Civilrätt C (CC-L)

Kursbeskrivning


Välkommen
Kursen kommer att ges digitalt och undervisningen sker via Zoom!
Schemat för HT20 hittar du nedan på länken.

Kontaktuppgifter
Studenter som har frågor kan mejla till funktionsadressen cc@juridicum.su.se (semester v 27-30)

Under kursen använder vi Stockholm universitets nya lärplattform Athena som tillhandahålls av It’s Learning. Du loggar in via Athena.su.se med ditt studentkonto. I Athena finner du studieinformation och kursmaterial.

Här hittar du en översikt av plattformen:https://athena.itslearning.com/ . Titta gärna på videon om hur du kommer igång med Athena på https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1070408 . Via serviceportalen.su.se hittar du annan hjälpdokumentation Administrativa frågor besvaras som vanligt av kursadministratören via funktionsadressen cc@juridicum.su.se

Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier
Juridicum har sammanställt gemensamma regler angående särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning, regler som gäller för alla kurser. Studenter som har rätt till alternativa examinationsformer hittar information om detta på: Funktionsnedsättning
LÄNK: https://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/funktionsneds%C3%A4ttning

Civilrätt C (10,5 hp) Civilrätt C är en obligatorisk kurs på grundnivå inom ramen för Juristprogrammet och Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Den läses som en del av studierna under den tredje terminen. Den gamla kursen Civilrätt 1 är avvecklad och ges inte längre vilket innebär att de studenter som fortfarande följer den gamla studieordningen får kontakta kursadministratören för vidare information.

Civilrätt C består av två rättsområden inom den sociala civilrätten:
• arbetsrätt (5,5 hp) och
• familjerätt (5 hp).

Såväl arbetsrätten som familjerätten karakteriseras av pågående och dynamiska ändringar som sker på grund av ändrade samhälleliga, sociala, kulturella och ekonomiska villkor för individen. Europeisering och internationalisering av vissa rättsliga frågor, som till exempel mänskliga rättigheter (barnrätt, strejkrätt) har också bidragit till deras föränderliga karaktär. Denna dynamik, som sker både rättsligt och världsligt, innebär att studenterna måste ha kunskap om hur rätten kan analyseras kritiskt med hjälp av andra rättsvetenskapliga teorier och metoder än den rent rättsdogmatiska. Fokus för Civilrätt C ligger på att skapa förutsättningar för de färdigheter som krävs för att kunna inta ett analytiskt kritiskt perspektiv. I detta ligger att studenterna ska skaffa kunskap om hur rätten kan analyseras med hjälp av andra rättsvetenskapliga teorier och metoder som till exempel komparativ rätt, rättssociologi, rättsekonomi, genusrättsvetenskap och critical race. Genom detta fördjupas synen på rätten och rättsvetenskapen och de konsekvenser som rätten kan ge upphov till.

Civilrätt C fokuserar på tre huvudteman i arbetsrätten: den svenska arbetsrättsliga modellen med självreglering mellan arbetsmarknadsparterna (kollektiv arbetsrätt), reglering av förhållandet mellan arbetsgivare och en arbetstagare (individuell arbetsrätt) och diskrimineringsrätt. Två huvudteman tas upp i familjerätten: rättsregleringen av familjen (föräldrar och barn) och egendomsrätt mellan makar eller sambor.

Utöver flervals- och salstentamen examineras studenterna genom ett uppsatsmoment. Uppsatsmomentet består av att i tid författa en uppsats samt muntligen presentera och försvara denna, samt en opponering på en annan students uppsats skriftligen och muntligen på ett kritiskt och konstruktivt sätt. Uppsatsen syftar till att öka studenternas kritiska tänkande och analysförmåga, genom bland annat användning av någon av de ovan nämnda rättsvetenskapliga metoderna. Uppsatsmomentet tränar de generiska färdigheter som är grunden för jurister: kritiskt tänkande, analysförmåga, skriftliga och muntliga presentationer, och professionellt förhållningssätt. Dessa färdigheter är avgörande för verksamma jurister, advokater och domare.

