Civilrätt D (CD-L)

Kursbeskrivning


Välkommen

Civilrätt D läses under termin tre och omfattar 12 högskolepoäng. Nedan finner du kortfattad information om kursen. För mer utförlig information se under rubriken Särskilt. Ta för vana att regelbundet kontrollera under rubriken Aktuellt där nyheter och ändringar kommer att anslås under kursens gång. Kursadministratörens mottagningstid är tisdagar och torsdagar 13:00-15:00.


Kursbeskrivning
Ladda ned kursens kursbeskrivning HÄR.Lärandemål

– visa kunskap i och förståelse för centrala fastighetsrättsliga frågeställningar, inbegripet
sådana som berör skyddet av den yttre miljön och behovet av ett hållbart utnyttjande av naturresurserna.

– visa förmåga att med hjälp av relevanta juridiska metoder tillämpa och tolka fastighetsrättsliga regler samt bedöma fastighetsrättsliga problem,

– visa förmåga att med hjälp av juridisk metod systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera fastighetsrättsliga frågeställningar,

– visa förmåga att dra rättsliga slutsatser samt muntligen och skriftligen kommunicera dessa med såväl jurister som icke-jurister, samt kunna

– bedöma och värdera det fastighetsrättsliga regelverkets samhälleliga konsekvenser.Förkunskapskrav
Information om förkunskapskraven hittar du HÄR.
För vidare information kontakta någon utav studievägledarna HÄR.Kursupplägg

Kursen bygger på tidigare inhämtade kunskaper i civilrätt, särskilt avtalsrätt och skadeståndsrätt från civilrätt A.

Kursen behandlar allmän fastighetsrätt inklusive hyra och annan nyttjanderätt, fastighetspant och fastighetsexekution, speciell fastighetsrätt inklusive miljörätt. Kursen ger en genomgång av viktigare frågeställningar inom de aktuella ämnesområdena med sikte på förståelse för och kunskap om det fastighetsrättsliga systemet och strukturen. En viktig aspekt i detta sammanhang är att se sambandet mellan de olika delarna som ingår i kursen. Till detta kommer också en genomgång av mer detaljerade frågeställningar och problem inom ämnesområdena. Tyngdpunkten ligger på den allmänna fastighetsrätten, medan övriga delar är av mer översiktlig karaktär. Kursen orienterar även om reglernas sociala, ekonomiska och internationella aspekter. Upplägget för studierna är att studenten genom egen inläsning samt föreläsningar skall ges en grund att stå på inför de därpå följande diskussionerna under gruppundervisningen och vid seminarierna.Examination
Kursens mål examineras genom aktivt deltagande i seminarierna I-IV, samt genom en skriftlig tentamen vid kursens slut. Maximal poäng på tentamen är 24 poäng.

Som betyg används någon av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba), Godkänd (B) eller Underkänd (U).

Student som begär det har rätt att istället få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygskala. Begäran skall framställas av studenten till kursadministratören minst fem arbetsdagar före examinationstillfället. Betyget enligt den sjugradiga skalan gäller i sådant fall i stället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.


-------------------------------------------------------------------------
Allmänt
Rektors regler för tentamensskrivningar gäller. Reglerna återfinns bl. a. under länken Studieinformation på Juridicums hemsida. Examination sker i form av en skriftlig tentamen om 4 timmar.

För en beskrivning av de på kursen gällande betygskriterierna och tillämpning av dessa se under kursmaterial

Anmälan till tentamen
Tentamensanmälan ska göras i FastReg före tentamen. Anmälan till tentamen förutsätter registrering på kursen. Studenter som inte anmält sig har inte möjlighet att skriva tentamen.
Klicka här för att komma till fastreg

Disciplinära åtgärder
Förekomsten av otillåtna hjälpmedel och liknande leder till att prefekten gör en anmälan till rektor som får hänskjuta frågan till disciplinnämnden för prövning. Anmälan sker även om tentanden efter upptäckt avbryter tentamen. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Disciplinnämndens beslut är offentligt, dvs. det är möjligt för en eventuell framtida arbetsgivare att kontrollera om en student har fällts för fusk m.m.

Ordningsregler under tentamen
- Till tentamen ska legitimation medtas.
- Placeringen ska respekteras, endast tentamensvakterna kan medge avsteg från denna.
- Tentamensvakternas instruktioner ska följas.
- Ytterkläder, väskor m.m. ska placeras längs med väggarna i tentasalen.
- Mobiltelefoner, datorer, MP3-spelare och annan sådan elektronisk utrustning ska vara avstängd och placeras i väskor eller jackor.
- Tentander får inte lämna salen under de första 30 min, därefter släpps ingen tentand in i tentamenssalen.

