Civilprocess (CPROC-P)

Kursbeskrivning


Välkommen

Observera att den aktuella kurshemsidan och följande information gäller kursomgången VT19. Kursomgången VT20 är inställd och specialkursen Civilprocess kommer inte att ges under vårterminen.


Kursen Civilprocess går A-perioden på vårterminen. Kursen omfattar 15 hp.


Förkunskapskrav

Generellt krav på 150 tenterade och godkända obligatoriska högskolepoäng på juristprogrammet bland vilka godkända tentamina i de obligatoriska kurserna i civilrätt, straffrätt och processrätt skall ingå.Kursupplägg

Kursen har som primärt syfte är ge fördjupade kunskaper i ämnet civilprocessrätt.


I kursen tillämpas casemetodik, vilket innebär att undervisningen huvudsakligen bygger på ett fiktivt fall och ett rättegångsspel, där studenterna (i grupper) ansvarar för fallet ur ett kärande-, svarande- eller domstolsperspektiv. Studenterna förväntas utföra sina uppgifter som om det vore fråga om en verklig process vilket innebär höga krav på närvaro och aktivitet. I kursen behandlas merparten av civilprocessens olika delområden såsom t.ex. säkerhetsåtgärder, edition, processtaktik, bevisrätt, förhörsteknik, retorik och förlikningsförhandling. Tyngdpunkten ligger på tingsrättsprocessen, men kursen berör i viss utsträckning även överrättsprocess.


Utöver en fördjupning av de rättsdogmatiska kunskaperna samt praktisk färdighetsträning i ämnet, behandlar kursen civilprocessen ur ett rättspositivistiskt och rättsekonomiskt perspektiv. Rättegångsspelet aktualiserar metodfrågor av rättsteoretisk karaktär; i sin processföring behöver studenterna konsekvent och självständigt argumentera kring principiella frågor om exempelvis rättskälleläran. De praktiska momenten i kursen löper parallellt med seminarier och handledning. Seminarierna inkluderar vetenskapsteoretiska spörsmål som aktualiseras i de olika momenten och belyser civilprocessens samhälleliga kontext och funktion ur ett antal kritiska vetenskapliga perspektiv.


Undervisning sker inom ramen för rättegångsspelet och vid seminarier.


Introduktionsseminariet och rättegångsspelet är obligatoriska.Examination

Examination sker genom bedömning av (i) genomförandet av rättegångsspelets skriftliga del, (ii) genomförandet av rättegångsspelets muntliga del (inklusive klient- och avstämningstillfällen med spelledningen) samt (iii) bedömning av en skriftlig uppgift.


Samtliga examinationsmoment tillmäts samma vikt för betygsättningen.-------------------------------------------------------------------------

Omprövning av betyg
För mer information om hur man omprövar betygsbeslut.Särskilt
Upplägg och organisation

Vid genomförandet av rättegångsspelen delas studenterna in i rättegångsspelgrupper. En rättegångsspelgrupp omfattar tolv studenter. Rättegångsspelgruppen delas i sin tur in i tre grupper med fyra studenter per grupp. De tre grupperna är kärandegrupp, svarandegrupp och domstolsgrupp. Indelningen i grupper sker vid kursstart. Studenterna kommer sedan att arbeta i samma grupper genom hela kursen. Alla skriftliga uppgifter skall lösas av gruppen. Vid förhandlingarna skall en av gruppmedlemmarna ha rollen som ordförande eller ombud och de andra i gruppen får då biträda denne, eller vara part/vittne.

Spelledningen:
Spelledningen ger grupperna förutsättningarna i spelet. Det är också till spelledningen ombuden skall vända sig när de vill ha kontakt med sina huvudmän eller vittnen. Det är även den vägen som ombuden måste gå för att få ut handlingar som huvudmännen kan tänkas ha, exempelvis skriftlig bevisning. Spelledningen kommer att agera som huvudmän och vittnen ända fram till huvudförhandlingen.

Spelledningen kommer även att agera som hovrätt under hela spelet och överpröva de beslut som överklagas.

Förutsättningarna:
Vid kursstarten kommer spelgrupperna var för sig att få instruktioner och information om förutsättningarna för spelet. Grupperna förväntas också själva skaffa sig ytterligare information genom bl.a. kompletterande frågor till sina huvudmän. Domstolsgruppen får sitt underlag av parterna i form av de inlagor som ges in till domstolen.

Grupperna skall självständigt analysera det material de fått och vidta de åtgärder som de finner lämpliga. De tidsfrister som spelledningen sätter upp för ingivande av olika skrifter måste dock hållas. Tidsfristerna kan ibland vara korta vilket kommer att innebära att grupperna under vissa perioder måste arbeta mycket för att hinna med. I gengäld kommer det att vara lite mer tid när de andra grupperna skall agera. Detta gäller särskilt under den inledande skriftväxlingen mellan parterna. De lugnare tidsperioderna bör utnyttjas till att läsa kurslitteraturen och annan för spelet relevant litteratur.

Författandet av rättegångsskrifter:
En mycket viktig del i kursen är författandet av rättegångsskrifterna. Skrifterna skall utarbetas gemensamt inom respektive grupp. Skrifterna skall upprättas så att de uppfyller rättegångsbalkens krav. Det innebär att även fullmakter, skriftliga bevis och dylikt skall bifogas.

Rättegångsskrifterna utgör en viktig del för betygsättningen på kursen.

Förhandlingarna:
Inför varje förhandling skall alla noggrant studera de lagregler och de avsnitt i litteraturen som gäller för den aktuella förhandlingen. Grupperna och särskilt de som skall agera som ordförande eller ombud förväntas vara mycket väl inlästa på målet och på de rättsregler som aktualiserats inför förhandlingen. Innan förhandlingen är ett besök på en förhandling i någon tingsrätt bra. Det kan särskilt rekommenderas att följa en muntlig förberedelse.

Varje förhandling följs av en lärargenomgång. Genomgången syftar till att ge deltagarna feedback samt ta upp intressanta frågor som uppkommit under förhandlingen till diskussion.

Studenterna förväntas aktivt deltaga i den efterföljande diskussionen.

Studenternas agerande under förhandlingarna har stor betydelse för betygssättningen.

Inlämning av skrifter:
Alla skrifter som upprättas ska inlämnas via e-post till info@wallinpartners.se, . Var noga med att följa de tider som är uppsatta för inlämnandet av olika handlingar. När kärande- eller svarandegruppen lämnar in något till domstolen bör en kontaktperson anges som det går att få tag i om det finns behov av kompletteringar.

Byt termin  

Namn:
Civilprocess
Termin: V19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
CPROC@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Lydia Fjällhed
Kursföreståndare:
Björn Landström
Magnus Pärssinen

Lärare:


Bellander Henrik
Anna Sundquist
Björn Landström
Emilia Lundberg
Fanny Gleiss Wilborg
Filippa Sjödén
Helena Dandenell
Johan Strömbäck
Magnus Eriksson
Magnus Pärssinen
Magnus Widebeck m.fl.
Martin Wallin
Mattias Göransson
Pontus Ewerlöf