Medie- och marknadsjuridik (HAMEMA-F)

Kursbeskrivning


Välkommen

Kursen omfattar 5 p/7,5 hp. Kursen i Medie- och marknadsjuridikt ges på helfart, dagtid, under A-perioden av vårterminen 2016. Kursen ges som fristående kurs.


Undervisningsplan
Ladda ned kursens undervisningsplan HÄR.Lärandemål
Kursens mål är att förmedla kunskap om och fördjupad insikt i det medie- och marknadsrättsliga systemet och att ge kursdeltagarna förståelse för och förmåga att tillämpa medie- och marknadsrättens särskilda perspektiv.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- redogöra för det aktuella regelverkets funktion som konfliktlösare,
- identifiera, presentera och lösa juridiska problem inom kursens sakområde.


Förkunskapskrav
Historia A och Samhällskunskap A


Kursupplägg
Kursen innehåller följande kursmoment: Marknadsrätt, immaterialrätt, och viss offentlig rätt.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, rättsfallseminarier och självstudier av kurslitteratur, lagstiftning och rättfall.

Rättsfallseminarierna syftar till att ge kursdeltagarna möjlighet att identifiera, analysera och diskutera de rättsliga frågeställningarna som uppkommer vid avgörandet av ett konkret fall. Det är i den praktiska tillämpningen inför domstolarna på området de ofta abstrakta och generellt hållna rättsreglerna levandegörs.

Obligatorier
All undervisning är obligatorisk. Ev. dispens söks skriftligt eller via mail, med motivering, hos kursansvarig.
Varje kursdeltagare ska skriva ett rättsfallskoncentrat.


Examination
Examination består av tre moment:
(a) Ett rättsfallskoncentrat
(b) En skriftlig hemtentamen
(c) En muntlig tentamen i form av ett slutseminarium

Kursen avslutas med en skriftlig hemtentamen och en muntlig tentamen i form av ett slutseminarium. Alla kursdeltagare ska skriva en skriftlig hemtentaman i form av en PM som identifierar, presenterar och löser ett fiktivt juridiskt problem inom kursens sakområde. Den skriftliga hemtentamen är ett individuellt, självständigt arbete. PM:en ska vara objektiv och ska identifiera viktiga fakta och juridiska frågor, referera de relevanta rättskällor, tillämpa lagen på relevanta fakta, och dra logiska och väldokumenterade slutsatser.
Hemtentamen skall vara mellan cirka 5 -10 A4-sidor, med angivna källor och i sedvanlig stil, marginal och radavstånd (1,5). Den ska skickas per e-post till lydia.lundstedt@juridicum.su.se.

Resultatet av rättsfallskoncentratet sammanvägs med resultaten på den skriftliga hemtentamen och den muntliga tentamen.
På kursen kan betygen A, B, C, D och E (godkända resultat) samt Fx och F (underkända resultat) erhållas. Resultatet meddelas ca. tre veckor efter det slutliga seminariet.

Betygskriterier enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan

A Uppnår lärandemålen på ett utmärkt sätt.
B Uppnår lärandemålen på ett mycket bra sätt.
C Uppnår lärandemålen på ett bra sätt.
D Uppnår lärandemålen på ett godtagbart sätt.
E Uppnår lärandemålen på ett godtagbart sätt, men bristfälligheter förekommer.
Fx Uppnår lärandemålen på ett bristfälligt sätt.
F Uppnår inte lärandemålen.

Begäran om omprövning:
Begäran om omprövning ska lämnas skriftligen till amanuensen. Begäran ska vara noga motiverad och en kopia på tentamen måste bifogas. Observera att den som hämtar ut sin originaltentamen förlorar möjligheten att begära omprövning.


Särskilt
AVREGISTRERING:
Studenter som av olika anledningar inte avser att läsa kursen måste avregistrera sig på Studentexpeditionen inom tre veckor från kursstart. Endast förstagångsregistrerade är garanterade en plats i gruppundervisningen. (Om du inte vill läsa kursen och har glömt att avregistrera dig, räknas du inte som förstagångregistrerad vid ett senare tillfälle).
Obs! Avregistreringar kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN för mer information!


FUNKTIONSHINDER:

Allmänt
Målet är att alla studenter vid Stockholms universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Du kan läsa mer i Stockholms universitets "Handlingsplan för likabehandling av studenter med funktionshinder" på www.su.se under rubrikerna ”Utbildning”, "Studentservice" och ”Studera med funktionsnedsättning”. Kontakta Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning i god tid före studiestarten för att diskutera ditt individuella stödbehov och för att få nödvändig information. För att boka tid och diskutera stödåtgärder, maila till studentstod@su.se. Studenter med dyslexi vänder sig med fördel direkt till dyslexipedagog Elisabeth Åman.

Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier
Studenter med funktionshinder har möjlighet till s.k. särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier. Som exempel kan nämnas alternativa examinationsformer, såsom förlängd tentamenstid m.m. Det ankommer på varje berörd student att, i den mån han eller hon vill ta del av de särskilda åtgärder som har utlovats, inför kursstarten i varje ämne i god tid (minst 4 veckor) kontakta institutionens kontaktperson. Genom ett skriftligt intyg från Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet skall studenten styrka att han eller hon har en funktionsnedsättning. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är biträdande studierektor Viktoria Pettersson, tfn: 08-16 13 04 eller e-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se

Byt termin  

Namn:
Medie- och marknadsjuridik
Termin: V17
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: G
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
hamema@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Ängla Eklund
Kursföreståndare:
Lydia Lundstedt