Försäkringsrätt (FÖRRÄT-P)

Kursbeskrivning


Välkommen
Försäkringsrättskursen går på helfart varje B-period på höstterminen. Kursen omfattar 15 högskolepoäng. Kursen ges både som fristående kurs och som specialkurs (inom juristprogrammet). Ansökan till den fristående kursen görs på www.studera.nu och ansökan till specialkursen görs i Fastreg.

Allmänt om kursen

Innehåll och målsättning
Försäkringsrätt (15 hp) ges både som specialkurs inom juristprogrammet och som fristående kurs.
Den övergripande målsättningen med kursen är att ge deltagarna en systematisk överblick över försäkringsrätten och dess förhållande till andra rättsområden, djuplodande kunskaper i försäkringsrätt samt förmåga att på avancerad nivå analysera försäkringsrättsliga problem av allehanda slag samt att från olika perspektiv utvärdera de resultat vartill tillämpning av det försäkringsrättsliga regelverket leder.
Kursen innehåller följande kursmoment:
- Försäkringsrörelserätt (3 hp)
- Försäkringsavtalsrätt (7 hp)
- Försäkringsförmedlingsrätt (2 hp)
- Särskilda försäkringstyper (3 hp)

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten:
Kunskap och förståelse
- kunna visa väsentligt fördjupad kunskap och om och förståelse för den centrala försäkringsrätten
Förmågor och färdigheter
- kunna visa väsentligt fördjupad förmåga att identifiera kvalificerade försäkringsrättsliga problem och frågeställningar
- kunna visa väsentligt fördjupad förmåga att genom tillämpning av försäkringsrättsliga regler och kvalificerade juridiska bedömningar analysera och besvara försäkringsrättsliga problem och frågeställningar, inte minst sådana som är vanligt förekommande i det praktiska rättslivet
- kunna visa väsentligt fördjupad förmåga att i skrift redovisa resultatet av kvalificerade analyser inom det försäkringsrättsliga området
Värdering och förhållningssätt
- kunna visa väsentligt fördjupad förmåga till ett självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot den centrala försäkringsrätten och dess villkorsdrivna utveckling.

Pedagogiken

Undervisningen sker i form av seminarier. Syftet med seminarierna är dels att introducera olika försäkringsrättsliga problemområden, dels att på grundval av studenternas kunskaper om juridisk metod och materiell rätt utveckla studenternas förmåga att identifiera såväl grundläggande som mera avancerade försäkringsrättsliga problem, att finna tillgängliga argumentationsvägar i fråga om dessa problem samt att utvärdera och ta ställning till vilka argument som bör ges företräde.


Lärandemål
Kursens syfte och innehåll: Kursen avser att analytiskt belysa den försäkringsrätt som är aktuell idag. Den omfattar en grundlig genomgång av försäkringsrörelserätt, allmän försäkringsavtalsrätt och försäkringsmäklarrätt. I kursen behandlas utförligt tre viktiga försäkringsformer, nämligen hemförsäkring, företagsförsäkring och livförsäkring.


Förkunskapskrav
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända obligatoriska högskolepoäng på
juristprogrammet bland vilka de obligatoriska kurserna i civilrätt skall ingå. Kursen bygger på tidigare
inhämtad kunskap i civilrätt, särskilt de delar i civilrätt 2 som behandlar avtal, skadestånd och försäkring.
Det är önskvärt, men ej ett krav, att ha läst specialkursen i skadeståndsrätt.


Kursupplägg
Närmare om kursens uppbyggnad

De olika kursmomenten

- Försäkringsrörelserätt. Detta kursmoment behandlar föreliggande regler beträffande förutsättningarna för att erhålla/bibehålla koncession att bedriva försäkringsrörelse. Reglerna finns i försäkringsrörelselagen med vidhängande förordning.

- Försäkringsavtalsrätt. Detta kursmoment behandlar dels de olika frågeställningar som behandlas i försäkringsavtalslagen, dels de viktiga frågeställningar som inte behandlas i denna lag med följd att allmänna avtalsrättsliga regler och principer äger tillämpning.

- Försäkringsförmedlingsrätt. Detta kursmoment behandlar såväl de offentligrättsliga som de civilrättsliga regler som återfinns i lagen om försäkringsförmedling.

- Särskilda försäkringstyper. Detta kursmoment behandlar dels den obligatoriska trafikförsäkringen, dels ett antal centrala typer av försäkring vars omfattning regleras genom standardvillkor.

