Internationell skatterätt (HSKATT-P)

Kursbeskrivning


Välkommen

Kursen i internationell skatterätt är en specialkurs (fördjupningskurs) som syftar till att ge deltagarna en förståelse för de internationella aspekterna av skatterätten, både när det gäller skatterättsliga principer och regler. Kursen syftar även till att ge deltagarna sådana teoretiska och praktiska färdigheter som gör dem skickade att lösa kvalificerade juridiska uppgifter vid tjänstgöring hos exempelvis multinationella företag, Finansdepartementet, Skatteverket, förvaltningsdomstol eller revisionsbyrå.


Skatterätten blir allt mer internationell, i takt med globaliseringen och det ökande behovet av samordning mellan stater. Den internationella skatterätten påverkas mest av internrättsliga, skatteavtalsrättsliga och EU-rättsliga regler. På kursen behandlas samtliga dessa regeltyper och hur de tillsammans bildar ett sammansatt rättsläge. Kursen berör mest svensk inkomstbeskattning, även om andra skatter berörs (framförallt mervärdesskatten). Kursen innehåller också vissa komparativa moment, framförallt med det amerikanska skattesystemet givet USA:s stora skattereform 2017. Beträffande företag behandlas beskattningen av olika gränsöverskridande etableringar och transaktioner, koncernstrukturer, s.k. transfer pricing (internprissättning), finansieringsformer och skatteflyktsregler. Fokus läggs även vid OECD:s och EU:s pågående arbete med beskattningen av den digitala ekonomin och s.k. minimum taxation. I vad avser individer behandlas exempelvis beskattningen av gränsöverskridande tjänsteinkomster, pensioner, och utdelningar.


På kursen läggs vikt vid att deltagarna utvecklar en förmåga att förstå de utmaningar som Sverige står inför, samt att kritiskt analysera de regler som Sverige, EU och OECD har utformat för att möta dessa utmaningar. Vikt kommer även att läggas vid att deltagarna får kunskaper om rättsområdets uppbyggnad och att de lär sig lösa tillämpningsproblem. Bland de utmaningar som Sverige står inför och som kursen kommer att behandla menas exempelvis utvecklingen i skattelagstiftningarna i omvärlden samt förändringarna i de multinationella företagens affärsmodeller, inte minst genom digitaliseringen. Kunskaper om rättsområdets uppbyggnad innefattar förståelse för centrala problem inom området, exempelvis hur man tolkar skatteavtal, hur skattskyldiga påverkas av olika typer av regler och regelförändringar, hur internprissättning och armlängdsprincipen fungerar, hur det s.k. multilaterala instrumentet är uppbyggt, och hur lagstiftningarna i EU:s medlemsstater påverkas av EU-rättens utveckling. Sådana problem hanteras i samband med gruppundervisning och seminarier. I vad avser förmågan att lösa tillämpningsproblem får deltagarna tillfälle att lära sig en arbetsmetod som underlättar för dem att lösa sådana problem. Deltagarna får träna på att använda arbetsmetoden och att tillämpa rättskällorna på tillämpningsproblem som har med både företagsbeskattning och individbeskattning att göra. Träningen sker både i samband med gruppundervisningstillfällen och i samband med olika företagsbesök. Kursen innehåller alltså såväl teoretiska som praktiska moment, vilka är tänkta att komplettera varandra.


Förkunskapskrav


Tillträde till kursen har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser om godkända tentamina på obligatoriska kurser om minst 100 poäng (150 hp). Som särskilt förkunskapskrav för att tentera kursen gäller att godkända tentamen i skatterätt, associationsrätt samt företagsekonomi skall ha avlagts dessförinnan. De som läst skatterätt enligt nya juristprogrammet från HT -12 (NSO) uppfyller kravet på företagsekonomi.


Registrering


Registrering görs hos administratören veckan före kursstart. En kallelse skickas till alla antagna i god tid. Studenter som är antagna till kursen men av olika anledningar inte avser att läsa den ombeds kontakta administratören snarast, så att någon annan kan erbjudas platsen. Sista datum för tidigt avbrott beräknas från måndagen i den vecka som kursen startar och tre veckor framåt. Sista dag är alltid en söndag.


