Terapeutisk juridik (TEJUR-P)

Kursbeskrivning


Förkunskapskrav
Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom juristprogrammet.


Kursupplägg
Kursens syfte är att ge kunskaper om den terapeutiska juridiken, en analysmetod och tillämpningsteknik som bygger på beteendevetenskapliga rön. På makronivå handlar det om att analysera lagstiftningens sociala konsekvenser, på mikronivå om att hindra att processer ger anti-terapeutiska verkningar genom att verka för kooperation, medling och långsiktiga lösningar. Kursen behandlar dels den rättsteoretiska basen, dels ett antal praktiska applikationer, där metoden tillämpas på frågor som barnets bästa, teknik vid polisförhör, medling i brottmål, förhandling i tvistemål, tvångsvård, tvister vid arv och skilsmässa, utformningen av skatte- och våldtäktslagstiftningen etc. Vidare diskuteras hur jurister kan ta till sig beteendevetenskaplig kunskap (fortbildning, interdisciplinär samverkan, sakkunniga) och lär också ut hur man gör relevanta litteratursökningar på nätet. I sin helhet är kursen en konkret syntes av allmän rättslära, processrätt, rättsinformatik och rättspsykologi.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna består av tillämpningsövningar som redovisas muntligen. Deltagande vid dessa seminarier är obligatoriskt.


Examination
Tentamen består i att skriva ett PM i ett valfritt ämne som behandlats under kursen. I betyget vägs även den muntliga redovisningen vid seminarium in.


-------------------------------------------------------------------------
Examination sker genom en samlad bedömning av insatser under kursen, främst under gruppens seminiarium.Utgångspunkten för betygssättningen är betyget på PM-uppgiften, men slutbetyget kan höjas ett steg uppåt eller nedåt med hänsyn till andra instatser under kursen. Därvid vägs även närvaro in.

Omprövning av betyg
För mer information om hur man omprövar betygsbeslut.

Byt termin  

Namn:
Terapeutisk juridik
Termin: H17
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
terap@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Harald Himmelmo
Kursföreståndare:
Christian Diesen
Examinator:
Christian Diesen

Lärare:


Carlson Laura
Kindström Dahlin Moa
Leviner Pernilla
Storr Christine
Christian Diesen
Denise Lagercrantz
Dr. Hugo Koch
Hanna Harnesk Hjortsberg
Hugo Fridén
Madelaine Seidlitz
Maritha Jacobsson
Moa Kindström Dahlin
Robert Camerini
Torun Lindholm
Ulf Holmberg