Civilrätt C (CC-L)

Kursbeskrivning


Välkommen
Civilrätt C (10,5 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen. Den läses som en del av studierna under den tredje terminen. Kursen är den enda obligatoriska kursen inom ramen för juristprogrammet med särskild inriktning mot arbetsrätt och familjerätt.

Den gamla kursen Civilrätt 1 är avvecklad och ges inte längre vilket innebär att de studenter som fortfarande följer den gamla studieordningen får kontakta kursadministratören för vidare information.

Fokus för Civilrätt C ligger på att skapa förutsättningar för de färdigheter som krävs för att kunna inta ett analytiskt kritiskt perspektiv. Studenterna ska kunna börja tänka på de vetenskapliga aspekter som kan finnas inom juridik. I detta ligger att kursen ska ge studenterna kunskap om hur rätten kan analyseras med hjälp av andra vetenskapliga metoder än den rent rättsdogmatiska. Det kan här vara fråga om metoder som rättssociologi, rättsekonomi, genusrättsvetenskap, critical race-metod och liknande. Genom detta fördjupas synen på rätten och rättsvetenskapen.

Kursen syftar till att förmedla kunskaper om rättsregler och rättsprinciper inom centrala delar av svensk och europeisk arbets- och familjerätt. Vidare avser kursen att ge studenten grundläggande färdigheter i att tillämpa rättsregler och rättsprinciper samt att analysera juridiska fråge- och problemställningar på arbets- och familjerättens område. Inom ramen för kursen diskuteras även den svenska arbets- respektive familjerätten i socialt, ekonomiskt och internationellt perspektiv. Även om arbets- och familjerätt traditionellt sett anses höra till svensk civilrätt, finns inom dessa områden viktiga komponenter med beröringspunkter i andra rättsområden, framför allt socialrätt och europarätt.

Kursen innehåller följande kursmoment:
• Arbetsrätt (både kollektiv och individuell arbetsrätt) (5,5 hp); och
• Familjerätt (5 hp).


Ladda ned kursens kursbeskrivning HÄR.


Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
• visa kunskap i och förståelse för centrala arbetsrättsliga och familjerättsliga frågeställningar, och
• visa kunskap om sådant samhälls- och livsbetingelser som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser, särskilt i arbetslivet och familjelivet.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
• visa förmåga att med hjälp av relevanta civilrättsliga metoder tillämpa och tolka arbetsrättsliga och familjerättsliga regler samt bedöma centrala arbetsrättsliga och familjerättsliga problem, i vissa fall i en dynamisk miljö,
• förmåga till kritisk granska källor (källkritik), att ifrågasätta, reflektera och bedöma relevans och trovärdighet av material och källor inom arbetsrätt och familjerätt.
• förmåga till kritisk argumentationsanalys, kritisk analysera argumentation som förs inom arbetsrätt och familjerätt.
• visa förmåga att med hjälp av rättsdogmatisk metod och andra relevanta metoder systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera centrala arbetsrättsliga och familjerättsliga frågeställningar,
• inom givna tidsramar planera och författa en uppsats samt muntligt försvara resultaten av denna, och
• skriftligt och muntligt opponera på en annan students uppsats samt diskutera resultaten av denna.
• förmåga att kunna kritiskt lyfta fram de samhälleliga aspekterna i analysen av rätten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
• bedöma arbetsrättsliga och familjerättsliga frågeställningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor.
• ha en kritisk förhållningsätt och granska källorna som används.


Förkunskapskrav
För att studenten ska kunna läsa Civilrätt C krävs det att studenten har godkända tentamina termin 1 och godkänd tentamen i Civilrätt A (vidare information om förkunskapskrav finns på Juridicums hemsida).

Om studenten inte uppfyller förkunskapskraven för att bli registrerad på Civilrätt C måste studenten ansöka om dispens. Detta gör studenten genom att besöka studievägledningen på Utbildningskansliet. Det är viktigt att poängtera att studenten inte kan bli tilldelad plats i en grupp innan dispensen har blivit beviljad.


Kursupplägg
Civilrätt C har tre kursmoment: arbetsrätt, familjerätt och uppsats.

