Svensk statsrätt ur ett europeiskt perspektiv (SVST)

Kursbeskrivning


Välkommen
Välkommen till kursen Svensk statsrätt ur ett europeiskt perspektiv!


Lärandemål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

* redogöra för fördjupade kunskaper i det svenska statsskickets grunder och förutsättningarna för det svenska medlemskapet i EU och Europarådet (Europakonventionen),
* redogöra för grundläggande kunskaper om EU:s konstitutionella utveckling,
* identifiera och redogöra för hur svenska statsorgans uppgifter har förändrats till följd av EU-medlemskapet,
* analysera frågor kring hur europeiseringen av svensk statsrätt har påverkat funktionsfördelningen mellan de svenska statsorganen samt,
* analysera frågor kring hur europeiseringen av svensk statsrätt påverkat förhållandet mellan stat och enskild.

Samtliga förväntade studieresultat måste vara uppfyllda för godkänt resultat på kursen.


Förkunskapskrav
Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom juristprogrammet bland vilka de obligatoriska kurserna statsrätt och europarätt skall ingå.Kursupplägg
Syftet med kursen är att studera gällande svensk statsrätt i en pågående europeiseringsprocess. Hur påverkas tillämpningen av regeringsformen och utövandet av offentlig makt av att svenska statsorgan numera är involverade i ett nära europeiskt samarbete? I fokus för kursen står de grundläggande statsrättsliga funktionerna lagstiftning, verkställighet och kontroll. Även frågor om den kommunala självständigheten och skyddet av grundläggande rättigheter berörs. Kursen syftar vidare till att träna studenterna i att muntligt och skriftligt analysera svenska konstitutionella frågor i ljuset av EU-rätten, dvs. med tillämpning av en EU-rättslig metod.

Kursen är uppdelad i två delar:

Kursens första del är inriktad på repetition, samt fördjupad systematik, metodik och teori. Inledningsvis studeras kursens fem grundområden ur ett utvecklingsperspektiv. Till detta läggs ett europarättsligt perspektiv, med tyngdpunkt på konstitutionell EU-rätt och principerna för EU-rättens samverkan med medlemsstaternas konstitutioner och statsorgan. Fokus ligger på de svenska statsorganens roll. Undervisningen hålls i form av föreläsningar, där de teoretiska och metodologiska frågorna varvas med praktiskt betonade exempel och problem från lagstiftning och rättstillämpning. En inlämningsuppgift skall fullgöras. Del 1 av kursen avslutas med en dugga.

Kursens andra del fokuserar på ett antal utvalda, aktuella frågor inom kursens fem grundområden. Dessa analyseras mer ingående vid fördjupningsseminarier. Varje student skall göra en (1) muntlig presentation, samt kommentera och skriftligt bedöma andra studenters presentation vid ett (1) tillfälle.

Kursen avslutas med en individuell hemtenta.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier om ca. 40 timmar.

Undervisningen i den första delen är frivillig. I den andra delen är närvaro obligatorisk på 75 procent
av seminarierna, inklusive de seminarier studenten själv skall presentera eller kommentera.


Examination

Examination består av följande:

* En dugga, motsvarande 20 procent av betyget.

* Muntlig och skriftliga uppgifter, motsvarande 20 procent av betyget.

* En hemtenta, motsvarande 60 procent av betyget.

För godkänt resultat på kursen måste all obligatorisk närvaro och samtliga obligatoriska inlämningsuppgifter och presentationer ha fullgjorts.

Detaljer om examination samt obligatorier finns under rubriken "Examination".


-------------------------------------------------------------------------
Examinationen består av följande:
- En dugga, motsvarande 20 procent av betyget.
- Seminarierna: Muntlig och skriftliga uppgifter, motsvarande 20 procent av betyget.
- En hemtentamen, motsvarande 60 procent av betyget.

För godkänt resultat på kursen måste all obligatorisk närvaro och samtliga obligatoriska inlämningsuppgifter och presentationer ha fullgjorts.

Dugga

Duggan avser att kontrollera att varje student inhämtat den materiella kunskap som kursen behandlar. Duggan motsvarar 20 % av betyget på kursen.

-Obligatorisk inlämningsuppgift:
Senast onsdagen den 2 oktober 2013 kl. 24.00 skall varje student skicka fem (5) frågor (en för varje grundområde på kursen) till kursföreståndaren. Till frågorna skall bifogas svar, med hänvisning till kurslitteraturen och/eller föreläsningar som givits på kursen. Duggan kommer sedan att bygga på dessa frågor. Observera att frågorna skall relatera till svensk statsrätt ur ett europeiskt perspektiv!

Till duggan får medföras:

1) lagtext i form av lagbok
2) lagtextsamlingarna Wahl, Nils (red) Fördrag om Europeiska unionen, 6
uppl., och Warnling-Nerep, Wiweka m.fl., Författningar i statsrätt, 2011, 5
uppl. samt Juridicums lagtextkompendium i Europarätt.
För andra motsvarande lagtextsamlingar kontakta kursföreståndaren eller amanuensen i god tid före duggan.

