Förvaltningsprocessrätt (FÖRVPRO-P)

Kursbeskrivning


Välkommen

Välkommen till specialkursen i förvaltningsprocessrätt som går på A-perioden vårterminen. Kursen omfattar 15 högskolepoäng. Nedan finner du kort information om kursen. Ta för vana att regelbundet titta under ”Aktuellt” där nyheter och ändringar kommer att anslås under kursens gång.


Kursens syfte och innehåll
Kursen avser att ge studenterna sådana fördjupade kunskaper i förvaltningsprocessrätt som gör dem skickade att lösa kvalificerade juridiska uppgifter inom ramen för tjänstgöring i förvaltningsdomstol eller som företrädare/ombud för parter i förvaltningsprocesser.


Tonvikten ligger på de processuella regler som gäller i förvaltningsdomstol samt på de principer som utvecklats i praxis avseende förvaltningsprocessen. Vid sidan av de allmänna förfarandelagarna studeras även ett urval särskilda processordningar, t.ex. rättsprövningsinstitutet. Föredragning är en central del inför förvaltningsdomstolens slutbehandling av ett mål. Under föredragningen redogör föredraganden, inför en eller flera domare, bl.a. för vad som har hänt i målet, ger en analys av den rättsliga situationen och lämnar förslag till beslut. En viktig uppgift för den som ska föredra ett mål är att upprätta en s.k. föredragningspromemoria, vilken ligger till grund för målets föredragning. På kursen ges övning både i att författa en föredragningspromemoria och föredragningsmetodik genom momentet ”Föredragningsspelet”.Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
- identifiera juridiska frågeställningar i praktiskt förekommande situationer,
- finna för bedömningen av frågeställningarna relevanta rättsregler och principer,
- med tillämpning av rättsreglerna och principerna lösa aktuella frågeställningar, och
- mot bakgrund av genomförda rättsutredningar avfatta korrekta domstolsinlagor och liknande handlingar.Förkunskapskrav

För tillträde till undervisning och examination fordras att den studerande är antagen till juristprogrammet samt uppnått minst 150 tenterade och godkända högskolepoäng på juristprogrammet, bland vilka de obligatoriska kurserna statsrätt och förvaltningsrätt ska ingå.Kursupplägg

Kurstiden är 10 veckor.


Undervisningen ges huvudsakligen i form av seminarieövningar som dock kan ha inslag av mer föreläsning. Seminarierna bedrivs i pass om två lektionstimmar åt gången. Syftet med seminarierna är att ge studenterna ökad förståelse för hur förvaltningsprocessrättsliga problem ska lösas utifrån gällande regelverk och de principer som utvecklats i praxis samt en praktisk infallsvinkel på hur arbetet bör bedrivas. Lärarna kommer därför såväl från universitetet som från domstolar, advokatbyråer och myndigheter. Under "Kursmaterial" finns material att förbereda inför seminarierna, se schema. Visst förberedelsematerial kan läggas ut på hemsidan även efter kursstart – enligt lärarnas uppdateringar och önskemål – och publiceras då på hemsidan under "Aktuellt". Alla seminarier är frivilliga, men studenterna rekommenderas att närvara vid och aktivt delta i samtliga.


Under kursen hålls ett föredragningsspel, vilket innefattar ett antal uppgifter som ska redovisas skriftligen och muntligen. Dessa uppgifter löses i grupp. Gruppindelning kommer att ske under första veckan på kursen. Detta moment är obligatoriskt. De skriftliga uppgifterna redovisas och diskuteras gemensamt vid tillfället för ”Föredragningsspelet”.


Närmare instruktioner om momentet Föredragningsspelet finns på hemsidan under fliken ”Kursmaterial”.


Obligatorium  
På kursen finns obligatorium. Den som inte har uppfyllt de obligatoriska momenten vid tentamen får inte tillgodoräkna sig sitt betyg i kursen förrän alla obligatoriska moment är genomförda och godkända. Fullgjort obligatorium är giltigt i två år.Examination

Betygsgradering görs på grundval av den skriftliga tentamen. För övriga moment används endast betygen B (godkänd) respektive U (underkänd).


För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda.


Skrivuppgifterna och redovisningen, dvs. Föredragningsspelet, utgör ett obligatoriskt moment. Skrivuppgiften i form av föredragningspromemorian ska senast 7 dagar innan Föredragningsspelet, se schemat, skickas till: Michaela Ribbing, michaela.ribbing@juridicum.su.se.


Möjlighet att göra andra skriftliga övningar eller att göra dessa övningar vid senare tillfälle kommer inte att ges.


