Finansmarknad och kredit (FINKRE-P)

Kursbeskrivning


Välkommen

Välkommen till specialkursen Finansmarknad och kredit.

Kursen ingår i Juridicums specialkursutbud. Nedan följer kortfattad information om kursen och dess innehåll, med reservation för ändringar.


Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna uppvisa fördjupade kunskaper i svensk kredit- och finansieringsrätt samt grundläggande kunskaper i internationella frågor inom kredit och finansiering samt tillämpa i kursen förmedlade kunskaper och identifiera relevanta problemställningar samt uppställa relevanta (alternativa) förslag till lösningar.

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten behärska de fyra parametrar kursen omfattar: Spelregler och aktörer; Tillståndsgivare och övervakare; Marknader; Transaktionstyper. Studenten får fördjupade kunskaper inom dessa områden avseende svensk rätt och god överblick över internationella motsvarigheter.


Förkunskapskrav

Godkända resultat i obligatoriska kurser inom juristlinjen om minst 150 högskolepoäng. Det förutsätts att antagen studerande har sådana kunskaper i engelska språket som erfordras för att utan svårighet kunna tillgodogöra sig kurslitteratur på engelska.


Kursupplägg

Kursen syftar till att ge deltagarna goda kunskaper om de finansiella marknaderna och aktörerna med en träning av metodologiska färdigheter. De speciella förhållandena på finansmarknaderna gör att såväl offentligrättsliga som privaträttsliga frågor diskuteras. Detta innebär, att de finansiella aktörerna behandlas, liksom reglering och kontroll av det finansiella systemet. Inlåningsverksamhet och utlåningsverksamhet är föremål för särskild belysning liksom betalsystemet. Vidare behandlas frågor om centralkonton, bankers rådgivningsansvar, frågor om garantigivning och borgen där banker är inblandade. Frågor om penningtvätt berörs. Med tanke på de speciella förhållanden som råder inom denna del av rättsordningen kommer även vissa insolvensrättsliga frågor att beröras. Kurstiden är 10 veckor. Undervisningen består av föreläsningar, seminarieövningar och praktiska moment, totalt cirka 50 timmar. Föreläsningar och seminarieövningar varvas under kursens gång, de är förlagda både till universitetet och till institutioner utanför universitetet. Deltagande i projektarbetet är obligatoriskt medan övrig undervisning är frivillig. Kursen inleds med en intensiv undervisnings- och inläsningsperiod om knappt tre veckor. En hemtenta avslutar denna del efter dryga fem veckor in på kursen. Direkt efter undervisningsperioden vidtar ett projektarbete med utredning i mindre grupp (2 till 3 studenter) av problemställningar som ges av gruppens handledare. Som handledare fungerar särskilt utvalda advokatbyråer, assisterade av kursledningen. Arbetet redovisas mot slutet av kursen i samband med särskilda seminarier. Kursen innehåller följande delmoment: 1. Regleringen av finansmarknaderna: Bank- och finansrörelselagen. Insättningsgarantier. Kapitaltäckning. MiFID. 2. Aktörerna på finansmarknaderna: Banker och försäkringsbolag. Olika slags banker. Konkurrensförhållanden. Andra finansiella institut. Ratinginstitut. 3. Övervakande organ: Riksbanken resp. Finansinspektionen. Internationellt ECB, EU Kommissionen, EBRD, IMF, Världsbanken, BIS. 4. Olika transaktionstyper: Utgångspunkt för kreditgivning (kreditprövning), skuldebrevsrätt, avtalsrätt, låneavtal av olika slag (checkräkningskredit, projektfinansiering, syndikerade lån etc.). Leasing. och Factoring. (remburser). 5. Säkerhetsfrågor: Borgen och bankgarantier, separationsrätter och förmånsrätter. 6. Insolvens och IP-rättsliga frågor: Borgenärs- resp. gäldenärsrollen i konkurs.Examination

Examination sker dels genom skriftlig hemtentamen efter drygt hälften av kurstiden och dels genom deltagande i ett praktiskt moment i form av ett projektarbete vilken redovisas i slutet på kursen, de båda momenten poängsätts och räknas samman för slutbetyget på kursen. Student som underkänts vid tentamen bereds tillfälle till omtentamen. Som betyg används någon av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba), Godkänd (B) eller Underkänd (U).

Vid examinationstillfälle som anordnas efter den 1 juli 2008 har student som begär det rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygskala. Begäran skall framställas av studenten före examinationstillfället. Betyget enligt den sjugradiga skalan gäller i sådant fall i stället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.


Betygskriterier

AB
Uppvisar korrekta fördjupade kunskaper i svensk kredit- och finansieringsrätt samt mycket goda grundläggande kunskaper i internationella frågor inom kredit och finansiering (1).
Tillämpar i kursen förmedlade kunskaper och identifierar relevanta problemställningar samt uppställer relevanta (alternativa) förslag till lösningar (2).

BA
Uppvisar i huvudsak korrekta fördjupade kunskaper i svensk kredit- och finansieringsrätt samt grundläggande kunskaper i internationella frågor inom kredit och finansiering (1).
Tillämpar i kursen förmedlade kunskaper och identifierar relevanta problemställningar samt uppställer relevanta (alternativa) förslag till lösningar på ett bra sätt (2).

B
Uppvisar delvis korrekta fördjupade kunskaper i svensk kredit- och finansieringsrätt samt grundläggande kunskaper i internationella frågor inom kredit och finansiering (1).
Tillämpar i kursen förmedlade kunskaper och identifierar relevanta problemställningar samt uppställer relevanta (alternativa) förslag till lösningar på ett godtagbart sätt (2).

U
Uppnår inte samtliga de krav som anges för betyget B.


-------------------------------------------------------------------------


Byt termin  

Namn:
Finansmarknad och kredit
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
finkre@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Johan Mörlin
Kursföreståndare:
Göran Millqvist
Lars Gorton

Lärare:


Chen Kelly
Gorton Lars
Millqvist Göran
Sjöberg Gustaf
Verständig Aron
André Andersson
Carl Brodén
Dan Hanqvist
Daniel Khayyami
Emelie Skoogh
Eric Frieberg
Gent Jansson
Magnus Björkman
Markus Ribbing
Per Gustaf Ekbom
Per Henriksson
Rasmus Fahlén
Sara Mitelman