Endast ett exemplar av varje handling får medföras. Inga anteckningar är tillåtna.
Ordböcker är inte tillåtna, inte heller kommunikationsutrustning, ipod:s
eller dylikt.


Seminarier

Studentens muntliga insats vid presentationen samt den skriftliga redogörelsen för diskussionen och slutsatserna vid seminariet ingår i examinationen, och motsvarar 20 % av betyget på kursen. Betyget sätts av seminarieläraren som väger ihop studentens sammantagna insats.

Varje student skall göra en (1) muntlig presentation med skriftligt manus, samt en (1) muntlig kommentar med skriftlig bedömning. Detta sker i samarbete med annan/andra studenter.

För vidare information, se Kursbeskrivningen som finns under Kursmaterial.

Hemtentamen

Kursen avslutas med en hemtentamen. Hemtentan motsvarar 60 % av betyget på kursen.

Inom ramen för en bred och allmänt formulerad frågeställning skall studenten själv formulera en mer avgränsad frågeställning och utreda denna. Studenten är då fri att välja bland kursens fem grundområden.

Utredningen sker i form av en mindre uppsats, som skall innehålla redogörelse för den valda frågeställningen, redogörelse för relevant materiell rätt, samt analys och slutsats. Arbetet skall vara paginerat och försett med rubriker, innehållsförteckning och källförteckning. Det får vara max 10 sidor långt, vilket skall inkludera allt (även innehållsförteckning, källförteckning etc.). Hemtentamen ska skrivas enligt de särskilda ”Skrivanvisningarna för hemtentamen på kursen Svensk statsrätt ur ett europeiskt perspektiv” som finns på kurshemsidan.

Hemtentan är ett individuellt arbete som bedöms och betygssätts individuellt. Varje student skall självständigt lösa uppgiften och en individuell bedömning görs.

Hemtentan kommer att publiceras på hemsidan fredagen den 1 november 2013 klockan 12.00. Hemtentan skall lämnas in senast fredagen den 8 november kl. 12.00. Inlämning sker till tim.holappa@juridicum.su.se.


Betyg

Varje delmoment i examinationen redovisas i poäng. Maxpoäng på hela kursen är 50 poäng totalt. Detta fördelas enligt följande:

Dugga (20 % av betyget) kan ge max 10 poäng

Seminariet (20 % av betyget) kan ge max 10 poäng

Hemtenta (60% av betyget) kan ge max 30 poäng

För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda.
Student som underkänts på något av de ordinarie examinationsmomenten bereds tillfälle till omtentamen.

Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (BA), Godkänd (B) eller Underkänd (U).

Vid examinationstillfälle som anordnas efter den 1 juli 2008 har student som begär det rätt att erhålla betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran skall framställas av studenten före examinationstillfället på sätt som fastställs av Juridiska institutionen. Betyget enligt den sjugradiga skalan ges i sådant fall i stället för det ordinarie betyget. Som godkända betyg enligt den sjugradiga skalan används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.

Obligatorier

Föreläsningar: Deltagande i föreläsningarna är inte obligatoriskt

Seminarier: Varje student måste, för att bli godkänd på kursen, delta i minst 75 % av seminarierna. Detta skall inkludera det seminarium där studenten själv presenterar samt det seminarium där studenten kommenterar.

Obligatoriska inlämningsuppgifter: Se Kursbeskrivningen under Kursmaterial.


Särskilt
Registrering

Obligatorisk registrering äger rum den 27 augusti kl. 13-15 i rum C970. Kallelse till både registreringsdagen och introduktionsföreläsningen skickas av amanuensen via e-post.

Avregistrering:

Studenter som av olika anledningar inte avser att läsa kursen måste avregistrera sig hos kurssekreteraren enbart under den första kursveckan.

Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier

Juridicum har sammanställt gemensamma regler angående särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder, regler som gäller för alla kurser. Studenter som har rätt till alternativa examinationsformer kan hitta information om detta på: http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/funktionshinder.asp.

Kontrollera med Handikappenheten att utrustningen finns i resursrummet, om ni skriver tentamen på dator.

Observera att studenten även skall anmäla sig till tentamen på sedvanligt sätt i FastReg senast tre arbetsdagar före dag för tentamen.

Byt termin  

Namn:
Svensk statsrätt ur ett europeiskt perspektiv
Termin: H13
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kontakt:


Kurskontakt:
eu_statsratt@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Tim Holappa
Kursföreståndare:
Hedvig Bernitz

Lärare:


Bernitz Hedvig
Bernitz Ulf
Fast Lappalainen Katarina
Sandström Lena
Sundstrand Andrea
Warnling Conradson Wiweka
Anders Kjellgren
Ida Otken Eriksson
Jane Reichel
Joakim Nergelius
Karin Åhman
Martin Mörk
Patricia Mindus
Sverker Gustavsson