De olika kursmomenten
• Arbetsrätt - Undervisning i arbetsrätt sker under vecka 1, 3 och 5 av kursen
• Familjerätt - Undervisning i familjerätt sker under vecka 2, 4 och 6 av kursen
• Uppsats - Under C-C:s första vecka börjar studenterna att jobba med uppsatsen, med grupphandledning under kursvecka 2, inlämningen av uppsatsen kursvecka 6 samt presentation och opponering av uppsatserna under den sista kursveckan 7. Föreläsningar rörande uppsatserna kommer att ges under kursveckor 1-4.

Kurspoängen och betygsgränserna
Den svenska betygskalan som används i Civilrätt C är AB, BA, B och U. Kursen omfattar totalt 56 poäng, uppsatsmomentet är 20 poäng och essätenta är 36 poäng.

Gränsen för att vara godkänd på flervalstentamen är 60%, dvs. 24 av 40 poäng.

Gränsen för godkänd (B) i kursen är 50 % (28 poäng), icke utan beröm godkänd (BA) 68 % (38 poäng) samt med beröm godkänd (AB) 82 % (46 poäng).
Studenten måste bli godkänd på samtliga obligatoriska moment för att få slutbetyg i kursen C-C. Kursen innehåller tre obligatoriska moment, flervalstentamen, essä/salstentamen och uppsatsmomentet.
- Flervalstentamen kan studenten endast bli godkänd eller underkänd. För att få godkänd krävs 12 rätt inom arbetsrätt och 12 rätt inom familjerätt, d.v.s. totalt 24 av 40 poäng (60%)
- Salstentamen är max poängen 36 poäng. Studenten måste dock få åtminstone 9 poäng på den arbetsrättsdelen och 9 poäng på familjerättsdelen av tentamen för att bli godkänd.
- Uppsatsmomentet kan studenten få max 20 poäng, studenten måste få 8 poäng på uppsats och presentation och 2 poäng på opponering för att bli godkänd på uppsatsmomentet.

Poängfördelningen med den sjugradiga betygsskalan är:
A 52-58, B 46 - 51.5, C 42-45.5, D 38-41.5, E 28-37.5, Fx 27.5, F 27 och lägre.

Skriftliga och muntliga övningar
Vad gäller de skriftliga och muntliga övningarna, har C-C frivilliga gruppövningar, och obligatorium i formen av ett uppsatsmoment.

Syftet med gruppövningarna är att träna studenternas färdigheter i muntlig framställning. Studenterna bör vara väl inlästa och förberedda på att enskilt eller i grupp kunna redogöra för och analysera till varje seminarium anvisat studiematerial. Gruppövningarna består i övrigt av lärarledd diskussion, där tillfälle ges till en mer fördjupad analys av de relevanta juridiska frågeställningarna.

Syftet med uppsatsen och opponering är att träna studenternas färdigheter i skriftlig och muntlig framställningar liksom opponering på en students arbete. I mån av plats kommer studenterna att kunna välja mellan att skriva uppsats i arbetsrätt eller familjerätt. Studenterna förväntas skriva uppsatsen under de första sex veckorna av C-C, med inlämning på torsdag i den sjätte veckan. Uppsatsen kommer att kunna ge sammanlagt 20 poäng: 16 poäng för uppsatsen (den skriftliga uppsatsen och den muntliga presentationen av uppsatsen) och 4 poäng för opponering (den skriftliga opponeringssammanfattningen och den muntliga opponeringen). Uppsatslängden kommer att vara 3 500 - 4 000 ord (inklusive allt) och opponeringssammanfattning kommer att vara maximalt 600 ord (inklusive allt). Om ett dokument är längre eller kortare än tillåtet kan det få stor inverkan på betyget.

Obligatorier
All undervisning på kursen är i princip frivillig. Deltagande i undervisningen – särskilt gruppövningarna – rekommenderas emellertid starkt. För att kunna erhålla betyget AB förutsätts i praktiken aktiv närvaro vid föreläsningar och gruppövningar.

Om en student inte lämnar in uppsatsen i tid kan betyget för uppsatsmoment inte vara högre än BA om inte giltiga skäl föreligger. Giltiga skäl för att inte lämna in uppsatsen i tid är en långtidssjukdom med läkarintyg som specificerar datum för sjukdomens längd. Att man har varit sjuk några dagar, arbetat eller pluggat någon annanstans samtidigt eller har varit bortrest är inte giltiga skäl. Studenter som inte presterar överhuvudtaget under terminen (dvs. inte tar någon tenta), anses inte vara sena med uppsatsen under denna termin om de inte presterat alls.