Alla kontakt via kursen sker via cc@juridicum.su.se.
Kursadministratör: Ann Melin, tel 08-16 32 93, rum C975, mottagningstider tis och tors kl. 13-15.
Preliminärt schema
Särskilt pedagogiskt stöd


Lärandemål
Kunskap och förståelse
För godkänt resultat på kursen skall studenten såväl inom arbetsrättens som inom familjerättens område visa kunskap i och förståelse för:
• de centrala rättsliga och samhälleliga frågeställningarna,
• de centrala rättsliga regleringarna, strukturerna, instituten och rättskällorna, svenska såväl som EU-rättsliga, och
• de samhälls- och livsförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser.

Färdighet och förmåga
För godkänt resultat på kursen skall studenten med hjälp av rättsliga metoder visa förmåga att kritiskt och självständigt:
• tillämpa och tolka arbets- och familjerättsliga regler,
• identifiera, formulera och kritiskt analysera centrala arbetsrättsliga och familjerättsliga frågeställningar,
• författa en uppsats (i tid) som problematiserar en rättsfråga,
• muntligen presentera och diskutera (i tid) rättsliga frågeställningar på ett pedagogiskt, logiskt och sammanhängande sätt, och
• opponera skriftligen och muntligen (i tid ) på en annan students uppsats på ett konstruktivt, kritiskt, pedagogiskt, logiskt och sammanhängande sätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänt resultat på kursen skall studenten kunna göra:
• bedömningar i arbetsrättsliga och familjerättsliga frågeställningar med ett kritiskt perspektiv som tar hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor, och
• inta ett självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot rättssystemet samt visa insikt om rättssystemets möjligheter och begränsningar samt dess roll i samhället i ett nationellt och internationellt perspektiv.


Förkunskapskrav
För att studenten ska kunna läsa Civilrätt C krävs det att studenten har godkända tentamina termin 1 och godkänd tentamen i Civilrätt A (vidare information om förkunskapskrav finns på Juridicums hemsida). Med uttrycket godkända tentamina i utbildningsplanen avses att resultatet ska vara godkänt från angiven kurs, vilket innefattar godkänt på alla examinatoriska och obligatoriska moment. Vidare information för förkunskapskrav finns på Juridicums hemsida.

För tillträde till undervisning och examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första terminen samt godkänt resultat i Civilrätt A.
Om du inte uppfyller förkunskapskraven för att bli registrerad på en kurs måste du ansöka om dispens. Detta gör du genom att besöka studievägledningen på Utbildningskansliet. OBS! Om du har kunnat webbregistrera dig via "Mitt SU" är dispensen därmed beviljad.


Kursupplägg
Undervisning
Undervisningen i kursen syftar i första hand till att ge studenten grundläggande kunskaper om rättsområdena och förmåga att förstå, tolka och analysera gällande rätt, främst utifrån lagstiftning, kollektivavtal och praxis. Kursen syftar även till att öva upp studenternas kritiska förmåga i skriftlig och muntlig framställning.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar/workshop och uppsatsmetodhandledningar. Föreläsningarna ger en introduktion till skilda delar av rättsområdena och dessas samhälleliga funktioner. Gruppövningar/workshop anknyter till föreläsningarna och syftar till att ge en fördjupad förståelse för vissa moment i arbets- och familjerätt. Gruppövningarna/workshop bygger på s.k. problembaserat lärande och innehåller genomgång och diskussion av övningsuppgifter och rättsfall. Till varje gruppövning förutsätts studenterna ha läst igenom studiematerialet, som redovisas och analyseras muntligt. Syftet med gruppövningarna är att på grundval av studenternas kunskaper om juridisk metod och materiell rätt utveckla studenternas förmåga att identifiera och lösa problem inom de ämnesområden som kursen behandlar samt att ge träning i juridisk analys och argumentation.

Metodhandledning för uppsatsen kommer att erbjudas i smågrupper. Mer information om grupphandledning finns i Civilrätt C – Uppsatsanvisningar. Studenterna ska 2 arbetsdagar innan metodhandledingstillfället, lämna in inledningskapitlet (ej längre än två sidor) via Fastreg Forum. Inledningskapitlet ska innehålla en inledning, syfte, problemformulering, metod, uppsatsens disposition och avgränsningar. Beslutet som ska tas upp i uppsatsen bör inkorporeras i problemformuleringen och inledningskapitlet. Varje student ska förbereda kommentarer till de andra studenternas inledningskapitel. Deltagande i grupphandledningen är frivilligt, men det rekommenderas som en kontroll av att man är på rätt väg.
Som ytterliga stöd för uppsatsskrivande och tentamen finns det videor i följande kategorier
• Teknik och skrivande
• Analysera rätt
• Skrivandeprocessen
• Juridiska metoder

De kan hittas på sidan att skriva juridik under allmän studieinformation: http://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/att-skriva-juridik

Kurspoängen och betygsgränserna
Kursen omfattar totalt 56 poäng; Gränsen för godkänd (B) i kursen är 50 % (28 poäng), icke utan beröm godkänd (BA) 68 % (38 poäng) samt med beröm godkänd (AB) 82 % (46 poäng). Studenten måste bli godkänd på samtliga obligatoriska moment för att få slutbetyg i kursen C-C. Kursen innehåller tre obligatoriska moment, flervalstentamen, essä/salstentamen och uppsatsmomentet. Flervalstentamen är endast godkänd eller underkänd. För att få godkänd på flervalstenta krävs 12 rätt inom arbetsrätt och 12 rätt inom familjerätt, dvs. 24 av 40 poäng (60%). När det gäller essä/salstentamen är max poängen 36 poäng. Studenten måste få 9 poäng på arbetsrättsdelen och 9 poäng på familjerättsdelen för att bli godkänd på essä/salstentamen. Uppsatsmomentet innehåller max 20 poäng. 16 poäng på uppsats och presentationsdelen och 4 poäng på opponeringsdelen. Studenten måste få 8 poäng på uppsatsen och presentationsdelen och 2 poäng på opponeringsdelen.

Poängfördelningen med den sjugradiga betygsskalan är:
A 52-56, B 46 - 51.5, C 42-45.5, D 38-41.5, E 28-37.5, Fx 27.5, F 27 och lägre.

Skriftliga och muntliga övningar
Vad gäller de skriftliga och muntliga övningarna, har C-C frivilliga gruppövningar/workshop och metodhandledningar samt obligatorium i formen av uppsatsmomentet och tentorna.

Syftet med gruppövningarna/workshop är att träna studenternas färdigheter i muntlig framställning. Studenterna bör vara väl inlästa och förberedda på att enskilt eller i grupp kunna redogöra för och analysera till varje gruppövning/workshop anvisat studiematerial. Gruppövningarna består i övrigt av lärarledd diskussion, där tillfälle ges till en mer fördjupad analys av de relevanta juridiska frågeställningarna.

Uppsatsmomentet kan ge upp till 20 poäng: 16 poäng för uppsatsen (de skriftliga och muntliga delarna) och 4 poäng för opponering (de skriftliga och muntliga delarna). Presentationen och oppositionen måste göras i tid för att få poäng för uppsatsmomenten. Syftet med uppsatsmomentet är att träna studenternas färdigheter i skriftlig och muntlig framställning liksom opponering på en annans juridiska arbete. I mån av plats kommer studenterna att kunna välja mellan att skriva uppsats i arbetsrätt eller familjerätt. Studenterna förväntas skriva uppsatsen under tiden kursen Civilrätt C pågår.

Uppsatslängden är 3 500 - 4 000 ord (inklusive allt) och opponeringssammanfattning kommer att vara maximalt 600 ord (inklusive allt). Om ett dokument är längre eller kortare än det ovan angivna antalet ord kan det få stor inverkan på betyget. Se uppsatsanvisningar för de formalia regler.

Obligatorier
All undervisning på kursen är i princip frivillig. Deltagande i undervisningen rekommenderas emellertid starkt och för att kunna erhålla betyget AB förutsätts i praktiken aktiv närvaro vid föreläsningar och gruppövningar.

Om en student inte lämnar in uppsatsen i tid (i den bemärkelsen att inlämning sker till kursadministratören efter kl. 10.00 prick på den angivna dagen) kan betyget för uppsatsmoment inte vara högre än BA om inte giltiga skäl föreligger. Om uppsatsen lämnas in så sent så att opponering inte kan göras på rimliga villkor för opponenten ska uppsatsen presenteras nästan terminen och kan då inte få högre än BA. Giltiga skäl för att inte lämna in uppsatsen i tid är en långtidssjukdom med läkarintyg som specificerar datum för sjukdomens längd. Att man har varit sjuk några dagar, arbetat eller pluggat någon annanstans samtidigt eller har varit bortrest är inte giltiga skäl. Studenter som inte presterar överhuvudtaget i kursen under terminen (dvs. inte har skrivit någon tenta), anses inte vara sena med uppsatsen under denna termin om de inte presterat alls.

