Förundersökning (FÖRUND-P)

Kursbeskrivning


Välkommen

Kursen Förundersökning går på A-perioden på vårterminen och omfattar 15 högskolepoäng. Observera att kursen bör läsas tillsammans med kursen Straffprocess – casekurs med bevisrättslig inriktning, som går på vårterminens B-period, eftersom studenterna arbetar med ett och samma case under hela terminen (från brottsutredning till domstolsprövning).


Förkunskapskrav


För tillträde till undervisning och examination krävs att den studerande har godkänt resultat omfattande minst 150 högskolepoäng på Juristprogrammets obligatoriska kurser. Dessutom ska den studerande har uppnått minst betyget godkänd i ämnena straffrätt och processrätt.


Kursens innehåll


Kursen syftar till att fördjupa studenternas kunskap om den brottsutredande verksamheten och förundersökningen. Ett särskilt fokus läggs på de principer som omgärdar en brottsutredning och som ofta ger upphov till särskilda intresseavvägningar. Dessa intresseavvägningar studeras utifrån olika yrkesgruppers perspektiv. Kursen syftar vidare till att belysa vikten av kunskap från andra vetenskapsområden inom ramen för en brottsutredning, t.ex. kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri samt att behandla de metod- och tillämpningsfrågor som den externa kunskapsinhämtningen kan innebära för förundersökningens bedrivande och den vidare juridiska prövningen. Kursen bygger på casemetodik där deltagarna arbetar fram fyra fullständiga förundersökningsprotokoll. Utförandet bygger på realistiska förutsättningar och studenterna förväntas utföra sina uppgifter på det sätt som polis/åklagare bedriver och leder en verklig förundersökning. I detta ingår att t.ex. hålla förhör och delta i en häktningsförhandling. Förundersökningsprotokollen utgör senare under terminen underlag för rättegångsspelen under kursen Straffprocess- casekurs med bevisrättslig inriktning. Eftersom studenterna ges möjlighet att arbeta med ett och samma case under en hel termin, från brottsanmälan till domstolsprövning, bör kurserna läsas tillsammans.


Kunskapskontroll och examination


Examination sker genom i) aktiv närvaro vid seminarier och övningar, ii) prestationer vid processhandlingar i tal och skrift, iii) casearbetet, varigenom studenterna leder och bedriver en förundersökning, iv) författandet av en individuell promemoria, samt (v) prestationer under såväl försvars- som oppositionsseminarierna. Betyg sätts efter en sammanvägning av prestationerna vid de olika examinationsmomenten.


Förväntade studieresultat


För att bli godkänd på kursen fordras att studentens sammanlagda prestationer visar att densamma har uppnått samtliga förväntade studieresultat. Kursens förväntande studieresultat är:


Kunskap och förståelse


Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:


- Visa fördjupad kunskap i och förståelse av förundersökningens regelverk och de principer som aktualiseras vid en brottsutredning, och


- Visa fördjupad kunskap i och förståelse av kunskap och aktuell forskning inom andra vetenskapsområden av relevans för förundersökningens genomförande samt de tillämpningsfrågor som den externa kunskapsinhämtningen kan innebära för straffprocessen som helhet.


Färdighet och förmåga


Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:


- Visa fördjupad förmåga att tillämpa förundersökningens regelverk samt kunna göra kvalificerade juridiska bedömningar,


- Visa fördjupad förmåga att självständigt och kritiskt identifiera, formulera och analysera intresseavvägningar vid en brottsutredning, och


- Visa förmåga att inom givna tidsramar självständigt planera för och genomföra en självständig och kritisk analys av en juridisk frågeställning av relevans för förundersökningens bedrivande.


Värderingsförmåga och förhållningssätt


Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:


- Visa fördjupad förmåga till ett professionellt förhållningssätt,


- Självständigt och kritiskt bedöma juridiska frågeställningar av relevans för förundersökningen med hänsyn till vetenskapliga och samhälleliga frågor, och


- Reflektera över sina egna och andras prestationer vad gäller behandlingen av juridiska frågeställningar av relevans för förundersökningen.-------------------------------------------------------------------------

Omprövning av betyg
För mer information om hur man omprövar betygsbeslut.

Byt termin  

Namn:
Förundersökning
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
FORUND@juridicum.su.se
Koordinator:
Susanne Larsson
Kursföreståndare:
Anna Kaldal
Katrin Lainpelto

Lärare:


Andersson Simon
Kaldal Anna
Lainpelto Katrin
Wallin Niclas
Brita Zilg
Erik Norrman
Johan Eriksson
Lena Ljungdahl
Malou Andersson
Silvia Åkermark
Simon Andersson
Sonny Björk