Hänsyn bör också tas till de krav som ställs för att kunna fortsätta att läsa på programmet. Det krävs att studenten fullgjort Civilrätt C för att få registrera sig på kursen Processrätt enligt utbildningsplanen. Med uttrycket godkända tentamina i utbildningsplanen avses att resultatet ska vara godkänt från angiven kurs, vilket innefattar godkänt på alla examinatoriska och obligatoriska moment. Eftersom Skatterätten och Straffrätten utgör tunga kurser med redovisning och skrivuppgifter kommer det att bli mycket svårt för studenterna att hinna med även en restuppsats under denna mellantermin. Under sommaren finns heller inga möjligheter att lägga fram och försvara uppsatsen, eftersom det då inte ges någon undervisning alls i C-C..

Internationella och komparativa inslag på kursen
Det arbetsrättsliga systemet bygger till viss del på internationella konventioner och europarätt. Familjerätten har också sådana inslag. Internationella och komparativa inslag är nödvändiga för att kunna ge en bild av gällande svensk rätt.

Samverkan med det omgivande samhället
Förutom de anställda lärarna på kursen undervisar praktiskt verksamma jurister med bred erfarenhet från näringslivet och den offentliga sektorn. Kursen syftar också till att ge en förståelse för hur arbetsrätt och familjerätt fungerar i dagens Europa. Dessutom berörs de politiska debatterna som har förekommit under senare år inom båda områdena.

Förhållandet till andra kurser och utbildningen i stort
Kursens moment, arbetsrätt och familjerätt, bygger vidare främst på kurserna Europarätt och Civilrätt A. Arbetsrätten och familjerätten har inslag av internationella konventioner som innebär kopplingar till folkrätten, liksom av särskilda processregler som innebär anknytningar till processrätt. Inom arbetsrätten berör arbetsmarknadsparternas roller även vissa föreningsrättsliga spörsmål, och kollektivavtalens centrala betydelse har även i stor utsträckning samband med avtalsrättsliga frågor.

Kursens uppsatsmoment anses vara en byggsten mot examensarbetet. Den bygger på första läsårets enklare PM, rättsfallskoncentrat samt rättegångsspel. Nästa steg anses vara det skriftliga momentet i Civilrätt D och sedan uppsatsen som skrivs under termin 6 på kursen Förvaltningsrätt.


Examination
Kursen examineras genom flervalstentamen, skriftlig tentamen (salsskrivningar), och genom uppsatsmomentet (författande och försvar av en uppsats samt opposition på en annan students uppsats). Alltså finns det tre examinationstillfällen: flervalstentamen, essätentamen och uppsatsmomentet. Om en student inte fullgör uppsatsmomentet kan studenten fullgöra detta under en nästkommande termin. Omtentor ges varje termin.
Kursen omfattar totalt 56 poäng. Studenten måste dock få åtminstone godkänd i samtliga obligatoriska moment för att få ett slutbetyg i kursen C-C. 9 poäng på arbetsrättsdelen av tentamen (godkänd i flervalstenta (12 poäng inom varje rättsområde, salstentamen (9 poäng inom varje rättsområde av salstentamen, 8 poäng på uppsatsen och 2 poäng på opponering)

Uppsatsen
Studenterna kommer att skriva en längre uppsats under terminen. Uppsatsmomentet kan totalt ge upp till 20 poäng: 16 poäng för uppsatsen (de skriftliga och muntliga delarna) och 4 poäng för opponeringen (de skriftliga och muntliga delarna). Presentationen och oppositionen måste göras för att få poäng för uppsatsmomentet. Presentationen är en del av de 16 poäng som ges för uppsatsen, oppositionen är en del av de 4 poäng som ges för opponering.
Uppsatslängden är mellan 3 500 och 4 000 ord (inklusive allt) och opponeringssammanfattning är 600 ord maximalt (inklusive allt). Observera att överskridande av maximalt eller underskridande av minimalt antal tillåtna ord kan få stor påverkan på betyget!