Hänsyn bör också tas till de krav som ställs för att kunna fortsätta att läsa på programmet. Det krävs att studenten fullgjort Civilrätt C för att få registrera sig på kursen Processrätt enligt utbildningsplanen. Med uttrycket godkända tentamina i utbildningsplanen avses att resultatet ska vara godkänt från angiven kurs, vilket innefattar godkänt på alla examinatoriska och obligatoriska moment. Eftersom Skatterätten och Straffrätten utgör tunga kurser med redovisning och skrivuppgifter kommer det att bli mycket svårt för studenterna att hinna med även en restuppsats under denna mellantermin.

Internationella och komparativa inslag på kursen
Det arbetsrättsliga systemet bygger till viss del på internationella konventioner och europarätt. Familjerätten har också sådana inslag. Internationella och komparativa inslag är nödvändiga för att kunna ge en bild av gällande svensk rätt.

Samverkan med det omgivande samhället
Förutom de anställda lärarna på kursen undervisar praktiskt verksamma jurister med bred erfarenhet från näringslivet och den offentliga sektorn. Kursen syftar också till att ge en förståelse för hur arbetsrätt och familjerätt fungerar i dagens Europa. Dessutom berörs de politiska debatterna som har förekommit under senare år inom båda områdena.

Förhållandet till andra kurser och utbildningen i stort
Kursens moment, arbetsrätt och familjerätt, bygger vidare främst på kurserna Europarätt och Civilrätt A. Arbetsrätten och familjerätten har inslag av internationella konventioner som innebär kopplingar till folkrätten, liksom av särskilda processregler som innebär anknytningar till processrätt. Inom arbetsrätten berör arbetsmarknadsparternas roller även vissa föreningsrättsliga spörsmål, och kollektivavtalens centrala betydelse har även i stor utsträckning samband med avtalsrättsliga frågor.

Kursens uppsatsmoment anses vara en byggsten mot examensarbetet. Den bygger på första läsårets enklare PM, rättsfallskoncentrat samt rättegångsspel. Nästa steg anses vara det skriftliga momentet i Civilrätt D och sedan uppsatsen som skrivs under termin 6 på kursen Förvaltningsrätt.


Examination
Examination
Kursen examineras genom flervalstentamen, skriftlig tentamen (salstentamen/essätentamen), och genom uppsatsmomentet (författande och försvar av en uppsats samt opposition på en annan students uppsats). Om en student inte fullgör uppsatsmomentet eller någon av tentamen kan studenten fullgöra detta under senare terminer. Omtentor ges varje termin.

Kursen omfattar totalt 56 poäng. Studenten måste bli godkänd på följande moment för att få ett slutbetyg i kursen C-C:
• flervalstentamen (för godkänt krävs 12 rätt inom arbetsrätt och 12 rätt inom familjerätt under samma tentatillfälle),
• essätentamen (för godkänt krävs 9 poäng på arbetsrätt och 9 poäng på familjerätt under samma tentatillfälle), samt
• uppsatsmoment (för godkänt krävs 8 poäng på uppsats och presentationsdelen och 2 poäng på opponeringsdelen).
Kursbetyget baseras på en sammanräkning av dessa poäng. För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda.

Uppsatsen
För information läs uppsatsanvisningen som finns på kurshemsidan. Studenterna kommer att skriva en längre uppsats under terminen. Uppsatsmomentet kan totalt ge upp till 20 poäng: 16 poäng för uppsatsen (de skriftliga och muntliga delarna) och 4 poäng för opponeringen (de skriftliga och muntliga delarna). Presentationen och oppositionen måste göras i tid för att få poäng för uppsatsmomentet. Presentationen är en del av de 16 poäng som ges för uppsatsen, oppositionen är en del av de 4 poäng som ges för opponering.

Uppsatslängden är mellan 3 500 och 4 000 ord (inklusive allt) och opponeringssammanfattning är 600 ord maximalt (inklusive allt). Observera att överskridande av maximalt eller underskridande av minimalt antal tillåtna ord kan få stor påverkan på betyget! Se uppsatsanvisningar för formalia regler.

