Successionsrätt i teori och praktik (SUCC-P)

Kursbeskrivning


Välkommen
Välkommen!

Specialkursen Successionsrätt i teori och praktik går B-perioden på vårterminen. Kursen omfattar 15 högskolepoäng.

Nyheter och ändringar under kursens gång kommer att publiceras under rubriken Nytt!


Lärandemål
Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- Identifiera vanligt förekommande problem inom successionsrätten.

- Tillämpa reglerna inom successionrätten på praktiskt förekommande situationer,

- I samverkan med andra genomföra rättsutredningar och presentera resultatet av dessa såväl muntligt som i juridiska dokument,

- Sammanställa, analysera och värdera de bärande principerna inom rättsområdet vid lösande av åraktiska och teoretiska problem.

- Känna till och beärska de olika momenten vid genomförande av en boutredning.


Förkunskapskrav
Förkunskapskrav

Generellt krav på 150 tenterade och godkända obligatoriska högskolepoäng på juristprogrammet bland vilka den obligatoriska kursen Civilrätt C/1 (familjerätt) skall ha tenterats med godkänt resultat.


Kursupplägg
Kursupplägg

Kursen behandlar successionsrätten ur främst civilrättslig synvinkel men även skatterättsliga och allmänjuridiska problem kommer att beröras.

Undervisningen är ca 10 veckor (ca 60 timmar) bestående av föreläsningar, seminarier och specialövningar. I undervisningen ingår praktikfall och seminarier som ger poäng på tentamen. I ett kursmoment diskuteras rättsliga tolknings- och tillämpningsproblem samt metoder för att lösa problemen. All undervisning är obligatorisk.
Under rubriken Särskilt ges information om undervisningens omfattning och uppläggning.


Examination
Examination

Kursens lärandemål examineras genom en skriftlig tentamen, en uppsats och en PM-uppgift. Mer information om uppsatsskrivningen lämnas på kursintroduktionen. Ett aktivt deltagande i undervisningen kan också räknas in.

Max antal poäng som kan erhållas på tentamen är 32. Max antal poäng som kan erläggas på PM-uppgiften är 2 poäng. Maxpoäng på uppsatsen är 4 poäng. Maxpoäng för tentamen, PM-uppgifter och uppsats är 38 poäng.

För att bli godkänd på kursen fordras at samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda.

Student som underkänts vid ordinarie tentamen bereds tillfälle till omtentamen.

Som betyg används någon av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba), Godkänd (B) eller Underkänd (U).

Student som begär det har rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygskala. Begäran skall framställas av studenten till kursadministratören minst fem arbetsdagar före examinationstillfället. Betyget enligt den sjugradiga skalan gäller i sådant fall i stället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.

Vid tentamen tillämpas de f.r.o.m. VT07 av rektor fastställda tentamensreglerna. Som examinationsregler tillämpas alternativ 4, vilket innebär att den litteratur som är fastställd i kursplanen får medtagas till tentamen. Under och överstrykningar samt för hand införda anteckningar är tillåtna. Dock gäller för kursen att tidigare tentamensfrågor och svar inte får antecknas. Se mer information under "Examination".


-------------------------------------------------------------------------
Examinationen är skriftlig. Tiden är fyra timmar.

Max antal poäng som kan erhållas på tentamen är 32. Från PM-uppgiften och uppsatsen kan max 6 poäng erhållas. Sammanlagt kan man få 38 poäng.

För PM-uppgift kan man erhålla maximalt 2 poäng. För uppsatsen kan man erhålla maximalt 4 poäng.

Insatserna vid PM-seminarierna räknas in i examinationen av PM-uppgiften.

Tillåtna hjälpmedel är:

- Lagbok eller lagtextsamling

- All i litteraturförteckningen upptagen litteratur som utgör kursfordran (se lista).

- Seminariematerial, övningsmaterial och föreläsningsmaterial som har kunnat skrivas ut elektroniskt. Gamla tentor får inte tas med.

- Allt under kursen utdelat material.

- Egna anteckningar i ovannämnda material är tillåtet. Det är också tillåtet att ta med sig lösblad och anteckningsblock med egna anteckningar.

- Rättsfall och lagtext som berörts under kursen.

Annat material som studenterna själva har gjort, t.ex praktikfallen, får inte tas med. Gamla skrivningsfrågor med svar får inte tas med, varken dator eller handskrivna.

Tentamensresultatet anslås normalt inom tre veckor i FastReg. På kursens hemsida anslås tid och plats för eventuell skrivningsgenomgång. Alternativt tillhandahålls en utförlig svarsmall.

Omprövning av betyg
För mer information om hur man omprövar betygsbeslut.Särskilt
1. Kursens inriktning

Kursen behandlar successionsrätten ur främst civilrättslig synvinkel men även skatterättsliga och allmänjuridiska problem kommer att beröras. Kursen har flera syften. Ett primärt syfte är ge fördjupade kunskaper inom ämnesområdet. Kursen bygger vidare på de kunskaper om den ekonomiska sidan av familjerätten som studenterna inhämtat vid studierna i ämnet C 1. Ett annat syfte är att ge praktisk färdighetsträning i ämnet.

2. Kursens innehåll och uppläggning

I kursen behandlar vi följande delområden:

* Arvsordningen
* Makes arvsrätt
* Förskott på arv
* Laglott
* Testamente, upprättande, tolkning och klander
* Boutredning
* Några internationella frågor

Undervisningen är uppdelade i föreläsningar och seminarier.
Studenterna kommer beredas information om föreredande läsning i litteratur, rättsfall och övrigt material
i förväg för att kunna diskutera delområdena ingående.


3. Obligatoriska moment i undervisningen

Deltagande i undervisningen är obligatorisk till 90%. Det innebär att man kan missa max ett undervisningstillfälle utan att först ansöka om dispens. Tillfället där studenten ska redovisa sitt PM, tillfällena med titeln PM 1 occh PM 2 i schemat är obligatoriska och kan inte vara det tillfället studenten missar utan att ange skäl. Vid ansökan om dispens kontakta amanuensen och meddela giltigt skäl till frånvaron. Har man inte kunnat delta i undervisningen får man komplettera med en skriftlig uppgift.

4. Material och instruktioner

Kurslitteraturen framgår av litteraturlistan under rubriken "Litteratur".
Även en rekommenderad litteraturlista till den student som vill fördjupa sig ytterligare i rättsområdet finns under rubriken "Litteratur".

Under rubriken "Kursmaterial" finns övrigt material.

Rättsfall och offentligt tryckt material hämtar ni själva hem från rättsbanken. Ni når rättsbanken via SUB:s hemsida.

5. För examinationsregler se under rubriken "Examination"

Byt termin  

Namn:
Successionsrätt i teori och praktik
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
SUCC@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Johanna Hale
Kursföreståndare:
Johan Schüldt
Theddo Rother Schirren

Lärare:


Lind Göran
Rother Schirren Theddo
Schüldt Johan
Margareta Brattström
Nils Gårder