Studievägledning


Frågor av administrativ karaktär, studiernas uppläggning och allmänna frågor om kursinnehållet, besvaras av kursföreståndaren och administratören. Frågor av speciell karaktär kan också besvaras av lärarna.


Mottagningstider


Kursföreståndaren professor Jérôme Monsenego, e-post: jerome.monsenego@juridicum.su.se


Mottagning: Enligt ö.k. eller i samband med undervisningen. Övriga lärare träffas i samband med undervisningen.


Amanuens Anna Wolme rum C804, tel 08-16 21 04, e-post: anna.wolme@juridicum.su.se


Mottagning: Tisdag och torsdag kl 13-15


Tentamensanmälan skall göras i fastreg senast en vecka före tentamen. Detta är viktigt eftersom flera specialkurser ofta tenterar vid samma tillfälle. Den slutliga examinationen äger rum ca en vecka efter sista undervisningstillfället. Student som underkänts vid denna tentamen bereds tillfälle till omtentamen.Lärandemål

Kunskap och förståelse Efter genomgången kurs förväntas deltagaren kunna:


- visa fördjupad kunskap om och förståelse för den internationella skatterättens systematiska uppbyggnad samt de ofta komplicerade normkonflikter som präglar rättsområdet,


- visa kunskap om olika aktörers intressen (exempelvis skattskyldigas, nationella lagstiftares och EU:s institutioner) samt därmed föreliggande intressegemenskaper och intressekonflikter.


Färdighet och förmåga Efter genomgången kurs förväntas deltagaren kunna:


- visa förmåga att med hjälp av juridisk metod systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, och bedöma komplexa internationella skatterättsliga frågeställningar, och


- inom givna tidsramar individuellt planera och genomföra en juridisk analys avseende en komplex skatterättslig frågeställning som involverar internationella aspekter.


Färdighet och förmåga


- visa en förmåga att förstå de utmaningar som Sverige står inför, samt att kritiskt analysera de regler som Sverige, EU och OECD har utformat för att möta dessa utmaningar,


- bedöma komplexa skatterättsliga frågeställningar med hänsyn till anknytande samhälleliga frågor, som exempelvis att väga EU-medlemsstaternas individuella intressen av att motverka skatteundandragande och deras gemensamma intresse av att åstadkomma en fungerande inre marknad.Kursupplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, och gruppövningar. Kursens undervisning kan även innehålla besök hos exempelvis Skatteverket eller revisionsbyråer. Vid seminarierna behandlas komplexa frågeställningar mera ingående. Studenterna ska läsa in material och förbereda uppgifter innan seminarierna för att sedan aktivt delta i diskussioner och presentera sina analyser och lösningar. Deltagande vid seminarierna är obligatoriskt. Kursen innehåller ett praktikfall i samarbete med exempelvis skatteavdelningen på en multinationell koncern, Skatteverket, eller revisionsbyrå. Inom ramen för praktikfallet författar studenterna promemorior i mindre grupper. Studenterna presenterar och diskuterar sedan innehållet i sina promemorior med de som leder praktikfallet, vilka i sin tur ger feedback på studenternas skriftliga och muntliga prestationer. Praktikfallet räknas som ett seminarium och omfattas av närvarokravet. Undervisningen kan i delar ske på engelska. Delar av kurslitteraturen och övrigt undervisningsmaterial kan även vara på engelska.


Under föreläsningarna har läraren huvudrollen, och fokus ligger mest på att presentera och förklara olika frågor och problem. Studenterna får dock gärna ställa frågor och vara aktiva. Inläsning av material kan komma att rekommenderas. Deltagande vid föreläsningarna är frivillig, men rekommenderas starkt. Vid seminarierna behandlas komplexa frågeställningar mera ingående. Deltagarna ska läsa in material och förbereda uppgifter innan seminarierna för att sedan aktivt delta i diskussioner om de frågeställningar som behandlas vid dem. Aktivt deltagande vid minst 80% av seminarierna är obligatoriskt.  Detta motsvarar 8 av 10 seminarier varvid närvaro på caseseminariet är inkluderat i dessa 10 seminarietillfällen. Dispens behövs inte för frånvaro vid ett eller två seminarier. Med aktivt deltagande avses att studenten ska ha förberett uppgifterna samt vara beredd att delta i diskussionerna av dessa. Kursföreståndaren kan dock meddela en generell dispens från närvarokravet enligt de av Juridiska fakultetens utbildningsutskott beslutade föreskrifterna för examination. Den generella dispensen omfattar inte de tillfällen då egna gruppuppgifter redovisas eller vid opposition på andra studenters gruppuppgifter. Utöver detta kan dispens meddelas vid laga förfall. Studenten ska då fullgöra en pedagogiskt likvärdig uppgift som kompensation för frånvaron. Beträffande närvarokravet vid försvar av egna gruppuppgifter samt opposition på andras gruppuppgifter saknas rätt till dispens även vid laga förfall.


