Skattejuridisk metodkurs (SKAMET-P)

Kursbeskrivning


Välkommen
Kursen ingår i juristutbildningen som specialkurs och är på avancerad nivå. Nedan finner du kort information om kursen. Ta för vana att regelbundet titta under rubriken "Aktuellt" där nyheter och ändringar kommer att anslås under kursens gång.


Observera att all undervisning på kursen är obligatorisk. Vet du med dig att du inte har möjlighet att närvara vid ett eller flera tillfällen så ska du söka dispens. Dispens söker du genom att maila amanuensen, därefter kommer kursföreståndaren Anders Hultqvist att ta ställning till din dispensansökan.


Lärandemål
Det övergripande målet är att lära sig och träna färdigheterna i att lösa svåra skatterättsliga problem och därvid kunna hantera skatterättens metodfrågor för att deltagaren efter genomgången kurs skall vara bättre rustad i att lösa de metodologiska problem hon eller han ställs inför i praktiken vid beskattningen. Det gäller såväl den materiella skatterätten (reglerna för skattepliktens omfattning) som skatteförfarandet (reglerna om hur skatten får tas ut och det skydd som finns för den enskilde).

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

- identifiera, korrekt ange och kvalificera rättsligt relevanta omständigheter i några praktiska fall,

- beskriva hur normbildningen sker på skatteområdet och skilja mellan konstitutionellt korrekt meddelade normer och deskriptiva utsagor om sådana normer,

- ange, skilja mellan och utvärdera olika tolkningsargument vid tolkning av skattelag och sedan nå en rimlig slutsats (tolkning),

- beskriva de regler och den rättspraxis som gäller för skatteutredningar och skatteförfarandet, särskilt med hänsyn till skyddet för den enskildes fri- och rättigheter och rättssäkerhet,

- utreda ett svårare skatterättsligt problem, prestera en väl genomförd argumentation och skriftligen presentera en god rättslig analys av det aktuella problemet.


Förkunskapskrav
Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom juristprogrammet bland vilken den obligatoriska kursen skatterätt skall ingå.


Kursupplägg
Undervisningen omfattar ca fyra tvåtimmarspass i veckan och några längre redovisningstillfällen under temaveckorna, således ca 60 timmar. All undervisning är obligatorisk om ej annat särskilt anges.

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och gruppövningar med träning i både skriftlig och muntlig juridisk framställning. Under kursen hålls en serie föreläsningar som täcker merparten av de teoretiska momenten som hjälp och komplement till förståelsen av kurslitteraturen. Parallellt med undervisningen läser således deltagarna kurslitteraturen och kan med fördel diskutera de olika momenten i grupp, såsom förberedelse och bearbetning av det som diskuteras vid undervisningen. Läsanvisningar för de olika kursmomenten finns i kursmaterialet. Observera att all undervisning är obligatorisk.

Några fallstudier kompletterar det teoretiska materialet som illustration till hur skattejuridisk tolkning och problemlösning går till i praktiken. Fallstudierna organiseras i form av seminarier och temaveckorna ägnas åt tillämpningsövningar i grupp och coachning av lärare samt med avslutande redovisnings- och bedömningstillfällen.

Temaveckorna ägnas åt några tillämpningsövningar, som, förutom att ge möjlighet att gå på djupet i de teoretiska frågorna, också ger tillfälle att tillämpa och träna tillämpning av de erhållna teoretiska kunskaperna.

Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

Byt termin  

Namn:
Skattejuridisk metodkurs
Termin: V17
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
skattemetod@juridicum.su.se
Koordinator:
Candice Roccasalva
Kursföreståndare:
Anders Hultqvist

Lärare:


Hultqvist Anders
Kleineman Jan
Lindkvist Gustav
Melz Peter
Simon Almendal Teresa
Wahlgren Peter
Caroline Nordklint
Christer Silfverberg
Christina Moëll
Jan Bjuvberg
Jesper Johansson
Martin Nilsson
Rune Lavin
Stig Von Bahr
Thomas Andersson