Kommunalrätt (KOMRÄTT-P)

Kursbeskrivning


Välkommen

Specialkursen i Kommunalrätt går på B-perioden vårterminen. Kursen omfattar 15 högskolepoäng.



Lärandemål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- redovisa sådana fördjupade kunskaper i kommunalrätt som gör dem skickade att i tjänst hos kommun eller förvaltningsdomstol lösa kvalificerade juridiska problem
- skriftligen och muntligen presentera och argumentera för skilda lösningar av kommunalrättsliga problem


Förkunskapskrav
För tillträde till undervisning och examination fordras att den studerande är antagen till juristprogrammet samt uppnått minst 150 tenterade och godkända högskolepoäng på juristprogrammet, bland vilka de obligatoriska kurserna statsrätt och förvaltningsrätt ska ingå.


Kursupplägg

Kursens syfte och innehåll Kursen avser att ge de studerande sådana fördjupade kunskaper i kommunalrätt att de är väl skickade att lösa kvalificerade kommunalrättsliga problem inom exempelvis kommunal förvaltning eller i förvaltningsdomstol. Tyngdpunkten i kursen ligger på den allmänna kommunalrätten. Kursen omfattar primärt kommunallagen och därtill anslutande kompetensutvidgande lagar. I kursen behandlas reglerna om de kommunala organen och deras uppgifter, om kommunala bolag och konkurrens, om förtroendevalda och anställda, om den kommunala kompetensen, om särskilda kommunala befogenheter, om förfarandet hos kommunfullmäktige och nämnder, om ekonomisk förvaltning och revision samt om överklagande av kommunala beslut. Undervisning Kurstiden är 10 veckor. Undervisningen ges huvudsakligen i form av seminarieövningar, men även föreläsningar och lektioner förekommer. I kursen kan även ingå studiebesök. Deltagande i seminarieövningarna är inte obligatoriskt. Medverkan vid studiebesök - då sådana ordnas - är däremot obligatorisk. Dispens kan medges om särskilda skäl föreligger. Under kursens gång ska ett antal övningsuppgifter redovisas såväl skriftligen som muntligen. Detta kursmoment är obligatoriskt. Dispens kan dock medges om särskilda skäl föreligger.



Examination

Kunskapskontroll och examination Kursens mål examineras genom dels redovisningen av övningsuppgifter, dels en skriftlig tentamen. Föreligger särskilda skäl, får examinator besluta att tentamen ska vara muntlig. För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda. Student som underkänts vid den skriftliga tentamen eller inte närvarat vid denna bereds tillfälle till en omtentamen under terminen. Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba), Godkänd (B) eller Underkänd (U). Student som begär det har rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygskala. Begäran ska framställas av studenten före examinationstillfället. Betyget enligt den sjugradiga skalan gäller i sådant fall i stället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.



-------------------------------------------------------------------------
Tentamen är skriftlig. Föreligger särskilda skäl får examinator besluta att tentamen ska vara muntlig.

Examinator bestämmer vad som är tillåtet hjälpmedel vid tentamen:

Till tentamen i Kommunalrätt får medtas:
* ett exemplar av lagboken och
* övrigt källmaterial Ribbing, Michaela; Sandström, Lena; Örnberg, Åsa - Författningar i förvaltningsrätt, Norstedts juridik.

OBSERVERA - endast över- och understrykningar får förekomma i tillåtet hjälpmedel. Ordböcker får inte medtas. Kommunikationsutrustning (mobiler etc.) eller datorer är inte tillåtna.

Inga egna utskrifter eller lösa blad får tas med på tentamen.
Det är alltså inte tillåtet med för hand införda anteckningar


Betyg


Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm
godkänd (BA), Godkänd (B) eller Underkänd (U).

Student som underkänts vid den skriftliga tentamen eller inte närvarat vid denna bereds
tillfälle till en omtentamen under terminen.

Vid examinationstillfälle som anordnas efter den 1 juli 2008 har student som begär det rätt
att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygskala. Begäran skall framställas av
studenten före examinationstillfället på sätt som fastställes av Juridiska institutionen.
Betyget enligt den sjugradiga skalan gäller i sådant fall i stället för det ordinarie betyget.
Som godkänt betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A, B, C,
D eller E. Underkända betyg är Fx och F.


Särskilt
Avregistrering

Studenter som av olika anledningar inte avser att läsa kursen måste avregistrera sig hos kurssekreteraren inom en vecka från kursstart. Endast förstagångsregistrerade är garanterade en plats i gruppundervisningen. (Om du inte vill läsa kursen och glömt att avregistrera dig, räknas du inte som förstagångregistrerad vid ett senare tillfälle).
Obs! Avregistreringar kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN för mer information!

Byt termin  

Namn:
Kommunalrätt
Termin: V14
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
kommunalratt@juridicum.su.se
Koordinator:
Milica Vavan
Kursföreståndare:
Ulrik von Essen

Lärare:


Essen Ulrik von
Andrea Sundstrand
Bohlin Alf
Lena Dahlman
Tobias Indén
Ylva Ehrnrooth
Åsa Örnberg