Rättspsykologi (RÄTTSP-P)

Kursbeskrivning


Välkommen

Rättspsykologi går A-perioden på höstterminen. Kursen omfattar 15 hp. Ta för vana att regelbundet titta under rubriken Aktuellt där nyheter och ändringar kommer att anslås under kursperioden.Lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna
- visa kunskap om allmänpsykologisk forskning
- identifiera och förstå i vilka sammanhang och på vilket sätt psykologisk forskning är av betydelse för brottmålsprocessen och bevisprövningen
- analysera och tillämpa psykologiska kunskaper på rättsvetenskapliga problem
- visa förståelse för ämnet genom att självständigt identifiera, analysera, redovisa, försvara och opponera på en juridisk problemställning utifrån ett rättspsykologiskt perspektiv.


Förkunskapskrav

Tillträde till kursen har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser om godkända tentamina på obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng, vari processrätt och straffrätt ska ingå.Kursupplägg

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i psykologi och en förståelse för psykologins betydelse i rättsliga sammanhang, särskilt vid bevisprövning i brottmål. Kursen består av tre moment i) Allmänpsykologisk del; grundläggande kunskaper i rättspsykologi genom studier i perceptions-, minnes-, personlighets- och socialpsykologi. ii) Tillämpade rättspsykologiska frågeställningar; psykologins betydelse exempelvis i förhörssituationer, vid identifikation och vid utförande av farlighetsbedömningar samt vid värdering av muntliga utsagor. iii) Fördjupning; tillämpade studier inom ett individuellt valt rättspsykologiskt område. Undervisningen sker genom föreläsningar och rättsfallsseminarier samt genom avslutande PM-seminarier.


Föreläsningarna på specialkursen rättspsykologi är frivilliga. Det rekommenderas dock starkt att delta i samtlig undervisning. De moment som är obligatoriska är markerade som obligatoriska på hemsidan. Observera också att det är schemat på kurshemsidan som är det ni ska titta på. Där markeras eventuella ändringar och uppdateringar.Examination
Den allmänpsykologiska delen examineras genom skriftlig tentamen efter ca 4 veckor. Godkänt resultat är en förutsättning för betyg i ämnet. Studenter som underkänts bereds tillfälle till omtentamen efter kursslut. Tillämpnings- och fördjupningsdelarna examineras genom en individuell skriftlig PM. Betyget utgörs av resultat på PM, varvid studentens prestation vid försvar/opponering vägs in. Det slutliga betyget utgörs av en sammanvägning av resultaten på den skriftliga tentamen och pm-betyget. Vid bedömningen anses resultatet av den skriftliga tentamina utgöra en grundkompetens. Resultatet på pm är därför av större betydelse för det sammanlagda resultatet. Som betyg används något av vitsorden: Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (BA), Godkänd (B) eller Underkänd (U).


-------------------------------------------------------------------------

Omprövning av betyg
För mer information om hur man omprövar betygsbeslut.Särskilt
Undervisning

Kursen består av två huvuddelar, en grundläggande (psykologisk) del och en
fördjupningsdel (tillämpad rättspsykologi).

Undervisningen sker i form av lektioner/föreläsningar och seminarier. Vid lektionerna
går föreläsarna igenom ett ämnesområde inom kursen. Vanligen grundas innehållet på
kurslitteratur, antingen kursbok eller artikel i kompedium, men på vissa lektioner
kommer särskilt material (artiklar, kopior av OH- eller power point-presentationer
etc.) att utdelas. Allt studiematerial, liksom allt som upptagits på lektionerna i
grundkursen, ingår i kursfordran och kan komma upp på den skriftliga tentamen. Det
är därför viktigt att följa dessa lektioner.

Lektionerna i den tillämpade delen är orienterande inom olika tillämpningsavsnitt och
ska ses dels som allmänbildande, dels som underlag för den individuella PM-uppgiften.
Föreläsningarna på specialkursen rättspsykologi är frivilliga. Det rekommenderas dock starkt att delta i samtlig undervisning.

Vid seminarierna, som är obligatoriska, diskuteras olika ämnen utifrån ett givet underlag. Vid de två första seminarierna diskuteras kända rättsfall ur psykologiskjuridisk synvinkel och vid de två avslutande diskuteras de individuella PM:n.


Förberedelser

Till varje lektion i den grundläggande delen och till vissa i den tillämpade delen finns det
motsvarande textunderlag i kursmaterialet. För att kunna tillägna sig lektionernas
innehåll är det viktigt att ha studerat bastexterna i förväg. Följande schema fungerar som riktlinje för vad som ska läsas inför de olika passen.


Examination och närvaro

Kursen examineras av de båda kursföreståndarna tillsammans och den huvudsakliga
basen för betyget utgörs av PM-uppgiften (med tillhörande seminarium).
Förutsättningen för godkänt på kursen är dock dels att kursdeltagaren närvarit vid
samtliga obligatorier och att kursdeltagaren erhållit godkänt på den
allmänpsykologiska tentamen. Denna tentamen, som sker vid kursens mitt, betygsätts
med U eller G. Ett starkt G kan ha betydelse för det slutliga betyget om man i övrigt
befinner sig i närheten av ett högre betyg. Även närvaro har betydelse för betyget.

Vid laga förfall från obligatorium kan frånvaron kompenseras genom (muntliga eller
skriftliga) tilläggsuppgifter, däremot kan frånvaro från icke-obligatorier inte vägas
upp med annat. Även närvaro under det allmänpsykologiska blocket rekommenderas
starkt, eftersom undervisningen är direkt tentainriktad och ger viktiga läsanvisningar

Byt termin  

Namn:
Rättspsykologi
Termin: H20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: AN
Poäng: 15,0
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Kurskontakt:
RATTSP@juridicum.su.se
Koordinator:
Susanne Larsson
Kursföreståndare:
Anna Kaldal
Jenny Yourstone

Lärare: