Medie- och marknadsjuridik (HAMEMA-F)

Kursbeskrivning


Välkommen

Kursen omfattar 5 p/7,5 hp. Kursen i Medie- och marknadsjuridik ges på helfart, dagtid, under A-perioden av vårterminen. Kursen ges som fristående kurs.


Undervisningsplan
Ladda ned kursens undervisningsplan här inom kort.Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:


Kunskap och förståelse
- Förstå och redogöra för det aktuella regelverkets funktion som konfliktlösare,


Färdighet och förmåga
- Identifiera, skriftligt analysera och muntligt diskutera juridiska problem inom kursens sakområde,
- Tillämpa rättsregler och rättsprinciper på konkreta juridiska problem inom kursens sakområde.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Analysera och bedöma olika lösningar med beaktande av de ekonomiska, samhälleliga, och kulturella intressen som ligger till grund för det medie- och marknadsrättsliga systemet.Förkunskapskrav

Historia A/Historia 1b alt 1a1+1a2 och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.Kursupplägg

Kursen syftar till att skapa förståelse för det medie- och marknadsrättsliga systemet samt dess olika och ibland motstridiga intressen. De rättsområden som primärt berörs är marknadsföringslagstiftningen och den immaterialrättsliga lagstiftningen. Marknadsföringslagstiftningen reglerar hur reklam och annan marknadsföring måste utformas för att inte vara olaglig. De immaterialrättsliga frågor som behandlas i kursen har sin fokus på upphovsrätt, design och varumärken. Särskild vikt läggs vid hur dessa immaterialrätter används i praktiken som skydd och konkurrensmedel. I förhallande till ensamrätterna behandlas också vissa aspekter av regleringen av företagshemligheter. Vidare berörs frågor rörande den svenska offentliga rättens förhållande till det medie- och marknadsrättsliga systemet, i synnerhet yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen, skyddet for den personliga integriteten och offentlighetsprincipen.Examination

Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna (inklusive slutseminariet), en skriftlig arbetsuppgift och en skriftlig hemtentamen. Med aktiv närvaro avses att studenten ska ha förberett seminarieuppgifterna samt vara beredd att redovisa dem och delta i diskussionen.Särskilt
AVREGISTRERING:
Studenter som av olika anledningar inte avser att läsa kursen måste avregistrera sig på Studentexpeditionen inom tre veckor från kursstart. Endast förstagångsregistrerade är garanterade en plats i gruppundervisningen. (Om du inte vill läsa kursen och har glömt att avregistrera dig, räknas du inte som förstagångregistrerad vid ett senare tillfälle).
Obs! Avregistreringar kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN för mer information!


FUNKTIONSHINDER:

Allmänt
Målet är att alla studenter vid Stockholms universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Du kan läsa mer i Stockholms universitets "Handlingsplan för likabehandling av studenter med funktionshinder" på www.su.se under rubrikerna ”Utbildning”, "Studentservice" och ”Studera med funktionsnedsättning”. Kontakta Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning i god tid före studiestarten för att diskutera ditt individuella stödbehov och för att få nödvändig information. För att boka tid och diskutera stödåtgärder, maila till studentstod@su.se. Studenter med dyslexi vänder sig med fördel direkt till dyslexipedagog Elisabeth Åman.

Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier
Studenter med funktionshinder har möjlighet till s.k. särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier. Som exempel kan nämnas alternativa examinationsformer, såsom förlängd tentamenstid m.m. Det ankommer på varje berörd student att, i den mån han eller hon vill ta del av de särskilda åtgärder som har utlovats, inför kursstarten i varje ämne i god tid (minst 4 veckor) kontakta institutionens kontaktperson. Genom ett skriftligt intyg från Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet skall studenten styrka att han eller hon har en funktionsnedsättning. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är biträdande studierektor Viktoria Pettersson, tfn: 08-16 13 04 eller e-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se

Byt termin  

Namn:
Medie- och marknadsjuridik
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: G
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
hamema@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Sara Freeman
Kursföreståndare:
Christine Storr
Per Jonas Nordell

Lärare:


Storr Christine
Pamela Storr