Studenterna ska skriva en längre uppsats under terminen. Uppsatsen och opponering kommer tillsammans att ge upp till 20 poäng: 16 poäng för uppsatsen (de skriftliga och muntliga delarna) och 4 poäng för opponeringen (de skriftliga och muntliga delarna). Presentationen och oppositionen måste göras för att få poäng för uppsatsmomenten. Presentationen är en del av de 16 poäng som ges för uppsatsen, oppositionen är en del av de 4 poäng som ges för opponering.

Bedömningskriterier för uppsatsen och oppositionen:

Uppsatens bedömningskriterier
1. Precisering och motivering av problemformulering, syfte och metod.
2. Struktur och framställning.
3. Metod.
4. Insikt i ämnet.
5. Material och faktakunskap
6. Undersökning och analys.
7. Argumentation och slutsatser.
8. Självständighet.
9. Språkbehandling.
10. Källor.
11. Formalia.
12. Muntlig presentation och försvar.

Oppositionens bedömningskriterier
1. Formalia.
2. Oppositionssammanfattningen.
3. Opposition (muntlig).

Betyg på kursen sätts efter en sammanvägning av de individuella prestationerna i examinationsmomenten. För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda.

Tentamen
Det finns två tentor i kursen, en flervalstentamen och en essätentamen. Båda tentorna kommer att ta upp både arbetsrätt och familjerätt.

• Flervalstentamen har endast godkänd eller underkänd som betyg. Gränsen för godkänd är 60%, dvs 24 av 40 poäng, och minst 12 rätt inom arbetsrätt och 12 rätt inom familjerätt.

• Essätentamen består av kortare och längre essäfrågor. Varje tentamen kan ge upp till 36 poäng (18 poäng för arbetsrätt, 18 poäng för familjerätt). För Godkänt krävs minst 9 poäng för arbetsrätt och 9 poäng för famlijerätt.

Tillträde till examination
För tillträde till de skriftliga tentamina krävs att studenten är registrerad på juristprogrammet eller filosofie kandidatutbildningen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Anmälan till tentamen
Tentamensanmälan ska göras i FastReg senast tre arbetsdagar före dag för tentamen. Ingen anmälan görs efter tentaanmälan stängs. Anmälan till tentamen förutsätter registrering på kursen. Studenter som inte anmält sig kan inte beredas plats på tentamen.

Alla studenter har rätt att istället för ordinarie betyg få betyg enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan. Student som önskar betyg enligt denna skala måste dock anmäla detta till kursadministratören minst fem arbetsdagar före den skriftliga tentamen.

Finns behov av extra åtgärder i samband med tentamen på grund av funktionshinder ska detta anmälas till kursadministratören (se nedan under Funktionshinder).

Handlingar som ska medtas vid tentamen
Till tentamen ska godkänd legitimation medtas. Som godkänd legitimation räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd legitimation räknas även högst tre månader gammal polisanmälan som anger att tentandens id-handling är stulen eller förlorad. Även utländska identitetshandlingar godkänns, företrädesvis pass och id-kort.

Tillåtna hjälpmedel och ordningsregler
•Flervalstentamen består av datoriserade flervalsfrågor och alternativ 1 i examinationsreglerna (2007) – inga hjälpmedel – gäller. Med andra ord får studenterna inte ta med sig någonting till tentamen. Flervalstentorna består av 40 frågor och betyget är antingen godkänd eller icke-godkänd. Flervalsfrågorna är sekretessbelagda.

•Essätentamen består av kortare och längre essäfrågor och kan ge upp till 36 poäng (18 poäng för arbetsrätt, 18 poäng för familjerätt). Alternativ 4 kommer att tillämpas vid essämomentet, dvs. till tentamen får medföras:
1) en lagbok;
2) miniräknare;
3) böcker och kursmaterial som ingår som kursfordran i kurslitteratur och
4) anteckningar i ovan angivet material är tillåtet.

Endast ett exemplar av lagbok och övrigt kursmaterial (som ingår i kursfordran) och anteckningsblock (anteckningsblocket består av boken "Civilrätt C-anteckningsblock", se kurslitteratur) får medtas till tentamen. Tillåtet kompendium måste vara försett med Juridicums originallogotyp. Ordböcker får inte medtas. Kommunikationsutrustning (mobiler etc.) eller datorer är inte tillåtna. Inga lösa blad får tas med.