Vid inlämning av tentamen
- Inämning sker enligt intruktionerna i EXIA
- Fr.o.m. 20150301 kommer resultat på tentamina som inlämnas blanka rapporteras med ett underkänt betyg, dvs. ”U”.
- Observera att samtliga studenter omedelbart ska sluta skriva när tentamensvakterna meddelar att skrivtiden är slut. Det innebär att tentanderna då saknar rätt att avsluta en mening m.m.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen
Tentanden ansvarar för att själv ta del av denna information. Vid tvivel - kontakta alltid kursadministratören!

Endast källmaterial är tillåtet på tentamen, d.v.s. inga anteckningar.
Med källmaterial förstås svensk lagbok - vilken som helst - och i kursplan fastställt källmaterial såsom författningssamlingar, rättsfallsamlingar, fördragstexter, formulärsamlingar, standardavtal, manual för datoranvändning etc. som kan förekomma i bok- eller kompendieform. Examinator bestämmer vad som är tillåtet hjälpmedel vid examinationen. Endast ett exemplar av lagboken och övrigt källmaterial får medtas till tentamen.
Tillåtet kompendium måste vara försett med Juridicums originallogotyp. Står det vidare att endast det i ämnet framtagna häftet får användas så får ingen annan version av samma material användas.

Följande material är tillåtna hjälpmedel vid tentamen i Civilrätt D (listan är uttömmande)
* Sveriges Rikes Lag (Wolter Kluwer, numera Norstedts) eller
* Sveriges Lagar (Fakta) eller
* Svensk lag (Iustus) eller
*Författningssamling i fastighetsrätt (Norstedts), samt
* Rättsfallsamling i fastighetsrätt
* Miniräknare, men inte programmerbar räknare exempelvis grafräknare!

Äldre upplagor av tillåtna hjälpmedel används på studentens egen risk.

Observera att endast följande får förekomma i tillåtet hjälpmedel:
- Över- och understrykningar.
- Ord i texten får ringas in och
- streck får dras i marginalen.
Korshänvisningar i form av streck och pilar är att likställa med anteckningar och är därför inte tillåtna.

Lagboken eller författningssamlingen får förses med flärpar för att markera var vissa författningar återfinns.
OBS! Endast en flärp per lag, i början av respektive lag, med lagens namn eller vedertagen förkortning.
Ordböcker får inte medtas. Kommunikationsutrustning (mobiler etc.) eller datorer är inte tillåtna.

Resultat
Resulatet anslås i Fastreg. I stället för skrivningsgenomgång kommer enbart skriftliga förslag till svar att delas ut.

Begäran av omprövning
Se här: https://www.jurinst.su.se/utbildning/allmän-studieinformation/omprövning-av-betyg

Studenter med funktionsnedsättning
Målet är att alla studenter vid Stockholms universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning. Mer om detta framgår av Stockholms universitets "Handlingsplan för likabehandling av studenter med funktionsnedsättning" på www.su.se under rubrikerna ”Utbildning”, "Studentservice" och ”Studera med funktionsnedsättning”. Kontakta Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning i god tid före studiestarten för att diskutera ditt individuella stödbehov och för att få nödvändig information. För att boka tid och diskutera stödåtgärder, maila till studentstod@su.se. Studenter med dyslexi vänder sig med fördel direkt till dyslexipedagog Elisabeth Åman.

Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier
Studenter med funktionsnedsättning har möjlighet till s.k. särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier. Som exempel kan nämnas alternativa examinationsformer, såsom förlängd tentamenstid eller enskild tentamen vid dator m.m. Det ankommer på varje berörd student att, i den mån han eller hon vill ta del av de särskilda åtgärder som har utlovats, inför kursstarten i varje ämne i god tid (minst 4 veckor) kontakta institutionens kontaktperson. Genom ett skriftligt intyg från Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet ska studenten styrka att han eller hon har en funktionsnedsättning. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är biträdande studierektor Viktoria Pettersson, tfn: 08-16 13 04 eller e-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se

Examination vid funktionsnedsättning
Studenten måste senast tre veckor före tentamenstillfället meddela kursadministratören att examinationen ska genomföras så att eventuella extra åtgärder kan vidtas. Om anmälan inkommer senare kan institutionen inte garantera att examinationen kan genomföras såsom önskas. Observera! Studenten ska även anmäla sig till tentamen på sedvanligt sätt i FastReg senast tre arbetsdagar före dag för tentamen.

För studenter med funktionsnedsättning finns en central samordnare på studentavdelningen. Se Stockholms universitets hemsida under rubriken: Studera med funktionsnedsättning.