Bedömningskriterier för uppsatsen och oppositionen
För att bli godkänd på uppsatsmoment måste studenten visa kritiskt tänkande i uppsatsen, genom t.ex. problematiseringen av den rättsliga tesen, källkritik, analysen och/eller i slutsatserna som dras. Det råder också krav på att de skriftliga moment har inlämnats i tid, och när det gäller det muntliga momentet, presentationen, försvarandet och opponeringen, krävs aktiv närvaro. Med aktiv närvaro avses att studenten ska ha förberett presentation av uppsatsen samt opponeringen på en annan students uppsats. Endast uppsatspresentation och opponering som sker vid schemalagt tillfälle för studenten, räknas som aktiv närvaro.

Bedömningskriterier vid betygsättning av uppsatsen (mer information finns i pdf:en för kursbeskrivningen):
- Inledningskapitel
- Struktur och framställning
- Metod
- Insikt i ämnet
- Material och faktakunskap
- Undersökning och analys
- Argumentation och slutsatser
- Självständighet
- Språkbehandling
- Källor
- Muntlig presentation och försvar

Bedömningskriterier vid betygsättning av oppositionen (mer information finns i pdf:en för kursbeskrivningen):
- Formalia
- Oppositionssammanfattningens innehåll
- Muntlig opposition

Digitalt stöd
Som stöd i kursen för uppsatsskrivande och tentaskrivande finns inspelade föreläsningar på juridiska institutionens hemsida. Inspelningarna finns på http://www.jurinst.su.se/utbildning/allmän- studieinformation/att-skriva-juridik och är indelade i följande kategorier
• Teknik och skrivande
• Analysera rätt
• Skrivandeprocessen
• Juridiska metoder

Det ska understrykas att inspelningar är ett stöd till studenter och är ingen ersättning för inläsning av kursfordran, uppsatsanvisning och denna kursbeskrivning.

Vidare finns det utvalda vetenskapliga artiklar om de olika juridiska metoderna i en dropbox mapp under följande länk https://www.dropbox.com/sh/dzzc4yszf6ex9rd/AACPPEygeaWnY2k3WWg9OXRva?dl=0

Tentorna
Det finns två tentor i kursen, en flervalstentamen och en essätentamen. Båda tentorna kommer att ta upp både arbetsrätt och familjerätt.

Flervalstentamen
Flervalstentamen består av datoriserade flervalsfrågor och alternativ 1 i examinationsreglerna
(2007) – inga hjälpmedel – gäller. Flervalstentorna består av 40 frågor och betyget är antingen godkänd eller icke godkänd. Flervalsfrågorna är sekretessbelagda. OBS! att flervalstentamen inte är en dugga utan en tentamen. Gränsen för godkänd är 60%, dvs 24 av 40 poäng, minst 12 rätt inom arbetsrätt och 12 rätt inom familjerätt under samma tentatillfälle. Man måste få godkänt för att få ett betyg i Civilrätt C.

Essätentamen
Essätentamen består av kortare och längre essäfrågor och alternativ 4 i examinationsreglerna
(2007) gäller. Varje tentamen kan ge upp till 36 poäng (18 poäng för arbetsrätt, 18 poäng för familjerätt). För godkänt krävs 9 poäng på arbetsrätt och 9 poäng på familjerätt under samma tentatillfälle.

Tillträde till tentamen
För tillträde till de skriftliga tentamina krävs att studenten är registrerad på juristprogrammet eller filosofie kandidatutbildningen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Anmälan till tentamen
Tentamensanmälan ska göras i FastReg senast tre arbetsdagar före dag för tentamen. Anmälan till tentamen förutsätter registrering på kursen. Studenter som inte anmält sig kan normalt inte beredas plats på tentamen.

Alla studenter har rätt att istället för ordinarie betyg få betyg enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan. Student som önskar betyg enligt denna skala måste dock anmäla detta till kursadministratören minst fem arbetsdagar före den skriftliga tentamen. Finns behov av extra åtgärder i samband med tentamen på grund av funktionsnedsättning ska detta anmälas till kursadministratören (se nedan under Funktionsnedsättning).

Handlingar som ska medtas vid tentamen
Till tentamen ska godkänd legitimation medtas. Som godkänd legitimation räknas körkort,
pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd legitimation räknas även högst tre
månader gammal polisanmälan som anger att tentandens id-handling är stulen eller förlorad.
Även utländska identitetshandlingar godkänns, företrädesvis pass och id-kort.