Information om de olika examinationsalternativen samt de ordningsregler som gäller vid tentamen finns på Juridiska institutionens hemsida. Förekomsten av otillåtna hjälpmedel, anteckningar och liknande samt brott mot ordningsreglerna kan föranleda en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Disciplinnämnden, som leds av rektor, kan besluta om varning eller avstängning från studierna.

Inlämning av tentamen

• Endast svar på Juridiska institutionens svarsark rättas om inte annat angivits i instruktionerna.
• Kontrollera att alla uppgifter på omslagsarket och svarsarken är korrekta och fullständiga, liksom i korrekt ordning när det gäller svar till frågor.
• Omslagsarket ska alltid lämnas in. Detta gäller även om tentanden väljer att lämna in blankt. Om tentanden väljer att lämna in blankt får inga svarsark lämnas in.
• Observera att samtliga studenter omedelbart ska sluta skriva när tentamensvakterna meddelar att tiden är slut. Det innebär att tentanderna då saknar rätt att avsluta en mening m.m. Om tentanden behöver ytterligare tid för att fylla i uppgifter på omslagsark eller på svarsarken eller dylikt ska det övervakas av en tentamensvakt för att undanröja misstanke om fusk.-------------------------------------------------------------------------Särskilt
Krav för deltagande i undervisningen

Registrering

Studenter som vill läsa kursen och aldrig tidigare har varit registrerade på kursen måste registrera sig på kursen. Registrering sker på mitt.su under registreringsveckan, veckan innan kursstart.
För studenter som tidigare har läst kursen och inte har fått slutbetyg på kursen och vill göra moment i kursen såsom exempelvis tenta eller uppsats för att fullgöra kursen. Vänligen kontakta kursadministratören på cc@juridicum.su.se för omregistrering.

Avregistrering

Studenter som av olika anledningar inte avser att läsa kursen ska avregistrera sig själv på mitt.su.se alternativt hos kursadministratören eller på Studentexpeditionen senast en vecka efter kursstart. Endast förstagångsregistrerade är garanterade en plats i gruppundervisningen. Om du inte vill läsa kursen och glömt att avregistrera dig, räknas du inte som förstagångregistrerad vid ett senare tillfälle. Obs! Avregistreringar kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN för mer information.

Gruppindelning

För att kunna anmäla dig till en grupp i FastReg måste du vara registrerad på kursen. De studenter som inte har läst kursen tidigare har förtur till undervisningen och får välja en plats i en grupp först. Tiden för registrering anges på kurshemsidan. För omregistrerade finns det möjlighet att delta i gruppundervisningen endast i mån av plats samt efter principen "först till kvarn".

Förberedelser inför undervisningen

Allmänna utgångspunkter - Ta med relevant lagtext till all undervisning. Det bör noteras att nedan läsanvisningar endast utgör rekommendationer för att förenkla inlärningen och möjligheten att på bästa sätt förbereda sig inför undervisningen. Det betyder att hela kurslitteraturen i övrigt (dvs. med ovan uttryckligen angivna undantag) bör läsas även i de delar som inte explicit tas upp vid undervisningen.

Gruppövningar och seminarium

Ta med relevant gruppövnings-/seminariematerial och lagtext. Förbered deltagandet i gruppövningarna genom att studera kurslitteratur enligt vad som anges i läsanvisningarna till respektive tillfälle och förbered övningsfrågorna. Läs noga igenom rättsfall och övrigt material som är föremål för behandling vid respektive gruppövningstillfälle.

Byt termin  

Namn:
Civilrätt C
Termin: H18
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 10,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
cc@juridicum.su.se
Koordinator:
Gia Le Truong
Kursföreståndare:
Laura Carlson

Lärare:


Ahlberg Kerstin
Blekemo Annika
Carlson Laura
Gunnerstad Annelie
Hellner Michael
Herzfeld Olsson Petra
Johansson Köves Amanda
Kankaanpää Thell Emelie
Leviner Pernilla
Lind Göran
Rother Schirren Theddo
Schelin Johan
Schüldt Johan
Truong Gia Le
Yllner Vera
Carl Durling
Catharina Calleman
Clara Ehn
Dan Holke
Frantzeska Papadopoulou
Gustaf Schüldt
Karl Pfeifer
Linda Marklund
Martha Gurmu
Martina Slorach
Mia Edwall Insulander
Paul Lappalainen