Lagtext och kurslitteratur


Lagtext Kursfordran vad gäller lagtext är deras lydelse vid den 1 januari det år som kursen går, för det fall ingenting annat anges under rubriken Aktuellt på kursens hemsida. Lagtexten indelas i A-, B- och C-grupper. A-lagtexten skall studeras väl. Märk dock att inte alla delar av A-lagtexten är lika väsentliga och att vissa delar ligger utanför kursens tema. Vägledning ges genom kurslitteraturens avgränsning och vid undervisningen. Huvuddragen i B-lagtexten är väsentliga. Kursdeltagarna ska vara förtrogna med lagstiftningens syften, huvudsakliga innehåll och uppbyggnad samt kunna lösa tillämpningsproblem på lagstiftningens centrala delar. Vägledning om vilka delar som är centrala ges i kurslitteraturen och vid undervisningen. Beträffande C-lagtext fordras endast kännedom om lagstiftningens existens och huvuddrag. Deltagarna behöver inte kunna lösa några praktiska tillämpningsproblem. A 1999 års inkomstskattelag A 1970 års lag om kupongskatt A 1991 års lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta A 1991 års lag om skatt för utomlands bosatta artister A 1986 års lag om avräkning av utländsk skatt A 2017 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (använd den engelska texten) A 2015 års skatteavtal mellan Sverige och Storbritannien (använd den engelska texten) A EUF-fördraget A Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market (använd den engelska texten) B Council Directive 2011/96/EU of 30 November 2011 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States (inkl. de förändringar som medfördes av Council Directive (EU) 2015/121 of 27 January 2015) (använd den engelska texten) B Council Directive 2009/133/EC of 19 October 2009 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, partial divisions, transfers of assets and exchanges of shares (använd den engelska texten) B 1995 års lag om skatteflykt B 2017 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and tax Administrations C Council Directive (EU) 2017/1852 of 10 October 2017 on tax dispute resolution mechanisms in the European Union (använd den engelska texten) Samtliga ovan nämnda svenska lagar finns med i boken Skattelagstiftning som tillhandahålles kostnadsfritt tack vare ett avtal med PwC. Material publicerat av OECD finns tillgängligt genom universitetsbiblioteket (sök i databasen ”iOECD”); detsamma gäller skatteavtalet med Storbritannien (sök i databasen ”IBFD”). EU-rättsligt material finns tillgängligt på hemsidan EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/). Både materialet publicerat av OECD, EU och skatteavtalet med Storbritannien studeras på engelska.


Kurslitteratur Kurslitteraturen består dels av böcker som täcker flera kursområden, dels av artiklar och rättsfall som gäller särskilda delområden. Samtliga artiklar finns tillgängliga genom universitetsbiblioteket. Den litteratur som används är delvis överlappande och av heterogen karaktär. Detta innebär större krav på sovring vid inläsningen än vad som gäller på grundkursen i skatterätt. Rättsfallen är till för fördjupade studier, bland annat i samband med tillämpningsövningar och praktikfall. Det framgår på kurshemsidan vilket material som gäller för respektive undervisningstillfälle. Information om relevanta texter kan också komma att tillhandahållas under kursens gång. Böcker – Senaste upplagan av följande böcker vid den 1 januari det år som kursen går ingår: Lodin m.fl. Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt, del II. - Skattelagstiftning, sammanställd av Gunnar Rabe. PwC sponsrar samtliga kursdeltagare med varsitt exemplar av lagbokenSkattelagstiftning.