Tentamen är skriftlig. Till tentamen ska ID-kort tas med.


Tillåtna hjälpmedel vid tentamen: Endast källmaterial, inga anteckningar däri.


Med källmaterial förstås svensk lagbok - vilken som helst - och i kursplan fastställt källmaterial såsom författningssamlingar, rättsfallsamlingar, fördragstexter, formulärsamlingar, standardavtal, etc. som kan förekomma i bok- eller kompendieform.


Examinator bestämmer vad som är tillåtet hjälpmedel vid tentamen.


Till tentamen i förvaltningsprocessrätt får medtas:


* Lagbok (ett exemplar) och/eller


* Ribbing, Michaela; Sandström, Lena & Örnberg, Åsa - Författningar i förvaltningsrätt, Norstedts juridik


OBSERVERA - endast över- och understrykningar får förekomma i tillåtet hjälpmedel. Ordböcker får inte medtas. Kommunikationsutrustning (mobiltelefoner, smarta klockor, etc.) eller datorer är inte tillåtna.


Inga egna utskrifter eller lösa blad får tas med på tentamen.


Betyg
Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (BA), Godkänd (B) eller Underkänd (U).


Student som underkänts vid den skriftliga tentamen eller inte närvarat vid denna bereds tillfälle till en omtentamen under terminen.


Vid examinationstillfälle som anordnas efter den 1 juli 2008 har student som begär det rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygskala. Begäran skall framställas av studenten före examinationstillfället på sätt som fastställes av Juridiska institutionen. Betyget enligt den sjugradiga skalan gäller i sådant fall i stället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A, B, C,


D eller E. Underkända betyg är Fx och F.


Betygskriterier
AB
Visar mycket god förtrogenhet med grundläggande förvaltningsprocessrättsliga regler och principer.Identifierar flertalet juridiska frågeställningar i förekommande situationer.Tillämpar relevanta rättsregler och principer på ett mycket bra sätt och löser flertalet aktuella frågeställningar.Motiverar sina ställningstaganden väl och för en tydlig och rättsligt relevant argumentation.Presenterar skriftliga uppgifter som är i sak korrekta och väl underbyggda samt pedagogiskt disponerade. Mycket god användning av rättskällor och utmärkt språklig framställning.


BA
Visar god förtrogenhet med grundläggande förvaltningsprocessrättsliga regler och principer.Identifierar flertalet juridiska frågeställningar i förekommande situationer.Tillämpar relevanta rättsregler och principer på ett bra sätt och löser flertalet aktuella frågeställningar.Motiverar flertalet av sina ställningstaganden väl och för en till viss del tydlig och rättsligt relevant argumentation.Presentera skriftliga uppgifter som är i sak korrekta och underbyggda samt väl disponerade. Korrekt användning av rättskällor och god språklig framställning.


B
Visar godtagbar förtrogenhet med grundläggande förvaltningsprocessrättsliga regler och principer.Identifierar de mest framträdande juridiska frågeställningarna i förekommande situationer.Tillämpar relevanta rättsregler och principer på ett godtagbart sätt och löser de mest centrala frågeställningarna.Motiverar sina ställningstaganden på ett godtagbart sätt och för en delvis relevant rättslig argumentation.Presentera skriftliga uppgifter som i sak i huvudsak är korrekta och någorlunda underbyggda samt godtagbart disponerade. Godtagbar användning av rättskällor och godtagbar språklig framställning.


U
Uppnår inte samtliga de krav som anges för betyget B.


Betygskriterier enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan
A
Visar mycket god förtrogenhet med grundläggande förvaltningsprocessrättsliga regler och principer.Identifierar juridiska frågeställningar i förekommande situationer.Tillämpar relevanta rättsregler och principer på ett utmärkt sätt och löser aktuella frågeställningar.Motiverar sina ställningstaganden väl och för en tydlig och rättsligt relevant argumentation.Presenterar skriftliga uppgifter som är i sak korrekta och väl underbyggda samt pedagogiskt disponerade. Kvalificerad användning av rättskällorna och utmärkt språklig framställning.


B
Visar mycket god förtrogenhet med grundläggande förvaltningsprocessrättsliga regler och principer.Identifierar flertalet juridiska frågeställningar i förekommande situationer.Tillämpar relevanta rättsregler och principer på ett mycket bra sätt och löser flertalet aktuella frågeställningar.Motiverar sina ställningstaganden väl och för en tydlig och rättsligt relevant argumentation.Presenterar skriftliga uppgifter som är i sak korrekta och väl underbyggda samt pedagogiskt disponerade. Mycket god användning av rättskällor och utmärkt språklig framställning.