Särskilt
Avregistrering
För vidare information om avregistrering, kontakta någon utav studievägledarna HÄR.

Gruppindelning
Förstagångsregistrerade: Gruppanmälan kan enbart göras via FastReg och ombesörjs av studenterna själva. Gruppanmälan förutsätter att man är registrerad på kursen.

Omregistrerade: Studenter som tidigare varit registrerade på kursen men vill läsa om den, får göra det i mån av plats. Dessa studenter måste omregistrera sig på kursen, vilket görs genom att kontakta kursadministratören. Systemet för gruppanmälan kommer att vara stängt för omregistrerade studenter och dessa måste istället kontakta kursadministratören.

Schemaändringar
Ändringar i schema liksom alla andra meddelanden angående kursen anslås på kursens hemsida, under Aktuellt. Det åligger varje kursdeltagare att själv hålla sig underrättad om den information som ges ut på detta sätt. Ta därför för vana att regelbundet kontrollera hemsidan för att hålla er uppdaterade.

UNDERVISNING
Allmänt
Kursen omfattar åtta veckors studietid. Undervisningen inleds med allmän fastighetsrätt som följs av speciell fastighetsrätt. Det är lämpligt att lägga upp litteraturstudierna i samma ordning, dock helst med någon framförhållning. Den sista veckan är i huvudsak undervisningsfri och bör ägnas åt repetition.

Föreläsningar
Föreläsningarna avser i första hand att ge de studerande en ram för studiet av ämnet. De syftar även till att belysa den rättspolitiska diskussionen och att orientera om aktuella reformöverväganden, internationella förhållanden etc. Föreläsningarnas innehåll framgår av schemat. De är frivilliga, men samordnade med övrig undervisning i ämnet och bör bevistas.

Gruppundervisning
Gruppundervisningen sker i lektionsform och ger en detaljerad genomgång av ämnet bit för bit. I undervisningsmaterialet finns frågor som kommer att behandlas på gruppundervisningen.

Seminarier
Ett seminarium syftar till att examinera studenterna i fastighetsrättslig problematik med klientperspektiv. Därutöver finns tre seminarier i speciell fastighetsrätt (miljörätt). För dessa fyra gäller obligatoriskt deltagande.

Kursens obligatoriska moment
Kursen innehåller obligatorium, de innefattar att genom aktivt deltagande uppnå godkänt resultat på de obligatoriska seminarierna i allmän, speciell fastighetsrätt och miljörätt.

De obligatoriska momenten äger giltighet under två år från den termin då obligatoriet fullgjordes.

En generell dispens från närvarokravet vid ett av de fyra obligatoriska seminarierna som rör allmän, speciell fastighetsrätt och miljörätt beviljas studenterna i förväg, ingen dispensansökan måste därmed skickas in för det tillfället. Det räcker alltså med att studenten endast närvarar vid minst tre av de fyra obligatoriska seminarierna. Skulle studenten missa ytterligare ett seminarium i den serien, det vill säga totalt två, krävs laga förfall och en ansökan måste skickas till kursadministratören, se nedan.

Dispens från närvarokravet vid samtliga obligatoriska moment kan meddelas vid laga förfall. Som laga förfall räknas avbrott i de allmänna kommunikationerna, sjukdom eller annan omständighet som ej bort förutses och som utgör giltig ursäkt. Observera att förvärvsarbete, resor etc. aldrig kan utgöra grund för beviljad dispens. Ansökan om dispens från obligatoriet skickas till kursadministratören. Ansökan ska normalt göras i förväg. Om dispens beviljas så kommer studenten att erbjudas möjlighet att närvara vid ett kompletterande tillfälle.


INFORMATION OCH MATERIAL
Vid introduktionsföreläsningen ges en orientering om kursens upplägg, aktuella ändringar i schema och litteratur samt övrig information av vikt. Vidare diskuteras kopplingen mellan undervisningens upplägg och tentamensskrivningens utformning, inläsningsteknik m.m. Föreläsningen bör bevistas av samtliga kursdeltagare.

Till linjerådets ämnesrepresentant kan du vända dig med frågor och synpunkter på kursens innehåll och upplägg.

Byt termin  

Namn:
Civilrätt D
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 12,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
cd@juridicum.su.se
Koordinator:
Johan Mörlin
Kursföreståndare:
Elisabeth Ahlinder
Richard Hager

Lärare:


Ahlinder Elisabeth
Blomdahl Girion
Bohman Brita
Hagelberg Ronney
Hager Richard
Bertil Bengtsson
Jonny Flodin
Tomas Johansson