Statsrätt (ST-L)

Kursbeskrivning


Välkommen

Fullständig kursbeskrivning finner du här.


Grundkursen i Statsrätt omfattar 12 högskolepoäng (12 hp, 8 veckor) och är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Kursen läses som en del av studierna på den första terminen. Kursen utgör den enda obligatoriska kursen på juristprogrammet med särskild inriktning mot ämnet statsrätt. Nedan finns en kortfattad beskrivning av kursens innehåll och obligatorier. Mer utförlig information återfinns i Kursplanen och Kursbeskrivningen.


Kursplan och Kursbeskrivning


Närmare information om kursen och hur den är upplagd finns i Kursplanen och Kursbeskrivningen. Kursplanen innehåller de obligatorier som gäller för kursen. Kursbeskrivningen innehåller information om kursens pedagogiska upplägg samt nödvändig praktisk information.


Kursplanen för Statsrättskursen finns via en länk i högra kolumnen. Den fullständiga kursbeskrivningen finns under en flik i menyn ovan till vänster.


-------------------------------------------------------------------------
 Att få godkänt betyg på kursen förutsätter samtliga obligatorier är genomförda:
 * aktivt deltagande i fallstudien (caset),
 * aktivt deltagande i 6 av 7 seminarier,
 * godkänt resultat på PM-uppgiften (minst 3 poäng), samt                                                                    


* godkänt betyg på den skriftliga tentamen (minst 12 poäng).


Den skriftliga tentamen
Datum för tentamen och omtentamen finns på kursens hemsida, i kursens schema.


Anmälan till den skriftliga tentamen
Anmälan till tentamen gör studenterna själva i Ladok senast tre dagar före tentamen. Endast studenterna som anmält sig i Ladok kommer att få skriva tentamen. Även studenterna som är berättigade till att skriva tentamen i resursrum behöver anmäla sig i Ladok på sedvanligt sätt.


Om anmälan inte fungerar, beror det på att:


* du inte är registrerad på kursen för innevarande termin (kontakta i så fall studievägledaren för obligatoriska kurser för registrering),


* du inte är omregistrerad på kursen,


* att anmälan öppnas senare (datumet anges i Athena) eller


* att fel vid registrering på kursen uppstått (kontakta studievägledaren för obligatoriska kurser på utbildningskansliet i så fall).


ID-handlingar medtas till tentamen
 Till tentamen ska ID-kort alt. pass medtagas.


Examination
Tentamen är skriftlig och skrivtiden är tre timmar. På den skriftliga tentamen kan totalt 24 poäng erhållas. Den består av 3 frågor; en fråga på 12 poäng och 2 frågor på 6 poäng.


Ytterligare max 6 poäng kan erhållas på PM. Poäng på PM sammanräknas med resultatet på den skriftliga tentamen. Det betygsgrundande resultatet på kursen är således totalt max 30 poäng.


För att få godkänt resultat på kursen (B) krävs minst 12 poäng på den skriftliga tentamen och minst 3 poäng på PM.


Tillåtna hjälpmedel vid tentamen


Alternativ 4 i de av Juridiska institutionen fastställda reglerna för examination gäller för tentamen i statsrätt. Över- och understrykningar samt anteckningar är tillåtna i lagtext och kurslitteratur.


Tillåten litteratur och material på tentamen:
Litteratur:


- En introduktion till förvaltningsrätten, Warnling-Conradson, 12 uppl, 2018


- En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, Warnling-Nerep, Bernitz, 6 uppl. 2019
- Grundläggande rättigheter och juridisk metod, Åhman, 2 uppl, 2019
- Komparativ statsrätt, Nergelius, 9 uppl, 2018
- Juridik och politik – en introduktion, Ahlin, 2018


- Folkrätten i regeringsformen, Ahlin, 2019
- Statsrättens grunder, Warnling-Conradson, Åhman, Bernitz och Sandström, 6 uppl, 2018


Källmaterial


– Författningssamling i statsrätt, 2019/20, Bernitz, Andersson, Paju, Sandström, Åhman


Arbetsmaterial:


- Seminariematerial VT20 – rättsfall, artiklar och övningsfrågorGenomgående litteratur på första terminen som även används i statsrättskursen:


–Europarättens grunder, Bernitz & Kjellgren,
–Finna rätt, Bernitz m.fl.,
–Europarättslig metod, Hettne m.fl.
–Vad är rätt?, Warnling-Nerep


Förutom vad som här nämnts får absolut inget annat material medföras på tentamen. Lexikon eller ordböcker får ej medtas.


Medtages otillåtet material till tentamen kommer kursföreståndarna att ta ställning till huruvida ärendet ska gå vidare till disciplinnämnden. Disciplinnämnden kan fatta beslut om avstängning eller ge en varning. Varning innebär att den aktuella tentamen blir ogiltig.


Betygskriterier
 På kursen tillämpas följande betygskriterier:


AB
• Har mycket god insikt om strukturen och principerna på de statsrättsliga områden som behandlas under kursen.
• Identifierar och formulerar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett mycket bra sätt. Ställningstaganden är väl motiverade med en stringent och rättsligt relevant argumentation.
• Kan på ett tydligt sätt belysa konstitutionella konsekvenser av olika åtgärder och handlingsalternativ.


BA
• Har i huvudsak god insikt om strukturen och principerna på de statsrättsliga områden som behandlas under kursen.
• Identifierar och formulerar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett bra sätt. Ställningstaganden är i huvudsak väl motiverade med en rättsligt relevant argumentation.
• Kan på ett i huvudsak tydligt sätt belysa konstitutionella konsekvenser av olika åtgärder och handlingsalternativ.