Tillåtna hjälpmedel och ordningsregler - flervalstentamen
Information om de olika examinationsalternativen samt de ordningsregler som gäller vid tentamen finns på Juridiska institutionens hemsida. Förekomsten av otillåtna hjälpmedel, anteckningar och liknande samt brott mot ordningsreglerna kan föranleda en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Disciplinnämnden, som leds av rektor, kan besluta om varning eller avstängning från studierna.

Tillåtna hjälpmedel och ordningsregler - flervalstentamen
För flervalstentamen gäller alternativ 1 i examinationsreglerna (2007) – inga hjälpmedel – gäller. Med andra ord får studenterna inte ta med sig någonting till tentamen.

Tillåtna hjälpmedel och ordningsregler - essätentamen
För essätentamen gäller alternativ 4, dvs. till tentamen får medföras:
1) en lagbok (som ej behövs eftersom all aktuell lagstiftning finns i kursfordran);
2) miniräknare;
3) böcker, kursmaterial och CC-anteckningsblock som ingår som kurslitteratur (se länken på vänster sida högst upp); och
4) anteckningar i ovan angivet material är tillåtet.
Endast ett exemplar av kursfordran inkl. CC-anteckningsblock får medtas till essätentamen. Tillåtet kompendium och anteckningsblock måste vara försett med Juridicums originallogotyp. Ordböcker får inte medtas. Kommunikationsutrustning (mobiler etc.) eller datorer är inte tillåtna.

Inlämning av tentamen
• Endast svar på Juridiska institutionens svarsark rättas om inte annat angivits i instruktionerna.
• Kontrollera att alla uppgifter på omslagsarket och svarsarken är korrekta och fullständiga, liksom i korrekt ordning när det gäller svar till frågor.
• Omslagsarket ska alltid lämnas in. Detta gäller även om tentanden väljer att lämna in blankt. Om tentanden väljer att lämna in blankt får inga svarsark lämnas in.
• Observera att samtliga studenter omedelbart ska sluta skriva när tentamensvakterna meddelar att tiden är slut. Det innebär att tentanderna då saknar rätt att avsluta en mening m.m. Om tentanden behöver ytterligare tid för att fylla i uppgifter på omslagsark eller på svarsarken eller dylikt ska det övervakas av en tentamensvakt för att undanröja misstanke om fusk.

Omtentamen
Studenterna har rätt att omtentera ett underkänt betyg på en kurs eller ett delmoment minst fyra gånger. På grundkurserna ges ett tentamenstillfälle och ett omtentamenstillfälle varje termin. Studenterna måste anmäla sig enligt anvisningar. OBS!!! att studenterna har ansvar för att kontrollera det som de måste tenta i förväg (t.ex om den har fått tillgodoräkning av antingen arbets- eller familjerätt), och inte kan ställa frågor till tentavaktarna vid tenta angående detta som de ska tenta.

Betygsskalan
Som slutligt betyg på kursen används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (BA), Godkänd (B) eller Underkänd (U). Kursbetygskriterier för Civilrätt C specificeras i kursbeskrivningen.

Kursen omfattar totalt 56 poäng, uppsatsmomentet är 20 poäng och essätentan är 36 poäng. Studenten måste dock få åtminstone 9 poäng på arbetsrättsdelen och 9 poäng på familjerättsdelen under samma tentatillfälle på essätentamen, 8 poäng på uppsatsen och 2 poäng på opponeringen för att få ett slutbetyg för kursen C-C. Gränsen för att vara godkänd på flervalstentamen är 60%, dvs. 24 av 40 poäng. 12 rätt inom arbetsrätt och 12 rätt inom familjerätt under samma tentatillfälle.

Gränsen för godkänd (B) i kursen är 50 % (28 poäng), icke utan beröm godkänd (BA) 68 % (38 poäng) samt med beröm godkänd (AB) 82 % (46 poäng). Poängfördelningen med den sjugradiga betygsskalan är:
A 52-56, B 46 – 51,5, C 42-45,5, D 38-41,5, E 28-37,5, Fx 27,5, F 27 och lägre

Begäran om omprövning
Instruktioner om hur studenten ska göra vid begäran om omprövning finns på Juridiska institutionens hemsida. http://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n- studieinformation/ompr%C3%B6vning-av-betyg. En begäran om omprövning ska vara väl motiverad och det ska tydligt framgå vilka delar av tentamen som du vill ha omprövade. Enligt 6 kap. 24 § högskoleförordningen har examinator skyldighet att ändra betyg om det ”är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning”. En omprövning är inte är en generell ”omrättning” av tentamen.