Skriftliga och muntliga övningar

Vid seminarierna förväntas studenterna medverka aktivt vilket medför att träning i muntlig framställning på ett naturligt sätt integreras i kursen.
Träning i skriftlig framställning ges i form av en PM-uppgift som innebär att studenterna skall lämna in en promemoria för bedömning. Promemorian skall innehålla en rättslig analys av en försäkringsrättslig frågeställning som studenten själv formulerar. Promemorian skall lämnas i såväl elektronisk form som i pappersform till kursadministratören vid det tillfälle som anges vid varje kurstillfälle.

Obligatorier

Närvaro vid 85 % av seminarierna är obligatorisk. Vid seminarier som är verksamhetsförlagda fordras dock 100 % närvaro.
Inlämning av skriftlig promemoria är obligatorisk.
Internationella och komparativa inslag på kursen
Den rättsliga regleringen beträffande försäkringsrörelse och försäkringsförmedling är i hög grad styrd av ett stort antal EU-direktiv som görs till föremål för behandling under kursen. På försäkringsavtalsrättens område har alla hittillsvarande försök till europeisk harmonisering misslyckats. I stället har gemensamma lag- och forumvalsregler tillskapats. Dessa regler behandlas under kursen.
Samverkan med det omgivande samhället
Under kursen genomförs verksamhetsförlagda seminarier vid två olika tillfällen, det ena vid ett försäkringsbolag, det andra vid försäkringsrättsavdelningen på en advokatbyrå. Till detta kommer att åtskilliga seminarier, särskild de som gäller olika typer av försäkring, leds av jurister som är praktiskt verksamma i försäkringsbranschen.
Förhållandet till andra kurser och utbildningen i stort
Utgångspunkten för kursen utgörs av det översiktliga studiet av försäkringsavtalsrätt under juristprogrammets grundläggande kurser i civilrätt. Till detta kommer att kursen har vissa gemensamma kontaktytor den specialkurs i skadeståndsrätt om 15 hp som ges inom ramen för juristprogrammet.

Krav för deltagande i undervisningen
Registrering

Student som avser läsa kursen måste registrera sig. Student som läst kursen tidigare och endast avser tentera måste omregistrera sig. Registrering och omregistrering sköter studenten själv i FastReg.

Avregistrering

Studenter som av olika anledningar inte avser att läsa kursen ska avregistrera sig hos kursadministratören alternativt på Studentexpeditionen senast tre veckor efter kursstart. Endast förstagångsregistrerade är garanterade en plats i gruppundervisningen. Om du inte vill läsa kursen och glömt att avregistrera dig, räknas du inte som förstagångregistrerad vid ett senare tillfälle.
Obs! Avregistreringar kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN för mer information!

Gruppindelning

Endast en seminariegrupp förekommer på kursen. För omregistrerade finns det möjlighet att delta i gruppundervisningen endast i mån av plats samt efter principen "först till kvarn".

Studieanvisningar

Läroböcker
Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, Wolters Kluwer, 3 uppl, 2015
Lagerström, P, Företagsförsäkring, Norstedts Juridik, 3 uppl, 2007
Radetzki, Tolkning av försäkringsvillkor, Liber, 2014
Strömbäck, E mfl, Trafikskadelagen, Wolters Kluwer, 8 uppl, 2015

Samtliga böcker skall läsas i dess helhet.

Källmaterial

All den lagtext som behandlas i kurslitteraturen och/eller vid undervisningen.

Övrigt material

Textkompendium med tidskriftsartiklar och eventuellt annat material som trycks av Juridiska institutionen.

Förberedelser inför undervisningen

Inför varje seminarium förväntas studenten ha förberett sig genom att ta del av kurslitteratur och lagtext beträffande aktuellt ämne. Relevant lagtext, litteratur och i förekommande fall annat material skall medtagas till seminarierna.Examination
Examinationsmoment

Examination sker genom
- aktiv närvaro vid seminarieundervisningen enligt ovan
- inlämning av promemoria enligt ovan
- skriftlig tentamen (salsskrivning)

För godkänt resultat på kursen krävs dels närvaro vid seminarieundervisningen i den omfattning som angivits ovan, dels att en i rätt tid inlämnad promemoria blivit godkänd och dels godkänt resultat vid den skriftliga tentamen.
Sistnämnda tentamen består av fem frågor beträffande kursens olika delmoment. Skrivningstiden är fem timmar. För godkänt resultat vid tentamen krävs att poäng erhållits på samtliga frågor.


För mer information se "Kursbeskrivning" under kursmaterial.

Byt termin  

Namn:
Försäkringsrätt
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
forrat@juridicum.su.se
Koordinator:
Johan Rosell
Kursföreståndare:
Marcus Radetzki

Lärare:


Falkman Henric
Radetzki Marcus
Saf Carolina
Sandell Henrik
Sluijs Jessika van der
Bertil Bengtsson
Johan Gustafsson
Maria Sjöborg Wiksten