer att dela in studenterna i varje seminariegrupp i mindre basgrupper. Indelningen kommer att publiceras på kurshemsidan i god tid innan seminarieundervisningen börjar, en notis om detta kommer att publiceras under aktuellt på kurshemsidan. För att kontakta sina gruppmedlemmar kan man få fram mailadresserna till dessa via sin seminariegrupp i FastReg (grupper - > mailadresser).

Seminariepoäng:
Kursen examineras delvis genom studenternas muntliga prestationer vid seminarierna. Ett deltagande på seminarierna kan ge 0, 1, 3 eller 5 poäng att ta med till tentamen. (Observera att 2 eller 4 poäng inte delas ut.) Observera att bedömningen sker utifrån studenternas presationer vid samtliga seminarier (och således inte endast de 5 st. som krävs för obligatoriet). För de högre poängen premieras det att vara närvarande och aktivt deltagande vid samtliga 6 seminarier.

Riktlinjer för poängsättning:
5 p: Påfallande aktivt deltagande på samtliga seminarier inom ramen för och med respekt för basgruppen, visat god juridisk förståelse samt visat självständig analytisk förmåga.
3 p: Måttligt till aktivt deltagande på flertalet seminarier inom ramen för och med respekt för basgruppen samt visat överlag juridisk förståelse.
1 p: Lågt till måttligt aktivt deltagande på flertalet seminarier, eventuellt bristande deltagande i basgrupparbetet eller visat bristande respekt gentemot basgruppens övriga medlemmar. Mindre god juridisk förståelse.
0 p: Ointresserad, icke aktiv och mera fysiskt än mentalt närvarande. 0 poäng eller åtminstone poängavdrag kan även ges den som ägnat seminarietid åt exempelvis mobiltelefoni, SMS eller liknande, oberoende av om samma person genom sina prestationer egentligen förtjänar högre poäng.
Icke närvarande: räknas den som antingen inte fysiskt närvarar vid seminarierna eller som inte deltagit i basgruppsarbetet eller eljest misskött sina förberedelser inför eller deltagande på seminarierna.


Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier

Juridicum har sammanställt gemensamma regler angående särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning, regler som gäller för alla kurser. Studenter som har rätt till alternativa examinationsformer kan hitta information om detta på denna länk.

De studenter som har rätt till förlängd skrivtid eller särskild examinationsform ombeds kontakta amanuensen senast 3 veckor innan tentamen.

Omprövning av betyg
För mer information om hur man omprövar betygsbeslut.

Byt termin  

Namn:
Associationsrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
ass@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Anna Wolme
Kursföreståndare:
Jessica Östberg

Lärare:


Andersson Jan
Båvestam Urban
Lagerstedt Anders
Östberg Jessica
Björn Svensson
Carl Svernlöv
Felix Fjellström
Leif Bengtsson