Civilrätt B (CB-L)

Kursbeskrivning


Välkommen
Nedan finner du kort information om kursen. Civilrätt B läses i slutet av termin 2. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng. Ta för vana att regelbundet titta under rubriken Aktuellt! där nyheter och ändringar kommer att anslås under kursens gång.Kursbeskrivning Ladda ned fullständig kursbeskrivning HÄR.

Gruppindelning


Civilrätt B kommer inför kursstarten 2020 att gå över till lärarplattformen Athena. Kurssidan i Athena är just nu under uppbyggnad och vi kommer att meddela på kurshemsidan i Fastreg under aktuellt när registrerade studenter kan logga in på sidan. Övergången till Athena innebär att även gruppval för förstagångsregistrerade kommer att göras i Athena, samt att information som berör kursen (under kursens gång) kommer att publiceras under Anslaget (Fliken Översikt) i Athena. Gruppvalet för förstagångsregisterade öppnar i Athena måndagen den 27 april kl 14.00 och stänger söndagen den 3 maj kl 14.00.


Omregistrerade: Studenter som tidigare varit registrerade på kursen men vill läsa om den, får göra det i mån av plats. Dessa studenter måste omregistrera sig på kursen. Kontakta kursadministrationen för hjälp med registrering. Systemet för gruppanmälan kommer att vara stängt för omregistrerade studenter. Omregistrerade studenter som vill delta i gruppundervisningen kan i stället anmäla sitt intresse till kursadministrationen, (cb@juridicum.su.se) tidigast den 27 april. Besked angående tillträde till grupp (i mån av plats) lämnas sedan till omregistrerade studenter tidigast onsdagen den 6 maj.
.


Examination


På grund av det rådande läget kommer examinationen ske i form av en hemtentamen samt obligatoriskt aktivt deltagande vid fem av sju seminarietillfällen via distansverktyget Zoom. Mer info kommer under april.

Tillträde till examination
För tillträde till tentamen krävs att studenten är registrerad på juristprogrammet eller filosofie kandidatutbildningen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.


Anmälan till tentamen
Tentamensanmälan ska göras i FastReg senast tre arbetsdagar före dag för tentamen. Anmälan till tentamen förutsätter registrering på kursen. Student måste vara anmäld till tentamen för att få skriva. Alla studenter har rätt att istället för ordinarie betyg få betyg enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan. Student som önskar betyg enligt denna skala måste dock anmäla detta till amanuensen minst fem arbetsdagar före tentamen. Finns behov av extra åtgärder i samband med tentamen på grund av funktionsnedsättning ska detta anmälas till amanuensen (se nedan under Funktionsnedsättning).Examinationsregler
Mer info om tillåtna hjälpmedel med anledning av övergång till hemtentamen kommer inom kort.

Studenter med funktionsnedsättning
Målet är att alla studenter vid Stockholms universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning. Du kan läsa mer i Stockholms universitets "Handlingsplan för likabehandling av studenter med funktionsnedsättning" på www.su.se under rubrikerna ”Utbildning”, "Studentservice" och ”Studera med funktionsnedsättning”. Kontakta Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning i god tid före studiestarten för att diskutera ditt individuella stödbehov och för att få nödvändig information. För att boka tid och diskutera stödåtgärder, maila till studentstod@su.se. Studenter med dyslexi vänder sig med fördel direkt till dyslexipedagog Elisabeth Åman.

Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier
Studenter med funktionsnedsättning har möjlighet till s.k. särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier. Som exempel kan nämnas alternativa examinationsformer, såsom förlängd tentamenstid eller enskild tentamen vid dator m.m. Det ankommer på varje berörd student att, i den mån han eller hon vill ta del av de särskilda åtgärder som har utlovats, inför kursstarten i varje ämne i god tid (minst 4 veckor) kontakta institutionens kontaktperson. Genom ett skriftligt intyg från Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet skall studenten styrka att han eller hon har en funktionsnedsättning. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är biträdande studierektor Viktoria Pettersson, tfn: 08-16 13 04 eller e-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se

Examination vid funktionsnedsättning
Studenten måste senast 3 veckor före tentamenstillfället meddela kurssekreterare/amanuens att examinationen skall genomföras så att eventuella extra åtgärder kan vidtas. Om anmälan inkommer senare kan institutionen inte garantera att examinationen kan genomföras såsom önskas. Observera! Studenten även skall anmäla sig till tentamen på sedvanligt sätt i FastReg senast tre arbetsdagar före dag för tentamen.

För studenter med funktionsnedsättning finns en central samordnare på studentavdelningen. Se Stockholms universitets hemsida under rubriken: Studera med funktionsnedsättning.

Byt termin  

Namn:
Civilrätt B
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
cb@juridicum.su.se
Koordinator:
Ida Boström
Amanuens:
Omid Dares
Kursföreståndare:
Frantzeska Papadopoulou Skarp
Per Jonas Nordell

Lärare:


Nordell Per Jonas
Papadopoulou Skarp Frantzeska
Alexander Källström
Linnea Harnesk
Marianne Levin
Merit Berlips Persson
Monirul Mohammad Azam
Ulf Bernitz