Mänskliga rättigheter (MRSVE-P)

Kursbeskrivning


Välkommen


Välkommen till specialkursen mänskliga rättigheter, 15 hp, som ges under A-perioden på höstterminen.


Kursens mål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

- analysera rättsliga situationer utifrån ett mänskliga rättighetsperspektiv och argumentera kring relevanta rättigheters tillämpbarhet och betydelse; -placera in de rättsligt definierade mänskliga rättigheterna i en historisk och vidare rättslig samt i någon mån politisk kontext och relatera sin rättsliga argumentation till dessa perspektiv;
- identifiera och använda relevanta mekanismer på internationell och regional nivå för uttolkning av och/eller genomdrivande av mänskliga rättigheter;
- i tal och skrift presentera resultaten av rättsliga analyser avseende mänskliga rättigheter, deras tolkning och tillämpning.


Villkor för tillträde till kursen
Generellt krav på 150 tenterade och godkända högskolepoäng på obligatoriska kurser inom juristprogrammet eller motsvarande bland vilka folkrätt ska ingå.


Kursens innehåll
Kursen ger en översikt över den internationellrättsliga regleringen av mänskliga rättigheter med särskilt fördjupning på vissa områden. Kursen inbegriper historiska, filosofiska och politiska dimensioner. Tyngdpunkten ligger emellertid på de materiella rättigheterna, inklusive civila och politiska rättigheter, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt så kallade tredje generationens rättigheter. Vissa gruppers rättigheter belyses särskilt, så som kvinnors, flyktingars och sexuella minoriteters. Även de mänskliga rättigheternas förhållande till närliggande rättsområden som humanitärrätten behandlas. Kursen behandlar också mekanismer för övervakning och tolkning av mänskliga rättigheter på global och regional nivå. Uppmärksamhet ägnas även den roll som frivilligorganisationer och andra icke-statliga aktörer spelar för utveckling och tillämpning av mänskliga rättigheter.

-------------------------------------------------------------------------
Kursen examineras genom författande av en individuell och en grupp-PM, muntliga framställningar samt en skriftlig tentamen.

Studerande som underkänts vid ordinarie tentamenstillfälle bereds tillfälle till omtentamen.

Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba), Godkänd (B) eller Underkänd (U).

För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga kursmål är uppfyllda.

Student har efter begäran rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran ska framställas av studenten före examinationstillfället på sätt som fastställes av Juridiska institutionen. Betyget enligt den sjugradiga skalan ges i sådant fall i stället för det ordinarie betyget. Som godkända betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.

Vänligen se: http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/studieinformation.asp?lang=swe

Byt termin  

Namn:
Mänskliga rättigheter
Termin: H11
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kontakt:


Kurskontakt:
Koordinator:
Amanuens:
Ole Martin Rystad
Kursföreståndare:
Mark Klamberg

Lärare:


Ebbesson Jonas
Fast Lappalainen Katarina
Fisher David
Mahmoudi Said
Svanberg Katinka
Cecilia Nilsson
Diana Amnéus
Elisabeth Löfgren
George Svéd
Hanna Gerdes
Klamberg Mark
Madelaine Seidlitz
Maja Åberg
Mr. Aung Htoo, Burma Lawyers' Council
Rhodri Williams