Det är bara examinator som kan ompröva betyget. Begäran ska vara noga motiverad och en kopia på tentamen måste bifogas. Observera att den som hämtar ut sin originaltentamen förlorar möjligheten att begära omprövning. Efter två år gallras originalet av tentan och uppsatsen och det blir då svårt att hänvisa till sitt tentasvar och uppsats. Detta innebär att man i princip kan göra en omprövning inom två år. Det finns ingen tidsgräns för när examinator måste ge sin bedömning av omprövningen, men handläggningen av dessa får inte dra ut på tiden mer än vad som kan ses som nödvändigt.

Studentinflytande och kursutveckling
Samtliga studenter uppmanas att fylla i en elektronisk blankett för kursutvärdering i slutet av kursen. Kursutvärderingen har stor betydelse för kvalitetssäkring av kursens innehåll och pedagogiska upplägg. Den elektroniska blanketten finns tillgänglig i FastReg. Kursen förändras och utvecklas kontinuerligt, och de synpunkter och idéer som framförs i kursutvärderingen övervägs alltid noga.

Funktionsnedsättning
Allmänt
Målet är att alla studenter vid Stockholms universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning. Du kan läsa mer i Stockholms universitets "Handlingsplan för likabehandling av studenter med funktionshinder" på www.su.se under rubrikerna ”Utbildning”, "Studentservice" och ”Studera med funktionsnedsättning”.

Kontakta Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning i god tid före studiestarten för att diskutera ditt individuella stödbehov och för att få nödvändig information. För att boka tid och diskutera stödåtgärder, maila; studentstod@su.se. Studenter med dyslexi vänder sig med fördel direkt till dyslexipedagog Elisabeth Åman.

Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier
Studenter med funktionsnedsättning har möjlighet till s.k. särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier. Som exempel kan nämnas alternativa examinationsformer, såsom förlängd tentamenstid eller enskild tentamen vid dator m.m. Det ankommer på varje berörd student att, i den mån han eller hon vill ta del av de särskilda åtgärder som har utlovats, inför kursstarten i varje ämne i god tid (minst 4 veckor) kontakta institutionens kontaktperson. Genom ett skriftligt intyg från Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet skall studenten styrka att han eller hon har en funktionsnedsättning.
Kontaktperson vid Juridiska institutionen är studierektor Viktoria Pettersson, tfn: 08-16 34 31 eller epost: viktoria.pettersson@juridicum.su.se

Examination vid funktionsnedsättning
Studenten måste senast 3 veckor före tentamenstillfället meddela kursadministratören att examinationen skall genomföras så att eventuella extra åtgärder kan vidtas. Om anmälan inkommer senare kan institutionen inte garantera att examinationen kan genomföras såsom önskas. Observera att studenten även skall anmäla sig till tentamen på sedvanligt sätt i FastReg senast tre arbetsdagar före dag för tentamen.


Särskilt
Krav för deltagande i undervisningen

Registrering
Förstagångsregistrerade: Studenter som aldrig tidigare har varit registrerade på kursen och som vill läsa den, måste registrera sig till kursen. Detta kommer endast kunna göras av studenter som följer studieordningen och uppfyller respektive förkunskapskrav. Om du av någon av anledning inte kan självregistrera dig (t.ex. inte uppfyller förkunskapskraven eller har tillgodoräknat kurser) var god kontakta studievägledningen på Utbildningskansliet för registrering eller mejla studentexpeditionen@juridicum.su.se
Observera att registreringar inte tas emot på annat sätt.


Såhär registrerar du dig till kursen:
1) Aktivera ditt universitetskonto www.su.se/aktivera ( om du inte tidigare har läst vid Stockholms universitet)
2) Registrera dig på kursen genom att logga in på www.mitt.su.se och ”Mina studier”

Omregistrerade: Har du tidigare läst kursen och endast avser att tentera eller göra uppsatsmomentet under terminen, måste omregistrering göras. Kontakta kursadministratören för att bli omregistrerad till kursen.Den som tidigare genomgått kursen får tillträde till gruppövningarna och metodhandledningen endast i mån av plats.