B
• Har godtagbar insikt om strukturen och principerna på de statsrättsliga områden som behandlas under kursen, även om en del brister och missförstånd finns.
• Identifierar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett godtagbart bra sätt. Lösningarna på problemen är i huvudsak korrekta. Ställningstaganden är dock ofta mindre väl motiverade.
• Kan på ett godtagbart sätt belysa konstitutionella konsekvenser av olika åtgärder och handlingsalternativ.


U
• Ett eller flera tillkortakommanden finns som innebär att studenten inte når upp till de krav som anges för betyget B.


Kommentarer till betygskriterierna
Betygskriterierna bygger på de fem lärandemålen för kursen (se under "Allmänt om kursen" i kursbeskrivningen). Kriterierna ska läsas som typprestationer där enstaka styrkor och svagheter kan kompensera varandra. En sammanvägning av prestationerna sker genom en helhetsbedömning. Till stöd för bedömningen poängsätts studenternas prestationer. Poängsättningen svarar så långt det är möjligt mot ovanstående betygskriterier.


Tentamensfrågorna kan ha olika karaktär och innehåller i huvudsak problematiserade, analyserande och diskuterande frågor. Vid sidan om rena faktakunskaper och insikter om regelsystem beaktar examinator hur väl rättsliga problemställningar kan utskiljas, struktureras och formuleras utifrån angivna faktiska omständigheter i frågorna, i vilken utsträckning rättsligt relevanta argument respektive irrelevanta argument åberopas och i vilken utsträckning motiveringen är fullständig respektive ofullständig. Även användningen av ett gott juridiskt språkbruk samt svarets struktur bedöms.


Bedömningskriterier för PM finns på kurshemsidan under rubriken PM. Närmare instruktioner för PM-uppgiften finns i ”Skrivanvisningar PM-uppgift VT20”, som finns på kurshemsidan.


Vid examinationstillfälle som anordnas efter den 1 juli 2008 har student som begär det rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran ska framställas av studenten före examinationstillfället. Betyget enligt den sjugradiga skalan ges i sådant fall i stället för det ordinarie betyget. Som godkända betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F, se Kursbeskrivningen.


Resultat på PM


Resultat på PM meddelas den dag som anges på kurshemsidan.


Observera att på kursen i statsrätt räknas alla examinerande moment ihop och rapporteras in vid ett samlat tillfälle. Regeln om 15 arbetsdagar för rättning gäller därför endast i förhållande till det sista examinerande momentet, den skriftliga tentamen, och inte för PM.


Skrivningsresultat, rättningsmall samt omprövning/rättelse
Skrivningsresultatet meddelas som regel 15 arbetsdagar efter tentamen. Tentamen med rättningsmall offentliggörs på hemsidan ungefär samtidigt. Om du avser att anmärka på rättningen får originalet inte hämtas ut, du måste i så fall begära en kopia på din skrivning. Begäran skickas till e-postadressen: st@juridicum.su.se. 


Begäran om ev. rättelse/omprövning mailas, med tentamenskopian som bilaga, till kursadministratören. 


Begär du rättelse/omprövning måste du kortfattat förklara på vilket sätt du anser att skrivningen är felbedömd (felsummerad, icke bedömd i någon del, etc.). Observera att du inte själv ska kontakta varje lärare som deltagit i examinationen.


Observera att examinatorn har bedömt alla gränsfall (max 1,5 p ifrån en betygsgräns) en extra gång och en eventuell begäran om omprövning måste grunda sig på något som är uppenbarligen felaktigt vid en jämförelse mellan svarsmallen och tentandens svar.


Vänligen läs noggrant informationen ovan. Begäran om omprövning innebär inte en generell "omrättning" av tentamen, utan görs endast utifrån Din motivering.Skriftliga och muntliga övningar
Ett obligatoriskt examinationsmoment på kursen är författandet av en PM. PM:en ska författas i enlighet med "Skrivanvisningar PM-uppgift", som finns på kursens hemsida, under rubriken PM. PM ska lämnas in enligt anvisningar på kurshemsidan. För sent inkomna PM kommer att underkännas, utan möjlighet till komplettering. Det innebär att studenten måste omregistrera sig på kursen en annan termin och då skriva den PM-uppgift som gäller för den terminens statsrättskurs.


Fallstudien (caset) samt gruppundervisnings- och seminarieundervisningsformen bygger på studenternas aktivitet och muntliga presentationer. Vid fallstudien (caset) går läraren dessutom runt mellan de olika diskussionsgrupperna och lyssnar på och kommenterar studenternas argumentation.


Obligatorier
Deltagande i 6 av de 7 seminarierna är obligatoriskt.


Att PM-uppgiften är obligatorisk innebär att studenten måste få godkänt resultat på uppgiften (minst 3 poäng). Vid underkänt kan studenten komplettera PM vid ett tillfälle, om kompletteringen lämnas in enligt instruktion i Athena  senast den dag som anges på kurshemsidan tillsammans med den underkända PM och rättningsprotokollet med ev. kommentarer. I annat fall eller vid underkänd komplettering får studenten omregistrera sig på kursen en annan termin. En student som behöver komplettera sitt PM kan vid komplettering erhålla max 3 poäng.


 


 


 


 

Omprövning av betyg

Byt termin  

Namn:
Statsrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: GN
Poäng: 12,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
st@juridicum.su.se
Koordinator:
Josephina Bergvall
Kursföreståndare:
Karin Åhman
Hedvig Bernitz