Bolagsrätt (BOLAG-P)

Kursbeskrivning


Välkommen
Välkommen till specialkursen i bolagsrätt! Kursen erbjuds under höst- och vårterminens A-period och omfattar 15 hp.


Lärandemål
Kursen avser att ge de studerande kunskaper och färdigheter inom den del av associationsrätten som berör aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag med tyngdpunkten inom aktiebolagsrätten. Kursen kommer att avse lagstiftnings- och tillämpningsproblem inom området.


Förkunskapskrav
Godkända resultat i obligatoriska kurser inom juristlinjen med en summa om minst 150 hp. Som särskilt förkunskapskrav gäller att den studerande ska ha avlagt godkända tentamina i civilrätt 1-4, alt. civilrätt A, B, C och D, samt associationsrätt (och företagsekonomi om man läser enligt den gamla studieordningen).

Den som saknar betyg i någon av de kurser som utgör förkunskapskrav måste söka dispens hos kursföreståndaren för att kunna läsa kursen, detta görs via amanuensen genom att lämna in den dispensansökan som finns under 'Blanketter'.


Kursupplägg

Undervisningen ges huvudsakligen i form av seminarieövningar, men även praktiska tillämpningsövningar och föreläsningar kan förekomma. Undervisningen omfattar cirka 50 timmar. Inför vissa av tillfällena ska studenterna förbereda instuderingsfrågor, dessa kommer då ligga ute i Fastreg inför undervisningen. Alla studenter på kursen ska författa en promemoria. Promemorian är obligatorisk vilket betyder att godkänd promemoria är ett krav för att erhålla slutbetyg. Ytterligare information om promemorian finns nedan under rubriken särskilt. Studenten ska även delta i ett obligatoriskt hearing om kapitalskyddet istället för det tidigare bolagsstämmospelet. Ytterligare obligatorier framgår av schemat samt under rubriken särskilt. Ett obligatoriskt moment äger giltighet under två år från den termin då obligatoriet fullgjordes.Examination

Examinationen består av två delar, dels författandet av en promemoria om max 6 poäng (20 % av betyget) och del en salstenta om max 24 poäng. (80 % av betyget). Totalt kan max 30 poäng erhållas. Anmälan till tentamen Studenter anmäler sig själva till tentamen i Fastreg innan tentatillfället. Studenter från andra fakulteter kan kontakta amanuensen för information om och pinkod till Fastreg. Tillåtna hjälpmedel vid tentan Allt utom sådant som medger extern kommunikation (t. ex. mobiltelefon och dator) och sådant som kan vara störande för andra studenter. Egna anteckningar, vilka som helst, samt lösblad är tillåtet.Särskilt
Avregistrering:
Studenter som är antagna till kursen men av olika anledningar inte avser att läsa den ombeds kontakta amanuensen snarast, så att någon annan kan erbjudas platsen.

Tidigt avbrott:
Sista datum för tidigt avbrott beräknas från måndagen i den vecka som kursen startar och tre veckor framåt. Sista dag är alltid en söndag.

Obligatoriska moment

Obligatoriska moment på kursen är:
1. Författandet av en promemoria
2. Aktivt deltagande i ett hearing om kapitalskyddet
3. Aktiv närvaro vid obligatoriska seminarier (framgår av schemat)

Promemorian
Promemorian kan ge upp till 6 poäng av totalt 30 poäng och motsvarar alltså 20 procent av kursbetyget. Vid betygsättningen fästs särskilt vikt vid att de frågeställningar som är relevanta behandlas, att sakuppgifterna är korrekta, att dispositionen är logisk samt att språket är bra.

PM-uppgifterna kommer att publiceras i Fastreg en vecka innan inlämning, dvs. den 24 februari kl. 14:00. Varje student får välja en uppgift av fyra att skriva om.

Formalia: Promemorian skall omfatta ca 7 sidor (exkl. försättsblad, innehållsförteckning och källförteckning) samt vara försedd med fotnoter och källförteckning. På försättsbladet ska uppgiftens nummer och titel anges. I det översta högra hörnet ska namn, personnummer, kursens namn och termin finnas.

Promemorian skall lämnas in via forum i Fastreg senast måndag den 2 mars kl. 14:00. Ämnesraden ska döpas till l PM + nummer samt efternamn, tex. PM1 – Andersson,

Hearing om kapitalskyddet
En muntlig hearing med tillhörande skriftlig inlämning är ett kritiskt utredande inslag på kursen i form av ett rollspel. Kursmomentent kommer att delas in i 3 faser för studenterna att förhålla sig till.

Fas 1 inför rollspelet kommer för studenterna att påbörjas redan under första kursveckan. Studenterna kommer då att tilldelas arbetsgrupper. I dessa arbetsgrupper kommer studenterna tillsammans producera ett juridiskt alster av utredande karaktär dels mot bakgrund av nuvarande kapitalskydd men även utifrån ett tilldelat perspektiv. Utredningen ska av grupperna utmynna i en promemoria om 5-8 sidor som ska lämnas in på Fastreg.

Fas 2. Veckan innan hearinget kommer gruppernas inlämningar att vara tillgänglig för samtliga studenter. Arbetsgrupperna kommer i samband med detta att omstruktureras och studenterna kommer i denna fas att tilldelas en roll inför det muntliga hearinget. Studenterna kommer här att företräda vissa intresseorganisationer (så som men inte uttömmande; ofrivilliga borgenärer, frivilliga borgenärer, myndigheter, revisorsnämnden, advokatsamfundet m.m.). En grupp kommer även företräda regeringen som ska presentera och försvara en fiktiv proposition rörande kapitalskyddet.

Fas 3. En muntlig hearing där regeringen försvarar en fiktiv proposition rörande kapitalskyddet. Intresseorganisationerna ska på bekommen anledning och utifrån sitt perspektiv ta ställning till och kritisera propositionen.Obligatoriska seminarium
Obligatoriska seminarium framgår av schemat. Dessa är:
1. Aktiebolagsrättslig teoribildning jämte EU-rätt v. USA
2. Klander av bolagsstämmobeslut
3. Skyddet för det egna bundna kapitalet 1 och 2
4. BDO-domen - en succé i lobbyarbete?
5. Prospektansvar
6. Andelsbaserad crowdfunding

Samtliga seminarium är obligatoriska. Krav är aktiv närvaro. Enligt kursföreståndarens anvisningar kan frånvaro upp till två seminarium kompenseras med skriftlig uppgift. I övrigt ges endast dispens vid laga förfall.

Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier

Juridicum har sammanställt gemensamma regler angående särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning, regler som gäller för alla kurser. Studenter som har rätt till alternativa examinationsformer kan hitta information om detta på denna länk.

De studenter som har rätt till förlängd skrivtid eller särskild examinationsform ombeds kontakta amanuensen senast 3 veckor innan tentamen.

Omprövning av betyg
För mer information om hur man omprövar betygsbeslut.

Byt termin  

Namn:
Bolagsrätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
bolag@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Anna Wolme
Kursföreståndare:
Jan Andersson

Lärare:


Andersson Jan
Johansson Svante
Lagerstedt Anders
Sjöberg Gustaf
Östberg Jessica
Adam Diamant
Adam Green
Björn Svensson
Carl Svernlöv
Carl Westerberg
Daniel Sveen
Johan Strömbäck
Jon Rastad
Mats Gunnarsson
Milad Kamali
Ola Åhman
Patrik Marcelius
Sofia Timoudas
Urban Båvestam