Avregistrering

En student som av olika anledningar inte avser att läsa kursen ska avregistrera sig själv, hos studievägledare på utbildningskansliet eller hos studentexpeditionen senast tre veckor efter kursstart. Endast förstagångsregistrerade är garanterade en plats i gruppundervisningen. Om du inte vill läsa kursen och glömt att avregistrera dig, räknas du inte som förstagångregistrerad vid ett senare tillfälle.
Obs! Avregistreringar kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN för mer information.

Gruppindelning

För att kunna anmäla dig till en grupp i FastReg måste du vara registrerad på kursen. De studenter som inte har läst kursen tidigare har förtur till undervisningen och får välja en plats i en grupp först. Tiden för registrering tas upp på introduktionsföreläsningen i början av varje termin. För omregistrerade finns det möjlighet att delta i gruppundervisningen endast i mån av plats samt efter principen "först till kvarn".

Studieanvisningar

Kursfordran
• Civilrätt C – Anteckningsblock (detta är ett studiestöd för studenterna. Studenterna får skriva i anteckningsblocket för hand (ingen inklistring) och får medta endast ett anteckningsblock till tentamen).

Arbetsrätt:
• Herzfeld Olsson Petra, Arbetsrätt - Studiematerial, 7 u., Stockholm (2020)
• Blekemo Annika, Arbetsrätt - Undervisningsmaterial, 8 u., Stockholm (2020)
• Källström Kent, Malmberg Jonas, Anställningsförhållandet. Inledning till den individuella arbetsrätten (5 u., Iustus, Uppsala, 2019)
• Källström Kent, Malmberg Jonas, Öman Sören, Den kollektiva arbetsrätten: en lärobok (Iustus, 2 u, Uppsala, 2019)

Familjerätt
• Schiratzk, Johanna, Barnrättens grunder (7 u., Studentlitteratur, Lund, 2019)
• Schüld, Johan, Olsson Gunilla och Rother-Schirren, Theddo, Familjejuridik - Personrätt, äktenskapsrätt, Samborätt, barnrätt och arvs- och testamentsrätt (2 u., Sanoma utbildning, Sweden, 2018)
• Levine, Pernilla, Lau Chris, Författning och rättfallsamling för familjerätt. (Innehåller författningar, rättsfall m.m.) 5 u Norstedts juridik, Stockholm, 2019/2020

Förberedelser inför undervisningen

Allmänna utgångspunkter - Ta med relevant kursfordran med lagtext och rättsfall till alla föreläsningar. Hela kurslitteraturen bör läsas även i de delar som inte explicit tas upp vid undervisningen.

Gruppövningar - Ta med relevant kursfordran med gruppövningsmaterial och lagtext till gruppövningarna. Förbered deltagandet i gruppövningarna genom att studera kurslitteratur till respektive tillfälle och förbered övningsfrågorna. Läs noga igenom rättsfall och övrigt material som är föremål för behandling vid respektive gruppövningstillfälle.

Byt termin  

Namn:
Civilrätt C
Termin: H20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
cc@juridicum.su.se
Koordinator:
Ann Melin
Kursföreståndare:
Petra Herzfeld Olsson
Examinator:
Petra Herzfeld Olsson

Lärare:


Ahlberg Kerstin
Blekemo Annika
Dahlqvist 08-16 35 53
Dane Louise
Ghavidel Rostami Elica
Hellner Michael
Herzfeld Olsson Petra
Johansson Köves Amanda
Lau Chris
Leviner Pernilla
Lind Göran
Lindgren Tove
Rother Schirren Theddo
Schultz Mårten
Schüldt Johan
Sinander Erik
Anders Unnebäck
Anna Hellron Wikström
Anna Roth
Caroline Svensson
Catharina Calleman
Clara Ehn
Dan Holke
Erik Mägi
Gustaf Schüldt
Jeremie Johansson
Karin Wetterberg
Karl Pfeifer
Linda Marklund
Louise D'Oliwa
Lucas Ideström
Martha Gurmu
Martina Slorach
Naiti del Sante
Ola Linder
Paul Lappalainen
Petra Kumlien
Petter Wenehult