Utöver vad som framgått ovan förutsätter genomförandet av tillämpningsuppgifter och praktikfall i vissa fall tillgång till information om andra länders skattesystem, skatteavtal samt innehållet i visst tolkningsmaterial, till exempel kommentarer till OECD:s modellavtal eller artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Kursdeltagare förväntas själva tillgodogöra sig sådant material via resurser som bland annat tillhandahålls av universitetsbiblioteket, däribland IBFD Tax Research Platform, Kluwer Law Online, Infotorg, Zeteo och Karnov. Dessa hjälpmedel ska användas på ett aktivt sätt av kursdeltagarna, även om det i viss utsträckning även tillhandahålls vägledning av kursadministrationen och lärarna på kursen.Examination

Examination sker dels genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna, dels genom en salsskrivning. Vid samtliga seminarier råder ett krav på aktiv närvaro. Med aktiv närvaro avses att studenten ska ha förberett uppgifterna samt vara beredd att delta i diskussionerna av dessa. Kursföreståndaren kan dock meddela en generell dispens från närvarokravet enligt de av Juridiska fakultetens utbildningsutskott beslutade föreskrifterna för examination. Närvarokravet anges i kursbeskrivningen. Utöver detta kan dispens meddelas vid laga förfall. Studenten ska då fullgöra en pedagogiskt likvärdig uppgift som kompensation för frånvaron.


Betygskriterier


Betyg sätts med en sammanvägning av prestationerna. I examinationen kan erhållas maximalt 100 poäng. Salstenta ger upp till 100 poäng.


Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba), Godkänd (B) eller Underkänd (U). Alternativt kan den sjugradiga skalan användas på begäran framställd före tentamen. Betyget enligt den sjugradiga betygsskalan gäller i sådant fall istället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).


För AB ska normalt 80 poäng uppnås, för Ba 60 poäng och för B 50 poäng.


AB - Har mycket god insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas under kursen, samt de normkonflikter som uppkommer mellan olika rättskällor. - Identifierar och formulerar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett mycket bra sätt. - Ställningstaganden är väl motiverade med en stringent och rättsligt relevant argumentation. - Kan på ett tydligt sätt belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med hjälp av skatteberäkningar. -Visar mycket god förmåga till kritiskt tänkande vad gäller internationell skattepolitik, lagstiftningsteknik och domarskapad rätt av framförallt EU-domstolen.


BA - Har i huvudsak god insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas under kursen, samt de normkonflikter som uppkommer mellan olika rättskällor. - Identifierar och formulerar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett bra sätt. Ställningstaganden är i huvudsak väl motiverade med en rättsligt relevant argumentation. - Kan på ett i huvudsak tydligt sätt belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med hjälp av skatteberäkningar. -Visar god förmåga till kritiskt tänkande vad gäller internationell skattepolitik, lagstiftningsteknik och domarskapad rätt av framförallt EU-domstolen.


B - Har godtagbar insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas under kursen, samt de normkonflikter som uppkommer mellan olika rättskällor, även om en del brister och missförstånd finns. - Identifierar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett godtagbart bra sätt. Lösningarna på problemen är i huvudsak korrekt. Ställningstaganden är dock ofta mindre väl motiverade. - Kan på ett godtagbart sätt belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med hjälp av skatteberäkningar. -Visar förmåga till kritiskt tänkande vad gäller internationell skattepolitik, lagstiftningsteknik och domarskapad rätt av framförallt EU-domstolen.


U - Ett eller flera tillkortakommande finns som innebär att studenten inte når upp till de krav som anges för betyget B. Betygskriterier enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan


A - Har utmärkt insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas under kursen,, samt de normkonflikter som uppkommer mellan olika rättskällor. - Identifierar och formulerar samtliga rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett utmärkt sätt. Ställningstaganden väl motiverade med en stringent och rättsligt relevant argumentation. - Kan på ett tydligt sätt belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med hjälp av skatteberäkningar. -Visar synnerligen hög förmåga till kritiskt tänkande vad gäller internationell skattepolitik, lagstiftningsteknik och domarskapad rätt av framförallt EU-domstolen.


B - Har mycket god insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas under kursen, samt de normkonflikter som uppkommer mellan olika rättskällor. - Identifierar och formulerar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett mycket bra sätt. - Ställningstaganden är väl motiverade med en stringent och rättsligt relevant argumentation. - Kan på ett tydligt sätt belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med hjälp av skatteberäkningar. -Visar mycket hög förmåga till kritiskt tänkande vad gäller internationell skattepolitik, lagstiftningsteknik och domarskapad rätt av framförallt EU-domstolen.


