European Intellectual Property Law (EUIPRO-P)

Course description


Welcome
Welcome to the specialised course in European Intellectual Property Law!


Pre-requirements
The course is open to Swedish undergraduate law students with a minimum of 150 higher education credits of compulsory courses within the law programme who have passed the courses in Criminal Law and Procedural Law as well as foreign undergraduate law students enrolled in the Department of Law at Stockholm University. A good knowledge of English is necessary since the literature and all of the lectures are in English.The syllabus is published on the homepage.


Course description
Teaching includes 13 lectures (27 hours) and three seminars (6 hours). The lectures are compulsory.

All lectures and seminars are mandatory. Each student shall individually write and collectivelly present a memo of approximately five to ten pages. The memo must be handed over to the seminar teacher three workdays before the day of the seminar. Please keep in mind that content - not volume - is of importance. Information about your assigned task is published on the website (see Course materials/Memos).

Please check the course website daily for updated information.


-------------------------------------------------------------------------
The course ends with a written examination.The questions are given in English (4 questions), but can be answered in either English or Swedish, according to the student's own choice.

You are allowed to use all the material included in the list of literature and the material handed out during the lectures as well as your own notes from lectures and seminars but no electronic equipment (no computers, no mobile phones or Ipods or Ipads).Dictionaries are allowed.

The grading scale used in the course is High Pass with honors (AB), High Pass (Ba), Pass (B) or Fail (U) and ECTS grading system of A, B, C, D, E, Fx and F upon request.

In order to be admitted to the written examination, it is required that a) the memo is approved by the seminar teacher and b) that each student is registered in Fastreg for the written examination.
Särskilt
171117

Information concerning the routines for addressing harassment and discrimination in the classroom and in learning environments

The Faculty of Law and the Department of Law whole-heartedly support the #medvilkenrätt (Eng. #withwhatright) movement and will briefly inform students as to the internal responsibility and routines in place concerning harassment and discrimination

The Faculty of Law and the Department of Law are responsible for ensuring that harassment and discrimination do not occur in classrooms and other learning environments. Neither is the manifestation of attitudes based on sexism, racism or homophobia, or that are negatively age or disability related to be tolerated. The Faculty of Law and the Department of Law actively work to prevent the occurrence of such behaviour and manifestations of such attitudes among their teachers and students in working and learning environments.

In those cases in which harassment or discrimination have occurred, it is the objective of the Faculty of Law and the Department of Law that students can report such behaviour in a secure setting and that students understand that such reports are taken very seriously. Students can report such occurrences to the Head of Department and Deputy Head of Department, the Dean and Vice Deans of the Faculty of Law, or the Equality Coordinator, whose names are found at both websites, ie jurinst.su.se and jurfak.su.se. Such incidences can also be reported to the course director, course administrator or student course administrators.

Reports can be made anonymously and students can request that their identity not be disclosed. Normally, the involved teacher or student who is believed to have harassed or discriminated would be contacted for a discussion as to the events. Reported incidents are not pursued further as against teachers or students without the consent of the reporting student. A report can be submitted in writing, however, students are always free to contact the management of the Faculty or Department in order discuss the events. To emphasise again, any reports made are treated very seriously.

The Faculty of Law’s support for the #medvilkenrätt movement and brief information (in Swedish) on what is being done to prevent harassment and discriminatory actions at the Faculty can be found at: http://www.jurfak.su.se/om-oss/nyheter/juridiska-fakulteten-st%C3%B6djer-medvilkenr%C3%A4tt-1.357259

The Management of the Faculty of Law and the Department of Law131023

Juridiska institutionens riktlinjer för bemötande av studenter med funktionsnedsättning
Utbildningskansliet, 2013-10-23

1.Funktionsnedsättning

Alla studenter vid Stockholms universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning. Detta följer av Diskrimineringslagen (2008:567). För mer detaljerad information se Stockholms universitets skrift "Plan för lika rättigheter och möjligheter". Vägledning finns också i Stockholms universitets skrift ”Plan för tillgänglighet”.

2. Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier

Studenter med funktionsnedsättning har möjlighet till särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier, såsom alternativa examinationsformer genom bland annat förlängd tentamenstid eller enskild tentamen vid dator.
En student som vill ha särskilt pedagogiskt stöd måste genom ett skriftligt intyg styrka att han eller hon har en funktionsnedsättning. Sådant intyg utfärdas av Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet. I intyget redovisas vilka stödåtgärder den enskilde studenten rekommenderas att få tillgång till. En student som säger sig ha en funktionsnedsättning och inte har haft kontakt med Studentavdelningen ska därför i första hand hänvisas dit. Information och kontaktuppgifter finns på Juridiska institutionens hemsida under rubriken ”Funktionsnedsättning”, se: http://www.jurinst.su.se/utbildning/studieinformation/funktionsnedsattning

3. Institutionens ansvar

Juridiska institutionen ska informerar samtliga nya studenter vid uppropet till juristprogrammet att studenter med funktionsnedsättning har möjlighet att få ett intyg utfärdat av studentavdelningen och var man kan hitta ytterligare information.
Intyget om funktionsnedsättning ska visas upp i original för institutionens kontaktperson för funktionshindrade studenter som tar en kopia för förvaring och lämnar kompletterande information. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är för närvarande Viktoria Pettersson, tfn: 08-16 13 04 eller e-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se.
En student med intyg benämns vid Juridiska institutionen såsom ”resursstudent”. Studenten ska inte behöva visa upp sitt intyg för varje kursadministratör/kursföreståndare, utan det ska räcka att studenten meddelar dessa sin status som resursstudent. Berörd kurs får sedan kontrollera med institutionens kontaktperson vad studentens intyg innehåller.
I intyget redovisas inte vilken funktionsnedsättning studenten har utan endast vilka stödåtgärder som är aktuella. Endast kontaktpersonen, som genom sin studievägledande uppgift omfattas av den särskilda regleringen i Sekretesslagen 7 kap 9 § 4 st. avseende studievägledares tystnadsplikt, får vid behov eftersöka mer information om studentens situation och då endast i syfte att bättre kunna
anpassa studiesituationen för den enskilde studenten. Behöver kursadministratörer eller
kursföreståndare information ska de vända sig till institutionens kontaktperson.
Institutionens tillämpning av en enskild students intyg är bindande och ska fortsätta under
studentens resterande studietid om intyget inte ändras.

4. Studentens ansvar

Det ankommer på varje berörd student att, i den mån han eller hon vill ta del av de särskilda åtgärder
som rekommenderas i intyget, att se till att intyget är aktuellt inför varje kursstart. Har ytterligare
stödåtgärder tillkommit måste ett nytt intyg lämnas in. För stödåtgärder som löper över hel kurs
(t.ex. anteckningshjälp) skall studenten i god tid innan kursstart kontakta aktuell kursadministratör
och meddela att han/hon är resursstudent. Detta gäller också vid, för kursen, mer komplicerade
åtgärder såsom uppdelad eller muntlig tentamen. För studenter som har stödåtgärden att tentera
enskilt gäller att de i första hand skall boka rum själva via studentavdelningens system.
http://www.su.se/utbildning/studentservice/studera-med-funktionsnedsattning/regler-for-anvandande-av-resursrum-1.6054
Studenten måste senast tre veckor före tentamenstillfället meddela kursadministratören att
studenten önskar examineras som resursstudent så att eventuella extra åtgärder kan vidtas. Om
anmälan inkommer senare kan institutionen inte garantera att examinationen kan genomföras på
önskat sätt. Studenten ska även anmäla sig till tentamen på sedvanligt sätt i Fastreg senast tre
arbetsdagar före dag för tentamen.
Det är kursföreståndaren för aktuell kurs som fattar beslut om hur och när examinationen ska
genomföras
, samt vem som genomför examinationen. Beslutet skall kommuniceras med berörd
student.

Change semester  

Course title:
European Intellectual Property Law
Semester: Spring term 2017
Study period: 1
Rate of studies: 100%
Level:
Credits: 15.0
Language of instruction: English
Syllabus

Contact:


Course contact:
eipl@juridicum.su.se
Course coordinator:
Catrinel Florea
Course manager:
Jan Rosén

Teachers:


Axhamn Johan
Lundstedt Lydia
Rosén Jan
Bengt Domeij, prof, Juridicum, Uppsala University
Bengt Domeij, professor, Uppsala University
Hubert Best, partner, ENN Advokatbyrån
Johan Axhamn, jur.dr
Richard Wessman, Jur.dr, specialist, Vinge
Richard Wessman, Jur.dr. specialist, Vinge
Richard Wessman,Jur.dr. specialist,Vinge