IT-rätt (ITRÄTT-P)

Kursbeskrivning


Välkommen
Välkommen till IT-rätten!

Specialkursen IT-rätt ges under B-perioden på höstterminen 2019. Kursen omfattar 15 högskolepoäng. Nedan finner du kort information om kursen. Ta för vana att regelbundet titta under ”Aktuellt” på kurswebben där nyheter och ändringar kommer att anslås under kursens gång.


Lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
- på ett självständigt och analytiskt sätt identifiera och kategorisera rättsliga frågor i samband med olika typer av IT-verksamhet (1),
- tillämpa adekvata rättsregler inom relevanta rättsområden (2),
- analysera, förklara och problematisera det övergripande förhållandet mellan IT och juridik (3),
- diskutera centrala rättspolitiska och regleringstekniska frågor som teknikutvecklingen aktualiserar (4), samt
- författa en promemoria som behandlar en central IT-rättslig frågeställning på ett adekvat sätt samt kritiskt och reflekterande opponera på en annan students arbete (5).


Förkunskapskrav
Tillträde till kursen har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser om godkända tentamina på obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng varav en av dessa är grundkursen i Rättsinformatik (6 hp.) eller motsvarande.


Kursupplägg
Kursen består av tre block. Det första blocket ägnas åt litteraturstudier och föreläsningar. Det andra blocket består av seminarier och avslutas med en skriftlig hemtentamen. Det tredje blocket består av praktikerseminarier där vi besöker företag, myndigheter och advokatbyråer. Denna del avslutas med författande av en promemoria med anknytande opponering.

Dessutom genomförs ett avtalsspel för att illustrera den rättsliga problematiken kring köp av IT-relaterade produkter och tjänster.

Närmare om undervisningen:
Föreläsningar
Kursens första två veckor består av föreläsningar. Tanken är att dessa snabbt ska ge en översikt över ämnet och underlätta inläsningen av kurslitteraturen.

Seminarier
Seminarierna syftar till att ge en fördjupad förståelse inom vissa utvalda områden och tillfälle till muntlig träning. Inför seminarierna ska studenterna förbereda sig genom att läsa anvisat och via webben tillgängliggjort material samt besvara ett antal diskussionsfrågor eller andra uppgifter. Förberedelsearbetet utförs lämpligen i mindre grupper.

Skrivuppgift
I kursen ingår uppgiften att skriva en promemoria på ett förelagt tema. Promemorian ska vara sex sidor (typsnitt 12 punkter och radavstånd 1,5), exklusive källförteckning och försättsblad. Skrivarbetet avslutas med en kortfattad muntlig presentation av arbetet samt opposition.

Avtalsspel
Under kursens andra del genomförs ett enklare avtalsspel. Studenterna ska gruppvis analysera en förelagd IT-avtalssituation ur ett leverantörs- respektive kundperspektiv samt förhandla om vissa avtalsvillkor.

Praktikerseminarier
Under kursen ges tillfälle att möta IT-jurister på deras arbetsplatser. Praktikerseminarierna belyser aktuella IT-rättsliga ämnen utifrån företagets eller myndighetens situation och arbetssätt. Cirka en vecka innan varje besök delas en seminarieuppgift ut. Studenterna ska förbereda uppgiften gruppvis och vara beredda att redogöra för sina diskussioner och slutsatser. I vissa fall anges i uppgiften att ett skriftligt underlag ska lämnas in. Vid praktikerseminarierna finns det också möjlighet att ställa frågor om det aktuella yrket.


Examination
Deltagande i seminarier, praktikerseminarier, redovisning av avtalsspel samt opposition är obligatoriskt. En student kan dock utan att styrka giltigt förfall vara frånvarande vid två tillfällen. För godkänd närvaro krävs att studenten kan visa aktivt muntligt deltagande. För seminarierna ges endast betyget G/U.

Efter ca halva kursen ges en skriftlig hemtentamen.
Den skriftliga hemtentamen motsvarar 20 poäng. av kursens totala 50 poäng (40 %).

Avtalsspelet poängsätts utifrån upprättandet av avtalet samt presentationen av detsamma.
Avtalsspelet kan ge totalt 10 poäng av kursens totala 50 poäng (20 %).

PM och opponering kan ge totalt 20 poäng av kursens totala 50 poäng (40 %).

Bedömningen utgår från följande kriterier: fakta (faktainnehåll, korrekta sakuppgifter etc.), fokus (disposition, problemformulering, källurval etc.) och form (språk, formalia etc.).
Studenten måste få minst godkänt på samtliga av kursens examinerande delar.


-------------------------------------------------------------------------
Kursens mål examineras baserat på skriftlig tentamen, skriftlig promemoria samt muntliga insatser under seminarier, opponering och redovisning. För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga kursens mål är uppfyllda.

Studerande som underkänts på något av examinationsmomenten bereds tillfälle till ny examination.

Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (BA), Godkänd (B) eller Underkänd (U).

Vid examinationstillfälle som anordnas efter den 1 juli 2008 har student som begär det rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran ska framställas av studenten minst fem arbetsdagar före examinationstillfället. Betyg enligt den sjugradiga skalan gäller i sådant fall i stället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.


-------------------------------------------------------------------------
Kursens mål examineras baserat på skriftlig tentamen, skriftligt premomoria samt muntliga insatser under seminarier, opponering och redovisning. För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga kursens mål är uppfyllda.

Studerande som underkänts på någon av examinationsmomenten bereds tillfälle till ny examination.

Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (BA), Godkänd (B) eller Underkänd (U).

Vid examinationstillfälle som anordnas efter den 1 juli 2008 har student som begär det rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran ska framställas av studenten minst fem arbetsdagar före examinationstillfället. Betyg enligt den sjugradiga skalan gäller i sådant fall i stället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.

Byt termin  

Namn:
IT-rätt
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
itratt@juridicum.su.se
Koordinator:
Amanuens:
Johan Mörlin
Kursföreståndare:
Cecilia Magnusson Sjöberg

Lärare:


Axhamn Johan
Colonna Liane
Fast Lappalainen Katarina
Greenstein Stanley
Magnusson Sjöberg Cecilia
Agne Lindberg
Anders Bergsten
Anna Nordén
Caroline Olstedt Carlström
Christine Grahn
Dag Wetterberg
Daniel Westman
Gustav Linder
Isabelle Westerlund
Jan-Olof Andersson
Johan Kahn
Louise Yngström
Martin Brinnen
Mathias Strand
Peter Nordbeck
Staffan Malmgren
Tobias Edvardsson
Ängla Eklund