C - Har god insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas under kursen, samt de normkonflikter som uppkommer mellan olika rättskällor. - Identifierar och formulerar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett bra sätt. - Ställningstaganden är väl motiverade med en rättsligt relevant argumentation. - Kan på ett tydligt sätt belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med hjälp av skatteberäkningar. -Visar hög förmåga till kritiskt tänkande vad gäller internationell skattepolitik, lagstiftningsteknik och domarskapad rätt av framförallt EU-domstolen.


D - Har i huvudsak god insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas under kursen, samt de normkonflikter som uppkommer mellan olika rättskällor. - Identifierar och formulerar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett bra sätt. Ställningstaganden är i huvudsak väl motiverade med en rättsligt relevant argumentation. - Kan på ett i huvudsak tydligt sätt belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med hjälp av skatteberäkningar. -Visar god förmåga till kritiskt tänkande vad gäller internationell skattepolitik, lagstiftningsteknik och domarskapad rätt av framförallt EU-domstolen.


E - Har godtagbar insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas under kursen, samt de normkonflikter som uppkommer mellan olika rättskällor, även om en del brister och missförstånd finns. - Identifierar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett godtagbart bra sätt. Lösningarna på problemen är i huvudsak korrekt. Ställningstaganden är dock ofta mindre väl motiverade. - Kan på ett godtagbart sätt belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med hjälp av skatteberäkningar. -Visar förmåga till kritiskt tänkande vad gäller internationell skattepolitik, lagstiftningsteknik och domarskapad rätt av framförallt EU-domstolen.


Fx - Mindre brister föreligger innebärande att studenten inte uppnår samtliga de krav som anges för betyget E.


 


F - Större brister föreligger innebärande att studenten inte uppnår samtliga de krav som anges för betyget E


Poängättning och sammanvägning av prestationerna sker på samma sätt när den sjugradiga betygsskalan används som när den ordinarie betygsskalan används. Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination. Den som erhållit underkänt på ett praktikfall kan erbjudas möjlighet att i stället fullgöra en ersättningsuppgift. Medan praktikfallen genomförs i grupp genomförs och rättas ersättningsuppgiften i stället på individuell basis. Studerande som fått godkänt betyg har inte rätt att genomgå ny examination för högre betyg. Student som underkänts två gånger av samma examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök. Det gäller dock inte om särskilda skäl talar emot att en annan examinator ska utses.


Förutsättningar för att få genomföra salsskrivning: För att få genomföra salsskrivningen krävs normalt att kursdeltagaren med godkänt resultat fullgjort övriga obligatorier (seminarier och praktikfall) och de ersättningsuppgifter som denne eventuellt tilldelats under kursens gång. Kursföreståndaren kan vid särskilda skäl medge dispens, med innebörden att eventuella ersättningsuppgifter kan fullgöras efter salsskrivning. För det fall sådan dispens erhållits har kursdeltagaren emellertid inte rätt att ta del av resultatet på salsskrivningen innan ersättningsuppgiften (eller ersättningsuppgifterna) fullgjorts med godkänt resultat. Den maximala tiden för fullgörande av ersättningsuppgifter är 10 arbetsdagar från det att uppgiften tillgängliggjorts.


Tillåtna hjälpmedel vid salsskrivning: endast Skattelagstiftning, sammanställd av Gunnar Rabe.


Anteckningar i lagboken Skattelagstiftning är tillåtna oavsett innehåll. Det är även över- och understrykningar, inringningar, pilar och korshänvisningar.


Det är dock inte tillåtet att på något sätt utöka utrymmet för anteckningar i källmaterialet, exempelvis genom att föra in egna sidor. En lagbok eller författningssamling får förses med flärpar för att markera var vissa författningar och/eller lagrum återfinns. Miniräknare utgör ett tillåtet hjälpmedel. Så kallade grafräknare eller räknare som medger möjligheter att lagra textsträngar är dock inte tillåtna.-------------------------------------------------------------------------

Byt termin  

Namn:
Internationell skatterätt
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
hskatt@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Anna Wolme
Kursföreståndare:
Jérôme Monsenego