C
Visar god förtrogenhet med grundläggande förvaltningsprocessrättsliga regler och principer.Identifierar flertalet juridiska frågeställningar i förekommande situationer.Tillämpar relevanta rättsregler och principer på ett bra sätt och löser flertalet aktuella frågeställningar.Motiverar flertalet av sina ställningstaganden väl och för en till stor del tydlig och rättsligt relevant argumentation.Presenterar skriftliga uppgifter som är i sak korrekta och underbyggda samt väl disponerade. Korrekt användning av rättskällorna och god språklig framställning.


D
Visar godtagbar förtrogenhet med grundläggande förvaltningsprocessrättsliga regler och principer.Identifierar de mest framträdande juridiska frågeställningarna i förekommande situationer.Tillämpar relevanta rättsregler och principer på ett tämligen bra sätt och löser de mest centrala frågeställningarna.Motiverar sina ställningstaganden på ett tillfredsställande sätt och för en delvis relevant rättslig argumentation.Presenterar skriftliga uppgifter som är i sak korrekta och underbyggda men något begränsade samt väl disponerade. Korrekt användning av rättskällorna och tillfredsställande språklig framställning.


E
Visar godtagbar förtrogenhet med grundläggande förvaltningsprocessrättsliga regler och principer.Identifierar de mest framträdande juridiska frågeställningarna i förekommande situationer.Tillämpar relevanta rättsregler och principer på ett godtagbart sätt och löser de mest centrala frågeställningarna.Motiverar sina ställningstaganden på ett godtagbart sätt och för en delvis relevant rättslig argumentation.Presentera skriftliga uppgifter som i sak i huvudsak är korrekta och någorlunda underbyggda samt godtagbart disponerade. Godtagbar användning av rättskällor och godtagbar språklig framställning.


Fx
Uppnår inte samtliga de krav som anges för betyget E.


F
Presterar betydligt under de krav som anges för betyget E.


Kommentarer till betygskriterierna
Betygskriterierna bygger på lärandemålen för kursen. Kriterierna ska läsas som typprestationer där enstaka styrkor och svaghet kan kompensera varandra. De enskilda examinationsuppgifterna poängsätts. Poängsättningen utgör ett stöd för den samlade bedömningen av studenternas prestationer som görs i förhållande till betygskriterierna och lärandemålen. Poängsättningen svarar så långt det är möjligt mot ovanstående betygskriterier.


Såväl frågorna på tentamen som de skriftliga uppgifterna är i huvudsak problembaserade och anknyter till lärandemålen. Vid sidan om rena faktakunskaper beaktas hur väl rättsliga problemställningar kan utskiljas och formuleras utifrån angivna faktiska omständigheter i frågorna, i vilken utsträckning rättsligt relevanta argument respektive irrelevanta argument åberopas och i vilken utsträckning motiveringen är fullständig respektive ofullständig.


Vid kursens slut görs en samlad bedömning av studentens prestationer vid de olika examinationstillfällena i förhållande till betygskriterierna och lärandemålen.


Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier


Juridicum har sammanställt gemensamma regler angående särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder, regler som gäller för alla kurser. Studenter som har rätt till alternativa examinationsformer kan hitta information om detta på:


http://www.jurinst.su.se/utbildning/allm%C3%A4n-studieinformation/funktionsneds%C3%A4ttning


Efter att ni har tagit kontakt med studierektorn Viktoria Pettersson och lämnat intyget på Studentexpeditionen, kan ni boka resursrum i hus A (hos samordnaren för studenter med funktionshinder på Handikappservice, hus A, plan 3) och meddela kurssekreteraren vid kursstart om att ni avser att skriva tentamen i resursrum vid ett visst tillfälle. Kontrollera med ansvariga från Handikappservice att det finns dator i resursrummet, om ni skriver tentamen på dator. Meddela sedan kurssekreteraren per e-post rumsnumret. Ni får instruktioner och detaljer kring skrivning av tentamen i resursrum.


 

Byt termin  

Namn:
Förvaltningsprocessrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
forvpro@juridicum.su.se
Koordinator:
Milica Vavan
Kursföreståndare:
Michaela Ribbing

Lärare:


Hjorth Warlenius Lina
Nordklint Caroline
Reichel Jane
Ribbing Michaela
Örnberg Åsa
Anna Lundberg, Associate, Advokat, Setterwalls advokatbyrå
Frida Niklasson, kammarrättsassessor
Lorentz Reige, Advokat, Setterwalls advokatbyrå
Personal från Rättsavdelningen, Försäkringskassan
Rune Lavin, fd. regeringsråd, professor och JO
Ulrik von Essen, justitieråd